Số thứ tự trong tiếng anh

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:10

Số thứ tự trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Số thứ tự trong tiếng AnhSố thứ tự (ordinal numbers) là số để chỉ thứ tự của một người, một vật hay một sự việc trong một chuỗi những người, vật hay sự việc.Số thứ tự hình thành căn bản dựa trên số đếm với một số nguyên tắc:first (thứ nhất), second (thứ hai), third (thứ ba) tương ứng với các số đếm 1, 2, 3.Các số đếm tận cùng bằng ty đổi thành tieth: twenty > twentiethfive đổi thành fifth; twelve đổi thành twelfth.Số thứ tự từ 21 trở đi thì chỉ có số đơn vị thay đổi. fortysix > fortysixth;eightyone > eightyfirstVới các số còn lại, ta thêm th vào số đếm để chuyển sang thành số thứ tự tương ứng. ten > tenthnine > ninth Bảng dưới đây liệt kê cách viết 31 số thứ tự đầu tiên, các số thứ tự sau được viết theo qui tắc tương tự. Bạn cũng có thể sử dụng 31 số thứ tự này trong cách viết ngày tháng trong tiếng Anh.1stFirst2ndSecond3rdThird4thFourth5thFifth6thSixth7thSeventh8thEighth9thNinth10thTenth11thEleventh12thTwelfth13thThirteenth14thFourteenth15thFifteenth16thSixteenth17thSeventeenth18thEighteenth19thNineteenth20thTwentieth21stTwentyfirst22ndTwentysecond23rdTwentythird24thTwentyfourth25thTwentyfifth26thTwentysixth27thTwentyseventh28thTwentyeighth29thTwentyninth30thThirtieth31stThirtyfirst Các loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chia Số thứ tự tiếng Anh Trang trước Trang sau A Số thứ tự tiếng Anh Số thứ tự (ordinal numbers) số để thứ tự người, vật hay việc chuỗi người, vật hay việc Số thứ tự hình thành dựa số đếm với số nguyên tắc: • first (thứ nhất), second (thứ hai), third (thứ ba) tương ứng với số đếm 1, 2, • Các số đếm tận ty đổi thành tieth: • twenty > twentieth • five đổi thành fifth; twelve đổi thành twelfth • Số thứ tự từ 21 trở có số đơn vị thay đổi • • forty-six > forty-sixth; eighty-one > eighty-first • Với số lại, ta thêm th vào số đếm để chuyển sang thành số thứ tự tương ứng • • ten nine > tenth > ninth Bảng liệt kê cách viết 31 số thứ tự đầu tiên, số thứ tự sau viết theo qui tắc tương tự Bạn sử dụng 31 số thứ tự cách viết ngày tháng tiếng Anh 1st First 2nd Second 3rd Third 4th Fourth 5th Fifth 6th Sixth 7th Seventh 8th Eighth 9th Ninth 10th Tenth 11th Eleventh 12th Twelfth 13th Thirteenth 14th Fourteenth 15th Fifteenth 16th Sixteenth 17th Seventeenth 18th Eighteenth 19th Nineteenth 20th Twentieth 21st Twenty-first 22nd Twenty-second 23rd Twenty-third 24th Twenty-fourth 25th Twenty-fifth 26th Twenty-sixth 27th Twenty-seventh 28th Twenty-eighth 29th Twenty-ninth 30th Thirtieth 31st Thirty-first Các loạt khác: • Danh từ & Mạo từ • Động từ & Câu • Đại từ nhân xưng • Động từ & Thì đơn • Tính từSố đếm • Số thứ tự • Phân sốSố thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia ... Thirty-first Các loạt khác: • Danh từ & Mạo từ • Động từ & Câu • Đại từ nhân xưng • Động từ & Thì đơn • Tính từ • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân,
- Xem thêm -

Xem thêm: Số thứ tự trong tiếng anh, Số thứ tự trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay