Câu hỏi với WHO WHOM và WHOSE trong tiếng anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:18

Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng AnhWho và Whom đều dùng để hỏi ai, người nào, nhưng:Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu.Whom giữ nhiệm vụ là túc từ của động từ theo sau.Ví dụ: Who can answer that question? (Who là chủ từ của can)Ai có thể trả lời câu hỏi đó? Whom do you meet this morning? (Whom là túc từ của meet)Anh gặp ai sáng nay? Lưu ý rằng:Trong văn nói, người ta có thể dùng who trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. Ví dụ: Who(m) do they help this morning?Họ giúp ai sáng nay?Động từ trong câu hỏi với Who ở dạng xác định. Ngược lại động từ trong câu hỏi với Whom phải ở dạng nghi vấn: Who is going to London with Daisy?Ai đang đi London cùng với Daisy vậy? With whom is she going to London?= Who(m) did she go to London with?Cô ta đang đi London cùng với ai vậy?Whose là hình thức sở hữu của Who. Nó được dùng để hỏi của ai. Whose is this umbrella? Its mine.Cái ô này của ai? Của tôi.Whose có thể được dùng như một tính từ nghi vấn. Khi ấy theo sau Whose phải có một danh từ. Whose pen are you using? Bạn đang dùng cây bút của ai đấy? Whose books are they reading? Họ đang đọc sách của ai thế? Các loạt bài khác:How much, How many HaveĐộng từ nguyên thểTúc từ (Tân ngữ)Trạng từCan, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ định Trang trước Trang sau Câu hỏi với WHO WHOM WHOSE tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE tiếng Anh Who Whom dùng để hỏi ai, người nào, nhưng: • Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ câuWhom giữ nhiệm vụ túc từ động từ theo sau Ví dụ: - Who can answer that question? (Who chủ từ can) Ai trả lời câu hỏi đó? - Whom you meet this morning? (Whom túc từ meet) Anh gặp sáng nay? Lưu ý rằng: • Trong văn nói, người ta dùng who hai trường hợp chủ từ túc từ Ví dụ: • • - Who(m) they help this morning? Họ giúp sáng nay? • Động từ câu hỏi với Who dạng xác định Ngược lại động từ câu hỏi với Whom phải dạng nghi vấn: • • - Who is going to London with Daisy? • Ai London với Daisy vậy? • • - With whom is she going to London? • = Who(m) did she go to London with? Cô ta London với vậy? • Whose hình thức sở hữu Who Nó dùng để hỏi "của ai" • • - "Whose is this umbrella?" "It's mine." "Cái ô ai?" "Của tơi." • Whose dùng tính từ nghi vấn Khi theo sau Whose phải có danh từ • • - Whose pen are you using? • Bạn dùng bút đấy? • • - Whose books are they reading? Họ đọc sách thế? Các loạt khác: • How much, How many & Have • Động từ nguyên thể • Túc từ (Tân ngữ) • Trạng từ • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn • Câu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định Trang trước Trang sau ... Trạng từ • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn • Câu hỏi với Từ để hỏi • Câu hỏi với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định Trang trước Trang sau ... London với vậy? • Whose hình thức sở hữu Who Nó dùng để hỏi "của ai" • • - "Whose is this umbrella?" "It's mine." "Cái ô ai?" "Của tơi." • Whose dùng tính từ nghi vấn Khi theo sau Whose phải có danh... • Whose dùng tính từ nghi vấn Khi theo sau Whose phải có danh từ • • - Whose pen are you using? • Bạn dùng bút đấy? • • - Whose books are they reading? Họ đọc sách thế? Các loạt khác: • How much,
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi với WHO WHOM và WHOSE trong tiếng anh, Câu hỏi với WHO WHOM và WHOSE trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay