Quản trị tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ công thương trong điều kiện tự chủ

194 10 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:34

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ MAI LAN QU¶N TRị TàI CHíNH TạI CáC TRƯờNG ĐạI HọC TRựC THUộC Bộ CÔNG THƯƠNG TRONG ĐIềU KIệN Tự CHủ LUN N TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HC X HI NGUYN TH MAI LAN QUảN TRị TàI CHíNH TạI CáC TRƯờNG ĐạI HọC TRựC THUộC Bộ CÔNG THƯƠNG TRONG ĐIềU KIệN Tự CHủ Chuyờn ngnh: Qun lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phí Mạnh Hồng PGS.TS Hồng Thị Thúy Nguyệt HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Mai Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 1.2 1.3 Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Tình hình nghiên cứu giới Tình hình nghiên cứu nước Khoảng trống nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ TÀI Trang 10 10 17 22 CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ 2.1 2.2 2.3 Giáo dục đại học công lập vấn đề tự chủ đại học Tự chủ tài quản trị tài sở giáo dục đại học công lập Kinh nghiệm quốc tế tự chủ tài quản trị tài trường đại học công lập Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG 3.1 3.2 3.3 Quản trị đại học trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương Thực tiễn quản trị tài trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương Đánh giá chung quản trị tài trường đại học tự chủ trực thuộc Bộ Công Thương Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG 4.1 4.2 4.3 Bối cảnh, xu định hướng phát triển giáo dục đại học Quan điểm hoàn thiện quản trị tài trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ Cơng Thương Giải pháp hồn thiện quản trị tài trường đại học trực thuộc Bộ Cơng Thương KẾT LUẬN 24 24 37 57 69 69 76 105 114 114 119 121 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 151 152 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GDĐH : Giáo dục đại học GD-ĐT : Giáo dục - đào tạo ĐHCL : Đại học công lập NCKH : Nghiên cứu khoa học NSNN : Ngân sách nhà nước QTTC : Quản trị tài DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 3.1 Danh sách trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương 69 3.2 Danh sách trường tự chủ theo Nghị 77 79 3.3 Tổng hợp nội dung chi giai đoạn 2013 - 2017 81 3.4 Chi phí đào tạo sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội 85 3.5 Nguồn thu từ NCKH chuyển giao công nghệ 2017 96 3.6 Các dự án hợp tác quốc tế trường đại học thuộc Bộ 96 Công Thương 3.7 Nguồn tài trợ Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 97 2010 - 2017 3.8 Mức học phí hệ đại học đại trà số trường thuộc Bộ Công Thương 100 4.1 Thay đổi quản trị chi phí 134 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình Khung nghiên cứu luận án 2.1 Mức độ tự chủ trường đại học Mỹ 35 2.2 Các thành tố tự chủ đại học 35 2.3 Khung đánh giá quản trị tài trường đại học 53 3.1 Tỷ lệ sinh viên/giảng viên hữu 76 3.2 Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 76 3.3 Cơ cấu chi theo nội dung kinh tế năm 2017 81 3.4 Đánh giá phương pháp quản lý chi tiêu áp dụng 86 3.5 Tổng nguồn thu trường năm 2017 90 3.6 Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên mức độ tự đảm 91 bảo chi thường xuyên 3.7 Cơ cấu nguồn ngân sách cấp cho trường - so sánh 2013 2017 92 3.8 Nguồn thu từ học phí giai đoạn 2013 - 2017 93 3.9 Cơ cấu nguồn thu nghiệp giai đoạn 2013 - 2017 94 3.10 Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ giai đoạn 2013 - 2017 95 3.11 Các yếu tố làm xác định mức thu học phí 101 3.12 Khó khăn xác định giá dịch vụ đào tạo 102 3.13 Cơ chế kiểm soát nguồn thu 103 3.14 Đánh giá hoạt động quản trị nguồn thu 103 3.15 Thu nhập bình quân cán bộ, viên chức nguồn thu bình 104 qn đầu người năm 2016 4.1 Mơ hình QTTC trường đại học cơng lập 122 4.2 Quy trình lập kế hoạch tài có tham gia 128 4.3 Mơ hình quản trị nguồn thu từ đào tạo 129 4.4 Tư chiến lược xác định nhu cầu đầu tư 137 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế đại, trình sản xuất cải ngày phụ thuộc vào tri thức Trong nguồn lực, tri thức đóng vai trò nguồn lực số một, dẫn dắt tăng trưởng phát triển kinh tế Khả sáng tạo ứng dụng tri thức xem yếu tố có ý nghĩa định lực cạnh tranh quốc gia, hay tổ chức Trong điều kiện đó, phát triển hệ thống giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học (GDĐH) ngày trở nên quan trọng Không đơn giản nơi đào tạo nhân lực chung cho nhu cầu kinh tế, trường đại học nôi sản sinh tri thức khoa học, phát minh sáng chế, nơi đào tạo lực lượng lao động đặc biệt: nhà khoa học, nhà sáng chế, kỹ sư, chuyên gia hay đội ngũ lao động có trình độ chất lượng cao, đóng vai trò dường cột việc sáng tạo, phổ biến, lan truyền áp dụng tri thức hoạt động kinh tế - xã hội Sức mạnh hệ thống đại học tảng sức mạnh quốc gia Với tư cách sở đào tạo, trường đại học trước hết nơi tổ chức trình dạy học, giúp sinh viên hoàn thiện trưởng thành lực nhân cách trước họ thức bước vào đời sống kinh tế, xã hội với tư cách người lao động Tuy nhiên, khác với sở giáo dục phổ thông, trường đại học thực chất sở nghiên cứu khoa học (NCKH) hùng mạnh, nơi mà người ta xem việc tạo tri thức quan trọng việc truyền thụ tri thức, tri thức giảng dạy phải cập nhật đổi Việc coi trọng hoạt động NCKH, tổ chức hoạt động dạy, học tảng NCKH, việc xem hoạt động sáng tạo, đổi mang tính chất sống khiến cho vận hành trường đại học nghĩa, đẳng cấp phải đặt tảng tự chủ, sáng tạo tự học thuật ln đề cao, tự chủ tổ chức, nhân tài xem điều kiện cần thiết bảo đảm cho tự chủ học thuật Nói cách khác, tính chất đặc thù hoạt động GDĐH đòi hỏi sở đào tạo GDĐH, muốn hồn thành sứ mệnh mình, phải trở thành tổ chức tự chủ Trước đổi mới, hệ thống đại học Việt Nam tổ chức theo mơ hình đại học cơng, bao cấp, thiếu tính tự chủ, phù hợp với mơ hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung Q trình chuyển sang kinh tế thị trường kéo theo nhiều thay đổi hệ thống giáo dục, có GDĐH Song song với việc mở cửa (khá ạt) cho việc hình thành trường đại học tư, mạng lưới trường đại học công mở rộng Sự gia tăng nhanh mặt số lượng trường đại học kèm với số thay đổi mặt tổ chức, chế quản lý áp dụng sở giáo dục loại theo xu hướng: trường đại học chủ quản phân quyền định nhiều số khâu hoạt động mình, đặc biệt đại học quốc gia đại học vùng Xu hướng tự chủ đại học diễn chậm chạp song triển khai bước ngày thu hút ý xã hội Trong nội dung tự chủ đại học, xu hướng áp dụng chế tự chủ tài triển khai có nhiều nội dung vào sống Sau bước có tính chất thí điểm, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ban hành mở đầu cho việc trao quyền tự chủ tài cho trường đại học, đặc biệt hoạt động chi sở có khả đảm bảo tồn chi phí hoạt động thường xun Quyền tự chủ tiếp tục mở rộng nội dung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, trường chủ động việc khai thác nguồn thu để đảm bảo cho hoạt động Một số trường thí điểm áp dụng mơ hình tự chủ tài cao theo nguyên tắc tự bảo đảm thu, chi, kể khoản chi đầu tư phát triển, đồng thời trường trao nhiều quyền tự chủ lĩnh vực hoạt động khác Nhìn chung, chế tự chủ tài đại học hành cho phép trường tự định nhiều lĩnh vực tài chính, đồng thời nguồn tài xem "bao cấp" từ nhà nước cắt giảm Trong điều kiện trao quyền tự chủ nhiều hơn, trường đại học cơng lập (ĐHCL) bước thay đổi để thích ứng Với yêu cầu chế tự chủ theo tinh thần Nghị định 16/2016/NĐ-CP, sở GDĐH chuyển dịch theo hướng tiếp cận với thị trường với tư cách nhà cung cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Các sở GDĐH nói chung sở giáo dục - đào tạo (GDĐT) trực thuộc Bộ Cơng Thương nói riêng nỗ lực bước hoàn thiện chế quản trị tài (QTTC) nội theo hướng đa dạng hóa tăng cường khai thác nguồn thu, quản lý chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn, hiệu khoản chi, quản lý sử dụng hiệu tài sản, sử dụng tài đòn bẩy kích thích mặt hoạt động nhà trường Tuy nhiên, với chuyển động theo hướng tích cực, thực tế, nhiều trường lúng túng việc đổi hoạt động QTTC nội phù hợp với yêu cầu chế tự chủ Nhiều bất cập tồn nhận thức, việc xây dựng, hoàn thiện chế huy động quản trị nguồn thu, việc quản trị chi phí kiểm sốt chi tiêu lĩnh vực quản trị tài sản phân phối kết tài Mặt khác, chế tự chủ tài hành áp dụng cho trường ĐHCL chế chưa hồn thiện Nó chưa xác lập đồng với nội dụng tự chủ khác hoạt động trường đại học Nhà nước, thông qua chủ quản can thiệp với mức độ khác vào hoạt động nhà trường Kể lĩnh vực tài chính, nhiều ràng buộc sở đào tạo chưa tháo gỡ Trong đó, nhân danh việc cắt giảm, hay xóa bỏ chế tài bao cấp, nhà nước dường có xu hướng thối thác mức độ khác nghĩa vụ việc thực chức ‘sửa chữa thất bại" thị trường lĩnh vực GDĐH Trong điều kiện vậy, hoạt động QTTC nội trường ĐHCL, bao gồm trường trực thuộc Bộ Công Thương trở nên khó khăn Bất chấp khó khăn nói trên, xu hướng mở rộng tự chủ đại học nói chung tự chủ chủ tài đại học nói riêng khởi động năm qua Việt Nam đảo ngược Trong bối cảnh đó, với đặc thù yêu cầu cụ thể mình, hệ thống trường đại học trực thuộc Bộ Cơng Thương cần phải thay đổi hồn thiện chế QTTC để đáp ứng yêu cầu tồn phát triển nhằm hoàn thành tốt sứ mệnh xã hội giao phó Xuất phát từ lý trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài: "Quản trị tài trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương điều kiện tự chủ" làm nội dung nghiên cứu luận án Phụ lục TÌNH HÌNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 Thạc sĩ Đại học Số sinh viên Tên trường Chỉ tiêu TS Thực tuyển Tổng số 920 ĐH CN Hà Nội Cao đẳng Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu TS Đã tuyển 2016 Đã tuyển 2017 So tiêu TS 562 32.700 29.220 25.741 79 88 320 253 6.500 7.240 6.359 98 ĐH CN Q.Ninh 50 18 2.370 635 344 ĐH CN Tp HCM 550 291 6.900 8.753 ĐH CN T phẩm Tp HCM 2.560 ĐH CN Việt-Hung Số sinh viên Tỷ lệ (%) Đã tuyển 2016 Đã tuyển 2017 So tiêu TS So với năm trước 4.000 4.284 2.859 71 67 88 1.400 2.000 1.311 94 66 15 54 330 93 38 12 41 6.175 89 71 - 163 - 2.906 2.643 103 91 640 613 705 110 115 2.200 1.125 611 28 54 200 10 10 100 ĐH CN Việt Trì 2.180 727 1.067 49 147 200 16 11 69 ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN 5.000 5.145 5.036 101 98 500 953 505 101 53 ĐH Sao Đỏ 2.160 619 862 40 139 500 97 148 30 153 ĐH Điện lực 2.830 2.070 2.644 93 128 230 339 131 57 39 So với Chỉ năm tiêu TS trước Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 - Bộ Công Thương Phụ lục ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017 CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG TT Tên đơn vị nghiệp Số lượng người làm việc Trình độ Tổng số Trong biên chế Hợp đồng Giáo sư PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác 1.469 1.380 151 - 16 171 983 270 10 35 333 311 22 - - 23 214 69 - 27 1.477 1.470 - 18 162 839 282 32 144 ĐH CN Hà Nội ĐH CN Quảng Ninh ĐH CN Tp HCM ĐH CN Th phẩm Tp HCM 692 612 80 11 63 402 128 10 76 ĐH CN Việt - Hung 308 308 20 - - 25 217 41 19 ĐH CN Việt Trì 334 322 12 - - 31 201 71 30 ĐH KT - Kỹ thuật CN 728 700 28 - - 41 493 165 25 ĐH Sao Đỏ 348 347 - - 20 261 54 - 12 ĐH Điện lực 478 408 70 18 85 263 74 32 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 - Bộ Công Thương Phụ lục CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2017 TT Phòng học Phòng máy tính Trường Tổng diện tích mặt (ha) Số Diện tích xây sở dựng Số đào (m2) phòng tạo Tổng số 199,6 28,0 754.101 1.973 138.032 12.739 3.628 Diện tích (m2) Diện tích (m2) Số máy tính Phòng học NN Thư viện (m2) Phòng thí Xưởng nghiệm (m2) (m2) Số phòng Diện tích (m2) 50 5.405 7.757 32.053 79.593 2.556 5.992 4.800 30.125 273 2673 1.312 3.854 ĐH CN Hà Nội 46,6 139.631 494 51.545 8.007 ĐH CN Quảng Ninh 29,1 113.278 135 5.847 426 ĐH CN Tp Hồ Chí Minh 148.2 199.208 398 4154 8919 3858 12 1056 8898 9.848 33717 ĐH CN Th phẩm Tp HCM 19,3 39.264 120 10859 1037 898 574.2 485 2.138 3.305 ĐH CN Việt - Hung 10,1 45.147 103 22177 936 590 936 4134 684 2.484 ĐH CN Việt Trì 7,9 23.982 99 15323 320 530 120 1012 2.900 540 ĐH KT Kỹ thuật CN 28,9 56.021 297 382 2500 190 600 1800 2.000 3.000 ĐH Sao Đỏ 26,8 40.500 122 12604 1.780 640 170 620 2.768 11.938 ĐH Điện lực 9,9 55.489 98 13697 290 140 0 1176 2.663 8.993 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, Bộ Công Thương Phụ lục SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỂ ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Nguồn vốn tín dụng kênh quan trọng giúp nhà trường đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng lớn Nội dung trích phương án vay trường cho thấy rõ quan điểm phương thức quản trị nguồn lực, quản trị tài sản trường Trên sở nhu cầu vốn kế hoạch thu chi tài chính, Nhà Trường có kế hoạch vay vốn, giải ngân trả nợ ngân hàng sau: Kế hoạch vay rút vốn a) Kế hoạch vay vốn - Số tiền xin vay: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) - Thời gian vay vốn: 05 năm (từ …/04/2013 đến … /04/2018), thời gian rút vốn 24 tháng, thời gian ân hạn 18 tháng, thời gian trả nợ 42 tháng - Lãi vay: theo quy định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thời kỳ b) Kế hoạch rút vốn - Số tiền xin vay 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), thời gian rút vốn 02 năm, số tiền đề nghị rút vốn năm sau: - Năm 2013 là: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) - Năm 2014 là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) Kế hoạch trả nợ: a) Trả lãi tiền vay: Lãi trả hàng tháng vào ngày cuối tháng b) Trả nợ gốc: Số tiền vay trả nợ thành kỳ hạn, kỳ hạn trả nợ mức trả nợ kỳ hạn sau: Kỳ hạn Ngày, tháng năm trả Số tiền (đồng) 31/10/2014 2.000.000.000 31/05/2015 2.000.000.000 31/10/2015 2.000.000.000 31/05/2016 8.000.000.000 31/10/2016 8.000.000.000 31/05/2017 14.000.000.000 31/10/2017 14.000.000.000 … 04/2018 10.000.000.000 Tổng 60.000.000.000 Nguồn trả vốn lãi vay ngân hàng trường lấy từ nguồn thu hợp pháp hàng năm (Phần chênh lệch thu - chi) phản ánh phần báo cáo thu - chi tài Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Phụ lục TÌNH HÌNH CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Trường Nguồn thu (triệu đồng) NSNN cấp NSNN NSNN cấp chi cấp chi Cộng không thường thường xuyên xuyên Tổng số Tỷ lệ (%) Nguồn thu trường NSNN Nguồn thu trường ĐH Công nghiệp TP HCM Năm 2013 577.688 21.523 17.200 4.323 556.165 96 Năm 2014 495.330 - - - 495.330 100 Năm 2015 482.859 2.590 - 2.590 480.269 99 Năm 2016 561.615 3.393 - 3.393 558.222 99 Năm 2017 645.857 - 645.857 100 ĐH Công nghiệp Hà Nội Năm 2013 426.740 23.576 17.190 6.386 403.164 94 Năm 2014 440.204 24.836 17.190 7.646 415.368 94 Năm 2015 522.875 24.982 15.000 9.982 497.893 95 Năm 2016 533.001 27.130 15.000 12.130 505.871 95 Năm 2017 602.584 22.305 12.000 10.305 580.279 96 ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Năm 2013 178.529 22.340 17.000 5.340 156.189 13 87 Năm 2014 186.885 22.040 17.000 5.040 164.845 12 88 Năm 2015 197.606 20.600 15.000 5.600 177.006 10 90 Năm 2016 236.314 20.595 15.000 5.595 215.719 91 Năm 2017 271.761 21.000 15.000 6.000 250.761 92 ĐH Công nghiệp Quảng Ninh Năm 2013 63.793 19.380 14.100 5.280 44.413 30 70 Năm 2014 66.685 19.090 14.100 4.990 47.595 29 71 Năm 2015 60.776 18.115 14.100 4.015 42.661 30 70 Năm 2016 52.686 19.485 14.500 4.985 33.201 37 63 Năm 2017 60.715 19.700 14.500 5.200 41.015 32 68 Trường Tổng số Nguồn thu (triệu đồng) NSNN cấp NSNN NSNN cấp chi cấp chi không Cộng thường thường xuyên xuyên Tỷ lệ (%) Nguồn thu trường NSNN Nguồn thu trường ĐH Sao Đỏ Năm 2013 88.050 18.720 13.300 5.420 69.330 21 79 Năm 2014 84.453 17.980 13.300 4.680 66.473 21 79 Năm 2015 67.699 20.174 13.300 6.874 47.525 30 70 Năm 2016 Năm 2017 64.062 67.265 23.570 23.800 13.800 13.800 9.770 10.000 40.492 43.465 37 35 63 65 ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM Năm 2013 216.470 18.020 12.700 5.320 198.450 92 Năm 2014 223.165 18.030 12.700 5.330 205.135 92 Năm 2015 220.890 16.550 12.000 4.550 204.340 93 Năm 2016 257.290 3.172 3.172 254.118 99 Năm 2017 270.155 - 270.155 100 ĐH Cơng nghiệp Việt trì Năm 2013 46.159 17.960 14.700 3.260 28.199 39 61 Năm 2014 55.593 18.440 14.700 3.740 37.153 33 67 Năm 2015 Năm 2016 48.398 51.148 20.079 23.424 14.700 15.000 5.379 8.424 28.319 27.724 41 46 59 54 Năm 2017 53.705 24.500 15.000 9.500 29.205 46 54 ĐH Công nghiệp Việt Hung Năm 2013 54.028 21.640 13.300 8.340 32.388 40 60 Năm 2014 58.356 18.180 13.300 4.880 40.176 31 69 Năm 2015 Năm 2016 69.536 58.663 19.491 18.555 13.300 13.300 6.191 5.255 50.045 40.108 28 32 72 68 Năm 2017 61.596 18.600 13.300 5.300 42.996 30 70 ĐH Điện lực Năm 2013 211.107 - - - 211.107 100 Năm 2014 274.633 - - - 274.633 100 Năm 2015 229.639 4.604 - 4.604 225.035 98 Năm 2016 258.972 1.125 - 1.125 257.847 100 Năm 2017 255.848 1.707 - 1.707 254.141 99 Nguồn: Báo cáo tài Trường Phụ lục NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CHI THƯỜNG XUYÊN TRƯỚC VÀ SAU TỰ CHỦ Năm 2013 Năm 2017 Chênh lệch ĐH Công nghiệp Hà Nội 17.190 12.000 (5.190) ĐH Công nghiệp Quảng Ninh 14.100 14.500 400 ĐH Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh 17.200 - (17.200) ĐH Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM 12.700 - (12.700) ĐH Công nghiệp Việt - Hung 13.300 13.300 ĐH Cơng nghiệp Việt Trì 14.700 15.000 300 ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 17.000 15.000 (2.000) ĐH Sao Đỏ 13.300 13.800 500 119.490 83.600 -30% Tổng Nguồn: Báo cáo tài Trường Phụ lục TÌNH HÌNH KẾT QUẢ VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Kết hoạt động tài Trường Thu Chi Chênh lệch Trích lập quỹ Thu nhập tăng thêm ĐH Công nghiệp TP HCM Năm 2013 577.688 475.688 102.000 - 102.000 Năm 2014 495.330 306.441 188.889 87.673 101.216 Năm 2015 482.859 269.357 213.502 124.452 89.050 Năm 2016 561.615 330.919 230.696 128.696 102.000 Năm 2017 645.857 373.475 272.383 165.283 107.100 ĐH Công nghiệp Hà Nội Năm 2013 426.740 363.881 62.859 - 62.859 Năm 2014 440.204 297.438 142.766 117.310 25.456 Năm 2015 522.875 381.131 141.744 101.966 39.778 Năm 2016 533.001 377.739 155.262 98.978 56.284 Năm 2017 602.585 489.595 112.990 59.287 53.703 ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Năm 2013 178.529 157.551 20.978 - 20.978 Năm 2014 186.885 106.296 80.589 64.122 16.467 Năm 2015 197.606 104.692 92.914 75.412 17.502 Năm 2016 236.314 109.098 127.216 106.238 20.978 Năm 2017 271.761 129.726 142.035 116.862 25.174 ĐH Công nghiệp Quảng Ninh Năm 2013 63.793 63.793 - - - Năm 2014 66.685 56.218 10.467 10.467 - Năm 2015 60.776 51.439 9.337 9.337 Năm 2016 52.686 42.691 9.995 9.995 Năm 2017 60.715 49.721 10.995 10.995 Năm 2013 88.050 76.509 11.541 - 11.541 Năm 2014 84.453 62.658 21.795 16.185 5.610 Năm 2015 67.699 50.007 17.692 15.383 2.309 Năm 2016 64.062 47.292 16.770 15.616 1.154 Năm 2017 67.265 47.717 19.548 18.279 1.269 ĐH Sao Đỏ Kết hoạt động tài Trường Thu Chi Chênh lệch Trích lập quỹ Thu nhập tăng thêm ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM Năm 2013 216.470 159.218 57.252 - 57.252 Năm 2014 223.165 135.340 87.825 52.619 35.206 Năm 2015 220.890 163.578 57.312 10.335 46.977 Năm 2016 257.290 161.800 95.490 38.238 57.252 Năm 2017 270.155 159.390 110.764 42.062 68.702 ĐH Công nghiệp Việt trì Năm 2013 46.159 41.694 4.465 - 4.465 Năm 2014 55.593 46.368 9.225 6.021 3.204 Năm 2015 48.398 40.795 7.603 4.052 3.551 Năm 2016 51.148 43.904 7.244 2.779 4.465 Năm 2017 53.705 46.139 7.567 3.057 4.510 ĐH Công nghiệp Việt Hung Năm 2013 54.028 52.558 1.470 - 1.470 Năm 2014 58.356 36.496 21.860 19.966 1.894 Năm 2015 69.536 45.156 24.380 22.365 2.015 Năm 2016 58.663 46.317 12.346 10.876 1.470 Năm 2017 61.596 48.147 13.449 11.965 1.485 Năm 2013 211.107 119.243 91.864 70.025 21.839 Năm 2014 274.633 169.260 105.373 60.923 44.450 Năm 2015 229.639 34.293 195.346 154.659 40.687 Năm 2016 258.972 116.853 142.119 103.021 39.098 Năm 2017 255.848 125.503 130.345 91.992 38.353 ĐH Điện lực Nguồn: Báo cáo tài Trường Phụ lục 10 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ CƠNG THƯƠNG NĂM 2017 Hình thức tuyển dụng Trường TT (1) (2) Tổng số Đội ngũ cán bộ, giáo viên hữu Tuyển dụng Các HĐ trước NĐ 116 khác (vụ Giáo tuyển dụng việc, thỉnh sư theo NĐ 116 giảng, HĐ (Cơ hữu) theo NĐ 68) (3) (4) (5) 1.289 1.227 62 214 214 1.010 1.003 Trình độ đào tạo Chức danh (6) Phó Giáo sư Thạc Tiến sĩ sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác (11) (12) 6 (7) (8) (9) (10) 12 163 941 123 16 169 29 129 756 106 56 343 46 22 174 16 ĐH CN Hà Nội ĐH CN Quảng Ninh ĐH CN Tp HCM ĐH CN Th phẩm Tp HCM 455 443 12 ĐH CN Việt - Hung 225 212 13 ĐH CN Việt Trì 213 213 24 163 26 ĐH KT - Kỹ thuật CN 575 575 33 436 106 ĐH Sao Đỏ 205 204 185 12 ĐH Điện lực 284 246 38 14 56 198 15 4.470 4.337 133 42 506 3.365 479 Tổng số Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, Bộ Công Thương Phụ lục 11 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN THU SỰ NGHIỆP CỦA CÁC TRƯỜNG NĂM 2013 ĐẾN 2017 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2013 Nguồn vốn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM - Nguồn thu học phí - Nguồn thu khác - Nguồn thu dịch vụ đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP HÀ NỘI - Nguồn thu học phí - Nguồn thu khác - Nguồn thu dịch vụ đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - Nguồn thu học phí - Nguồn thu khác - Nguồn thu dịch vụ đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH - Nguồn thu học phí - Nguồn thu khác - Nguồn thu dịch vụ đào tạo Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ 556.165 100% 495.330 100% 480.269 100% 558.222 100% 645.857 100% 374.986 137.323 43.856 67% 25% 8% 404.216 57.118 33.996 82% 12% 7% 410.973 43.804 25.492 86% 9% 5% 461.485 54.161 42.576 83% 10% 8% 544.557 56.100 45.200 84% 9% 7% 403.164 100% 415.367 100% 497.893 100% 505.871 100% 580.280 100% 314.755 10.772 77.637 78% 3% 19% 317.582 12.383 85.402 76% 3% 21% 386.280 10.491 101.122 78% 2% 20% 399.884 14.376 91.611 79% 3% 18% 461.767 10.955 107.558 80% 2% 19% 156.189 100% 164.845 100% 177.005 100% 215.719 100% 250.761 100% 108.271 114 47.804 69% 0,1% 31% 135.846 3.291 25.708 82% 2,0% 16% 159.474 1.642 15.889 90% 0,9% 9% 197.975 1.093 16.651 92% 0,5% 8% 231.641 1.320 17.800 92% 1% 7% 44.412 100% 47.596 100% 42.662 100% 33.201 100% 41.015 100% 34.819 1.069 8.524 78% 2,41% 19% 35.687 639 11.270 75% 1,34% 24% 31.072 276 11.314 73% 0,65% 27% 27.699 106 5.396 83% 0,32% 16% 29.700 320 10.995 72% 1% 27% TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM 198.450 100% 205.134 100% 204.340 100% 254.118 100% 270.155 100% - Nguồn thu học phí 164.923 83,11% 165.982 80,91% 168.622 82,52% 216.988 85,39% 230.235 85% 0,00% 1.524 0,74% 3.030 1,48% 3.115 1,23% 3.720 1% - Nguồn thu khác - Nguồn thu dịch vụ đào tạo 33.528 16,89% 37.628 18,34% 32.688 16,00% 34.015 13,39% 36.200 13% TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ 69.691 100% 66.474 100% 47.525 100% 40.492 100% 43.465 100% - Nguồn thu học phí 45.813 65,7% 42.469 63,9% 34.486 72,6% 32.281 79,7% 35.215 81% 736 1,1% 192 0,3% 6.840 14,4% 616 1,5% 1100 3% - Nguồn thu dịch vụ đào tạo 23.142 33,2% 23.813 35,8% 6.199 13,0% 7.595 18,8% 7150 16% TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 28.199 100% 37.153 100% 28.319 100% 27.722 100% 29.205 100% - Nguồn thu học phí 21.368 75,8% 27.999 75,4% 24.370 86,1% 25.165 90,8% 26.025 89% 998 3,5% 342 0,9% 945 3,3% 346 1,2% 730 2% - Nguồn thu dịch vụ đào tạo 5.833 20,7% 8.812 23,7% 3.004 10,6% 2.211 8,0% 2.450 8% TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG 32.387 100% 40.175 100% 50.046 100% 40.128 100% 42.996 100% - Nguồn thu học phí 27.583 85,2% 35.522 88,4% 44.041 88,0% 32.607 81,3% 36.086 84% - Nguồn thu khác 2.624 8,1% 1.300 3,2% 1.388 2,8% 1.388 3,5% 1.540 4% - Nguồn thu dịch vụ đào tạo 2.180 6,7% 3.353 8,3% 4.617 9,2% 6.133 15,3% 5.370 12% TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 211.107 100% 274.633 100% 225.036 100% 257.847 100% 254.141 100% - Nguồn thu học phí 140.391 66,5% 173.610 63,2% 175.059 77,8% 152.635 59,2% 149.241 59% - Nguồn thu khác 36.203 17,1% 51.719 18,8% 10.203 4,5% 51.285 19,9% 49.800 20% - Nguồn thu dịch vụ đào tạo 34.513 16,3% 49.304 18,0% 39.774 17,7% 53.927 20,9% 55.100 22% - Nguồn thu khác - Nguồn thu khác Nguồn: Báo cáo tài trường Phụ lục 12 TÌNH HÌNH CÁC KHOẢN CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG NĂM 2013-2017 (Đơn vị: Triệu đồng) Nguồn vốn Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM 646.730 100 460.643 100 458.494 100 547.499 100 645.857 100 Chi người: 299.700 46 239.302 52 214.557 47 223.847 41 257.424 40 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 59.697 46.231 10 59.366 13 123.940 23 142.531 22 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 20.001 56.438 12 42.828 40.821 46.944 Chi hoạt động dịch vụ 12.527 15.468 8.681 6.465 15.500 Chi khác 24.780 15.531 8.610 8.702 18.175 Chi trích lập quỹ 230.025 36 87.673 19 124.452 27 143.724 26 165.283 26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 547.497 100 455.628 100 525.016 100 532.069 100 568.980 100 Chi người: 149.067 27 122.639 27 132.868 25 158.683 30 172.111 30 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 157.134 29 95.061 21 152.294 29 130.178 24 137.996 24 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 63.469 12 24.081 30.170 38.681 81.119 14 Chi hoạt động dịch vụ 68.978 13 75.441 17 88.865 17 79.819 15 93.393 16 Chi khác 24.454 21.096 18.853 25.730 25.074 Chi trích lập quỹ 84.395 15 117.310 26 101.966 19 98.978 19 59.287 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 136.423 100 169.542 100 188.886 100 229.182 100 271.761 100 Chi người: 62.993 46 65.308 39 68.788 36 75.410 33 98.033 36 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 24.618 18 25.959 15 28.331 15 31.036 14 37.243 14 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 7.288 5.016 8.995 8.805 9.686 Nguồn vốn Chi hoạt động dịch vụ Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) 6.518 4.796 3.796 3.815 4.960 615 0,5 4.341 2,6 3.564 1,9 3.878 1,7 4.978 1,8 Chi trích lập quỹ 34.391 25 64.122 38 75.412 40 106.238 46 116.862 43 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH 54.609 100 57.365 100 50.541 100 46.724 100 60.715 100 Chi người: 33.479 61 31.017 54 28.827 57 26.006 56 28.607 47 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 10.659 20 10.070 18 8.210 16 7.646 16 9.175 15 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 6.720 12 4.163 2.608 2.667 2.934 - - - - - - 606 1,1 1.648 2,9 1.559 3,1 410 0,9 9.005 14,8 3.145 5,8 10.467 18,2 9.337 18,5 9.995 21 10.995 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM 196.474 100 204.386 100 196.035 100 231.712 100 270.155 100 Chi người: 76.250 39 76.829 38 93.334 48 103.207 45 123.848 46 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 44.787 23 54.564 27 72.216 37 63.005 27 75.606 28 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 3.906 2.718 4.166 6.742 7.416 Chi hoạt động dịch vụ 14.130 12.359 11.257 9.702 12.613 5 Chi khác 1.049 5.297 4.726 10.818 8.610 Chi trích lập quỹ 56.352 29 52.619 26 10.336 38.238 17 42.062 16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ 87.641 100 89.260 100 69.159 100 64.625 100 67.265 100 Chi người: 43.707 50 35.634 40 26.449 38 22.300 35 23.415 35 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 11.267 13 7.284 13.247 19 11.472 18 13.766 20 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 2.386 1.623 3.692 1.813 1.994 Chi hoạt động dịch vụ 22.942 26 23.812 27 6.199 7.319 11 6.950 10 Chi khác 3.891 4.722 4.188 5.104 2.861 Chi khác Chi hoạt động dịch vụ Chi khác Chi trích lập quỹ - - Nguồn vốn Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Chi trích lập quỹ 3.448 16.185 18 15.384 22 16.617 26 18.279 27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 45.732 100 55.010 100 50.226 100 52.160 100 53.705 100 Chi người: 26.350 58 28.668 52 28.764 57 29.416 56 30.887 58 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 9.771 21 13.727 25 9.822 20 12.791 25 14.070 26 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 3.878 2.948 2.367 2.575 2.704 Chi hoạt động dịch vụ 1.660 2.516 1.264 894 987 936 1.129 3.957 3.705 2.001 Chi trích lập quỹ 3.137 6.022 11 4.052 2.779 3.057 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG 49.394 100 60.556 100 71.697 100 52.896 100 61.596 100 Chi người: 24.358 49 25.560 42 27.684 39 26.540 50 31.848 52 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 6.450 13 7.014 12 11.329 16 9.921 19 10.913 18 Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn 1.978 1.682 2.140 1.738 2.086 Chi hoạt động dịch vụ 2.180 3.353 3.128 1.047 1.578 Chi khác 1.156 2.981 5.051 2.773 3.207 Chi trích lập quỹ 13.272 27 19.966 33 22.365 31 10.877 21 11.965 19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 181.968 100 194.617 100 290.451 100 264.003 100 255.848 100 Chi người: 72.675 40 80.751 41 89.723 31 99.692 38 104.677 41 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên 9.026 10.029 11.143 13.929 14.208 - 730 1.095 Chi khác Chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn Chi hoạt động dịch vụ Chi khác Chi trích lập quỹ - - 29.336 16 41.908 22 33.808 12 45.234 17 40.711 16 905 0,5 1.006 0,5 1.118 0,4 1.397 0,5 3.166 1,2 70.025 38 60.923 31 154.659 53 103.021 39 91.992 36 Nguồn: Báo cáo tài trường ... trị đại học trường đại học trực thuộc Bộ Cơng Thương Thực tiễn quản trị tài trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương Đánh giá chung quản trị tài trường đại học tự chủ trực thuộc Bộ Công Thương. .. QUẢN TRỊ TÀI Trang 10 10 17 22 CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG LẬP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ 2.1 2.2 2.3 Giáo dục đại học công lập vấn đề tự chủ đại học Tự chủ tài quản trị tài sở giáo dục đại. .. đại học công lập Kinh nghiệm quốc tế tự chủ tài quản trị tài trường đại học cơng lập Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG 3.1 3.2 3.3 Quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ công thương trong điều kiện tự chủ , Quản trị tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ công thương trong điều kiện tự chủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay