Động từ và câu trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:07

Động từ và câu trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ trong tiếng AnhĐộng từ trong tiếng Anh gọi là Verb.Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động.Động từ là từ loại có rất nhiều biến thể. Động từ chưa biến thể gọi là động từ nguyên thể (Infinitive), các động từ nguyên thể thường được viết có to đi trước.Ví dụ: to go : đito work : làm việcB. Động từ to be trong tiếng AnhĐộng từ to be có nghĩa là thì, là, ở.Động từ to be khi đi với chủ từ số ít thì biến thể thành is và được phát âm là izĐộng từ to be khi đi với chủ từ số nhiều thì biến thể thành are và được phát âm là a:Động từ to be còn là một trợ động từ (Auxiliary Verb). Các trợ động từ là những động từ giúp tạo thành các dạng khác nhau của động từ. Khi giữ vai trò trợ động từ, những động từ này không mang ý nghĩa rõ rệt. C. Câu (Sentence) trong tiếng AnhCâu có thể có rất nhiều dạng, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng chúng ta có thể quy về ba dạng cơ bản sau:Thể xác định (Affirmative)Thể phủ định (Negative)Thể nghi vấn (Interrogative)Trước hết chúng ta xét một câu đơn giản sau: This is a book.Đây là một quyển sách.Trong câu này:This có nghĩa là đây, cái này, đóng vai trò chủ từ trong câu.is là động từ to be dùng với số ít (vì ta đang nói đến một cái bàn) và có nghĩa là là.a book: một quyển sách, đóng vai trò là bổ ngữ trong câu.Đây là một câu xác định vì nó xác định cái ta đang nói đến là một quyển sách.Vậy cấu trúc một câu cơ bản là:Chủ ngữ + Động từ + Bổ ngữKhi viết một câu ở thể phủ định, ta viết: This is not a book.Đây không phải là một quyển sách.Câu này chỉ khác câu trên ở chỗ có thêm chữ not sau is.Vậy cấu trúc một câu phủ định là:Chủ ngữ + Động từ + not + Bổ ngữis not có thể viết tắt là isntare not có thể viết tắt là arentKhi viết một câu ở thể nghi vấn, ta viết: Is this a book?Đây có phải là một quyển sách không?Trong câu này vẫn không thêm chữ nào khác mà ta thấy chữ is được mang lên đầu câu.Vậy quy tắc chung để chuyển thành câu nghi vấn là chuyển trợ động từ lên đầu câu. Cấu trúc:Trợ động từ + Chủ ngữ + Bổ ngữĐây là dạng câu hỏi chỉ đòi hỏi trả lời Phải hay Không phải. Vì vậy để trả lời cho câu hỏi này chúng ta có thể dùng mẫu trả lời ngắn sau: Yes, this is. Vâng phải.hoặc No, this isnt. Không, không phải.Cấu trúc:Yes + Chủ ngữ + Trợ động từNo + Chủ ngữ + Trợ động từ + not D. Cách sử dụng this, that trong tiếng AnhThis có nghĩa là đây, cái này.That có nghĩa là đó, kia, cái đó, cái kia.Khi dùng với số nhiều this, that được chuyển thành tương ứng là these, those.Ví dụ: Those are tables.Đó là những cái bàn. Those arent tables.Đó không phải là những cái bàn. Are those tables?Có phải đó là những cái bàn không?Yes, those are. (Vâng, phải)No, those arent. (Không, không phải)Các loạt bài khác:Danh từ Mạo từĐộng từ CâuĐại từ nhân xưngĐộng từ Thì hiện tại đơnTính từSố đếmSố thứ tựPhân sốSố thập phânCách đọc sốPhép tính cộng, trừ, nhân, chia Động từ câu tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ tiếng Anh Động từ tiếng Anh gọi Verb Động từ từ dùng để hoạt động Động từ từ loại có nhiều biến thể Động từ chưa biến thể gọi động từ nguyên thể (Infinitive), động từ nguyên thể thường viết có to trước Ví dụ: to go : to work : làm việc B Động từ to be tiếng Anh Động từ to be có nghĩa thì, là,  Động từ to be với chủ từ số biến thể thành is phát âm /iz/  Động từ to be với chủ từ số nhiều biến thể thành are phát âm /a:/  Động từ to be trợ động từ (Auxiliary Verb) Các trợ động từ động từ giúp tạo thành dạng khác động từ Khi giữ vai trò trợ động từ, động từ không mang ý nghĩa rõ rệt C Câu (Sentence) tiếng Anh Câu có nhiều dạng, từ đơn giản đến phức tạp, quy ba dạng sau:  Thể xác định (Affirmative)  Thể phủ định (Negative)  Thể nghi vấn (Interrogative) Trước hết xét câu đơn giản sau: - This is a book Đây sách Trong câu này:  This có nghĩa đây, này, đóng vai trò chủ từ câu  is động từ to be dùng với số (vì ta nói đến bàn) có nghĩa là  a book: sách, đóng vai trò bổ ngữ câu Đây câu xác định xác định ta nói đến sách Vậy cấu trúc câu là: Chủ ngữ + Động từ + Bổ ngữ Khi viết câu thể phủ định, ta viết: - This is not a book Đây sách Câu khác câu chỗ có thêm chữ not sau is Vậy cấu trúc câu phủ định là: Chủ ngữ + Động từ + not + Bổ ngữ is not viết tắt isn't are not viết tắt aren't Khi viết câu thể nghi vấn, ta viết: - Is this a book? Đây có phải sách không? Trong câu không thêm chữ khác mà ta thấy chữ is mang lên đầu câu Vậy quy tắc chung để chuyển thành câu nghi vấn chuyển trợ động từ lên đầu câu Cấu trúc: Trợ động từ + Chủ ngữ + Bổ ngữ Đây dạng câu hỏi đòi hỏi trả lời Phải hay Khơng phải Vì để trả lời cho câu hỏi dùng mẫu trả lời ngắn sau: - Yes, this is Vâng phải - No, this isn't Không, Cấu trúc: Yes + Chủ ngữ + Trợ động từ No + Chủ ngữ + Trợ động từ + not D Cách sử dụng this, that tiếng Anh  This có nghĩa đây,  That có nghĩa đó, kia, đó, Khi dùng với số nhiều this, that chuyển thành tương ứng these, those Ví dụ: - Those are tables Đó bàn - Those aren't tables Đó khơng phải bàn - Are those tables? Có phải bàn không? Yes, those are (Vâng, phải) No, those aren't (Không, không phải) Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếm  Số thứ tự  Phân số  Số thập phân  Cách đọc số  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia ... phải) No, those aren't (Không, không phải) Các loạt khác:  Danh từ & Mạo từ  Động từ & Câu  Đại từ nhân xưng  Động từ & Thì đơn  Tính từ  Số đếm  Số thứ tự  Phân số  Số thập phân  Cách đọc... mà ta thấy chữ is mang lên đầu câu Vậy quy tắc chung để chuyển thành câu nghi vấn chuyển trợ động từ lên đầu câu Cấu trúc: Trợ động từ + Chủ ngữ + Bổ ngữ Đây dạng câu hỏi đòi hỏi trả lời Phải hay... trò bổ ngữ câu Đây câu xác định xác định ta nói đến sách Vậy cấu trúc câu là: Chủ ngữ + Động từ + Bổ ngữ Khi viết câu thể phủ định, ta viết: - This is not a book Đây sách Câu khác câu chỗ có
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ và câu trong tiếng anh, Động từ và câu trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay