Quản trị thành tích nhân viên tại ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh gia lai

178 8 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ HUYỀN NHUNG QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ HUYỀN NHUNG QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Hồ Thị Huyền Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH .8 1.1.1 Khái niệm quản trị thành tích 1.1.2 Mục tiêu quản trị thành tích 1.1.3 Đặc điểm quản trị thành tích 10 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH .11 1.2.1 Hoạch định thành tích 13 1.2.2 Triển khai thực quản trị thành tích 19 1.2.3 Đánh giá thành tích .23 1.2.4 Xem xét thành tích 32 1.3 ĐẶC ĐIỂM CBCC NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 37 1.3.1 Khái quát CBCC quản lí CBCC 37 1.3.2 Cơng tác quản trị thành tích CBCC 38 1.3.3 Đặc điểm hoạt động Ngân hàng Nhà nƣớc tác động đến quản trị thành tích 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG .40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI .41 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 41 2.1.1 Lịch sử hình thành 41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 43 2.1.3 Kết thực nhiệm vụ trị Chi nhánh 44 2.2 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC VÀ MÔ TẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH HIỆN TẠI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 49 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực 49 2.2.2 Mô tả cơng tác quản trị thành tích 51 2.2.3 Kết đánh giá, phân loại bình xét thi đua khen thƣởng qua năm 55 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CƠNG CHỨC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 58 2.3.1 Nghiên cứu thực trạng cơng tác quản trị thành tích Ngân hàng Nhà nƣớc – Chi nhánh tỉnh Gia Lai 58 2.3.2 Kết luận thực trạng cơng tác quản trị thành tích Ngân hàng Nhà nƣớc – Chi nhánh tỉnh Gia Lai 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG .71 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 72 3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP .72 3.1.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng đến năm 2020 NHNN tỉnh Gia Lai 72 3.1.2 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tổ chức cán năm 2016 74 3.1.3 Cơ sở pháp lý 75 3.1.4 Xem xét hệ thống mô tả công việc 76 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 76 3.2.1 Phân tích cơng việc phân loại nhóm nhân viên 76 3.2.2 Hồn thiện cơng tác hoạch định thành tích 83 3.2.3 Hồn thiện cơng tác triển khai thực 95 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích .97 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xem xét thành tích 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ CÁI VIẾT TẮT CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ CBCC Cán công chức NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc QLNN QuảnNhà nƣớc HCNS Hành - Nhân TĐKT Thi đua khen thƣởng CN Chi nhánh KSNB Kiểm soát nội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết thực nhiệm vụ từ năm 2011 – 2015 45 2.2 Phân bổ lao động cấu lao động theo giới tính 49 2.3 Bảng tổng hợp theo trình độ chun mơn 50 2.4 Bảng tổng hợp đánh giá, phân loại công chức năm 2010 – 2014 55 2.5 Bảng tổng hợp danh hiệu thi đua công chức năm 2010 – 2014 56 2.6 Bảng tổng hợp hình thức khen thƣởng từ năm 20102014 57 2.7 Bảng kết xử lý liệu khảo sát câu hỏi điều tra 62 2.8 Bảng đăng ký thi đua 66 3.1 Bảng phân tích cơng việc phân loại nhóm nhân viên 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ chu trình quản trị thành tích nhân viên 12 2.1 Sơ đồ vị trí việc làm Chi nhánh 43 2.2 Biểu đồ cấu lao động theo giới tính 49 2.3 Biểu đồ theo trình độ chun mơn 50 2.4 Biểu đồ đánh giá, phân loại công chức 2010 – 2014 56 2.5 Biểu đồ danh hiệu thi đua công chức 2010 – 2014 57 2.6 Biểu đồ hình thức khen thƣởng từ năm 2010 – 2014 58 3.1 Sơ đồ đánh giá 98 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở thời đại ngƣời đƣợc xem nguồn lực có tính định tổ chức Ngày tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, phát triển nhƣ vũ bão khoa học cơng nghệ doanh nghiệp, tổ chức muốn tồn phát triển bền vững cạnh tranh phải xem nguồn nhân lực yếu tố quan trọng Đặc biệt ngành Ngân hàng, ngành sử dụng lao động trí óc phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhân lực, việc quản trị thành tích cần thiết để tạo động lực cho nhân viên đóng góp vào phát triển chung tổ chức, củng cố giá trị văn hóa tổ chức Quản trị thành tích nhân viên công cụ hữu dụng mà đơn vị thƣờng sử dụng để trị thúc đẩy hiệu suất cơng việc nhằm thực tồn trình với mong muốn đạt đến mục tiêu chiến lƣợc tổ chức Quản trị thành tích nhân viên đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo hành vi mà nhân viên thực công việc quán với chiến lƣợc đơn vị Quản trị thành tích mang tính hệ thống từ cơng tác hoạch định xem xét đánh giá thành tích, trọng tính liên tục, thúc đẩy, đồng thuận, phát triển lực, đánh giá thành tích tập trung kết mang tính thủ tục cứng nhắc, mệnh lệnh Cơng tác quản trị thành tích đƣợc thực theo mơ hình bốn giai đoạn, đƣợc gọi chu trình quản trị thành tích gồm hoạch định thành tích, triển khai thực quản trị thành tích, đánh giá thành tích xem xét thành tích Cơng tác quản trị thành tích nhân viên Ngân hàng Nhà nƣớc – Chi nhánh tỉnh Gia Lai chƣa đƣợc nghiên cứu nhiều ứng dụng hiệu Việc thực nhiều chƣa quy trình quản trị thành tích, tiêu an tồn  Thực việc xuất nhập tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản  quý khác kho thu chi quầy giao dịch  Trực tiếp vào máy chứng từ phát sinh hàng ngày, đối chiếu với nhật ký trƣớc kiểm kê Năng lực chuyên môn (NL)  Kiến thức tàingân hàng;  Hiểu biết nghiệp vụ giám định tiền quản lý kho quỹ, phần mềm quản lý nghiệp vụ phát hành kho quỹ  Thành thạo quy trình, quy phạm chế độ quản lý kho tiền Ngân hàng Nhà nƣớc quy định khác pháp luật có liên quan Kỹ làm việc (KN)  Giao tiếp; tổ chức làm việc; quản lý thông tin;  Soạn thảo văn hành chính;  Tổng hợp báo cáo;  Sử dụng tin học văn phòng, Internet;  Sử dụng phần mền quản lý nghiệp vụ kho quỹ Phẩm chất cá nhân (PC) Đảm bảo u cầu, xác, kịp thời  An tồn tuyệt đối  Điềm tĩnh, cẩn thận, trí nhớ tốt, bảo mật cao  Khả sáng tạo, tƣ logic Gia Lai, ngày … tháng … năm… THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ NGƢỜI CAM KẾT KÝ TÊN PHỤ LỤC 9: BẢNG CAM KẾT TRÁCH NHIỆM VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CỦA NHĨM CHUN VIÊN LÀM CƠNG TÁC HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ BẢNG 9.1 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM Ngày ban hành BẢN CAM KẾT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Đơn vị: ./ /2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH Mã/Vị trí việc làm/Mã ngạch: TỈNH GIA LAI NHNN-11-GLA.HCNS-CVC/Trƣởng Phó trƣởng ph ng Hành – Nhân – Chuyên viên tƣơng đƣơng/ 01.002 I TĨM TẮT CƠNG VIỆC Là cơng chức lãnh đạo, quản lý - Điều hành hoạt động chung Phòng Hành - Nhân sự; Tham mƣu cho Lãnh đạo Đơn vị mảng công việc đƣợc giao; Giám sát, hỗ trợ cơng chức Phòng việc triển khai thực mảng công việc đƣợc phân công Chịu trách nhiệm trƣớc Lãnh đạo Đơn vị tồn hoạt động chung Phòng Hành - Nhân II CÁC NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ STT Cam kết trách nhiệm yêu cầu lực Tiêu chuẩn đánh giá Trách nhiệm cụ thể (TN)   Xây dựng chƣơng trình cơng tác, phân công nhiệm vụ cụ  thể cho công chức thuộc Phòng; Tổ chức, đạo triển khai thực chức năng, nhiệm  vụ Phòng; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đơn đốc tình hình thực  cơng việc phòng;  Xử lý cơng việc đột xuất phạm vi đƣợc giao,  báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Đơn vị việc vƣợt thẩm quyền;  Đánh giá, nhận xét kết cơng tác cơng chức Phòng; Tham mƣu với lãnh đạo Đơn vị việc qui Không chồng chéo, chuyên môn sở trƣờng công chức; Đảm bảo công việc đƣợc thực tiến độ, sử dụng hiệu quỹ thời gian Phòng; Cơng chức Phòng đƣợc hƣớng dẫn, trợ phản hồi hỗ kịp STT Cam kết trách nhiệm yêu cầu lực hoạch, đào tạo phát triển công chức Phòng;  Ủy quyền việc điều hành cơng việc chung Phòng cho Phó Trƣởng phòng trƣờng hợp vắng mặt  Tham mƣu trình Giám đốc Chi nhánh xem xét định thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức thuộc Chi nhánh theo hƣớng dẫn Ngân hàng Nhà nƣớc;  Tham mƣu Giám đốc triển khai cơng tác bảo vệ trị nội bộ; Tham mƣu Giám đốc thực công tác bảo vệ bí mật  Nhà nƣớc Tham mƣu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch  tuyển dụng công chức năm, tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức Chi nhánh; cử công chức  hƣớng dẫn, đề nghị công nhận hết thời gian tập sự; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng công chức; Tham mƣu Giám đốc cử cán tham gia khoá đào tạo, bồi dƣỡng theo kế hoạch đƣợc duyệt; Tổng hợp báo cáo kết đào tạo, bồi dƣỡng  Tham mƣu cho Giám đốc trình cấp có thẩm quyền định theo thẩm quyền về: Quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thƣởng, kỷ luật, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, nâng bậc, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lƣơng công chức, ngƣời lao động thuộc Chi nhánh theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng;  Tham mƣu, giúp Giám đốc việc quản lý, bố trí, xếp cán bộ; quản lý hồ sơ cán thực chế độ sách công chức, ngƣời lao động thuộc Chi nhánh theo phân cấp ủy quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc quy định pháp luật Năng lực chuyên mơn (NL)  Hiểu biết thực tiễn tình hình trị, kinh tế - xã hội nƣớc liên quan đến ngành ngân hàng  Hiểu biết sâu chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức hoạt động NHNN;  Am hiểu pháp luật ngân hàng chế sách có liên quan đến mảng cơng việc đƣợc giao; Có khả vận dụng kiến thức chuyên môn vào công  việc Tiêu chuẩn đánh giá thời xử lý công việc  Đảm bảo phù hợp với quy định Ngân hàng Nhà nƣớc  Đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn  Đảm bảo yêu cầu nội dung, chất lƣợng thời gian quy định  Hồ sơ đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ; đƣợc lƣu trữ khoa học, dễ tìm kiếm STT Cam kết trách nhiệm yêu cầu lực Tiêu chuẩn đánh giá Kỹ làm việc (KN)  Thuyết trình, giao tiếp;  Lãnh đạo, quản lý;  Phân tích, đánh giá, phản biện sách;  Làm việc nhóm;  Lập kế hoạch;  Ra định;  Điều hành họp;  Soạn thảo văn hành chính;  Tổng hợp báo cáo;  Tổ chức lƣu giữ, quản lý, truy vấn thông tin Phẩm chất cá nhân (PC)  Độ lƣợng, bao dung;  Trung thực, có trách nhiệm;  Làm việc nguyên tắc, thận trọng, tỉ mỉ, sâu sát;  Tập trung, trí nhớ tốt Gia Lai, ngày … tháng … năm… THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ NGƢỜI CAM KẾT KÝ TÊN BẢNG 9.2 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BẢN CAM KẾT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Ngày ban hành ./ /2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH Đơn vị: TỈNH GIA LAI NHNN-54-GLA.HCNS-CV/Quản trị nhân - Chuyên ã/Vị trí việc làm/Mã ngạch: viên/01.003 I TĨM TẮT CƠNG VIỆC Là cơng chức chun môn nghiệp vụ, thực mảng tổ chức, cán thực số công việc khác lãnh đạo phòng phân cơng II CÁC NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ STT Cam kết trách nhiệm yêu cầu lực Tiêu chuẩn đánh giá Trách nhiệm cụ thể (TN)  Nghiên cứu văn liên quan đến chức năng, nhiệm  Đảm bảo kịp thời, đầy đủ vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi nhánh tỉnh, nội dung ý kiến thành phố; Dự thảo Quy chế quy định chức năng, đạo nhiệm vụ phòng Chi nhánh; Dự thảo  Nắm vững văn bản, Quy chế, nội quy làm việc Chi nhánh; chế độ ngành Tham gia dự thảo văn góp ý kiến vấn đề  Đảm bảo thời gian  chất lƣợng thông tin liên quan đến công tác tổ chức  Tham mƣu công việc liên quan đến cơng tác quy Bảo đảm an tồn tuyệt hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sử dụng điều đối tài sản Tài sản kho tiền động công chức theo đạo Giám đốc Trƣởng đƣợc xếp khoa học, phòng; an tồn  Tổng hợp nhu cầu biên chế hàng năm phòng sở chức nhiệm vụ phòng; Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm CN, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;  Tham mƣu, giúp việc cho lãnh đạo công tác tuyển dụng công chức; Theo dõi công tác lao động, tiền lƣơng, chế độ bảo  hiểm, thuế thu nhập cá nhân; STT Cam kết trách nhiệm yêu cầu lực Tiêu chuẩn đánh giá  Theo dõi công tác đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật cán bộ, công chức; kê khai tài sản, thu nhập;  Tổng hợp, đề xuất phƣơng án giải kiến nghị công tác cán bộ;  Nghiên cứu, góp ý văn đơn vị ngành gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực đƣợc giao  Đảm bảo yêu cầu,  Tổng hợp kết thực nhiệm vụ chƣơng trình xác, kịp thời cơng tác hàng tháng, q phòng thuộc Chi nhánh trình lãnh đạo phòng xây dựng chƣơng trình cơng  An tồn tuyệt đối tác Chi nhánh;  Tổng hợp kết xếp loại hàng tháng CBCC chi nhánh ;  Cập nhật số liệu, xây dựng báo cáo theo u cầu  Tham gia đồn kiểm tra cơng tác cán đơn vị thuộc NHNN đơn vị khác theo quy định;  Dự thảo báo cáo đề xuất kiến nghị, giải pháp;  Lƣu trữ hồ sơ  Kịp thời, chế độ xác Năng lực chun mơn (NL)  Có kiến thức Quản trị nhân biết vận dụng vào công việc Kỹ làm việc (KN)  Lập kế hoạch, truyền đạt, thuyết trình  Tổ chức lƣu giữ, quản lý hồ sơ, truy vấn thơng tin  Soạn thảo văn hành chính; Tổng hợp báo cáo  Sử dụng đƣợc phần mềm quản lý hồ sơ nhân Phẩm chất cá nhân (PC)  Khả nắm bắt xử lý công việc nhanh  Làm việc nguyên tắc, thận trọng, tỉ mỉ, ngăn nắp, khoa học  Ứng xử chuẩn mực, điềm tĩnh, thận trọng, xử lý cơng việc có hệ thống  Có tƣ sáng tạo, lực phân tích, tổng hợp THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ Gia Lai, ngày … tháng … năm… NGƢỜI CAM KẾT KÝ TÊN BẢNG 9.3 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BẢN CAM KẾT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Ngày ban hành ./ /2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH Đơn vị: TỈNH GIA LAI NHNN-89-GLA.HCNS-2-NV/Nhân viên Bảo vệ - Nhân ã/Vị trí việc làm/Mã ngạch: viên/01.005 I TĨM TẮT CƠNG VIỆC Là công chức thừa hành nghiệp vụ, thực công việc bảo vệ trụ sở quan, nhà công vụ, bảo vệ nhà xe thực số công việc khác lãnh đạo phòng phân cơng II CÁC NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ STT Cam kết trách nhiệm yêu cầu lực Tiêu chuẩn đánh giá Trách nhiệm cụ thể (TN)  Kiểm tra khách vào, thu xếp phƣơng tiện xe vào khu vực bảo vệ  Tuần tra khu vực đƣợc phân công bảo vệ  Kiểm tra vật dụng mang vào/ra khu vực bảo vệ  Kiểm tra việc ra/vào thợ thi công, sửa chữa khu vực bảo vệ  Phục vụ mở cửa cho khách đến nghỉ nhà công vụ;  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khách thời gian lƣu trú khu vực nhà công vụ;  Kiểm tra việc đóng, khóa cửa tắt thiết bị dùng điện, nƣớc phòng phạm vi nhà công vụ phạm vi đƣợc phân công bảo vệ khác  Đảm bảo an toàn tài sản nhà nƣớc, kiểm tra dụng cụ PCCC thực tốt biện pháp phòng cháy, chữa cháy;  Thực phân công trực gác, ngày Lễ, Tết, Chủ nhật để đảm bảo an ninh cho khu vực bảo vệ;  Sử dụng, bảo quản trang, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ (súng, dùi cui điện, đèn pin thiết bị khác….)  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản nhà nƣớc, an toàn PCCC khu vực bảo vệ sự, hƣớng dẫn  Lịch khách ân cần;  Đảm bảo kịp thời, an ninh tốt STT Cam kết trách nhiệm yêu cầu lực  Trực bảo vệ nhà xe theo ca trực  Báo cáo kịp thời có cố có biện pháp xử lý cố Tiêu chuẩn đánh giá  Đảm bảo an toàn tài sản nhà xe  Tham gia coi quản lý chăm sóc cối, cảnh quan, khn  viên khu vực bảo vệ Nghiêm túc, cẩn thận Năng lực chuyên môn (NL)  Nghiệp vụ bảo vệ Kỹ làm việc (KN)  Giao tiếp  Sử dụng thành thạo thiết bị, công cụ bổ trợ công tác Phẩm chất cá nhân (PC)  Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý tình an tồn, nhanh  Cẩn thận, có khả quan sát  Nhiệt tình, có trách nhiệm THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ Gia Lai, ngày … tháng … năm… NGƢỜI CAM KẾT KÝ TÊN PHỤ LỤC 10: BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CỦA CBCC LÃNH ĐẠO TỪ PHÓ PHÕNG TRỞ LÊN Tên CBNV: ……………………………………………… Chức danh: ……………………………………Ph ng Ban:………………… Phần I: ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHẲ NĂNG VÀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC (thang điểm đánh giá = không tốt, = trung bình, = khá, = tốt, = tốt) STT Tiêu chuẩn Định nghĩa mô tả Thang điểm đánh giá I Nhóm tiêu chuẩn trách nhiệm kết cần đạt Chấp hành định Luôn chấp hành nghiêm chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng sách pháp luật Nhà nƣớc, Ngành địa phƣơng triển khai công việc sống sinh hoạt Cơng chức lãnh đạo có trách nhiệm Quản lý điều hành đôn đốc, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, công vụ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền xử lí vi phạm cơng chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán Mức độ hồn thành Ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ công việc đƣợc giao, đảm bảo thời gian, tiến độ chất lƣợng, phối hợp tốt với đồng nghiệp đơn vị đơn vị khác liên quan Truyền thông mục Mục tiêu chiến lƣợc nhiệm vụ cụ tiêu đơn vị thể tổ chức phải đƣợc phổ biến đến nhân viên để hành vi họ hƣớng đến thực mục tiêu tổ chức; chủ trƣơng lớn ngành phải đƣợc tuyên truyền cho CBCC cộng đồng NHTM, KBNN quỹ TDND địa bàn Sự thỏa mãn - Nhiệt tình, tận tụy, khách quan khách hàng giải cơng việc; Khơng chậm trễ, trì hỗn, gây khó khăn, phiền hà giải cơng việc với NHTM, KBNN quỹ TDND địa bàn - Tích cực hƣớng dẫn, tuyên truyền, giải thích rõ ràng, tận tình, cụ thể quy định để khách hàng ngƣời dân hiểu chấp hành nghiêm quy định pháp luật II Tiêu chuẩn u cầu lực chun mơn Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Hiểu biết quy định pháp luật lĩnh vực tài ngân hàng; nắm vững quy trình nghiệp vụ đối tƣợng quản lý;có thể làm việc độc lập Khả Cách thức đƣa biện pháp giải vấn đề phát sinh Mức độ định khả định đƣợc thể tính đốn, mức độ độc lập tính xác đƣa định Khả phân tích Là khả tổng hợp, nhận xét tỉ thông tin mỉ, logic làm sáng tỏ chất thông tin nhằm đánh giá việc dự đốn Nó thể dƣới hình thức: tổng hợp, suy nghĩ tổng quan, tƣ logic khoa học, mức độ xác Năn lực tổ chức, Là khả phân cơng, bố trí cơng g việc quan hệ với đơn vị liên phối hợp quan khách hàng Năng lực sáng tạo Có sáng kiến, đề xuất nhằm cải tiến cơng hiệu có hiệu hơn, đƣợc ứng dụng thực tế, mang lại hiệu đƣợc tập thể công nhận III Tiêu chuẩn hành vi phẩm chất đạo đức Đạo đức tác đồn kết phong Thực văn minh cơng sở, thái độ tiếp xúc với khách hàng, ý thức xây dựng mối đoàn kết nội Thể nội dung: - Không rƣợu, bia làm việc; - Không hút thuốc nơi làm việc - Không nói xấu đồng nghiệp sau lƣng; - Niềm nở, lịch với khách hàng, khơng có hành vi gây phiền hà sách nhiễu Tinh thần học tập Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ nhận thức, lực chuyên môn cầu tiến Thể nội dung: Khả thuyết phục uy tín cá nhân Khuyến khích động viên nhân viên; tạo điều kiện cho nhân viên học tập phát triển thân Mức độ cơng với nhân viên - Tham gia khóa học mới; - Chủ động, say mê học tập, không long với kiến thức có; - Học tập sách báo, tài liệu; - Học tập đồng nghiệp Thuyết phục khả làm cho nhân viên thấy đúng, thấy hay làm theo Uy tín cá nhân mức độ tín nhiệm ngƣời, ngƣời có uy tín có khả thu hút tập hợp ngƣời Ngƣời quản lý ln quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân viên vƣợt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu tổ chức, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa học để nâng cao trình độ thân Cơng với nhân viên, không thiên vị ác cảm, không ƣu tiên thái q với ngƣời có càm tình * Tổng số điểm đƣợc chấm: Đ(cn,tt,lđ) = ∑Ki*Gi = * Phân loại: Xuất sắc Giỏi Khá Trung Bình Yếu PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ Điểm mạnh nhân viên Những điểm cần cải thiện Kiến nghị Nhân viên Ký tên Ngày tháng năm Giám đốc Ký tên Ngày tháng năm PHỤ LỤC 11: BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CỦA CBCC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ Tên CBNV: ……………………………………………… Chức danh: ……………………………………Ph ng Ban:………………… Phần I: ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHẲ NĂNG VÀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC (thang điểm đánh giá = khơng tốt, = trung bình, = khá, = tốt, = tốt) STT Tiêu chuẩn Định nghĩa mô tả Thang điểm đánh giá I Nhóm tiêu chuẩn trách nhiệm kết cần đạt Chấp hành quy định chung Hiểu mục tiêu tổ chức Mức độ hoàn thành công việc chất lượng Luôn chấp hành nghiêm chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng sách pháp luật Nhà nƣớc, Ngành địa phƣơng triển khai công việc sống sinh hoạt Mức độ hiểu nắm rõ mục tiêu, kế hoạch tổ chức Ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao, đảm bảo thời gian, tiến độ chất lƣợng, phối hợp tốt với đồng nghiệp đơn vị đơn vị khác liên quan Khơng bỏ sót cơng việc, báo cáo phát sinh, hồn thành cơng việc với chất lƣợng yêu cầu; tham mƣu cho lãnh đạo quan giải công việc quy định, thẩm quyền; phát vấn đề bất cập đề xuất theo dõi Hồn thành cơng việc thời gian quy định pháp luật Chấp hành quy định thời gian giải cơng việc Mức độ hồn thành Hồn thành cơng việc đƣợc cơng việc số lượng giao, khơng có sai sót, khơng chậm trễ, khơng có cơng việc bị chậm thời gian II Tiêu chuẩn u cầu lực chun mơn Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nắm quy định pháp luật lĩnh vực tài ngân hàng; nắm vững quy trình nghiệp vụ đối tƣợng quản lý; quy trình nghiệp vụ Ngân hàng Trung ƣơng Các kỹ để xử lý công việc, kỹ ngoại ngữ, tin học Năn lực hiểu biết g pháp luật liên quan Khả diễn đạt lời nói, văn viết, khả sử dụng công cụ tin học, ngoại ngữ Là khả nghiên cứu nắm vững kiến thức pháp luật liên quan: kinh tế, luật pháp, xử lý tra kiểm tra, xử lý thu giữ tiền giả với pháp luật, phù hợp với thực tế Khả phân tích Là khả tổng hợp, nhận xét tỉ thông tin mỉ, logic làm sáng tỏ chất thông tin nhằm đánh giá việc dự đốn Nó thể dƣới hình thức: tổng hợp, suy nghĩ tổng quan, tƣ logic khoa học, mức độ xác Năng lực sáng tạo Có sáng kiến, đề xuất nhằm cải tiến cơng hiệu có hiệu hơn, đƣợc ứng dụng thực tế, mang lại hiệu đƣợc tập thể công nhận III Tiêu chuẩn hành vi phẩm chất đạo đức Đạo đức tác phong Thực văn minh công sở, thái độ tiếp xúc với khách hàng, ý thức xây đoàn kết dựng mối đoàn kết nội Thể nội dung: - Không rƣợu, bia làm việc; - Không hút thuốc nơi làm việc - Khơng nói xấu đồng nghiệp sau lƣng; - Niềm nở, lịch với khách hàng, khơng có hành vi gây phiền hà sách nhiễu Tinh thần học tập Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ cầu tiến nhận thức, lực chuyên môn Thể nội dung: - Tham gia khóa học mới; - Chủ động, say mê học tập, khơng long với kiến thức có; - Học tập sách báo, tài liệu; - Học tập đồng nghiệp Gần gủi, chia sẻ khó Ln gần gủi, hòa đồng đồng khăn, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ, giúp đồng nghiệp họ gặp khó khăn nghiệp Tinh thần hợp tác, Khả thái độ sẵn sàng làm phối hợp công việc với cộng sự, với phận việc (làm việc nhóm) khác, để nhằm hồn thành mục tiêu chung tổ chức Tính kỷ luật, tinh Chấp hành phân công cấp thần trách nhiệm, trên, làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm gắn bó với tổ chức gắn bó với tổ chức điều kiện dù khó khăn, dù có thay đổi * Tổng số điểm đƣợc chấm: Đ(cn,tt,lđ) = ∑Ki*Gi = * Phân loại: Xuất sắc Giỏi Khá Trung Bình Yếu PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ Điểm mạnh nhân viên Những điểm cần cải thiện Kiến nghị Nhân viên Ký tên Ngày tháng năm Giám đốc Ký tên Ngày tháng năm ... quản trị thành tích Ngân hàng Nhà nƣớc – Chi nhánh tỉnh Gia Lai Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: vấn đề Quản trị thành tích nhân viên Ngân hàng Nhà nƣớc – Chi nhánh tỉnh Gia. .. thành tích Ngân hàng Nhà nƣớc – Chi nhánh tỉnh Gia Lai 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG .71 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI. .. luận quản trị thành tích Chƣơng 2: Thực trạng cơng tác quản trị thành tích Ngân hàng Nhà nƣớc – Chi nhánh tỉnh Gia Lai Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị thành tích nhân viên Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị thành tích nhân viên tại ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh gia lai , Quản trị thành tích nhân viên tại ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay