Quản lý đầu tư các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách của thành phố đà nẵng

168 10 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN QUẢN ĐẦU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN QUẢN ĐẦU CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Ngƣời viết luận văn Nguyễn Thị Hƣơng Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 T nh cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng ph m vi nghiên cứu Phƣơng ph p nghiên cứu ố cục đề tài T ng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐẦU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU TƢ VÀ QUẢN ĐẦUCÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1 Đầu tƣ c c cơng trình xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.1.2 Quản đầu tƣ c c cơng trình xây dựng nguồn vốn ngân s ch nhà nƣớc 10 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN ĐẦUCÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 14 Điều kiện tự nhiên 14 2 Đặc điểm kinh tế - xã hội địa phƣơng 14 1.3 NỘI DUNG QUẢN ĐẦUCÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 15 1.3.1 Quản việc lập thực kế ho ch vốn đầuxây dựng 15 1.3.2 Quản xây dựng theo quy ho ch xây dựng 16 1.3.3 Quản đầucơng trình xây dựng theo trình tự đầuxây dựng 17 1.3.4 Quản chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng 27 1.3.5 Quản gi m s t đ nh gi đầu 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 31 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐẦUCÁC Cơng Trình Xây DỰng BẰNG nguỒn vỐn NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 31 1 Điều kiện tự nhiên 31 2 Đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 33 2 TÌNH HÌNH ĐẦUCÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 40 2 Tình hình đầu tƣ c c cơng trình xây dựng nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng 40 2 Đóng góp đầu tƣ c c cơng trình xây dựng vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 44 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦUCÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 46 2.3.1 Quản kế ho ch vốn giải ngân vốn đầuxây dựng 46 2.3.2 Quản xây dựng theo quy ho ch xây dựng 51 2.3.3 Quản dự n đầuxây dựng theo trình tự đầu 51 2.3.4 Quản chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng 68 2.3.5 Quản gi m s t đ nh gi đầu 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 75 CƠ SỞ CỦA CÁC GIẢI PHÁP 75 3.1.1 Kế ho ch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016 - 2020 thành phố Đà Nẵng 75 Định hƣớng mục tiêu đầu tƣ c c cơng trình xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 76 3.1.3 Một số tồn t i, h n chế quản đầu tƣ c c cơng trình xây dựng nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng 80 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN ĐẦUCÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 86 3.2.1 Hoàn thiện quản kế ho ch vốn giải ngân VĐT xây dựng 86 3.2.2 Hoàn thiện quản dự n đầuxây dựng theo trình tự đầu .87 3.2.3 Hoàn thiện quản chất lƣợng cơng trình xây dựng 100 3.2.4 Hoàn thiện quản gi m s t đ nh gi đầu 102 KẾT LUẬN CHƢƠNG 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các ký hiệu, chữ viết tắt BKH BOT BQL BT Nội dung ký hiệu, chữ viết tắt ộ Kế ho ch ĐầuXây dựng - Vận hành - Chuyển giao ( uilt-OperationTransfer) an quản Xây dựng - Chuyển giao ( uilt-Transfer) BTC ộ Tài ch nh BXD ộ Xây dựng CĐT Chủ đầu tƣ CP Ch nh phủ CT Chỉ thị CTXD Công trình xây dựng GRDP T ng sản phẩm địa phƣơng ICOR Hệ số sử dụng vốn hay hệ số đầu tƣ tăng trƣởng (Incremental Capital - Output Ratio) KBNN Kho b c Nhà nƣớc KD Kinh doanh NĐ Nghị định NN Nhà nƣớc NV Nguồn vốn ODA QĐ Hỗ trợ ph t triển ch nh thức (Official Development Assistance) Quyết định QH Quốc hội QLĐTƣ Quản đầu tƣ QTDA Quyết to n dự n STT TNHH Số thứ tự Tr ch nhiệm hữu h n TP Thành phố TT Trung tâm TTg Thủ tƣớng UBND VĐT XD XDCB Uỷ ban nhân dân Vốn đầuXây dựng Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 T ng sản phẩm địa bàn theo giá hành phân theo khu vực kinh tế 34 2.2 T ng sản phẩm địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế 36 2.3 Giá trị giải ngân theo cấu VĐT c c CTXD NV ngân s ch TP Đà Nẵng giai đo n 2009 - 2015 41 2.4 T ng hợp cân đối kế ho ch vốn XDCB TP Đà Nẵng giai đo n 2009 - 2015 47 2.5 Kế ho ch VĐT theo lĩnh vực đầu tƣ c c CTXD NV ngân s ch TP Đà Nẵng giai đo n 2009 - 2015 49 2.6 Giá trị giải ngân VĐT theo lĩnh vực đầu tƣ c c CTXD NV ngân s ch TP Đà Nẵng giai đo n 2009 - 2015 50 2.7 Tình hình công tác chuẩn bị đầu tƣ c c CTXD NV ngân s ch TP Đà Nẵng giai đo n 2009 - 2015 (chi tiết 52 theo bảng - phụ lục 1) 2.8 2.9 Giá trị thẩm định phê duyệt dự án, dự toán CTXD NV ngân s ch TP Đà Nẵng giai đo n 2009 - 2015 Giá trị thẩm định phê duyệt kết đấu thầu định thầu CTXD NV ngân s ch TP Đà Nẵng 55 56 giai đo n 2009 - 2015 2.10 Bảng thống kê phiếu điều tra nguyên nhân chậm tiến độ c c CTXD thi công giai đo n 2009 -2015 (chi tiết bảng - phụ lục 1) 59 Số hiệu bảng 2.11 Tên bảng Giá trị khối lƣợng nghiệm thu hoàn thành CTXD theo lĩnh vực đầu tƣ NV ngân s ch TP Đà Nẵng Trang 61 giai đo n 2009 - 2015 2.12 Giá trị kế ho ch vốn giải ngân theo cấu VĐT c c CTXD NV ngân s ch TP Đà Nẵng giai đo n 2009 - 63 2015 2.13 Số dự án, giá trị CTXD chậm nộp to n VĐT 06 th ng địa bàn TP Đà Nẵng giai đo n 2009 2015 67 ... TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 31 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐẦU TƢ CÁC Cơng Trình Xây DỰng BẰNG nguỒn vỐn NGÂN SÁCH CỦA... BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Đầu tư cơng trình xây dựng nguồn vốn ngân sách nh... hội thành phố Đà Nẵng 44 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 46 2.3.1 Quản lý kế ho ch vốn giải ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách của thành phố đà nẵng , Quản lý đầu tư các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách của thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay