Cách sử dụng there is và there are trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:15

Cách sử dụng There is, There are trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng There isThere are trong tiếng AnhBạn xét câu sau: There is a book on the table.Câu này được dịch là: Có một quyển sách ở trên bàn.Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be được dịch là có.Khi dùng với danh từ số nhiều, chúng ta sử dụng there are.Ở đây, there đóng vai trò như một chủ từ. Vì vây, khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be.Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc there + to be: manymuch : nhiềusome : một vàiany : bất cứ, cái nàoTrong đó:many dùng với danh từ đếm được.much dùng với danh từ không đếm được. Ví dụ: There are many books on the table. Có nhiều sách ở trên bàn.nhưng There is much milk in the bottle. Có nhiều sữa ở trong chai.Chúng ta dùng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định và nghi vấn.Ví dụ: There are some pens on the table.Có vài cây bút ở trên bàn. There isnt any pen on the table.Không có cây bút nào ở trên bàn. Is there any pens on the table? Yes, therere some.Có cây bút nào ở trên bàn không? Vâng, có vài cây.Khi đứng riêng một mình there còn có nghĩa là ở đó. Từ có ý nghĩa tương tự như there là here (ở đây). Ví dụ: The book is there. Quyển sách ở đó. I go there. Tôi đi đến đó. My house is here. Nhà tôi ở đây.Các loạt bài khác:Số đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữuĐại từ sở hữuThere is There areHow much, How many Have Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất Cách sử dụng There is There are tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng There is/There are tiếng Anh Bạn xét câu sau: - There is a book on the table Câu dịch là: Có sách bàn Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be dịch có Khi dùng với danh từ số nhiều, sử dụng there are Ở đây, there đóng vai trò chủ từ Vì vây, viết dạng phủ định nghi vấn ta làm với câu có chủ từ + to be Người ta thường dùng từ sau với cấu trúc there + to be: many/much some any : nhiều : vài : bất cứ, Trong đó: many dùng với danh từ đếm much dùng với danh từ không đếm Ví dụ: - There are many books on the table Có nhiều sách bàn nhưng - There is much milk in the bottle Có nhiều sữa chai Chúng ta dùng some câu khẳng định any câu phủ định nghi vấn Ví dụ: - There are some pens on the table Có vài bút bàn - There isn't any pen on the table Khơng có bút bàn - Is there any pens on the table? Yes, there're some Có bút bàn khơng? Vâng, có vài Khi đứng riêng there có nghĩa Từ có ý nghĩa tương tự there here (ở đây) Ví dụ: - The book is there Quyển sách - I go there Tơi đến - My house is here Nhà Các loạt khác: • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia • Sở hữu cách • Tính từ sở hữu • Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay ... There is & There are • How much, How many & Have Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng. .. bút bàn - Is there any pens on the table? Yes, there' re some Có bút bàn khơng? Vâng, có vài Khi đứng riêng there có nghĩa Từ có ý nghĩa tương tự there here (ở đây) Ví dụ: - The book is there Quyển...nhưng - There is much milk in the bottle Có nhiều sữa chai Chúng ta dùng some câu khẳng định any câu phủ định nghi vấn Ví dụ: - There are some pens on the table Có vài bút bàn - There isn't any
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng there is và there are trong tiếng anh, Cách sử dụng there is và there are trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay