Sở hữu cách trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:13

Sở hữu cách trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Sở hữu cách là gì ?Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. Quyền sở hữu trong trường hợp này được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi.Khi nói cha của John không có nghĩa là John sở hữu cha của anh ấy. Cũng vậy, cái chết của Shakespear không hề có nghĩa là Shakespeare sở hữu cái chết.Do đó, Sở hữu cách chỉ được hình thành khi sở hữu chủ (possessor) là một danh từ chỉ người. Đôi khi người ta cũng dùng Sở hữu cách cho những con vật thân cận hay yêu mến.Trong tiếng Anh, chữ of có nghĩa là của. Nhưng để nói: Quyển sách của thầy giáo người ta không nói the book of the teacher, mà viết theo các nguyên tắc viết sở hữu cách.B. Nguyên tắc hình thành sở hữu cách trong tiếng AnhNguyên tắc chung để hình thành sở hữu cách trong tiếng Anh: Sở hữu chủ + s + vật sở hữu (không có mạo từ)Ví dụ: The book of the teacher > The teachers bookThe room of the boy > The boys room (Căn phòng của cậu bé)Marys mother (Mẹ của Mary)This mans bicycle Chiếc xe đạp của người đàn ông nàyThis mans blue bicycle Chiếc xe đạp xanh của người đàn ông này C. Các trường hợp đặc biệt1. Đối với một số tên riêng, nhất là các tên riêng cổ điển, ta chỉ thêm dấu nháy (). Moses laws, Hercules labours2. Với những danh từ số nhiều tận cùng bằng S, ta chỉ thêm dấu nháy (). The room of the boys > The boys room3. Với những danh từ số nhiều không tận cùng bằng S, ta thêm s như với trường hợp danh từ số ít. The room of the men > The mens room4. Khi sở hữu chủ gồm có nhiều từ:Chỉ thành lập sở hữu cách ở danh từ sau chót khi sở hữu vật thuộc về tất cả các sở hữu chủ ấy. The father of Daisy and Peter > Daisy and Peters fatherCha của Daisy và PeterTất cả các từ đều có hình thức sở hữu cách khi mỗi sở hữu chủ có quyền sở hữu trên người hay vật khác nhau. Daisys and Peters fathers Cha của Daisy và cha của Peter5. Người ta có thể dùng Sở hữu cách cho những danh từ chỉ sự đo lường, thời gian, khoảng cách hay số lượng. a weeks holiday, an hours time, yesterdays news, a stones throw, a pounds worth.6. Sử dụng Sở hữu cách trong một số thành ngữ: at his wits end; out of harms way; to your hearts content; in my minds eye; to get ones moneys worth.7. Sở hữu cách kép (double possessive) là hình thức sở hữu cách đi kèm với cấu trúc of. He is a friend of Henrys. Anh ta là một người bạn của Henry.Sở hữu cách kép đặc biệt quan trọng để phân biệt ý nghĩa như trong hai cụm từ sau đây: A portrait of RembrandtBức chân dung của Rembrandt (do ai đó vẽ)so sánh với A portrait of RembrandtsMột tác phẩm chân dung của Rembrandt (bức chân dung ai đó do Rembrandt vẽ)Sở hữu cách kép cũng giúp phân biệt hai tình trạng sau: A friend of HenrysMột người bạn của Henry (Có thể là anh ta chỉ có một người bạn)so sánh với One of Henrys friendsMột trong những người bạn của Henry (Có thể anh ta có nhiều bạn)Các loạt bài khác:Số đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữuĐại từ sở hữuThere is There areHow much, How many Have Trang trước Sở hữu cách tiếng Anh Trang trước Trang sau A Sở hữu cách ? Sở hữu cách (possessive case) hình thức quyền sở hữu người người hay vật khác "Quyền sở hữu" trường hợp hiểu với ý nghĩa rộng rãi Khi nói cha John khơng có nghĩa John "sở hữu" cha anh Cũng vậy, chết Shakespear nghĩa Shakespeare "sở hữu" chết Do đó, Sở hữu cách hình thành sở hữu chủ (possessor) danh từ người Đôi người ta dùng Sở hữu cách cho vật thân cận hay yêu mến Trong tiếng Anh, chữ of có nghĩa Nhưng để nói: Quyển sách thầy giáo người ta khơng nói the book of the teacher, mà viết theo nguyên tắc viết sở hữu cách B Nguyên tắc hình thành sở hữu cách tiếng Anh Nguyên tắc chung để hình thành sở hữu cách tiếng Anh: Sở hữu chủ + 's + vật sở hữu (khơng có mạo từ) Ví dụ: - The book of the teacher > The teacher's book -The room of the boy > The boy's room (Căn phòng cậu bé) -Mary's mother (Mẹ Mary) -This man's bicycle Chiếc xe đạp người đàn ông -This man's blue bicycle Chiếc xe đạp xanh người đàn ông C Các trường hợp đặc biệt Đối với số tên riêng, tên riêng cổ điển, ta thêm dấu nháy (')   Moses' laws, Hercules' labours Với danh từ số nhiều tận S, ta thêm dấu nháy (')   The room of the boys > The boys' room Với danh từ số nhiều không tận S, ta thêm 's với trường hợp danh từ  số  The room of the men > The men's room  Khi sở hữu chủ gồm có nhiều từ: Chỉ thành lập sở hữu cách danh từ sở hữu vật thuộc tất sở o hữu chủ o o - The father of Daisy and Peter > Daisy and Peter's father Cha Daisy Peter o Tất từ có hình thức sở hữu cách sở hữu chủ có quyền sở hữu người hay vật khác o o Daisy's and Peter's fathers Cha Daisy cha Peter  Người ta dùng Sở hữu cách cho danh từ đo lường, thời gian, khoảng cách hay số lượng   a week's holiday, an hour's time, yesterday's news, a stone's throw, a pound's worth  Sử dụng Sở hữu cách số thành ngữ:   at his wits' end; out of harm's way; to your heart's content; in my mind's eye; to get one's money's worth  Sở hữu cách kép (double possessive) hình thức sở hữu cách kèm với cấu trúc of   - He is a friend of Henry's Anh ta người bạn Henry Sở hữu cách kép đặc biệt quan trọng để phân biệt ý nghĩa hai cụm từ sau đây: - A portrait of Rembrandt Bức chân dung Rembrandt (do vẽ) so sánh với - A portrait of Rembrandt's Một tác phẩm chân dung Rembrandt (bức chân dung Rembrandt vẽ) Sở hữu cách kép giúp phân biệt hai tình trạng sau: - A friend of Henry's Một người bạn Henry (Có thể có người bạn) so sánh với - One of Henry's friends Một người bạn Henry (Có thể có nhiều bạn) Các loạt khác:  Số đếm  Số thứ tự  Phân sốSố thập phân  Cách đọc số  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia  Sở hữu cách  Tính từ sở hữu  Đại từ sở hữu  There is & There are  How much, How many & Have Trang trước ... hình thức sở hữu cách sở hữu chủ có quyền sở hữu người hay vật khác o o Daisy's and Peter's fathers Cha Daisy cha Peter  Người ta dùng Sở hữu cách cho danh từ đo lường, thời gian, khoảng cách hay...  số  The room of the men > The men's room  Khi sở hữu chủ gồm có nhiều từ: Chỉ thành lập sở hữu cách danh từ sở hữu vật thuộc tất sở o hữu chủ o o - The father of Daisy and Peter > Daisy... dụng Sở hữu cách số thành ngữ:   at his wits' end; out of harm's way; to your heart's content; in my mind's eye; to get one's money's worth  Sở hữu cách kép (double possessive) hình thức sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Sở hữu cách trong tiếng anh, Sở hữu cách trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay