Hóa học lớp 9: Bài 36. Metan

20 9 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:46

CHÀO KÍNH CHÀO THẦY VÀ Q THẦY CÁC BẠN CÔ TRƯỜNG THCS PHÚ AN LỚP: 9A1 TỔ: PLEASE BE CAREFUL ! If you love me Like you tell me Please be carefull with my heart You can take it Just don't break it Or my world will fall apart You are my first romance And I'm willing to take a chance That 'till life is through I still be loving you I will be true to you Just the promise from you will Kiểm tra cũ ?Viết cơng thức cấu tạo chất có cơng thức phân tử sau: CH3Cl, CH4O, C2H6 Cho biết chất đâu hiđrocacbon? Ñâu dẫn xuất hiđrocacbon? Đáp án: CH3Cl H H - C - Cl CH4O H H-C-O-H H H Viết gọn: CH3Cl Viết gọn: CH3OH Dẫn xuất Hiđrocacbon C2H6 H H H-C-C-H H H Viết gọn:CH3-CH3 TRẠNG THÁI TỰ HIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ METAN CẤU TẠO PHÂN TỬ TÍNH CHẤT HĨA HỌC TÁC DỤNG VỚI OXI ỨNG DỤNG TÁC DỤNG VỚI CLO BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ Quan sát hình ảnh, cho biết khí metan có nhiều đâu? => Khí metan có nhiều mỏ khí tự nhiên, Mỏ dầu Mỏ khí Hầm khai thác mỏ than mỏ dầu, mỏ than, bùn ao, khí biogaz BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ 1/ Trạng thái tự nhiên - Trong tự nhiên, metan có nhiều mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, bùn ao, khí biogaz 2/ Tính chất vật lí -  Metan chất khí, khơng màu, khơng mùi, tan nước BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ II- CẤU TẠO PHÂN TỬ hình phân tử Metan 109, 50 Công thức cấu tạo metan: H HCH Daïng rỗng H Viết gọn : CH4 Dạng đặc BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ II- CẤU TẠO PHÂN TỬ - Công thức cấu tạo metan: -Trong phân tử metan có bốn lên kết đơn BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ Trạng thái tự nhiên Tính chất vật lí II- CẤU TẠO PHÂN TỬ III- TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tác dụng với oxi nước Nước vơi Khí Metan BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ Trạng thái tự nhiên Tính chất vật lí II- CẤU TẠO PHÂN TỬ III- TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tác dụng với oxi  Metan cháy tạo thành khí cacbon đioxit nước PTHH: CH4 + 2O2 to CO2 + 2H2O Tác dụng với clo THÍ NGHIỆM Hỗn hợp CH4,Cl2 nh sáng Nươ ùc Quỳ Hiện tượng: Khi đưa ánh sáng, màu vàng nhạt tím clo đi, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ Trạng thái tự nhiên Tính chất vật lí II- CẤU TẠO PHÂN TỬ III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC Tác dụng với oxi Tác dụng với clo Metan tác dụng với clo có ánh sáng PTHH: BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ Trạng thái tự nhiên Tính chất vật lí II- CẤU TẠO PHÂN TỬ III- TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tác dụng với oxi Tác dụng với clo IV ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG NGUYÊN LIỆU NHIÊN LIỆU đời sống sản xuất Điều chế BỘT THAN VÀ NHIỀU CHẤT KHÁC KHÍ HIĐRO Khí H2 nhiệ Metan + nước xúct tác + hidro cacbondioxit ... nước Nước vơi Khí Metan BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ Trạng thái tự nhiên Tính chất vật lí II- CẤU TẠO PHÂN TỬ III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC Tác dụng với oxi  Metan cháy tạo thành... phân tử Metan 109, 50 Công thức cấu tạo metan: H HCH Dạng rỗng H Viết gọn : CH4 Dạng đặc BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ II- CẤU TẠO PHÂN TỬ - Công thức cấu tạo metan: ... CHẤT VẬT LÍ METAN CẤU TẠO PHÂN TỬ TÍNH CHẤT HĨA HỌC TÁC DỤNG VỚI OXI ỨNG DỤNG TÁC DỤNG VỚI CLO BÀI 36: METAN I- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ Quan sát hình ảnh, cho biết khí metan có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học lớp 9: Bài 36. Metan, Hóa học lớp 9: Bài 36. Metan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay