Chương II. §5. Diện tích hình thoi

21 8 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 17:38

ỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY C VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ GIỜ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ Nêu cơng thức tính diện tích hình sau? Hình thang Hình bình hành Hình thoi b h / a S  ( a  b ) h a S  a h / h a S = a.h / / h Bài tập: Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC BD H B A H D C Bài tập: Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD biết AC  BD H SABC = SADC = ……… BH.AC DH.AC ……… SABCD = SABC  SADC =   1 BH.AC DH.AC ……… 2 AC(BH  DH) ……… AC.BD ……… B A H D C B A H D C Bài tập 1: Bạn An quan sát hình vẽ tính diện tích tứ giác MNPQ sau: SMNPQ = MP.QN Theo em, bạn An làm hay sai? Vì sao? Bài tập 2: Cho hình vẽ sau Tính diện tích tứ giác ABCD Giải: Tứ giác ABCD có ACBD H nên: 1 SABCD  ACBD  6.3,6 10,8 (cm2) 2 SABCD = AC.BD Bài tập 3: Cho hình thoi ABCD có độ dài cạnh AB = 3cm, đường cao BH = 2,5cm, độ dài hai đường chéo AC = 5cm, BD = 3cm Tính diện tích hình thoi ABCD theo hai cách Bài tập 4: Trong câu sau, câu câu sai? Câu Nội dung Diện tích hình thoi 20cm2 độ dài đường chéo 8cm độ dài đường chéo lại 5cm Hình thoi có diện tích 10cm2 độ dài cạnh 5cm độ dài đường cao 3cm Hình vng có độ dài đường chéo d diện tích S = d2 Đúng Sai x x x Bài toán: Trong khu vườn hình thang cân ABCD (đáy nhỏ AB = 30m, đáy lớn CD = 50m, diện tích 800m2), người ta làm bồn hoa hình tứ giác MENG với M, E, N, G trung điểm cạnh hình thang cân(h.146) a Tứ giác MENG hình gì? b Tính diện tích bồn hoa 30m A E B SABCD = 800m2 N M D G 50m C Bài tốn: Trong khu vườn hình thang cân ABCD (đáy nhỏ AB = 30m, đáy lớn CD = 50m, diện tích 800m2), người ta làm bồn hoa hình tứ giác MENG với M, E, N, G trung điểm cạnh hình thang cân(h.146) a) Tứ giác MENG hình gì? b) Tính diện tích bồn hoa Hình thang ABCD; AD = BC AD//BC; AB = 30m; DC = 50m; GT S = 800 m ; MA=MD; ABCD EA=EB; NB=NC; GC=GD; KL a Tứ giác MENG hình gì? b Tính diện tích bồn hoa đó? A E C N M D B H G S= Diện tích hình thoi AC.BD S = d1.d2 S = a.h Bài tập trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án Có thể vẽ tứ giác có độ dài hai đường chéo 3,6cm; 6cm hai đường chéo vng góc với nhau? A Chỉ vẽ tứ giác B Vẽ tứ giác C Vẽ vô số tứ giác D Không vẽ tứ giác Có thể vẽ hình thoi có độ dài hai đường chéo 3,6cm 6cm? A Chỉ vẽ hình B Vẽ hình A C Vẽ vơ số hình D Khơng vẽ hình Bài 35 – SGK/tr 129: Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm góc có số đo 600 B 6cm A 60  C D B Cách 6cm A 30  30  C O D SABCD = ? � S ABCD = AC.BD �2 AC=2AO BD= AB � ΔABD � AO2 = AB2 -BO2 � BO=BD/2 Cách B 6cm A 60  C H D SABCD = ? � S ABCD = BH.AD � 2 AD=6cm; BH = AB - AH � AH=AD/2 � ∆ ABD ; BH  AD HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • • • • Hoàn thiện tập hướng dẫn Ôn lại lý thuyết vừa học Chuẩn bị tiết “Luyện tập” BTVN: 33; 34;36 (SGK – T128,129) CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ... Nội dung Diện tích hình thoi 20cm2 độ dài đường chéo 8cm độ dài đường chéo lại 5cm Hình thoi có diện tích 10cm2 độ dài cạnh 5cm độ dài đường cao 3cm Hình vng có độ dài đường chéo d diện tích S... Không vẽ tứ giác Có thể vẽ hình thoi có độ dài hai đường chéo 3,6cm 6cm? A Chỉ vẽ hình B Vẽ hình A C Vẽ vơ số hình D Khơng vẽ hình Bài 35 – SGK/tr 129: Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm góc... KIẾN THỨC CŨ Nêu cơng thức tính diện tích hình sau? Hình thang Hình bình hành Hình thoi b h / a S  ( a  b ) h a S  a h / h a S = a.h / / h Bài tập: Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II. §5. Diện tích hình thoi, Chương II. §5. Diện tích hình thoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay