Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:41

Website: https://thcs-khanhhai-camau.violet.vn/ NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ Có thể tạo dòng điện cảm ứng theo cách nào? Trong trường hợp sau cho nam châm quay quanh trục có tượng gì? S N Tiết 39 Bài 32 I SỰ BIẾN ĐỔI SỐ ĐƯỜNG SỨC TỪ XUYÊN QUA TIẾT DIỆN CỦA CUỘN DÂY C1 a Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S cuộn dây Khi đưa nam châm lại gần cuộn dây số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây tăng lên b Đặt nam châm đứng yên cuộn dây Khi đặt nam châm đứng yên cuộn dây số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây không thay đổi c Đưa nam châm xa cuộn dây theo phương vng góc với tiết diện S cuộn dây Khi đưa nam châm xa cuộn dây số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây giảm d Để nam châm nằm yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm Khi để nam châm nằm yên, cho cuộn dây dẫn chuyển động lại gần nam châm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây tăng lên S mA =1┴ Khoa vËt lÝ Trêng §hsp Tn VËt lÝ kÜ thuËt 0:6 mA 4 N S mA =1┴ Khoa vËt lÝ Trêng §hsp Tn VËt lÝ kÜ thuËt 0:6 mA 4 N Nhận xét  Khi đưa cực nam châm lại gần hay xa đầu cuộn dây dần số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây tăng giảm (biến thiên) II ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DỊNG ĐIỆN CẢM ỨNG C2 Chọn từ thích hợp cho trống bảng sau: Làm thí nghiệm Có dòng điện cảm ứng hay khơng? Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S có biến đổi hay khơng Đưa nam châm lại gần cuộn dây Có Có Để nam châm nằm n Khơng Khơng Đưa nam châm xa cuộn dây C3 Có Có Từ bảng trên, cho biết trường hợp xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín ? Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiến ( tăng, giảm) cuộn dây có dòng điện cảm ứng Nhận xét  Dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây dẫn kín đặt từ trường nam châm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiên C4 K  Khi đóng hay ngắt mạch điện, từ trường nam châm đột ngột xuất hay biến mất, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn tăng,giảm, cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng - Khi đóng mạch điện, cường độ dòng điện tăng từ khơng đến có, từ trường nam châm điện mạnh lên, số đường sức từ biểu diễn từ trường tăng lên, số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn tăng lên - Khi ngắt mạch điện, cường độ dòng điện nam châm điện giảm không, từ trường nam châm yếu đi, số đường sức từ biểu diễn từ trường giảm, số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn giảm Kết luận Trong trường hợp, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn biến thiên cuộn dây dẫn xuất dòng điện cảm ứng III VẬN DỤNG C5 N N S S Đinamô xe đạp Vì quay núm đinamơ đèn xe đạp lại sáng? Quay núm đinamô, nam châm quay theo Khi cực nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây tăng Khi cực nam châm xa cuộn dây số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây giảm Do xuất dòng điện cảm ứng Vì nam châm quay dây dẫn kín xuất dòng điện cảm ứng? S C6 N  Khi nam châm quay, số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây thay đổi (biến thiên tăng, giảm), nên cuộn dây dẫn xuất dòng điện cảm ứng Bài tập 32.2 Trường hợp đây, cuộn dây dẫn kín xuất dòng điện cảm ứng: A Số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín lớn B Số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín giữ khơng thay đổi C số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín thay đổi D Từ trường xuyên qua tiết diện S cuộn dây kín mạnh Michael Faraday (1791 - 1867), nhà vật lí hố học người Anh Ơng xuất thân nhà nghèo, tự học thành tài bậc thầy thực nghiệm Ngày 29/8/1831, đưa nam châm vào cuộn xê-lê-nôit, Pha-ra-đây khẳng định cuộn dây xuất dòng điện Phát tượng cảm ứng điện từ xem phát minh vĩ đại vật lí kỉ XIX Những phát minh ông mở đường cho việc chế tạo máy phát điện xoay chiều nhiều máy quan trọng khác có ứng dụng rộng rãi đời sống sản xuất Hướng dẫn nhà:  Đọc phần em chưa biết  Làm tập 32.1 , 32.4 SBT  Đọc trước : Dòng điện xoay chiều Bui phan_Pham Thanh Thao.mp3 ... trường hợp xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín ? Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiến ( tăng, giảm) cuộn dây có dòng điện cảm ứng Nhận xét  Dòng điện cảm ứng xuất cuộn... thay đổi (biến thiên tăng, giảm), nên cuộn dây dẫn xuất dòng điện cảm ứng Bài tập 32.2 Trường hợp đây, cuộn dây dẫn kín xuất dòng điện cảm ứng: A Số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn... diện S cuộn dây tăng giảm (biến thiên) II ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DỊNG ĐIỆN CẢM ỨNG C2 Chọn từ thích hợp cho trống bảng sau: Làm thí nghiệm Có dòng điện cảm ứng hay khơng? Số đường sức từ xuyên qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay