Đại từ sở hữu trong tiếng anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:14

Đại từ sở hữu trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Đại từ sở hữu trong tiếng AnhBạn xét ví dụ sau: a friend of Johns: một người bạn của John.Đây là dạng sở hữu cách. Nếu bạn chưa biết, bạn có thể tìm hiểu thêm ở chương: Sở hữu cách trong tiếng Anh.Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun).Tính từ sở hữu (possessive adjective) phải dùng với một danh từ. Ngược lại đại từ sở hữu (possessive pronouns) có thể dùng một mình. Sau đây là bảng so sánh về ngôi, số của hai loại này:Tính từ sở hữuĐại từ sở hữu This is my book. This is your book. This is his book. This is her book. This is our book. This is their book. This book is mine. This book is yours. This book is his. This book is hers. This book is ours. This book is theirs.Ngoài ra, chúng ta cũng có đại từ sở hữu its tương ứng với tính từ sở hữu its. Tuy nhiên đã nhiều năm người ta không thấy loại đại từ này được sử dụng trong thực tế. Vì thế nhiều tác giả đã loại trừ its ra khỏi danh sách các đại từ sở hữu. B. Cách sử dụng Đại từ sở hữu trong tiếng AnhĐại từ sở hữu (possessive pronouns) được dùng trong những trường hợp sau:Dùng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước. I gave it to my friends and to yours. (= your friends)Tôi đưa nó cho các bạn của tôi và của bạn. Her shirt is white, and mine is blue. (= my shirt)Áo cô ta màu trắng còn của tôi màu xanh.Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive). He is a friend of mine. Anh ta là một người bạn của tôi. It was no fault of yours that we mistook the way.Chúng tôi lầm đường đâu có phải là lỗi của anh.Dùng ở cuối các lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai. Yours sincerely: trân trọngYours faithfully: trân trọngCác loạt bài khác:Số đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữu Đại từ sở hữu tiếng Anh Trang trước Trang sau A Đại từ sở hữu tiếng Anh Bạn xét ví dụ sau: a friend of John's: người bạn John Đây dạng sở hữu cách Nếu bạn chưa biết, bạn tìm hiểu thêm chương: Sở hữu cách tiếng Anh Giả sử bạn muốn nói người bạn tơi, bạn khơng thể viết a friend of my, mà phải dùng đại từ sở hữu (possessive pronoun) Tính từ sở hữu (possessive adjective) phải dùng với danh từ Ngược lại đại từ sở hữu (possessive pronouns) dùng Sau bảng so sánh ngôi, số hai loại này: Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu - This is my book - This book is mine - This is your book - This book is yours - This is his book - This book is his - This is her book - This book is hers - This is our book - This book is ours - This is their book - This book is theirs Ngồi ra, có đại từ sở hữu its tương ứng với tính từ sở hữu its Tuy nhiên nhiều năm người ta không thấy loại đại từ sử dụng thực tế Vì nhiều tác giả loại trừ its khỏi danh sách đại từ sở hữu B Cách sử dụng Đại từ sở hữu tiếng Anh Đại từ sở hữu (possessive pronouns) dùng trường hợp sau:  Dùng thay cho tính từ sở hữu (possessive adjective) danh từ nói phía trước   - I gave it to my friends and to yours (= your friends)  Tơi đưa cho bạn bạn   - Her shirt is white, and mine is blue (= my shirt) Áo ta màu trắng tơi màu xanh  Dùng dạng câu sở hữu kép (double possessive)   - He is a friend of mine  Anh ta người bạn   - It was no fault of yours that we mistook the way Chúng tơi lầm đường đâu có phải lỗi anh  Dùng cuối thư quy ước Trường hợp người ta dùng thứ hai   Yours sincerely: trân trọng Yours faithfully: trân trọng Các loạt khác:  Số đếm  Số thứ tự  Phân số  Số thập phân  Cách đọc số  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia  Sở hữu cách  Tính từ sở hữu .. .Đại từ sở hữu (possessive pronouns) dùng trường hợp sau:  Dùng thay cho tính từ sở hữu (possessive adjective) danh từ nói phía trước   - I gave it to my... màu xanh  Dùng dạng câu sở hữu kép (double possessive)   - He is a friend of mine  Anh ta người bạn   - It was no fault of yours that we mistook the way Chúng lầm đường đâu có phải lỗi anh. .. Số thứ tự  Phân số  Số thập phân  Cách đọc số  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia  Sở hữu cách  Tính từ sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ sở hữu trong tiếng anh, Đại từ sở hữu trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay