Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

8 7 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:49

KIỂM TRA BÀI CŨ * Nêu điểm khác nguyên phân giảm phân I/- SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ: Sự tạo tinh Sự tạo noãn 2n Noãn nguyên bào 2n Thể cực thứ n n n 2n Nguyên phân Tinh nguyên bào 2n 2n Noãn bào bậc n n Thể cực thứ hai Giảm phân n Noãn bào bậc Giảm phân n Trứng n Trứng n n Tinh trùng Thụ tinh Hợp tử Sơ đồ trình phát sinh giao tử thụ tinh động vật 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc Tinh bào bậc n n n n I/- SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ: * Giống nhau: - Đều phát sinh từ tế bào mầm sinh dục - Đều trải qua trình: NP tế bào mầm GP tạo giao tử - Đều xảy tuyến sinh dục quan sinh dục * Khác nhau: * Những điểm khác nhau: Phát sinh giao tử -Noãn bào bậc qua GPI cho thể cực thứ có kích thước nhỏ nỗn bào bậc có kích thước lớn -Nỗn bào bậc qua GPII cho thể cực thứ có kích thước bé tế bào trứng có kích thước lớn - Từ noãn bào bậc qua GP cho thể cực tế bào trứng , có trứng trực tiếp thụ tinh Phát sinh giao tử đực -Tinh bào bậc qua GPI cho hai tinh bào bậc -Mỗi tinh bào bậc qua GPII cho hai tinh tử phát triển thành tinh trùng - Từ tinh bào bậc qua GP cho4 tinh trùng, tinh trùng tham gia thụ tinh - Các tinh trùng chứa NST đơn bội(n) lại khác nguồn gốc NST II/- SỰ THỤ TINH: Trứng n n Tinh trùng Thụ tinh Hợp tử 2n Sự thụ tinh động vật III/- Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN VÀ SỰ THỤ TINH: Cơ thể đực Hợp tử (2n) Cơ thể Hợp tử (2n) Nguyên phân Cơ thể trưởng thành (2n) Cơ thể trưởng thành (2n) Giảm phân, phát sinh giao tử Noãn (2n) Tinh trùng (2n) Thụ tinh Hợp tử (2n) Nguyên phân Cơ thể trưởng thành (2n) Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức G I T T Emhãy Em chọn chọn mộtcâu câu một đểđểtrảtrả lờilời H Ụ T L Ư Ả M II N H Ỡ N G B N G U Y Ê N D D Đ PP H Â NN I C Ơ Ơ N B Ô Ộ II H Â N P H Ê H U Y Ể N ộ I kết hợp Đây giao tửđã nhân đực hợp tử tử ? Quá trìnhSự giúp tạo raNST nhiều tinh nguyên bào vàtửgọi nỗn bào Bộ giao tửgiao ?này Q Giao trình tử đực có tạo khả giao ? ngun CHÌA KHỐ B I Ế N D Ị T Ổ H Ợ P DẶN DÒ - Học ý so sánh hình thành giao tử đực - Làm tập 5/36 SGK - Đọc “Em có biết” - Xem mới: Cơ chế xác định giới tính ... Trứng n n Tinh trùng Thụ tinh Hợp tử Sơ đồ trình phát sinh giao tử thụ tinh động vật 2n 2n 2n 2n Tinh bào bậc Tinh bào bậc n n n n I/- SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ: * Giống nhau: - Đều phát sinh từ tế... tiếp thụ tinh Phát sinh giao tử đực -Tinh bào bậc qua GPI cho hai tinh bào bậc -Mỗi tinh bào bậc qua GPII cho hai tinh tử phát triển thành tinh trùng - Từ tinh bào bậc qua GP cho4 tinh trùng, tinh. .. gia thụ tinh - Các tinh trùng chứa NST đơn bội(n) lại khác nguồn gốc NST II/- SỰ THỤ TINH: Trứng n n Tinh trùng Thụ tinh Hợp tử 2n Sự thụ tinh động vật III/- Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN VÀ SỰ THỤ TINH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh, Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay