cách sử dụng how much how many trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:15

ách sử dụng How much, How many trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng How much, How many trong tiếng AnhHow many và How much là từ hỏi được dùng với cấu trúc there + to be, có nghĩa là bao nhiêu.Cách thành lập câu hỏi với How many và How much là:How many + Danh từ đếm được + be + there + ... ?hoặcHow much + Danh từ không đếm được + be + there + ... ?Ví dụ: How many books are there on the table? Có bao nhiêu quyển sách ở trên bàn? How much milk is there in this bottle?Có bao nhiêu sữa trong cái chai này? B. Cách sử dụng HAVE trong tiếng AnhTo have là một trợ động từ (Auxiliary Verb) có nghĩa là có.Khi sử dụng nghĩa có với một chủ từ ta dùng have chứ không sử dụng there + be.Have được viết thành has khi dùng với chủ từ ngôi thứ ba số ít. I have many books. Tôi có nhiều sách. He has a house. Anh ta có một căn nhà.Để lập thành câu phủ định và nghi vấn ta cũng thêm not sau have hoặc chuyển have lên đầu câu.Ví dụ: Câu phủ định: I havent any book.Tôi không có quyển sách nào.Câu nghi vấn: Have you any books? Anh có quyển sách nào không?Nhưng thường thì người ta hay sử dụng trợ động từ do hơn: I dont have any book. I dont have any book.Khi dùng trong câu phủ định với một danh từ đếm được, người ta có khuynh hướng dùng have no hơn là have not. I have no money. Tôi không có tiền.(Để ý trong câu này không có mạo từ)Cách viết tắt của have: have not viết tắt thành haventhas not hasntI have IveYou have YouveHe has HesShe has Shes...Các loạt bài khác:Phép tính cộng, trừ, nhân, chia cách sử dụng How much How many tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng How much, How many tiếng Anh How many How much từ hỏi dùng với cấu trúc there + to be, có nghĩa Cách thành lập câu hỏi với How many How much là: How many + Danh từ đếm + be + there + ? How much + Danh từ không đếm + be + there + ? Ví dụ: - How many books are there on the table? Có sách bàn? - How much milk is there in this bottle? Có sữa chai này? B Cách sử dụng HAVE tiếng Anh  To have trợ động từ (Auxiliary Verb) có nghĩa có  Khi sử dụng nghĩa có với chủ từ ta dùng have không sử dụng there + be  Have viết thành has dùng với chủ từ thứ ba số - I have many books Tơi có nhiều sách - He has a house Anh ta có nhà Để lập thành câu phủ định nghi vấn ta thêm not sau have chuyển have lên đầu câu Ví dụ: Câu phủ định: - I haven't any book Tơi khơng có sách Câu nghi vấn: - Have you any books? Anh có sách khơng? Nhưng thường người ta hay sử dụng trợ động từ hơn: - I don't have any book - I don't have any book Khi dùng câu phủ định với danh từ đếm được, người ta có khuynh hướng dùng have no have not - I have no money Tôi tiền (Để ý câu khơng có mạo từ) Cách viết tắt have: have not has not I have You have viết tắt thành haven't hasn't I've You've He has He's She has She's Các loạt khác:  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia ... Anh có sách khơng? Nhưng thường người ta hay sử dụng trợ động từ hơn: - I don't have any book - I don't have any book Khi dùng câu phủ định với danh từ đếm được, người ta có khuynh hướng dùng.. .Anh ta có nhà Để lập thành câu phủ định nghi vấn ta thêm not sau have chuyển have lên đầu câu Ví dụ: Câu phủ định: - I haven't any book Tơi khơng có sách Câu nghi vấn: - Have you any books? Anh. .. khuynh hướng dùng have no have not - I have no money Tơi khơng có tiền (Để ý câu khơng có mạo từ) Cách viết tắt have: have not has not I have You have viết tắt thành haven't hasn't I've You've He
- Xem thêm -

Xem thêm: cách sử dụng how much how many trong tiếng anh, cách sử dụng how much how many trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay