Tính từ trong tiếng anh

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:09

Tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Tính từ trong tiếng AnhTính từ trong tiếng Anh gọi là adjective.Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,...Tính từ được dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.Để nói: Quyển sách màu đỏ ta nói The book is red.Trong câu trên:red là tính từ chỉ màu sắc.Động từ chính trong câu là động từ to be. Chúng ta không thể nói The book red mà phải có mặt động từ to be. Động từ To be ở đây không cần dịch nghĩa. Nếu dịch sát nghĩa có thể dịch Quyển sách thì đẹp. Thiếu động từ không thể làm thành câu được.Cũng vậy, ta không thể nói The book on the table mà phải nói The book is on the table (Quyển sách (thì) ở trên bàn).B. Tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từTính từ còn có thể đi kèm với danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.Ví dụ: This is a red book.Đây là một quyển sách màu đỏ.Trong câu trên:This đóng vai trò chủ từ.is là động từ chính trong câu.a red book là một danh từ. Đây được gọi là một danh từ kép (compound noun). Danh từ kép này gồm có: a là mạo từ của book, red là tính từ đi kèm để mô tả thêm về danh từ (book), book là danh từ chính. Trong tiếng Anh từ bổ nghĩa cho danh từ luôn đi trước danh từ và sau mạo từ của danh từ đó. Ví dụ: The red book is on the table.Quyển sách màu đỏ ở trên bàn. Thats a pretty book.Đó là một quyển sách đẹp.Một danh từ có thể có nhiều bổ nghĩa. Ví dụ: He holds a red beautiful book.Anh ta cầm một quyển sách đẹp màu đỏ.Chữ very thường được dùng với tính từ để chỉ mức độ nhiều của tính chất. Very có nghĩa là rất. Mary is very pretty. Mary rất đẹp. Computer is very wonderful. Máy tính rất tuyệt vời.C. Cách sử dụng this và that trong tiếng AnhThis, that còn được dùng như tính từ với nghĩa này, kia. Ví dụ: This book is very bad. Quyển sách này rất tệ. That red flower isnt beautiful.Bông hoa đỏ đó không đẹp.Khi danh từ là số nhiều thì this, that chuyển thành these, those.Các loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước Tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Tính từ tiếng AnhTính từ tiếng Anh gọi adjective • Tính từ từ dùng để tính chất, màu sắc, trạng thái, • Tính từ dùng để mơ tả tính chất hay cung cấp thêm thơng tin cho danh từ Để nói: Quyển sách màu đỏ ta nói The book is red Trong câu trên: • red tính từ màu sắc • Động từ câu động từ to be Chúng ta khơng thể nói The book red mà phải có mặt động từ to be Động từ To be không cần dịch nghĩa Nếu dịch sát nghĩa dịch Quyển sách đẹp Thiếu động từ làm thành câu Cũng vậy, ta khơng thể nói The book on the table mà phải nói The book is on the table(Quyển sách (thì) bàn) B Tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ Tính từ kèm với danh từ để bổ nghĩa cho danh từ Ví dụ: - This is a red book Đây sách màu đỏ Trong câu trên: • This đóng vai trò chủ từ • is động từ câu • a red book danh từ Đây gọi danh từ kép (compound noun) Danh từ kép gồm có: a mạo từ book, red tính từ kèm để mơ tả thêm danh từ (book), book danh từ Trong tiếng Anh từ bổ nghĩa cho danh từ trước danh từ sau mạo từ danh từ Ví dụ: - The red book is on the table Quyển sách màu đỏ bàn - That's a pretty book Đó sách đẹp Một danh từ có nhiều bổ nghĩa Ví dụ: - He holds a red beautiful book Anh ta cầm sách đẹp màu đỏ Chữ very thường dùng với tính từ để mức độ nhiều tính chất Very có nghĩa - Mary is very pretty Mary đẹp - Computer is very wonderful Máy tính tuyệt vời C Cách sử dụng this that tiếng Anh This, that dùng tính từ với nghĩa này, Ví dụ: - This book is very bad Quyển sách tệ - That red flower isn't beautiful Bông hoa đỏ khơng đẹp Khi danh từ số nhiều this, that chuyển thành these, those Các loạt khác: • Danh từ & Mạo từ • Động từ & Câu • Đại từ nhân xưng • Động từ & Thì đơn • Tính từ • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước .. .Trong tiếng Anh từ bổ nghĩa cho danh từ trước danh từ sau mạo từ danh từ Ví dụ: - The red book is on the table Quyển sách màu đỏ bàn - That's a pretty book Đó sách đẹp Một danh từ có nhiều... those Các loạt khác: • Danh từ & Mạo từ • Động từ & Câu • Đại từ nhân xưng • Động từ & Thì đơn • Tính từ • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân,... sử dụng this that tiếng Anh This, that dùng tính từ với nghĩa này, Ví dụ: - This book is very bad Quyển sách tệ - That red flower isn't beautiful Bông hoa đỏ khơng đẹp Khi danh từ số nhiều this,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ trong tiếng anh, Tính từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay