Câu hỏi với WHICH WHAT và WHY trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:19

Câu hỏi với WHICH, WHAT, WHY trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu hỏi với WHICH, WHAT trong tiếng AnhWhat và Which đều có nghĩa chung là cái gì, cái nào. Tuy vậy Which có một số giới hạn. Người nghe phải chọn trong giới hạn ấy để trả lời. Câu hỏi với What thì không có giới hạn. Người nghe có quyền trả lời theo ý thích của mình. Ví dụ: What do you often have for breakfast?Bạn thường ăn điểm tâm bằng gì? Which will you have, tea or coffee? Anh muốn dùng gì, trà hay cà phê?What và Which còn có thể là một tính từ nghi vấn. Khi sử dụng tính từ nghi vấn phải dùng với một danh từ. Cách dùng giống như trường hợp whose nêu trên. What colour do you like? Bạn thích màu gì? Which way to the station, please? Cho hỏi đường nào đi đến ga ạ?Which có thể dùng để nói về người. Khi ấy nó có nghĩa người nào, ai: Which of you cant do this exercise?Em nào (trong số các em) không làm được bài tập này? Which boys can answer all the questions?Những cậu nào có thể trả lời tất cả các câu hỏi?Lưu ý rằng trong văn nói có một số mẫu câu khó phân biệt trong tiếng Việt: Who is that man? — Hes Mr. John Barnes. (Hỏi về tên) What is he? — Hes a teacher. (Hỏi về nghề nghiệp) What is he like? — Hes tall, dark, and handsome. (Hỏi về dáng dấp) Whats he like as a pianist? — Oh, hes not very good. (Hỏi về công việc làm) I dont know who or what he is; and I dont care. Tôi chẳng biết ông ta là ai hay ông ta làm nghề gì và tôi cũng chẳng quan tâm. B. Câu hỏi với WHY trong tiếng AnhWhy được sử dụng để hỏi về lý do. Với câu hỏi có why thì chúng ta có thể sử dụng because (vì, bởi vì) để trả lời. Why do you like computer? Because its very wonderful.Tại sao anh thích máy tính? Bởi vì nó rất tuyệt vời. Why does he go to his office late? Because he gets up late.Tạo sao anh ta đến cơ quan trễ? Vì anh ta dậy trễ.Các loạt bài khác:How much, How many HaveĐộng từ nguyên thểTúc từ (Tân ngữ)Trạng từCan, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ định Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh h Câu hỏi với WHICH WHAT WHY tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu hỏi với WHICH, WHAT tiếng AnhWhat Which có nghĩa chung "cái gì, nào" Tuy Which có số giới hạn Người nghe phải chọn giới hạn để trả lời Câu hỏi với What khơng có giới hạn Người nghe có quyền trả lời theo ý thích Ví dụ:   - What you often have for breakfast?  Bạn thường ăn điểm tâm gì?   - Which will you have, tea or coffee? Anh muốn dùng gì, trà hay cà phê?  What Which tính từ nghi vấn Khi sử dụng tính từ nghi vấn phải dùng với danh từ Cách dùng giống trường hợp whose nêu   - What colour you like?  Bạn thích màu gì?   - Which way to the station, please? Cho hỏi đường đến ga ạ?  Which dùng để nói người Khi có nghĩa "người nào, ai":   - Which of you can't this exercise?  Em (trong số em) không làm tập này?   - Which boys can answer all the questions? Những cậu trả lời tất câu hỏi?  Lưu ý văn nói có số mẫu câu khó phân biệt tiếng Việt:   - "Who is that man?" — "He's Mr John Barnes." (Hỏi tên)  - "What is he?" — "He's a teacher." (Hỏi nghề nghiệp)  - "What is he like?" — "He's tall, dark, and handsome." (Hỏi dáng dấp)  - "What's he like as a pianist?" — "Oh, he's not very good." (Hỏi công việc làm)  - I don't know who or what he is; and I don't care Tôi chẳng biết ông ta hay ơng ta làm nghề tơi chẳng quan tâm B Câu hỏi với WHY tiếng Anh Why sử dụng để hỏiVới câu hỏiwhy sử dụng because (vì, vì) để trả lời - Why you like computer? Because it's very wonderful Tại anh thích máy tính? Bởi tuyệt vời - Why does he go to his office late? Because he gets up late Tạo đến quan trễ? Vì dậy trễ Các loạt khác:  How much, How many & Have  Động từ nguyên thể  Túc từ (Tân ngữ)  Trạng từ  Can, May & Be able to  Thì tiếp diễn  Câu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ định Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh h ... tiếp diễn  Câu hỏi với Từ để hỏi  Câu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, Why  Câu hỏi phủ định Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh h ... chẳng quan tâm B Câu hỏi với WHY tiếng Anh Why sử dụng để hỏi lý Với câu hỏi có why sử dụng because (vì, vì) để trả lời - Why you like computer? Because it's very wonderful Tại anh thích máy tính?... ý văn nói có số mẫu câu khó phân biệt tiếng Việt:   - "Who is that man?" — "He's Mr John Barnes." (Hỏi tên)  - "What is he?" — "He's a teacher." (Hỏi nghề nghiệp)  - "What is he like?" —
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi với WHICH WHAT và WHY trong tiếng anh, Câu hỏi với WHICH WHAT và WHY trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay