Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lăk

102 13 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:36

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CHIẾN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Chiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 11 1.1.3 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 13 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 18 1.2.1 Phân tích mục tiêu cho vay 18 1.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức thực hoạt động cho vay tiêu dùng 19 1.2.3 Phân tích hoạt động ngân hàng thực cho vay tiêu dùng 20 1.2.4 Phân tích kết cho vay tiêu dùng 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 25 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc thân ngân hàng .25 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng 27 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc mơi trƣờng hoạt động Ngân hàng .28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CN ĐĂK LĂK 31 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 31 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quân Đội .32 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ 32 2.1.4 Khái quát Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk 33 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CN ĐĂK LĂK 41 2.2.1 Phân tích mơi trƣờng kinh tế - xã hội địa bàn hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk .41 2.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức thực cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk .42 2.2.3 Phân tích hoạt động thực cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk 46 2.2.4 Phân tích kết cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk 2011-2013 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CN ĐĂK LĂK 2011-2013 67 2.3.1 Kết đạt đƣợc 67 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG .72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 73 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Định hƣớng CVTD MB Đăk Lăk đến năm 2020 73 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn hoạt động Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk 75 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CN ĐĂK LĂK .77 77 80 81 82 83 3.2.6 Kiểm soát rủi ro cho vay 84 3.2.7 Tăng cƣờng bồi dƣỡng, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG .91 KẾT LUẬN 92 93 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BĐS Bất động sản BHTG Bảo hiểm tiền gửi CN Chi nhánh CVTD Cho vay tiêu dùng DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân DPRR Dự phòng rủi ro ĐVCV Đơn vị cho vay HCTH Hành tổng hợp HKTT Hộ thƣờng trú HO Hội sở HTX Hợp tác xã KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KH Khách hàng MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTW Ngân hàng trung ƣơng NVHTQHKH Nhân viên hỗ trợ quan hệ khách hàng NVQHKH Nhân viên quan hệ khách hàng QĐ Quyết định TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPKT Thành phần kinh tế TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn MB Đăk Lăk 2011-2013 36 2.2 Tình hình cho vay MB Đăk Lăk 2011-2013 38 2.3 Kết hoạt động kinh doanh MB Đăk Lăk 2011-2013 39 2.4 Đặc điểm sản phẩm cho vay mua xe tơ trả góp 49 2.5 Đặc điểm sản phẩm cho vay du học 50 2.6 Đặc điểm sản phẩm cho vay nhà đất 51 2.7 Đặc điểm sản phẩm cho vay xuất lao động 52 2.8 Đặc điểm sản phẩm cho vay tiêu dùngtài sản bảo đảm 53 2.9 Đặc điểm sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng 54 2.10 Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng MB Đăk Lăk 2011-2013 59 2.11 Dƣ nợ bình quân khách hàng vay tiêu dùng MB Đăk Lăk 2011-2013 60 2.12 Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay MB Đăk Lăk 2011-2013 60 2.13 Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian MB Đăk Lăk 2011-2013 61 2.14 Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm MB Đăk Lăk 2011-2013 62 2.15 Nợ xấu cho vay tiêu dùng MB Đăk Lăk 2011-2013 64 2.16 Biến đổi kết cấu nhóm nợ vay tiêu dùng MB Đăk Lăk 2011-2013 64 2.17 Trích lập dự phòng rủi ro cho vay tiêu dùng MB Đăk Lăk 2011-2013 65 2.18 Thu nhập từ hoạt động CVTD MB Đăk Lăk 2011-2013 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Mơ hình tổ chức Ngân hàng MB ĐắkLắk 34 2.2 Dƣ nợ 58 2.3 -2013 -2013 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đa dạng hóa xu hƣớng tất yếu phát triển kinh doanh nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng Đặc biệt, trƣớc yêu cầu cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành ngân hàng phải không ngừng phát triển tìm kiếm hƣớng để mặt đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, mặt khác đứng vững thị trƣờng Cho vay tiêu dùng hƣớng nhƣ Hiện nay, cho vay tiêu dùng mảng thị trƣờng mà tất Ngân hàng muốn hƣớng tới Với dân số khoảng 90 triệu ngƣời, mức thu nhập ngƣời dân ngày tăng, hứa hẹn thị trƣờng rộng mở cho Ngân hàng thƣơng mại nói riêng tổ chức tín dụng nói chung ắm bắt đƣợc xu hƣớ Xuất phát từ vấn đề trên, với tình hình thực tế cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk, tơi định chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk” để nghiên cứu 79 huyện - ựng, sửa chữa nhà 80 3.2.2 - + Cho v m CVTD : 81 - Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng mớ Đăk Lăk nhƣ: Vay tiêu dùng du lịch nƣớc ngoài, cho va - Phát triển cho vay tiêu dùng kết hợp với sản phẩm khác Ngân hàng nhƣ cho vay tiêu dùng kết hợp phát hành thẻ tín dụng… 3.2.3 - - 82 3.2.4 MB Đ MB Đăk Lăk : - Xây - - - Đ 83 - - 3.2.5 làm Các MB Đăk Lăk , nhƣng ển khai, – Khi thực CVTD tài sản đảm bảo cán cơng nhân viên, MB Đăk Lăk gặp số khó khăn nhƣ : 84 + Số lƣợng khoản vay tiêu dùng nhiều nhƣng khoản vay giá trị lại nhỏ, khiến Ngân hàng nhiều thời gian chi phí việc thẩm định xét duyệt cho vay, kiểm tra sử dụng vốn thu hồi nợ; + Đối với khoản vay tín chấp, cần có xác nhận ngƣời có thẩm quyền nơi cơng tác nên nhiều cá nhân lợi dụng tình trạng quản lý lỏng lẻo đơn vị, xin xác nhận nhiều lần để vay nhiều nơi, sử dụng vốn không mục đích, gây khó khăn cơng tác quản lý thu hồi nợ MB Đăk Lăk + Nhiều khách hàng bỏ nơi làm việc để đến ngân hàng Ngân hàng làm việc hành Những khó khăn làm cản trở phần việc cho vay tiêu dùng tín chấp MB Đăk Lăk Để giải khó khăn này, MB Đăk Lăk cần thực giải pháp cho vay tín chấp tiêu dùng thơng qua ngƣời đại diện sở xác định rõ ràng trách nhiệm quyền lợi bên Ngoài ra, để việc triển khai CVTD địa bàn đạt hiệu nữa, MB Đăk Lăk cần xem xét, mở rộng thêm điểm giao dịch để đáp ứng nhu cầu vay ngày cao ngƣời dân Đăk Lăk có thành phố, thị xã 13 huyện nhƣng MB có Chi nhánh Phòng giao dịch trung tâm thành phố Bn Ma Thuột, chƣa có Chi nhánh hay phòng giao dịch huyện hay thị xã, đó, gặp nhiều khó khăn cơng tác tiếp cận khách hàng nhƣ công tác kiểm tra, giám sát trƣớc, sau cho vay khách hàng 3.2.6 Kiểm soát rủi ro cho vay - Nâng cao chất lƣợng thẩm định cho vay: Chun mơn hóa cán thẩm định theo ngành nghề cụ thể, bố trí cán thẩm định có đủ trình độ, chun mơn trách nhiệm, bồi dƣỡng nghiệp vụ có liên quan, đào tạo, 85 nâng cao tính chun nghiệp cơng tác thẩm định - Hoàn thiện nội dung khâu thẩm định: Khi thẩm định khách hàng vay, thẩm định lực tài chính, uy tín khách hàng… Nhân viên QHKH cần quan tâm đến số dự báo trƣớc cho vay nhƣ: Giá vàng, tỷ giá, lạm phát… Đồng thời, thu thập thông tin đánh giá KH từ nhiều nguồn, lƣu trữ thông tin cách khoa học, thuận tiện cho tìm kiếm xử lý thơng tin - Hồn thiện khâu kiểm tra, giám sát khoản vay: Kiểm tra, giám sát không đơn thực thƣờng xuyên mà phải quan tâm đến chất lƣợng, hiệu trình kiểm tra Kiểm tra khoản vay đƣợc thực trƣớc, sau cho vay: Kiểm tra mức độ tuân thủ theo cam kết hợp đồng tín dụng, tình hình sử dụng vốn vay, phát dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro sau cho vay Giám sát khoản vay phải đƣợc thực theo hai hƣớng: Giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục tín dụng Ngồi ra, Ngân hàng nên có chế kiểm tra chéo để đảm bảo tính khách quan khâu kiểm tra, giám sát khoản vay - Quản lý tốt tài sản bảo đảm: Việc định giá TSBĐ phải có nguồn thông tin tham khảo rõ ràng giá trị, định giá phải đảm bảo xác, an tồn, khách quan Việc quản lý TSBĐ khơng tình trạng tài sản, đánh giá lại giá trị TSBĐ mà cần hoàn thiện hồ sơ chấp, hồ sơ pháp lý… 3.2.7 Tăng cƣờng bồi dƣỡng, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, 86 - - - - bồi dƣỡng đạo đức, phẩm chất cho cán tín dụ - Có sách ƣu đãi, khen thƣởng, kỷ luật xứng đáng: Ban l 87 - 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - 88 - Đối với NHNN: 89 , - Đối với MB Hội sở : + Nâng cao uy vay mua ô tô… + Xây dựng chiến lƣợc phát triển cụ thể nhằm tạo lợi khác biệt cho sản phẩm cho vay tiêu dùng MB + Hỗ trợ tài để MB Đăk Lăk tăng cƣờng hoạt động giới thiệu hình ảnh quảng bá thƣơng hiệu n 90 CV + Tăng cƣờng công tác kiểm tra để đảm bảo hoạt động CVTD tăng trƣởng an toàn, bền vững 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở định hƣớng cho vay tiêu dùng, tác giả đề xuất giải pháp nhƣ: Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trƣờng để mở rộng phạm vi, đối tƣợng cho vay, đa dạng hóa sản phẩm, điều hành lãi suất linh hoạt, tăng cƣờng quảng bá cho vay tiêu dùng… Những giải pháp đƣợc đƣa dựa sở phân tích, đánh giá nêu chƣơng định hƣớng chung cho hoạt động CVTD dựa tình hình thực tế MB Đăk Lăk 92 KẾT LUẬN Trong năm tới đây, với xu phát triển kinh tế nƣớc cho vay tiêu dùng có tiềm trở thành hoạt động chủ đạo mảng nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại Xu hƣớng diễn cho vay tiêu dùng khơng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà ngƣời tiêu dùng với trình độ ngày cao vay nhiều để nâng cao mức sống thân đáp ứng kế hoạch chi tiêu sở triển vọng thu nhập tƣơng lai Đăk Lăk” ca 93 [1] GS.TS Nguyễn Thành Độ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] Lê Thị Thu Hà (2009), Mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Tiền Giang, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [3 – Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê [5] GS Philip Kotler (2008), NXB Lao động - Xã Hội [6] Ngân hàng TMCP Quân Đội (2011, 2012, 2013), Báo cáo thường niên, báo cáo nội [7] Ngân hàng nhà nƣớc (2011, 2012, 2013), Tổng hợp tình hình cho vay năm 2011, 2012, 2013 Nhung (2013), , Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, [10 [11] www.militarybank.com.vn ... tiêu cho vay tiêu dùng gì? Các biệ + Tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk nhƣ nào? Nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi. .. đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk - Đề xuất giả thời kỳ ằm đạt mục tiêu cho vay tiêu dùng ại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk Với mục tiêu trên,... quan cho vay tiêu dùng, phân tích cho vay tiêu dùng tình hình thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk; - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lăk , Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay