Túc từ tân ngữ trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:16

Túc từ (Tân ngữ) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Túc từ (Object) trong tiếng AnhKhi ta nói: I like you. thì:I là chủ từ, là người phát sinh ra hành độngLike là động từ diễn tả hành động của chủ từYou là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.Chữ you ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ là Object.Vậy túc từ là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.Đối với hầu hết các danh từ khi đứng ở vị trí túc từ không có gì thay đổi nhưng khi là các đại từ nhân xưng thì cần có biến thể.Ví dụ khi nói Tôi thích anh ta thì chúng ta không thể nói I like he. He ở đây là một túc từ vì vậy ta phải viết nó ở dạng túc từ.Các túc từ đó bao gồm:Đại từ (Subject)Túc từ (Object)ImeYouyouHehimSheherItitWeusTheythemVí dụ: I like him. Tôi thích anh ta. Mr. Smith teaches us. Ông Smith dạy chúng tôi. B. Túc từ gián tiếp túc từ trực tiếp trong tiếng AnhKhi sử dụng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp (direct object) và túc từ gián tiếp (indirect object).Xét câu này: Tôi viết một bức thư cho mẹ tôi.Ở đây có đến hai đối tượng chịu tác động của hành động viết là bức thư và mẹ tôi. Trong trường hợp này bức thư là túc từ trực tiếp, mẹ tôi là túc từ gián tiếp. Thông thường các túc từ gián tiếp có to đi trước. Câu trên sẽ được viết trong tiếng Anh như sau: I write a letter to my mother.Nói chung, khi túc từ gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to dẫn trước. Ngược lại không cần phải thêm to. Câu trên có thể viết theo cách khác như sau: I write my mother a letter.Các loạt bài khác:Phép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữuĐại từ sở hữuThere is There areHow much, How many HaveĐộng từ nguyên thểTúc từ (Tân ngữ)Trạng từCan, May Be able toThì hiện tại tiếp diễn Túc từ Tân ngữ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Túc từ (Object) tiếng Anh Khi ta nói: I like you thì:  I chủ từ, người phát sinh hành động  Like động từ diễn tả hành động chủ từ  You kẻ chịu tác động hành động chủ từ gây Chữ you túc từ Tiếng Anh gọi túc từ Object Vậy túc từ từ đối tượng chịu tác động hành động Đối với hầu hết danh từ đứng vị trí túc từ khơng có thay đổi đại từ nhân xưng cần có biến thể Ví dụ nói Tơi thích khơng thể nói I like he He túc từ ta phải viết dạng túc từ Các túc từ bao gồm: Đại từ (Subject) Túc từ (Object) I me You you He him She her It it We us They them Ví dụ: - I like him Tơi thích - Mr Smith teaches us Ơng Smith dạy chúng tơi B Túc từ gián tiếp & túc từ trực tiếp tiếng Anh Khi sử dụng túc từ ta cần phân biệt túc từ trực tiếp (direct object) túc từ gián tiếp (indirect object) Xét câu này: Tôi viết thư cho mẹ tơi Ở có đến hai đối tượng chịu tác động hành động viết thư mẹ Trong trường hợp thư túc từ trực tiếp, mẹ túc từ gián tiếp Thông thường túc từ gián tiếp có to trước Câu viết tiếng Anh sau: - I write a letter to my mother Nói chung, túc từ gián tiếp khơng sau động từ phải có to dẫn trước Ngược lại không cần phải thêm to Câu viết theo cách khác sau: - I write my mother a letter Các loạt khác:  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia  Sở hữu cách  Tính từ sở hữu  Đại từ sở hữu  There is & There are  How much, How many & Have  Động từ nguyên thể  Túc từ (Tân ngữ)  Trạng từ  Can, May & Be able to  Thì tiếp diễn ... Mr Smith teaches us Ơng Smith dạy B Túc từ gián tiếp & túc từ trực tiếp tiếng Anh Khi sử dụng túc từ ta cần phân biệt túc từ trực tiếp (direct object) túc từ gián tiếp (indirect object) Xét câu... viết thư mẹ Trong trường hợp thư túc từ trực tiếp, mẹ túc từ gián tiếp Thơng thường túc từ gián tiếp có to trước Câu viết tiếng Anh sau: - I write a letter to my mother Nói chung, túc từ gián tiếp... chia  Sở hữu cách  Tính từ sở hữu  Đại từ sở hữu  There is & There are  How much, How many & Have  Động từ nguyên thể  Túc từ (Tân ngữ)  Trạng từ  Can, May & Be able to  Thì tiếp diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Túc từ tân ngữ trong tiếng anh, Túc từ tân ngữ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay