Đại từ nhân xưng trong tiếng anh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:08

Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Các loại đại từ trong tiếng AnhĐại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại:Đại từ nhân xưng (personal pronouns)Đại từ sở hữu (possessive pronouns)Đại từ phản thân (reflexive pronouns)Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)Đại từ bất định (indefinite pronouns)Đại từ quan hệ (relative pronouns)Đại từ phân biệt (distributive pronouns)Chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Đại từ nhân xưng. Với các loại đại từ còn lại, chúng ta sẽ tìm hiểu trong các chương tiếp theo trong loạt bài.B. Đại từ nhân xưng trong tiếng AnhĐại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô khi nói chuyện với nhau.Trong tiếng Việt có nhiều đại từ và cách sử dụng chúng cũng rất phong phú. Nhưng trong tiếng Anh cũng như hầu hết các ngoại ngữ chỉ có một số các đại từ cơ bản. Các đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) được chia làm 3 ngôi:Ngôi thứ nhất: dùng cho người nói tự xưng hô (tôi, chúng tôi,...)Ngôi thứ hai: dùng để gọi người đang tiếp xúc với mình (anh, bạn, mày,...)Ngôi thứ ba: dùng để chỉ một đối tượng khác ngoài hai đối tượng đang tiếp xúc với nhau (anh ta, bà ta, hắn, nó,...) Trong đó, mỗi ngôi lại được phân thành số ít và số nhiều.Số ít để chỉ một đối tượng.Số nhiều để chỉ nhiều đối tượng.Bảng sau liệt kê các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh:Ngôi INgôi IINgôi IIISố ítIYouHeSheItSố nhiềuWeYouThey Trong đó: I : tôi, tao,...You : anh, bạn, các anh, các bạn. Khi dùng ở số nhiều hay số ít đều viết là you.He: anh ta, ông ta, nó,...She: cô ta, bà ta, chị ta, nó,...It: nó. It thường chỉ dùng để chỉ đồ vật.We: chúng tôi, chúng ta,...They: họ, chúng nó,...C. Chia động từ cho phù hợp với Đại từCác động từ trong câu luôn luôn phải phù hợp với các đại từ của nó. Cách sử dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ gọi là chia động từ.Trước hết ta tìm hiểu cách chia động từ TO BE. TO BE (thì, là, ở)I amYou areHe isShe isIt isWe areThey areNhư vậy ta thấy động từ to be có ba biến thể: am, is và are.D. Dạng viết tắtNgười ta cũng sử dụng dạng viết tắt như sau: I am > ImYou are > YoureHe is > HesShe is > ShesIt is > ItsWe are > WereThey are > TheyreCác loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Đại từ nhân xưng tiếng Anh Trang trước Trang sau A Các loại đại từ tiếng Anh Đại từ (pronoun) từ dùng thay cho danh từ Đại từ chia thành loại: • Đại từ nhân xưng (personal pronouns) • Đại từ sở hữu (possessive pronouns) • Đại từ phản thân (reflexive pronouns) • Đại từ định (demonstrative pronouns) • Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns) • Đại từ bất định (indefinite pronouns) • Đại từ quan hệ (relative pronouns) • Đại từ phân biệt (distributive pronouns) Chương tìm hiểu cách sử dụng Đại từ nhân xưng Với loại đại từ lại, tìm hiểu chương loạt B Đại từ nhân xưng tiếng Anh Đại từ nhân xưng từ dùng để xưng hô nói chuyện với Trong tiếng Việt có nhiều đại từ cách sử dụng chúng phong phú Nhưng tiếng Anh hầu hết ngoại ngữ có số đại từ Các đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) chia làm ngơi: • Ngơi thứ nhất: dùng cho người nói tự xưng hơ (tơi, chúng tơi, ) • Ngơi thứ hai: dùng để gọi người tiếp xúc với (anh, bạn, mày, ) • Ngơi thứ ba: dùng để đối tượng khác hai đối tượng tiếp xúc với ( anh ta, bà ta, hắn, nó, ) Trong đó, ngơi lại phân thành số số nhiều • Số để đối tượng • Số nhiều để nhiều đối tượng Bảng sau liệt kê đại từ nhân xưng tiếng Anh: Ngôi I Ngôi II Ngôi III Số I You He/She/It Số nhiều We You They Trong đó: I : tơi, tao, You : anh, bạn, anh, bạn Khi dùng số nhiều hay số viết you He : anh ta, ông ta, nó, She : cô ta, bà ta, chị ta, nó, It : It thường dùng để đồ vật We : chúng tôi, chúng ta, They : họ, chúng nó, C Chia động từ cho phù hợp với Đại từ Các động từ câu luôn phải phù hợp với đại từ Cách sử dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ gọi chia động từ Trước hết ta tìm hiểu cách chia động từ TO BE TO BE (thì, là, ở) I am You are He is She is It is We are They are Như ta thấy động từ to be có ba biến thể: am, is are D Dạng viết tắt Người ta sử dụng dạng viết tắt sau: I am > I'm You are > You're He is > He's She is > She's It is > It's We are > We're They are > They're Các loạt khác: • Danh từ & Mạo từ • Động từ & Câu • Đại từ nhân xưng • Động từ & Thì đơn • Tính từ • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang trước Trang sau Bài viết liên quan ... loạt khác: • Danh từ & Mạo từ • Động từ & Câu • Đại từ nhân xưng • Động từ & Thì đơn • Tính từ • Số đếm • Số thứ tự • Phân số • Số thập phân • Cách đọc số • Phép tính cộng, trừ, nhân, chia Trang... C Chia động từ cho phù hợp với Đại từ Các động từ câu luôn phải phù hợp với đại từ Cách sử dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ gọi chia động từ Trước hết ta tìm hiểu cách chia động từ TO BE TO... II Ngơi III Số I You He/She/It Số nhiều We You They Trong đó: I : tôi, tao, You : anh, bạn, anh, bạn Khi dùng số nhiều hay số viết you He : anh ta, ơng ta, nó, She : ta, bà ta, chị ta, nó,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ nhân xưng trong tiếng anh, Đại từ nhân xưng trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay