Phép tính cộng trừ nhân chia trong tiếng anh

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:12

Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc và viết Bốn phép toán cơ bản trong tiếng Anh, đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Để hiểu tốt chương này, bạn cần tham khảo các chương trước về cách đọc viết các số trong tiếng Anh.A. Phép tính trong tiếng AnhPhép cộng (Addition) trong tiếng AnhVới phép cộng:Để biểu diễn cho dấu cộng (+), bạn có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equalDưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 7 + 4 = 11: Seven and four is eleven. Seven and fours eleven. Seven and four are eleven. Seven and four makes eleven. Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)Phép trừ (Subtraction) trong tiếng AnhVới phép trừ:Để biểu diễn cho dấu trừ (), bạn có thể sử dụng minus. Hoặc bạn có thể sử dụng giới từ from với cách nói ngược lại.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equal Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 11 7 = 4: Seven from eleven is four.Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)Phép nhân (Multiplication) trong tiếng AnhVới phép nhân:Để biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói hai số nhân liên tiếp nhau, trong đó số nhân thứ hai biểu diễn ở dạng số nhiều.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be hoặc equalDưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 5 x 6 = 30: Five sixes are thirty. Five times six isequals thirty. Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)Phép chia (Division) trong tiếng AnhVới phép chia:Để biểu diễn cho dấu chia (÷), bạn có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo cách nói ngược lại như trong phép trừ.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng động từ to be, equal hoặc sử dụng go.Dưới đây là các cách nói khác nhau cho bài toán 20 ÷ 5 = 4: Five into twenty goes four (times) Twenty divided by five isequals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)Ghi chú: Nếu bài toán có các số hạng hoặc kết quả là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách đọc viết các số trong các chương trước.Ví dụ bài toán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn có thể nói: Five divided by five isequals two point five. Các loạt bài khác:Số đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chiaSở hữu cáchTính từ sở hữuĐại từ sở hữuThere is There areHow much, How many Have Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh Phép tính cộng trừ nhân chia tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong chương trình bày cách đọc viết Bốn phép toán tiếng Anh, phép tốn cộng, trừ, nhân, chia Để hiểu tốt chương này, bạn cần tham khảo chương trước cách đọc viết số tiếng Anh A Phép tính tiếng Anh Phép cộng (Addition) tiếng Anh Với phép cộng: • Để biểu diễn cho dấu cộng (+), bạn sử dụng and, make plus • Để biểu diễn kết quả, bạn sử dụng động từ to be equal Dưới cách nói khác cho toán + = 11: - Seven and four is eleven - Seven and four's eleven - Seven and four are eleven - Seven and four makes eleven - Seven plus four equals eleven (Đây cách diễn đạt theo ngơn ngữ Tốn học) Phép trừ (Subtraction) tiếng Anh Với phép trừ: • Để biểu diễn cho dấu trừ (-), bạn sử dụng minus Hoặc bạn sử dụng giới từ from với cách nói ngược lại • Để biểu diễn kết quả, bạn sử dụng động từ to be equal Dưới cách nói khác cho toán 11 - = 4: - Seven from eleven is four Eleven minus seven equals four (Đây cách diễn đạt theo ngơn ngữ Tốn học) Phép nhân (Multiplication) tiếng Anh Với phép nhân: • Để biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn sử dụng multiplied by times Hoặc bạn nói hai số nhân liên tiếp nhau, số nhân thứ hai biểu diễn dạng số nhiều • Để biểu diễn kết quả, bạn sử dụng động từ to be equal Dưới cách nói khác cho toán x = 30: - Five sixes are thirty - Five times six is/equals thirty - Five multiplied by six equals thirty (Đây cách diễn đạt theo ngơn ngữ Tốn học) Phép chia (Division) tiếng Anh Với phép chia: • Để biểu diễn cho dấu chia (÷), bạn sử dụng divided by Hoặc bạn sử dụng into theo cách nói ngược lại phép trừ • Để biểu diễn kết quả, bạn sử dụng động từ to be, equal sử dụng go Dưới cách nói khác cho tốn 20 ÷ = 4: - Five into twenty goes four (times) - Twenty divided by five is/equals four (Đây cách diễn đạt theo ngơn ngữ Tốn học) Ghi chú: Nếu tốn có số hạng kết số thập phân dạng phân số, bạn tham khảo cách đọc viết số chương trước Ví dụ tốn với ÷ = 2.5 bạn nói: Five divided by five is/equals two point five Các loạt khác: • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia • Sở hữu cách • Tính từ sở hữu • Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh ... ngơn ngữ Tốn học) Phép nhân (Multiplication) tiếng Anh Với phép nhân: • Để biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn sử dụng multiplied by times Hoặc bạn nói hai số nhân liên tiếp nhau, số nhân thứ hai biểu... theo ngơn ngữ Tốn học) Phép chia (Division) tiếng Anh Với phép chia: • Để biểu diễn cho dấu chia (÷), bạn sử dụng divided by Hoặc bạn sử dụng into theo cách nói ngược lại phép trừ • Để biểu diễn... Phép tính cộng, trừ, nhân, chia • Sở hữu cách • Tính từ sở hữu • Đại từ sở hữu • There is & There are • How much, How many & Have Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phép tính cộng trừ nhân chia trong tiếng anh, Phép tính cộng trừ nhân chia trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay