09 trường hợp đất bị thu hồi do phạm pháp

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:05

Nhất định phải lưu ý: 09 trường hợp đất bị thu hồi do phạm pháp25012019 Trong cuộc sống hằng ngày, đất đai đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quá trình lịch sử phát triển kinh tế xã hội, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Nó là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc, các công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình khác.Và nguyên tắc, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.Theo đó, trong quá trình sử dụng, một số trường hợp người sử dụng đất hoặc vô tình hoặc cố ý có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai sẽ bị nhà nước tiến hành thu hồi.Nguồn: InternetQuý bạn đọc cần lưu ý 09 trường hợp bị thu hồi đất sau đây để tuân thủ đúng quy định pháp luật về đất đai, hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình sử dụng đất, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng cho mình và người sử dụng đất khác: STTTH bị thu hồi đất1Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.2Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.3Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.4Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.5Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.6Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.7Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.8Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.9Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Bảng: Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. 09 trường hợp đất bị thu hồi phạm pháp 25/01/2019 Trong sống ngày, đất đai đóng vai trò quan trọng, trước lao động với trình lịch sử phát triển kinh tế - xã h triển xã hội loài người Đất đai tham gia vào tất hoạt động đời sống kinh tế, xã hội thành phố, làng mạc, cơng trình cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi Và ngun tắc, đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện c Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Theo đó, q trình sử dụng, số trường hợp người sử dụng đấ vi vi phạm pháp luật đất đai bị nhà nước tiến hành thu hồi Nguồn: Internet Quý bạn đọc cần lưu ý 09 trường hợp bị thu hồi đất sau để tuân th đai, hạn chế tới mức thấp rủi ro mặt pháp lý trình s nghiêm trọng cho người sử dụng đất khác: STT TH bị thu hồi đất Sử dụng đất không mục đích Nhà nước giao, cho quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành hàn khơng mục đích mà tiếp tục vi phạm Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất Đất giao, cho thuê không đối tượng không đún Đất không chuyển nhượng, tặng cho theo quy định Lu chuyển nhượng, nhận tặng cho Đất Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm Đất không chuyển quyền sử dụng đất theo quy định L sử dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm Người sử dụng đất không thực nghĩa vụ Nhà nước v phạm hành mà không chấp hành Đất trồng hàng năm không sử dụng thời hạn 12 đất trồng lâu năm không sử dụng thời hạn 18 th trồng rừng không sử dụng thời hạn 24 tháng liên tục Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư m dụng thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất với tiến độ ghi dự án đầu tư kể từ nhận bàn giao đất t đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng th gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến án thời gian này; hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà khơng bồi thường gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng Bảng: Các trường hợp thu hồi đất vi phạm pháp lu ... chủ đầu tư đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng Bảng: Các trường hợp thu hồi đất vi phạm pháp lu ... người sử dụng đất khác: STT TH bị thu hồi đất Sử dụng đất khơng mục đích Nhà nước giao, cho quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành hàn khơng mục đích mà tiếp tục vi phạm Người sử dụng đất cố ý... đất theo quy định L sử dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm Người sử dụng đất không thực nghĩa vụ Nhà nước v phạm hành mà khơng chấp hành Đất trồng hàng năm không sử dụng thời hạn 12 đất
- Xem thêm -

Xem thêm: 09 trường hợp đất bị thu hồi do phạm pháp, 09 trường hợp đất bị thu hồi do phạm pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay