Chính sách kinh tế của philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đến nay tt

27 2 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:19

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TUẤN ANH CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES KỂ TỪ SAU CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á ĐẾN NAY Ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 31 01 06 TÓM TẮT LU N ÁN TIẾN S KINH TẾ QUỐC TẾ HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LƢU NGỌC TRỊNH PGS.TS PHẠM THỊ THANH BÌNH Phản biện 1: PGS.TS Bùi Tất Thắng Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Xuân Trung Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước khủng hoảng tài châu Á 1997-98 (KHTCCA), nói tới Philippines, người ta thường gọi “sick man of Asia” để ám thất bại hay thụt lùi Philippines trình phát triển kinh tế so sánh với quốc gia khác khu vực Tuy nhiên, từ sau KHTCCA đến nay, kinh tế Philippines dần phục hồi phát triển tương đối tốt Đặc biệt, năm gần đây, nói tới kinh tế Philippines, nhiều báo cáo nghiên cứu bắt đầu dùng thuật ngữ “có cánh” “Hổ châu Á” hay “sự thần kỳ châu Á” …để thành tựu kinh tế bật Philippines Trong trung dài hạn, Philippines dự báo vươn lên trở thành kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á chí lọt vào vị trí 20 kinh tế lớn giới vào năm 2050 Sự thành công hay thất bại quốc gia trình phát triển kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có vai trò quan trọng chiến lược, sách phát triển kinh tế quốc gia Từ sau KHTCCA, phủ Philippines thời kỳ Tổng thống khác có điều chỉnh sách kinh tế vĩ mơ (cụ thể sách tài khóa tiền tệ) cải cách cấu (như sách thương mại đầu tư, sách phát triển ngành kinh tế, sách phát triển doanh nghiệp,…) nhằm cải thiện nâng tầm vị kinh tế Philippines khu vực Đặc biệt, giai đoạn gần sách phát triển kinh tế thời Tổng thống Aquino III đem lại kết đáng ý, giúp Philippines lên trở thành kinh tế động tăng trưởng nhanh khu vực Vì vậy, việc nhìn nhận đánh giá lại sách kinh tế Philippines giai đoạn qua cần thiết để giúp quốc gia rút học thành cơng thất bại từ đưa đường hướng sách phát triển hợp lý giai đoạn tới Cùng thành viên Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam Philippines lại có nhiều đặc điểm tương đồng quy mô dân số, cấu kinh tế xuất phát từ nơng nghiệp truyền thống, trình độ phát triển,…Mặc dù vậy, nghiên cứu Philippines nói chung sách kinh tế nước nói riêng Việt Nam thời gian qua hạn chế chưa quan tâm mức Ngoài ra, đề tài nghiên cứu mẻ, lẽ sách kinh tế thời Tổng thống Aquino III diễn cách chưa lâu nhiều nội dung sách tiếp tục kế thừa áp dụng thời Tổng thống đương nhiệm Duterte Do vậy, nói, việc nghiên cứu kinh nghiệm Philippines, khía cạnh thành cơng thất bại sách kinh tế thực cần thiết, có tính thời có giá trị tham khảo về mặt lý luận thực tiễn Việt Nam Với lý trên, vấn đề: “Chính sách kinh tế Philippines kể từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến nay” chọn làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines giai đoạn từ sau khủng hoảng tài châu Á đến cuối nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III, tập trung làm rõ sách kinh tế bật đánh giá thành cơng hạn chế sách để rút học kinh nghiệm chung 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận án hướng tới giải nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận sách kinh tế; - Cơ sở thực tiễn lựa chọn sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á; - Nghiên cứu làm rõ nội dung sách kinh tế Philippines ba giai đoạn Tổng thống: Joseph Estrada (1998-2001), Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010), Begnino Aquino III (2010tháng 6/2016) Trong đó, số nội dung bao gồm: chủ trương, quan điểm lựa chọn sách, nội dung số sách kinh tế bật đánh giá thành cơng hạn chế sách kinh tế tương ứng với giai đoạn Tổng thống - Rút số học kinh nghiệm chung từ việc nghiên cứu sách kinh tế Philippines Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines Trong đó, luận án tập trung vào số sách kinh tế bật giai đoạn Tổng thống để làm rõ vấn đề nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu sách kinh tế Philippines từ giai đoạn Tổng thống Estrada hết nhiệm kỳ tổng thống Aquino III (06/2016) Tuy nhiên, phần cần thiết, đề tài đề cập, liên hệ với giai đoạn trước để có sở đối chiếu đánh giá sách giai đoạn - Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu Philippines Tuy nhiên, để làm rõ số luận điểm, đề tài so sánh với số nước khu vực Đơng Nam Á, có Việt Nam - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu sách cơng nói chung sách kinh tế lĩnh vực khoa học phức tạp mang tính liên ngành, đòi hỏi phải xem xét phân tích sách mối quan hệ với vấn đề thể chế trị, xã hội, văn hóa… Trong phạm vi Luận án này, tác giả tập trung vào làm rõ đường hướng điều chỉnh lớn sách kinh tế cấp quốc gia khơng đề cập tới sách cấp địa phương cấp vùng Các nghiên cứu chuyên sâu vào loại hình sách cụ thể tiếp tục thực nghiên cứu Ngoài ra, việc hoạch định thực thi sách Philippines có khác giai đoạn Tổng thống nên phạm vi nghiên cứu này, đề tài phân chia nội dung nghiên cứu tương ứng theo giai đoạn cầm quyền tổng thống Kể từ sau KHTCCA tới tháng 6/2016, Philippines trải qua giai đoạn cầm quyền Tổng thống bao gồm: Joseph Estrada (1998-2001), Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010), Benigno Aquino III (2010-tháng 6/2016) Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật lịch sử biện chứng vật, việc vận dụng số lý thuyết kinh tế học quốc tế, luận án sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: Phương pháp sử dụng để làm rõ tương đồng khác biệt việc lựa chọn kết thực sách kinh tế Philippines giai đoạn - Phương pháp phân kỳ lịch sử: dùng để làm rõ, phân tích đánh giá nội dung sách kinh tế Philippines giai đoạn Tổng thống - Phương pháp phân tích thống đơn giản: Đề tài sử dụng số phép thống giá trị tuyệt đối, giá trị tương đối, tần suất,…được mô tả thông qua bảng biểu, sơ đồ… - Phương pháp mô tả, diễn dịch: Phương pháp sử dụng nhằm mô tả bối cảnh tác động từ bên bên đến việc lựa chọn sách Bên cạnh đó, nội dung sách kinh tế trình bày - Phương pháp quy nạp: Phương pháp sử dụng đánh giá thành công hạn chế sách kinh tế Philippines học chung rút từ việc nghiên cứu Đóng góp khoa học luận án Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận sách kinh tế Thứ hai, làm rõ sở thực tiễn việc lựa chọn sách kinh tế Philippines từ sau KHTCCA Thứ ba, hệ thống hóa nội dung bao gồm: chủ trương, quan điểm lựa chọn sách số sách kinh tế bật mà Philippines tiến hành từ sau KHTCCA đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III Đây sở để nhà nghiên cứu so sánh điểm tương đồng khác biệt sách kinh tế Philippines với nước khu vực Việt Nam Thứ tư, luận án bổ sung cập nhật cách hệ thống số liệu sách kinh tế kinh tế Philippines, đóng góp vào nguồn tài liệu hạn chế Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Về mặt lý luận, Luận án khái quát, hệ thống hóa lý thuyết kinh tế sách kinh tế sở lý luận để lựa chọn sách kinh tế nước phát triển, có Philippines Đó là: lý thuyết kinh tế John Maynard Keynes, lý thuyết kinh tế học chủ nghĩa tự mới, lý thuyết chủ nghĩa dân túy, Đồng thuận Washington,… Về mặt thực tiễn, Luận án khơng đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu Philippines Việt Nam mà tài liệu tham khảo hữu ích cho quan quản lý sách Việt Nam Cơ cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục Tài liệu tham khảo, luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu nước liên quan tới đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn để lựa chọn sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á Chương 3: Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á Chương 4: Đánh giá chung sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á số học kinh nghiệm rút CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI 1.1 Nghiên cứu nƣớc Xét tổng thể, tình hình nghiên cứu Philippines nói chung sách kinh tế Philippines nói riêng Việt Nam tương đối ỏi, thiếu tính cập nhật tập trung vào số chuyên gia, nhà nghiên cứu Phần lớn công trình nghiên cứu kinh tế Philippines đặt bối cảnh nghiên cứu chung với kinh tế nước khu vực Đông Nam Á Liên quan trực tiếp tới chủ đề nghiên cứu Luận án, có vài cơng trình nghiên cứu tập trung vào số nhà nghiên cứu Điển hình cơng trình nghiên cứu tác giả Phạm Thị Thanh Bình với “Cải cách kinh tế Philippines” (Tạp chí Những vấn đề Kinh tế giới, Số 1, 1994); “Kinh tế Philipine phục hồi sau khủng hoảng” (Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới, Số 3, 2000); “Cải cách tài ngân hàng Philippines sau khủng hoảng” (Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới, Số 1, 2001), “Chính sách kinh tế đối ngoại Philippines bối cảnh tồn cầu hố khu vực hố” (Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới, Số 3, 2002); Vai trò nhà nước q trình phát triển kinh tế Philippines (NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 2004)…Ngồi ra, số cơng trình nghiên cứu khác nhóm tác giả Lưu Ngọc Trịnh Vũ Bá Thể “Chuyển đổi mơ hình phát triển kinh tế Philippines sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu” (Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới, Số 2, 2014), cơng trình tác giả Lê Thị Ái Lâm “Những vấn đề kinh tếxã hội Philippines thời kỳ 2001-2010 viễn cảnh đến năm 2020” (Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới, Số 6, 2011),… 1.2 Nghiên cứu nƣớc ngồi Các cơng trình nghiên cứu quốc tế Philippines đa dạng phong phú Có nhiều cơng trình nghiên cứu kinh tế Philippines, có số cơng trình xem xét đánh giá trực tiếp cụ thể sách kinh tế Philippines sách thương mại đầu tư, sách thu hút đầu trực tiếp nước ngồi, sách tàitiền tệ, sách phát triển ngành kinh tế… 1.3 Đánh giá chung cơng trình cơng bố Về cơng trình cơng bố nước, thấy tình hình nghiên cứu nước Philippines nói chung sách kinh tế Philippines nói riêng hạn chế so với việc nghiên cứu quốc gia khác khu vực Chưa có cơng trình nghiên cứu cách trực tiếp hệ thống sách kinh tế với cách đối tượng nghiên cứu mà có số nghiên cứu thảo luận số sách cụ thể Bên cạnh đó, số lượng sách, tạp chí liệu tham khảo khác tập trung vào vài chuyên gia, nhà nghiên cứu Philippines Đặc biệt, năm gần đây, tình hình nghiên cứu kinh tế Philippines chí giảm xuống so với giai đoạn trước Đây khoảng trống nghiên cứu lớn bối cảnh kinh tế Philippines đạt kết kinh tế ấn tượng so sánh với quốc gia khác khu vực Đông Nam Á kể từ sau khủng hoảng tài tồn cầu Về cơng trình nghiên cứu nước ngồi, cơng trình đóng góp quan trọng mặt khoa học, giúp người đọc nắm bắt tương đối đầy đủ trình phát triển kinh tế xã hội Philippines Mặc dù có đồng thuận nhiều nhà nghiên cứu cho kinh tế có nhiều yếu bất hợp lý, cách giải thích góc nhìn nhà nghiên cứu có khác nhiều điểm chưa thống Có nhiều nghiên cứu luận giải hạn chế q trình phát triển Philippines khía cạnh trị vấn đề tham nhũng, chủ nghĩa thân quen, thân hữu, ảnh hưởng giới chóp bu thể chế trị khác kinh tế Philippines Các nghiên cứu nhìn từ góc độ kinh tế khơng phải ít, song chủ yếu tập trung vào số ngành, lĩnh vực đơn lẻ kinh tế chưa xem xét góc độ nguyên nhân từ mặt sách Nhiều nghiên cứu cố gắng xem xét số sách kinh tế cụ thể, chưa nhìn nhận cách tồn diện hệ thống sách kinh tế để lý giải vấn đề Bên cạnh đó, chưa có cơng trình nghiên cứu làm rõ cách hệ thống chủ trương, sách phân theo giai đoạn quyền tổng thống giai đoạn qua Đặc biệt, điều chỉnh sách kinh tế Philippines kể từ sau khủng hoảng tài tồn cầu, cụ thể giai đoạn Tổng thống Aquino III nắm quyền chưa cập nhật giai đoạn chứng kiến số cải cách, đổi tương đối quan trọng Đây khoảng trống cần bổ sung Những điểm Luận án sâu Trên sở tổng quan cơng trình nghiên cứu, mặt, kế thừa sử dụng tích cực thành nghiên cứu trước, mặt khác, nghiên cứu sinh tập trung phân tích số nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung sách kinh tế, sở khoa học thực tiễn việc lựa chọn sách kinh tế phủ Philippines kể từ sau khủng hoảng tài châu Á - Làm rõ đánh giá chủ trương, quan điểm lựa chọn sách nội dung số sách kinh tế quan trọng kết đạt giai đoạn tổng thống pháp hữu hiệu để đối phó với khủng hoảng Sự can thiệp theo mơ hình Keynes giúp kinh tế Philippines nhanh chóng khắc phục vượt qua khủng hoảng Đặc biệt, giai đoạn sau KHTCTC năm 2008 tới nay, kinh tế giới phục hồi trì trệ yếu Philippines lại cho thấy phục hồi mạnh mẽ trở thành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh khu vực châu Á Đóng góp vào tăng trưởng ấn tượng chủ yếu nhờ sách khuyến khích đầu tiêu dùng hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng nước quyền Tổng thống Begnino Aquino III Bên cạnh đó, Philippines thực cải cách cấu theo hướng tự hóa kinh tế, đẩy mạnh nhân hóa doanh nghiệp nhà nước mở cửa số ngành quan trọng vận tải, viễn thông, ngân hàng sản xuất điện Philippines tham gia vào cam kết, hiệp định thương mại quốc tế để mở rộng thị trường cho hàng hóa dịch vụ Ngay giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng, Philippines phần áp dụng biện pháp tiếp tục tự hóa thương mại thơng qua đàm phán, ký kết hiệp định thương mại song phương đa phương, đẩy mạnh nhân hóa, khuyến khích xuất khẩu, thu hút FDI cải thiện lực quản trị nhà nước để điều hành, quản lý kinh tế hiệu Điều giúp Philippines vượt qua khủng hoảng nhanh chóng vào quỹ đạo phát triển Chủ nghĩa dân túy đặc điểm chủ đạo trị Philippines kể từ chế độ độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986 Những người kế nhiệm hiểu rõ muốn trở thành người lãnh đạo đất nước sách đưa phải hướng tới người nghèo, giải nghèo đói cơng xã hội Song phần lớn cam kết Tổng thống không đạt theo mục tiêu đề hệ sách kinh tế dân túy bất ổn kinh tế trị 11 2.2 Cơ sở thực tiễn việc hoạch định sách kinh tế 2.2.1 Hoạch định sách kinh tế tầm ảnh hưởng Tổng thống Philippines Có nhiều quan khác tham gia vào q trình hoạch định sách kinh tế, Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia quan chịu trách nhiệm cao việc hoạch định sách phát triển quốc gia Trong trị Philippines, quyền lực tập trung vào Tổng thống thơng qua lĩnh vực hành pháp can thiệp có mức độ vào lĩnh vực lập pháp pháp Sự tập trung quyền lực tạo nên vị quan trọng Tổng thống phủ Philippines thấy tầm ảnh hưởng to lớn Tổng thống tới việc hoạch định thực thi chiến lược, sách phát triển quốc gia 2.2.2 Chính sách phát triển kinh tế Philippines trước KHTCCA vấn đề đặt Về bản, sách phát triển kinh tế Philippines giai đoạn cuối năm 1980 đầu năm 1990 thời Tổng thống Corazon Aquino Ramos cải thiện nhiều so với giai đoạn trước đó, song tồn hạn chế bất cập Thứ nhất, sách kinh tế vĩ mô chưa thể tạo dựng ổn định vĩ mơ cho tăng trưởng bền vững Trong đó, sách tiền tệ sách tài khóa nhiều hạn chế yếu dẫn tới việc Philippines thường xuyên rơi vào khủng hoảng thâm hụt tài khóa, đồng Peso biến động mạnh, từ tác động tới tăng trưởng kinh tế Thứ hai, sách tài – ngân hàng chưa tạo thay đổi cấu trúc hệ thống tài Thứ ba, sách thương mại mang nặng tính bảo hộ làm suy giảm lực cạnh tranh hàng hóa thị trường quốc tế lĩnh vực khác kinh tế 12 Thứ tư, sách thu hút đầu nước ngồi có nhiều hạn chế thiếu hiệu Thứ năm, sách phát triển ngành kinh tế bất hợp lý thiếu ổn định dẫn tới phát triển nhanh ngành dịch vụ tụt hậu lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp Bên cạnh đó, bối cảnh bên ngồi xu hướng tồn cầu hóa, khu vực hóa, phát triển nhanh chóng khoa học – cơng nghệ, biến động kinh tế trị giới,…có tác động tới việc lựa chọn sách kinh tế phủ giai đoạn từ sau KHTCCA CHƢƠNG CHỦ TRƢƠNG, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 3.1 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Joseph Estrada (1998-2001) Về mặt chủ trương, quyền Tổng thống Estrada đưa Kế hoạch Phát triển Trung hạn Philippines 1999-2004 (MTPDP 19992004) với mục tiêu tổng thể giảm đói nghèo So sánh với quyền Ramos tầm nhìn phát triển thời Estrada có trọng tới khía cạnh phát triển công bằng, cụ thể việc giảm nghèo đói cải thiện phân phối thu nhập Để thực mục tiêu này, quyền Estrada chủ trương tập trung vào nội dung ưu tiên bao gồm: (1) Phát triển nông thôn, (2) Cung cấp dịch vụ xã hội bản, (3) Nâng cao lực cạnh tranh, (4) Phát triển sở hạ tầng bền vững, (5) Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, (6) Cải cách quản trị Chính quyền Tổng thống Estrada tiếp quản kinh tế bối cảnh Philippines kinh tế khu vực chịu tác động tiêu cực từ KHTCCA Vì thế, sách kinh tế Estrada chủ yếu nhằm giải hậu KHTCCA ổn định hóa kinh tế Cụ thể, Chính phủ sử dụng sách tiền tệ thận trọng 13 kết hợp mục tiêu tổng cung tiền gắn với việc kiểm soát lạm phát chặt chẽ Bên cạnh đó, quyền Estrada tiếp tục trì sách cải cách cấu theo hướng tự thực từ đầu năm 1990 thời Tổng thống Ramos, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn Về kết quả, lên nắm quyền điều hành đất nước bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, đặc biệt chịu ảnh hưởng KHTCCA, song sách kinh tế quyền Estrada giai đoạn đầu đóng góp vào trình phục hồi kinh tế ổn định vĩ mô Tuy nhiên, lực điều hành thực thi sách yếu phủ cá nhân Estrada, đặc biệt sách dân túy thiếu kiểm soát để lại hệ nghiêm trọng cho kinh tế, đặc biệt vấn đề tài khóa 3.2 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010) Chính quyền Arroyo đưa Kế hoạch Phát triển kỳ giai đoạn 2001-2004 sau lên thay Estrada, song nội dung Kế hoạch khơng có khác biệt nhiều so với Kế hoạch trước thời Estrada Sau lên nhậm chức nhiệm kỳ vào năm 2004, quyền Arroyo đưa Kế hoạch Phát triển Philippines Trung hạn 2004-2010 (MTPDP 2004-2010) với nhiều mục tiêu tham vọng Chính quyền Arroyo chủ trương thực sách tài khóa sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ Bên cạnh đó, Arroyo tiếp tục cải cách sách định hướng thị trường với sách nhằm cải thiện lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ (MSME), đầu sở hạ tầng Ngồi ra, để giữ quyền lực thể chế trị Philippines, Arroyo áp dụng tưởng chủ nghĩa dân túy người tiền nhiệm việc xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, liệt đấu tranh chống nghèo đói bảo vệ lợi ích tầng lớp người nghèo 14 Chính sách kinh tế quyền Arroyo có điều chỉnh đáng kể so với người tiền nhiệm Estrada Để khắc phục hệ quyền Estrada để lại tạo ổn định kinh tế vĩ mô, quyền Arroyo tập trung tiến hành cải cách sách tài khóa với việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng Đồng thời, sách tiền tệ thời Arroyo điều chỉnh từ điều hành theo khung khổ mục tiêu tổng cung tiền gắn với lạm phát sang khung khổ lạm phát mục tiêu từ năm 2001 Bên cạnh sách kinh tế vĩ mơ thận trọng này, quyền Arroyo tiến hành số sách cấu khác củng cố khung khổ pháp lý giám sát thận trọng hệ thống tài – ngân hàng quản trị doanh nghiệp bước đầu xây dựng sách thúc đẩy lực cạnh tranh ngành có lợi ngành dịch vụ thuê ngoài, du lịch doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ nước… Chính sách kinh tế quyền Arroyo mang lại tác động tích cực, đặc biệt giúp kinh tế vượt qua khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 nhanh chóng coi giai đoạn tạo dựng tảng vững cho tăng trưởng giai đoạn Aquino III Cụ thể, điều chỉnh, cải cách sách tiền tệ tài khóa quyền Arroyo có đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mơ mơi trường sách có nhiều khó khăn suốt thời gian cầm quyền Trong đó, cải cách sách tài khóa với việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt sản phẩm nước uống có cồn thuốc VAT đem lại kết tích cực Các sách thúc đẩy phát triển ngành ưu tiên giúp cải thiện cán cân toán thu hút FDI Những điều chỉnh cải cách sách tài –ngân hàng với việc trọng củng cố khung khổ pháp lý giám sát thận trọng quản trị doanh nghiệp quyền Arroyo giúp hệ thống tài tiếp tục củng cố hoàn thiện, đặc biệt giúp Philippines tránh tác động tiêu cực KHTCTC nhanh chóng phục hồi Tuy nhiên, giống quyền Estrada 15 người tiền nhiệm trước, sách kinh tế thời Arroyo chưa giải yếu tảng kinh tế vấn đề nghèo đói chưa giải theo mục tiêu đề 3.3 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Benigno Aquino III (2010-tháng 6/2016) Chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn cầm quyền Tổng thống Aquino III (2010-2016) tăng trưởng bao trùm với việc trì tốc độ tăng trưởng cao ổn định để tạo nhiều việc làm giảm nghèo đói Để thực mục tiêu này, bên cạnh việc trì sách ổn định kinh tế vĩ mơ, quyền Aquino III tập trung vào cải cách cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Đặc biệt, khác biệt rõ ràng sách kinh tế quyền Aquino III với quyền Tổng thống Arroyo Estrada trọng vào thị trường nước bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 Thông qua việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt ngành công nghiệp chế tạo Chương trình Phục hồi ngành chế tạo, Chương trình Cơng nghiệp Quốc gia Toàn diện gần Chiến lược Cơng nghiệp Đổi sáng tạo bao trùm, quyền Aquino III đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp cạnh tranh cấp độ toàn cầu trụ cột quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm tạo việc làm Đồng thời, sách phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ nước tiếp tục đẩy mạnh giai đoạn Những sách kinh tế quyền Aquino III mang lại thành tựu to lớn cho kinh tế, đưa Philippines trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao ổn định khu vực Các sách hướng tới phát triển thị trường nước khôi phục lại ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế tạo bước đầu mang lại kết tích cực giải việc làm giảm nghèo đói Khách quan mà nói, quyền Aquino III thừa hưởng số thành sách kinh tế giai đoạn tổng thống trước để 16 lại chương trình cải cách thuế VAT chi tiêu ngân sách thời Arroyo sách mở cửa tự hóa Ramos lĩnh vực viễn thông hàng không từ đầu năm 1990 mang lại phát triển mạnh mẽ ngành BPO, vận tải hàng không du lịch Mặc dù vậy, nói đóng góp lớn sách kinh tế thời Aquino III thiết lập tảng kinh tế vĩ mô ổn định vững CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 4.1 Đánh giá chung sách kinh tế từ sau khủng hoảng tài châu Á 4.1.1 Thành tựu Sau 20 năm kể từ sau KHTCCA, Philippines trở thành kinh tế tăng trưởng nhanh động khu vực Đông Nam Á Kết khơng phải ngẫu nhiên mà có, thay vào kết nỗ lực điều chỉnh cải cách sách kinh tế phủ Philippines suốt giai đoạn qua Chính phủ Philippines qua đời Tổng thống Estrada, Arroyo, Aquino III áp dụng lý thuyết kinh tế học Keynes với việc can thiệp phủ vào tổng cầu thơng qua sách tiền tệ tài khóa kết hợp với lý thuyết chủ nghĩa tự với can thiệp lên tổng cung thông qua loạt sách cải cách cấu sách tự hóa thương mại đầu tư, bãi bỏ quy định điều chỉnh, xếp, cấu lại thể chế nội kinh tế nhằm mục tiêu nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Cụ thể, điều chỉnh sách tiền tệ tài khóa từ sau KHTCCA góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế 17 Các sách trọng vào phát triển thị trường nước, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực có lợi cạnh tranh sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ giúp cải thiện tình hình sản xuất nước giúp tăng trưởng kinh tế ổn định bối cảnh thị trường giới có nhiều biến động Đặc biệt, sách tự hóa, bãi bỏ quy định phủ Philippines tạo điều kiện cho ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ giai đoạn qua Chiến lược nhằm khôi phục lại lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế tạo điều chỉnh cải cách sách quan trọng kể từ sau KHTCCA đến nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững Ngoài ra, điều chỉnh, cải cách sách tài – ngân hàng từ sau KHTCCA đến giúp hệ thống tài phát triển ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế 4.1.2 Hạn chế, yếu vấn đề đặt Mặc dù cải thiện đáng kể thời Arroyo Aquino III, song cải cách sách tài khóa chưa thực bền vững tính dễ bị tổn thương kinh tế trước cú sốc cao Chính sách tài – ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Các cải cách lĩnh vực nông nghiệp không mang lại hiệu năm qua Chính sách phát triển ngành dịch vụ cần phải hướng tới nâng cao giá trị gia tăng Ngoài hạn chế, bất cập sách kinh tế, kết sách kinh tế giai đoạn qua chịu ảnh hưởng từ số nguyên nhân quan trọng khác như: thể chế trị yếu kém, bất lợi mặt địa lý, đa dạng văn hóa tác động thiên tai, biến đổi khí hậu 4.2 Một số học kinh nghiệm rút Luận án rút số học kinh nghiệm chung việc hoạch định thực thi sách kinh tế, tập trung vào vai 18 trò sách tiền tệ tài khóa để tạo dựng ổn định kinh tế vĩ mơ sách cải cách cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững KẾT LU N Chính sách kinh tế quốc gia nói chung vấn đề nghiên cứu rộng, phức tạp có nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu Trong giới hạn luận án TiếnKinh tế quốc tế, với chủ đề “Chính sách kinh tế Philippines kể từ sau khủng hoảng tài châu Á đến nay”, luận án tập trung phân tích đánh giá số sách kinh tế bật ba giai đoạn Tổng thống từ J Estrada (1998-2001), M Arroyo (2001-2010), B Aquino III (20102016) Từ việc nghiên cứu này, tác giả rút số kết luận sau: Nhìn tổng thể, xu hướng điều chỉnh, cải cách sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á (từ giai đoạn tổng thống Estrada Aquino III) tích cực phù hợp với bối cảnh thực tế kinh tế Từ lý thuyết bối cảnh thực tế nước quốc tế, sách kinh tế từ quyền Estrada, Arroyo tới Aquino III nhiều chủ trương áp dụng kết hợp mơ hình kinh tế Keynes với hai sách tiền tệ sách tài khóa nhằm tác động vào tổng cầu với lý thuyết chủ nghĩa tự với can thiệp phủ lên tổng cung thơng qua loạt sách cải cách cấu sách tự hóa thương mại đầu tư, bãi bỏ quy định điều chỉnh, xếp, cấu lại thể chế nội kinh tế nhằm mục tiêu nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Đồng thời, giai đoạn từ sau khủng hoảng tài châu Á đến nay, quyền qua đời Tổng thống Philippines chủ trương tiến hành sách kinh tế dân túy với việc hướng tới dân nghèo 19 Về bản, chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế quyền tổng thống từ sau khủng hoảng tài châu Á nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô để tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững công Tuy nhiên, quan điểm lựa chọn sách lực điều hành thực thi sách giai đoạn Tổng thống có khác biệt đáng kể Trong giai đoạn cầm quyền Tổng thống Estrada (1998-2001), sách kinh tế Estrada chủ yếu nhằm giải hậu khủng hoảng tài châu Á ổn định hóa kinh tế Do vậy, quyền Estrada tiếp tục sử dụng sách tiền tệ thận trọng kết hợp mục tiêu tổng cung tiền gắn với việc kiểm sốt lạm phát chặt chẽ Trong đó, Estrada tiếp tục trì sách cải cách cấu theo hướng tự thực từ đầu năm 1990 thời Tổng thống Ramos, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn Tuy nhiên, lực điều hành thực thi sách yếu phủ cá nhân Estrada, đặc biệt sách dân túy thiếu kiểm sốt để lại hệ nghiêm trọng cho kinh tế, đặc biệt vấn đề tài khóa Chính sách kinh tế thời kỳ Tổng thống Arroyo cầm quyền (2001-2010) có điều chỉnh đáng kể so với người tiền nhiệm Estrada Để khắc phục hệ quyền Estrada để lại tạo ổn định kinh tế vĩ mơ, quyền Arroyo tập trung tiến hành cải cách sách tài khóa với việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng Đồng thời, sách tiền tệ thời Arroyo điều chỉnh từ điều hành theo khung khổ mục tiêu tổng cung tiền gắn với lạm phát sang khung khổ lạm phát mục tiêu từ năm 2001 Bên cạnh sách kinh tế vĩ mơ thận trọng này, quyền Arroyo tiến hành số sách cấu khác củng cố khung khổ pháp lý giám sát thận trọng hệ thống tài – ngân hàng quản trị doanh nghiệp bước đầu xây dựng sách thúc đẩy lực cạnh tranh ngành có lợi 20 doanh nghiệp SME nước…Mặc dù nhiều hạn chế yếu tồn tại, song nói sách kinh tế quyền Arroyo mang lại tác động tích cực, đặc biệt giúp kinh tế vượt qua khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 nhanh chóng coi giai đoạn tạo dựng tảng vững cho tăng trưởng giai đoạn Aquino III Chủ trương mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn cầm quyền Tổng thống Aquino III (2010-2016) tăng trưởng bao trùm với việc trì tốc độ tăng trưởng cao ổn định để tạo nhiều việc làm giảm nghèo đói Để thực mục tiêu này, bên cạnh việc trì sách ổn định kinh tế vĩ mơ, quyền Aquino III tập trung vào cải cách cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Đặc biệt, khác biệt rõ ràng sách kinh tế quyền Aquino III với quyền Tổng thống Arroyo Estrada trọng vào thị trường nước bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp sau khủng hoảng tài tồn cầu Thơng qua việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt ngành cơng nghiệp chế tạo Chương trình Phục hồi ngành chế tạo, Chương trình Cơng nghiệp Quốc gia Toàn diện gần Chiến lược Cơng nghiệp Đổi sáng tạo bao trùm, quyền Aquino III đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp cạnh tranh cấp độ toàn cầu trụ cột quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm tạo việc làm Đồng thời, sách phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ nước tiếp tục đẩy mạnh giai đoạn Những sách kinh tế quyền Aquino III mang lại thành tựu to lớn cho kinh tế, đưa Philippines trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao ổn định khu vực Các sách hướng tới phát triển thị trường nước khôi phục lại ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế tạo bước đầu mang lại kết tích cực giải việc làm giảm nghèo 21 đói Tuy nhiên, yếu cố hữu lĩnh vực tài khóa, chuyển dịch cấu kinh tế, thương mại thu hút đầu tồn Một số học kinh nghiệm rút từ việc nghiên cứu sách kinh tế Philippines bao gồm: Chính sách tiền tệ tài khóa cần phải trọng để tạo dựng ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng bền vững ổn định Từ kinh nghiệm Philippines cho thấy việc sách tiền tệ xây dựng thực thi thận trọng hợp lý theo khung khổ mục tiêu lạm phát mang lại hiệu tích cực Trong đó, nâng cao lực quản trị thuế theo hướng tăng cường minh bạch đẩy mạnh kỉ luật tài khóa đóng vai trò quan trọng việc xây dựng sách tài khóa thời gian qua Philippines Các cải cách sách phát triển hệ thống tài – ngân hàng giai đoạn qua đóng vai trò quan trọng ổn định phát triển kinh tế Kinh nghiệm Philippines tập trung vào: (i) cải cách khung khổ pháp lý biện pháp giám sát thận trọng theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt trọng tới nâng cao quản trị doanh nghiệp; (ii) Các biện pháp nâng cao lực cạnh tranh tạo môi trường thuận lợi cho tham gia lớn đa dạng người chơi thị trường thúc đẩy trình củng cố sáp nhập ngân hàng; (iii) đẩy mạnh tài bao trùm qua việc mở rộng loại hình có chức ngân hàng khu vực phát triển Chính sách phát triển ngành nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý điều quan trọng góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững Việc tập trung vào lĩnh vực dịch vụ mà không trọng tới phát triển ngành công nghiệp nông nghiệp giai đoạn trước Philippines làm cản trở tới trình phát triển Các sách kinh tế cần đảm bảo cân thị trường nước thị trường quốc tế giúp đẩy mạnh xuất khẩu, đầu nước ngoài, mặt khác tăng cường phục vụ thị trường nội địa thúc đẩy đầu nội kinh tế để tránh cú sốc từ bên 22 ngồi Các sách phát triển thị trường nước qua hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ, phát triển sở hạ tầng dịch vụ logistic, cải thiện lực quản trị,…thúc đẩy khuyến khích đầu nước ngồi nội địa có tác động lan tỏa tới ngành khác Ưu điểm Luận án bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu Philippines nói chung hệ thống sách kinh tế Philippines nói riêng Việt Nam Tuy nhiên, Luận án có số nhược điểm hạn chế sau: Thứ nhất, Luận án tập trung phân tích, luận bàn làm bật số vấn đề đáng lưu ý q trình hoạch định thực thi sách kinh tế Philippines từ sau KHTCCA Điều xuất phát từ việc nghiên cứu sách bao hàm phạm vi nghiên cứu rộng, có tính liên ngành đa ngành, đặc biệt liên quan chặt chẽ tới ngành khoa học sách cơng,…vì Luận án chưa có điều kiện sâu làm rõ nhân tố hay đầy đủ hệ thống bước trình phân tích đánh giá Chính vậy, có đề cập đơi chỗ việc tổ chức, thực thi sách, song học kinh nghiệm rút từ việc nghiên cứu chủ yếu tập trung vào đường hướng, nội dung sách mang tính phương pháp luận Đây phần nguyên nhân dẫn tới việc Nghiên cứu sinh không đưa thảo luận hàm ý sách cụ thể cho Việt Nam Thứ hai, Luận án chưa có đánh giá tác động sách tới đời sống kinh tế xã hội Philippines mặt định lượng để làm rõ vai trò sách Điều làm cho việc đánh giá sách giai đoạn khó tránh khỏi tính chung chung chưa thực cụ thể Tuy nhiên, việc đánh giá định lượng tác động sách nói chung sách kinh tế nói riêng phức tạp có nhiều biến số tác động đòi hỏi có nguồn liệu hệ thống, đầy đủ liên tục Điều hạn chế Nghiên cứu sinh trình thực Luận án Thứ ba, Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines từ sau KHTCCA đến tháng 6/2016 (hết 23 nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III) mà không đủ dung lượng để sâu bàn luận sách quyền đương nhiệm Tổng thống Duterte Trong thời gian tới, Nghiên cứu sinh tiếp tục theo đuổi định hướng nghiên cứu kinh tế Philippines, tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu vào sách cụ thể Philippines, đặc biệt giai đoạn quyền Tổng thống Duterte để bổ sung cập nhật thêm luận khoa học hỗ trợ cho cơng tác hoạch định sách kinh tế Việt Nam 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LU N ÁN “Cải cách hệ thống ngân hàng Philippines từ sau khủng hoảng tài tồn cầu đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, Số 8/2018 “Một số điều chỉnh sách kinh tế đối ngoại Philippines kể từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến nay”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 1/2018 “Chính sách thu hút quản lý kiều hối Philippines: Thực trạng Vấn đề”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 12/2017 “Vai trò ngành dịch vụ phát triển kinh tế Philippines: Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí NC Đơng Nam Á, Số 4/2017 “Tổng quan kinh tế vĩ mơ Philippines năm 2016”, Tạp chí NC Đông Nam Á, Số 3/2017 ... chọn sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á Chương 3: Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á Chương 4: Đánh giá chung sách kinh tế Philippines. .. SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 4.1 Đánh giá chung sách kinh tế từ sau khủng hoảng tài châu Á 4.1.1 Thành tựu Sau 20 năm kể từ sau. .. giới hạn luận án Tiến sĩ Kinh tế quốc tế, với chủ đề Chính sách kinh tế Philippines kể từ sau khủng hoảng tài châu Á đến nay , luận án tập trung phân tích đánh giá số sách kinh tế bật ba giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách kinh tế của philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đến nay tt , Chính sách kinh tế của philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đến nay tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay