Dịch vụ chuyển giao công nghệ theo pháp luật việt nam hiện nay

173 18 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:34

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN NAM DỊCH VỤ CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN NAM DỊCH VỤ CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 938.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN HẢI HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ rang trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 4 Phương pháp nghiên cứu luận án 5 Đóng góp khoa học luận án 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 7 Kết cấu luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước nước 1.2 Cơ sở lý thuyết 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT 28 VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 28 2.1 Khái niệm dịch vụ chuyển giao công nghệ 28 2.2 Nội dung dịch vụ chuyển giao công nghệ 50 2.3 Các yếu tô pháp lý điều chỉnh hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 Chương 68 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM 68 3.1 Sự hình thành chế dịnh pháp lý dịch vụ chuyển giao công nghệ 68 3.2 Thực trạng quy định hành dịch vụ chuyển giao công nghệ 83 ii 3.3 Thực tiễn thực pháp luật dịch vụ chuyển giao công nghệ 86 3.4 Những vấn đề đặt thực tiễn thực pháp luật dịch vụ chuyển giao công nghệ 104 3.5 Một số học đặt cho Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ 110 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 Chương GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ THÚC ĐẨY DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM 114 4.1 Phương hướng triển khai thực pháp luật dịch vụ chuyển giao công nghệ 114 4.2 Giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật thể chế, tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CGCN 123 4.3 Giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ 128 4.4 Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật dịch vụ chuyển giao công nghệ 135 KẾT LUẬN CHƯƠNG 144 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APCTT : Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) ATTO : Tổ chức chuyển giao công nghệ Châu Á CGCN : Chuyển giao công nghệ CIEM : Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CNC : Công nghệ cao CNMT : Công nghiệp môi trường CNTT : Công nghệ Thông tin DVKH&CN : Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ ĐGCN : Định giá công nghệ ĐMST : Đổi sáng tạo ESCAP : Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) FDI : Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GERD : Tổng chi quốc gia cho nghiên cứu phát triển GPCN : Giải pháp công nghệ IRR : Tỷ suất hoàn vốn nội (Internal Rate Of Return) ITAS : Nhóm đánh giá cơng nghệ châu Âu KH&CN : Khoa học Công nghệ KH&KT : Khoa học kỹ thuật KHCN : Khoa học Công nghệ KHCNVN : Khoa học công nghệ Việt Nam KHXH&NV : Khoa học Xã hội Nhân văn KQNC : Kết nghiên cứu KTTC : Trung tâm Chuyển giao công nghệ Hàn Quốc KT-XH : Kinh tế - xã hội NATIF : Quỹ Đổi công nghệ Quốc gia NC&PT : Nghiên cứu phát triển iv NSNN : Ngân sách Nhà nước ODA : Viện trợ phát triển thức (Official Development Assistance) OECD : Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) OTA : Văn phòng đánh giá cơng nghệ (Office of Technology Assessment) PTNTĐ : Phòng thí nghiệm trọng điểm PTNTĐQG : Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia R&BD : Nghiên cứu phát triển & kinh doanh R&D : Nghiên cứu phát triển SGDCN : sàn giao dịch công nghệ SHCN : Sở hữu cơng nghiệp SHTT : Sở hữu trí tuệ STTE : Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải (Shanghai Technology Transfer Exchange) SWOT : Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức SPIN-OFF : Doanh nghiệp khởi nghiệp trường đại học, viện nghiên cứu TBKT : Tiến kỹ thuật TBT TIC : Hàng rào kỹ thuật thương mại (Technical Barriers to Trade) : Trung tâm đổi công nghệ (Technology Innovation Center) TLO TSTT TTO : Văn phòng Chuyển giao cơng nghệ (Technology Licensing Office) : Tài sản trí tuệ : Trung tâm Chuyển giao công nghệ (Technology Transfer Center Technology Transfer Office) UNCTAD : Hội nghị Liên hiệp quốc thương mại phát triển (United Nation Conference on Trade and Development) UNDP UNESCO : Chương trình Phát triển Liên hợp quốc : Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) UNIDO : Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc VTRS : Bộ tiêu chí đánh giá cơng nghệ Việt Nam WIPO : Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Organization) v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê tổ chức dịch vụ CGCN công lập theo lĩnh vực 88 Bảng 3.2: Số liệu theo dõi Hợp đồng CGCN từ 2007 đến 2015 97 Bảng 3.3: Hợp đồng CGCN đăng ký địa phương 98 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Tiêu chí chất lượng dịch vụ 35 Hình 3.1: Phân bố tổ chức DỊCH vụ khoa học công nghệ theo vùng địa lý 90 Hình 3.2: Thực trạng loại hình dịch vụ cung cấp tổ chức dịch vụ CGCN 91 Hình 3.3: Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ lĩnh vực [44] 92 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cuộc cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật từ cuối kỷ XIX đến kỷ XX trở thành dấu ấn quan trọng, cột mốc quan trọng lịch sử phát triển giới Với vai trò động lực phát triển, cách mạng lĩnh vực khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ tới định hướng phát triển kinh tế - xã hội tất quốc gia giới, tảng cách mạng phát kiến đổi cơng nghệ có tính đột phá lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, công nghiệp diễn suốt kỷ XX vừa qua Bước sang kỷ XXI, khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển hàng đầu nhiều quốc gia dân tộc giới với cách mạng số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn từ năm 2000 Sau đưa tư người vào trình phát triển lực lượng sản xuất, khoa học công nghệ trở thành lực lượng dẫn đường lực lượng sản xuất trực tiếp kinh tế tồn cầu hóa Ở Việt Nam, sau 30 năm đổi mới, kinh tế đất nước phá vỡ trì trệ, phát huy lực lao động, sáng tạo mạnh mẽ dồi người Việt Nam Nước ta giành thành tựu to lớn quan trọng làm cho lực đất nước không ngừng tăng lên Trong thành cơng đó, khơng thể khơng kể đến yếu tố đóng góp quan trọng khoa học cơng nghệ Nhận thức rõ vai trò này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng xác định “khoa học công nghệ giữ vai trò then chốt việc phát triển lực lượng sản xuất đại, bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, tốc độ phát triển sức cạnh tranh kinh tế Phát triển khoa học công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình thảo khoa học “Xây dựng sách hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN”, Hà Nội, 26.3.2015 14 Nguyễn Ái Đoàn (2006), Giáo trình Kinh tế học vĩ mơ, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội, 2006 15 ESCAP (2001) Cẩm nang chuyển giao công nghệ; Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Trung tâm Chuyển giao công nghệ châu Á – Thái Bình dương (APCTT) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 16 ESCAP (1989), Hỏi – Đáp chuyển giao cơng nghệ nước ngồi, đàm phán thực hợp đồng (An Khang chủ trì biên dịch từ nguyên tiếng Anh Training manual on the Acquisition of Foreign Technologies and Negotiation and Execution of Contracts) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 17 Mai Hà, Hoàng Văn Tuyên, Đào Thanh Trường (2015), Doanh nghiệp KH&CN: từ lý luận đến thực tiễn, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Trần Văn Hải (2018) Giáo trình Chuyển giao Cơng nghệ, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 19 Trần Văn Hải (2012) Thuật ngữ “thị trường khoa học công nghệ”, “thị trường công nghệ” – Tiếp cận từ pháp luật sở hữu trí tuệ, Tạp chí Hoạt động khoa học số tháng 07.2012 (638), tr 63-66 ISSN 1859-4794 19 (b) Trần Văn Hải (2005), Một số vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế - Kinh nghiệm nước quốc tế, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội 20 Trần Văn Hải (2016), “Công viên công nghệ” Australia đề xuất cho “cơ sở ươm tạo cơng nghệ” Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 1/2016 (682), trang 58-62, ISSN 1859-4794 150 20 (b) Trần Văn Hải (2015) Sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ; Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, số 5/2015 (674) 21 Trần Văn Hải (2010), Các yếu tố sở hữu công nghiệp tác động đến hiệu kinh tế hợp đồng chuyển giao cơng nghệ, Tạp chí Hoạt động khoa học, số 612 tháng 5.2010 22 Nguyễn Thị Hường, (2009), Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trường đại học Việt Nam (Sách chuyên khảo), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 23 Nguyễn Thị Minh Nga, Nguyễn Lan Anh, Hoàng Văn Tuyên (2006), Nghiên cứu khía cạnh pháp lý doanh nghiệp khoa học cơng nghệ, Viện chiến lược sách khoa học công nghệ 24 Cao Tô Linh (2010), Nghiên cứu chuyển giao công nghệ trường đại học doanh nghiệp Hàn Quốc, Tài liệu hội thảo “Mô hình chế phát triển doanh nghiệp trường đại học Việt Nam”, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010 25 Hoàng Xuân Long (2008) Nghiên cứu phát triển tổ chức tư vấn, môi giới CGCN Việt Nam Đề tài khoa học, mã số 2009-60-417 25 b Đoàn Đức Lương, Trần Văn Hải (2018) đồng chủ biên; Giáo trình Pháp luật Sở hữu trí tuệ dành cho trường đại học, cao đẳng khối khoa học xã hội nhân văn NXB Đại học Huế 26 Trần Văn Nam (2009), Góp vốn tài sản trí tuệ doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số tháng 11/2009 27 Trần Văn Nam (2017), Thực trạng giải pháp pháp lí thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ Việt Nam; Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; số tháng 3/2016 (46) 151 28 Trần Văn Nam (2018), Hoàn thiện quy định hoạt động tổ chức trung gian nhằm phát triển thị trường khoa học – công nghệ, Nghiên cứu Lập pháp Số 03 – 2018 (Tr 89 – 94) 29 Trần Văn Nam (2018), đồng Chủ biên Giáo trình Pháp luật Sở hữu trí tuệ NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 29b, Nguyễn Thị Mơ (2015) Chương 3, Pháp luật Tổ chức Thương mại Thế giới Thương mại dichj vụ, Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 30 Nguyễn Nghĩa (2008), Phát triển quan dịch vụ trung gian khoa học cơng nghệ Tạp chí Dự báo, chiến lược, sách số 8/2008 31 Lưu Văn Nghiêm (2008), Marketing dịch vụ, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 32 Phạm Đức Nghiệm (2014), Một số giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN địa phương, Tạp chí KH&CN Việt Nam, số 7.2014 32 b Phan Quốc Nguyên (2016); Pháp luật hình thức khai thác thương mại sáng chế Việt Nam Luận án Tiến sĩ, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Hồng Đình Phi (2011) Giáo trình Quản trị cơng nghệ, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 34 Bùi Văn Quyền (2014) Hợp tác nghiên cứu với Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải để xây dựng Sàn giao dịch cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài nghiên cứu khoa học Mã số 8-01J 35 Phạm Thị Sen Quỳnh (2015) Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động chuyển giao công nghệ địa bàn thành phố Hải Phòng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tổ chức hoạt động chuyển giao công nghệ: kinh nghiệm Australia đề xuất cho Việt Nam Trường Đại học KHXH&NV, Hà Nội tổ chức 10.2015 152 36 Bạch Tân Sinh (2005), Nghiên cứu hình thành phát triển doanh nghiệp KH&CN chuyển đổi số tổ chức nghiên cứu phát triển Việt Nam sang chế doanh nghiệp; Đề tài NCKH cấp Bộ 37 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 418/QĐ-TTg, Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 38 Hoàng Văn Tuyên (2005), Nghiên cứu hình thức đầu tư tài cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, đề tài cấp sở Viện Chiến lược sách KH&CN 39 Nguyễn Văn Thanh (2007), Bài giảng Markeing dịch vụ, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007 40 TS Trần Văn Tùng, Phan Xuân Dũng; Phạm Hữu Duệ (2017), Công nghệ chuyển giao công nghệ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 41 Trịnh Tùng (2016); Giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KHCN địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đề tài NCKH cấp thành phố; Hà Nội 41b Nguyễn Thanh Tú (2010); Pháp luật cạnh tranh Chuyển giao công nghệ Hiệp định TRIPS Kinh nghiệm cho Việt Nam Nhà xuất Chính trị Quốc gia 42 Nguyễn Hữu Xuyên (2016); Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp khai thác sáng chế số ngành sản xuất có lợi cạnh tranh Việt Nam; Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Khoa học Công nghệ 43 Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2006), Phát triển thị trường KH&CN: kinh nghiệm Trung Quốc Việt Nam 44 Viện Khoa học, môi trường xã hội; Trần Văn Nam (Chủ nhiệm) cộng (2016); Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ; Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Khoa học Công nghệ 153 Tài liệu nước ngoài: 45 Basile A (2011), Networking System and Innovation Outputs: The Role of Science and Technology Parks, International Journal of Business and Management, p 3-15 45a, Thomas J Allen and Rory P O’Shea (2014); Building Technology Transfer within Research Universities An Entrepreneurial Approach, Cambridge University Press 978-0-521-87653-7 45b, Barry Bozeman Karen Coker (1992); Assessing the effectiveness of technology transfer from US government R&D laboratories: the impact of market orientation Technovation, Volume 12, Issue 4, May 1992, Pages 239-25 45c, John Sibley Butler David V Gibson; “Global Perspectives on Technology, Transfer Ecosystems Global and Commercialization: Perspectives on Building Technology Innovative Transfer and Commercialization: Building Innovative Ecosystems; EE, ISBN-13: 9781849809771 46 Castells M & Hall P.G (1994), Technopoles of the World: The making of 21st Century Industrial Complexes, New York: Routledge System, China Technology Market Management & Promotion Center, 1.8.2009 46b, Campbell, Joshua B Powers, David Blumenthal, Brian Biles (2004); “Inside the Triple Helix: Technology Transfer And Commercialization In The Life Sciences US National Library of Medicine National Institutes of Health, Health Aff (Millwood) 2004 Jan-Feb;23(1) pp 64-76 47 Consiglio S., Antonelli G (2001), Academic spin-off: development process and the role of the “metaorganizzatore”, in European Small Business Seminar Proceedings, Dublino, 154 48 Davenport, Carr Bibby (2002), Leveraging Talent: Spin-Off Strategy at Industrial Research, Article in R& D Management 32(3) 49 Dunning, J H (1981) Alternative Channels and Modes of International Resource Transmission, in T Sagafi-Nejad, Perlmutter, H., & Moxon, R (Eds.) Controlling International Technology Transfer: Issues, Perspectives and Implications New York: Permagon 50 Elco Van Burg (2010), Creating Spin-off designing entrepreneurship conducive universities, Eindhoven University press 51 ESCAP (1989) Framework for Technology based Development, Bangkok, 1989 52 ESCAP (1990) Technology Transfer: An ESCAP Training Manual, Booklet Technology Transfer: Basic Concepts 53 Frédéric Nlemvo Ndonzuau (2002), Fabrice Pirnay, Bernard Surlemont (2002), A stage model of academic spin-off creation, Technovation, Volume 22, Issue 5, May 2002, 54 Galbraith, J K (1972) The New Industrial State London, UK: Andre Deutsch 55 Garrod, L P (1960) Relative Antibacterial Activity of Three Penicillins British Medical Journal, number (5172) P 527–539 56 Hawkins, R., & T Gladwin (1981) Conflicts in the international transfer of technology: a US home country view In Sagafi-Nejad et al 57 Hawthorne, E P (1971) The Transfer of Technology Paris: OEDC 58 Harald Bathelt, Dieter F Kogler, Andrew K.Munro (2010), A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development, Technovation 30, p519-532 59 James McGregor (2010), China’s Drive for “Indigenous Innovation” - A Web of Industrial Policies, U.S Chamber of Commerce, p.15 155 60 Law of the People's Republic of China on Science and Technology Progress 61 Albert N Link, Donald S Siegel, Mike Wright (2015); The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship; The University of Chicago Press, 320pp 61b, Levin, M (1996) Technology Transfer in Organizational Development: An Investigation into the Relationship between Technology Transfer and Organizational Change International Journal of Technology Management, (3), 297-308 62 Merrill, R (1968) The Role of Technology in Cultural Evolution Social Biology, 19 (3), 246–256 63 Monsma, Stephen V (1986) Responsible Technology Grand Rapids: W.B Eerdmans Pub Co ISBN 0-8028-0175-7 64 Office of Technology Assessment (1984) Necessary Conditions for Successful Technology Transfer Technology Transfer Workshop held for the OTA assessment of Technoloies to Sustain Tropical Forest Resources 65 Pacey, A (1983) The Culture of Technology Oxford: Blackwell 66 Pacey, A (1983) The Culture of Technology Oxford: Blackwell 67 Philip Mendes (2014), Policies Fostering the Participation of Businesses in Technology Transfer, Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), Geneva, November 10 to 14, 2014 68 Radwan Kharabsheh (2012), “Critical Success Factors of Technology Parks in Australia”, International Journal of Economics and Finance, Vol.4, No.7, July 2012 69 Ramanathan, K., (1994), The Polytrophic Components of Manufacturing Technology, Tech-nological Forecasting and Social Change, Vol 46, pp 221-258 156 70 Sharif, N., (1995) The Evolution of Technology Management Studies: Technoeconomics to Technometrics, Technology Management, Vol 2, pp 113-148 71 Steffensen, Rogers, Speakman (2010), Spin-Offs from Research Centers at a Research University, Article in Journal of Business Venturing 15(1),93-111 72 Teese, D (1976) The Multinational and the Resource Cost of International Technology Transfer Ballinger: Cambridge, MA 73 UNCTAD (1972) Guidelines for the Study of Transfer of Techonology to Developing Countries Transfer of Techonology Branch Divison for Invisibles UNCTAD, Zeneva, 72-2073 74 UNESCO (2012), Science policy and capacity building 75 UNIDO (1990) Technology Foresight Training Manual 76 UNIDO (1996) Manual on Technology Transfer Negotiation Vienna, Austria (1996) ISBN 92-1-106302-7 77 World Bank (2014) Đánh giá khoa học, công nghệ đổi sáng tạo Việt Nam, World Development Report 2014 Washington D.C 78 Young Roak Kim (2005) Technology Commercialization in Republic of Korea Korea Technology Transfer Center 79 (2018), Strengthen legal roles of intermediaries for a Real Breakthrough of technology transfer in Vietnam, Work in Progress Conferennce “IPScholars Asia” 2018, School of Law, Singapore Management University 80 Liddell, Henry George and Robert Scott (1980) A Greek-English Lexicon (Abridged Edition) United Kingdom: Oxford University Press ISBN 0-19-910207-4 157 158 PHỤ LỤC 01 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN (Dành cho đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ) ……….……….……… Mã số phiếu: 2.1 Tỉnh/thành phố (trực thuộc TW):……… ……… 2.2 Huyện/quận/TP (trực thuộc Tỉnh):………… … Địa bàn khảo sát: 2.3 Xã/ phường/thị trấn:…………………………… Phỏng vấn viên (tên, ký nhận): Phiếu khảo sát phục vụ thu thập thông tin cho đề tài: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ theo pháp luật Việt Nam" Trân trọng cảm ơn mong Ông/ bà dành thời gian để trả lời phiếu điều tra A THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI: A1 Họ tên người trả lời: …………………………………… A2 Tuổi người trả lời? A3 Giới tính người trả lời: Nam A4 Trình độ học vấn người trả lời? Tiến sĩ Cao đẳng Thạc sĩ Trung cấp Đại học Khác A5 Số năm làm việc ông/bà đơn vị này: ………… Năm Nữ A6 Vị trí cơng tác ơng/bà đơn vị? Cán quản lý Chuyên viên A7 Đơn vị mà ông/ bà làm việc thuộc loại hình nào? Doanh nghiệp nhà nước Cơng ty cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH Doanh nghiệp có vốn nước ngồi Loại hình khác (ghi rõ):…………… A8 Năm thành lập đơn vị: A9 Đơn vị ông/bà cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ lĩnh vực nào? Nông nghiệp Dịch vụ Công nghiệp Mơi trường A10 Loại hình dịch vụ mà đơn vị ông/bà cung cấp? Môi giới chuyển giao công nghệ Định giá công nghệ Tư vấn chuyển giao công nghệ Giám định công nghệ Đánh giá công nghệ Xúc tiến chuyển giao công nghệ A11 Hiện đơn vị ơng/bà có tất người? ……….Người A12 Cơ cấu trình độ học vấn nguồn nhân lực đơn vị ơng/bà: Trình độ Số lượng Trình độ Số lượng Tiến sĩ Cao đẳng Thạc sĩ Trung cấp Đại học Tốt nghiệp THPT A13 Cơ cấu thành phần chuyên gia đơn vị ông/bà Thành phần Số lượng Chuyên gia nước Chuyên gia nước A14 Doanh thu hàng năm đơn vị bao nhiêu? .Tỷ Đồng B THỰC TRẠNG CGCN VÀ THỊ TRƯỜNG CGCN HIỆN NAY B1 Loại hình dịch vụ CGCN địa bàn có nhu cầu lớn nhất? Xếp theo mức độ nhu cầu từ (nhu cầu lớn nhất) → (nhu cầu thấp nhất) Loại hình Thứ tự (1→ 6) Môi giới CGCN Tư vấn CGCN Đánh giá công nghệ Định giá công nghệ Giám định công nghệ Xúc tiến CGCN B2 Nhu cầu môi giới công nghệ lĩnh vực địa bàn mức nào: Rất lớn Lớn Trung bình Ít Rất Nơng nghiệp Cơng nghiệp Dịch vụ Môi trường B3 Nhu cầu tư vấn CGCN lĩnh vực địa bàn mức nào: Rất lớn Lớn Trung bình Ít Rất Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Môi trường B4 Nhu cầu đánh giá công nghệ lĩnh vực địa bàn mức nào: Rất lớn Lớn Trung bình Ít Rất Nơng nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Môi trường B5 Nhu cầu định giá công nghệ lĩnh vực địa bàn mức nào: Rất lớn Lớn Trung bình Ít Rất Nơng nghiệp Cơng nghiệp Dịch vụ Môi trường B6 Nhu cầu giám định công nghệ lĩnh vực địa bàn mức nào: Rất lớn Lớn Trung bình Ít Rất Nơng nghiệp Cơng nghiệp Dịch vụ Môi trường B7 Nhu cầu xúc tiến CGCN lĩnh vực địa bàn mức nào: Rất lớn Lớn Trung bình Ít Rất Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Môi trường B8 Phạm vi chuyển giao công nghệ phổ biến Hình thức Tỷ lệ Chuyển giao công nghệ quốc tế Chuyển giao công nghệ nước B9 Hình thức chuyển giao cơng nghệ phổ biến Hình thức Tỷ lệ Liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn nước Hỗ trợ kỹ thuật nhượng quyền Hình thức chìa khóa trao tay giao thầu Hợp tác nghiên cứu cùng triển khai công nghệ Viện trợ phát triển thức ODA Mua máy móc thiết bị tự nghiên cứu Thuê chuyên gia nước Đào tạo nhân viên kỹ thuật nước 10 Tổ chức triển lãm hội chợ thương mại B10 Nguồn cung công nghệ cần đơn vị ông/bà tư vấn chuyển giao đến từ đâu? Rất nhiều Nhiều Trung bình Ít Rất Cá nhân tự nghiên cứu phát triển công nghệ đem chào bán Nguồn công nghệ từ khối Viện, Trường Nguồn công nghệ xuất xứ từ nước Nguồn cung khác, ghi rõ: B11 Nhu cầu tiếp nhận công nghệ chủ yếu đến từ đâu? Rất nhiều Nhiều Trung bình Ít Doanh nghiệp tự tìm đến đơn vị Từ hội nghị, hội thảo nước Từ sàn giao dịch công nghệ thiết bị nước Từ kết điều tra, khảo sát Nguồn khác: B12 Hiệu CGCN lĩnh vực thời gian qua Rất cao Cao Trung bình Thấp Nơng nghiệp Cơng nghiệp Dịch vụ Mơi trường Rất Rất thấp C PHẦN CÂU HỎI VỀ THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CGCN C1 Các loại hình dịch vụ CGCN mà đơn vị thực từ 2007 đến Hình thức Tỷ lệ Môi giới CGCN Tư vấn CGCN Đánh giá công nghệ Định giá công nghệ Giám định công nghệ Xúc tiến CGCN C2 Quy mô hợp đồng dịch vụ CGCN đơn vị từ 2007 đến (tỷ đồng) Hợp đồng nhỏ Hợp đồng lớn Trung bình C3 Các đơn vị khác hoạt động cùng lĩnh vực có thường xuyên chia sẻ nguồn thông tin với đơn vị ông/bà không? Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không liên hệ C4 Đơn vị ông/bà phải giải tranh chấp hoạt động CGCN chưa? Có Khơng C5 Theo ơng/bà, quy định hành giải tranh chấp hoạt động chuyển giao công nghệ phù hợp chưa? Rất phù hợp Phù hợp Tương đối phù hợp Chưa phù hợp Không phù hợp C6 Đơn vị ơng/bà có sách bảo hiểm đề phòng rủi ro hoạt động CGCN chưa? Có Khơng C7 Đơn vị ơng/bà gặp phải vi phạm hoạt động dịch vụ CGCN chưa? Có Khơng C8 Nếu có, ngun nhân gây vi phạm gì? Quy định pháp lý CGCN chưa phù hợp Bên cung cấp công nghệ không cung cấp đầy đủ thông tin công nghệ Việc giám định công nghệ chưa đảm bảo Năng lực chuyên môn đơn vị không đủ đáp ứng Hợp đồng CGCN chưa rõ ràng Nguyên nhân khác C9 Mục đích đánh giá, định giá, giám định công nghệ hợp đồng dịch vụ mà khách hàng đặt hàng cho quý đơn vị gì?(theo thứ tự ưu tiên từ → 8) Mục đích Thứ tự Lựa chọn công nghệ chuyển giao công nghệ Mua bán dây chuyền thiết bị công nghệ Cổ phần hóa Góp vốn liên doanh Vay vốn đầu tư phát triển sản xuất cho cơng nghệ Lập kế hoạch kinh doanh, ứng dụng cơng nghệ vào sản xuất Tìm đối tác đầu tư phát triển công nghệ Khác, ghi rõ: C10 Các thuận lợi hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ môi giới công nghệ nay? (chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1→ 5) Thuận lợi Thứ tự Nhu cầu đánh giá, định giá môi giới công nghệ lớn Doanh nghiệp đánh giá cao vai trò tổ chức trung gian Cơ chế thơng thống, minh bạch Hỗ trợ quan nhà nước Các điều kiện khác: C11 Các khó khăn hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ môi giới công nghệ nay? (chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1→ 12) Khó khăn Thứ tự Thiếu thơng tin cơng nghệ, chất lượng, chủng loại Khó tiếp cận thông tin công nghệ bên bán cơng nghệ sợ bị lộ thơng tin bên ngồi Năng lực đổi mới, sáng tạo đơn vị nghiên cứu thấp Chi phí cho đánh giá, định giá công nghệ cao so với lực tài doanh nghiệp Tìm kiếm cơng nghệ đáp ứng yêu cầu khách hàng Chuyên gia môi giới, tư vấn CGCN phải chịu đạo từ phía doanh nghiệp Khó khăn việc cấp chứng hành nghề mơi giới cơng nghệ Quy trình chuyển giao chưa phù hợp Thủ tục chuyển giao q phức tạp 10 Thiếu thơng tin sách hỗ trợ 11 Khó khăn khác: C12 Loại hình yếu đơn vị cung cấp dịch vụ CGCN (chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1→ 12) Loại hình Thứ tự Môi giới chuyển giao công nghệ Tư vấn chuyển giao công nghệ Đánh giá công nghệ Định giá công nghệ Giám định công nghệ Xúc tiến chuyển giao công nghệ C13 Những vấn đề cần ưu tiên hỗ trợ cho đơn vị cung cấp dịch vụ CGCN nay: (chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1→ 10) Các vấn đề ưu tiên Thứ tự Có sách hỗ trợ vốn, tín dụng Miễn, giảm thuế, phí hợp đồng cung cấp dịch vụ CGCN Tư vấn pháp luật Đào tạo nguồn nhân lực (nghiệp vụ đánh giá, định giá môi giới công nghệ) Nâng cao nhận thức bên liên quan vai trò DV CGCN Xây dựng thị trường khoa học công nghệ Tạo điều kiện cho tổ chức trung gian tham gia Các hội chợ Công nghệ thiết bị, triển lãm… Tạo điều kiện thuận lợi hợp tác quốc tế Đơn giản hóa thủ tục chuyển giao cơng nghệ 10 Có sách khuyến khích đổi cơng nghệ C14 Ơng/bà có ý kiến đóng góp để tăng cường hiệu dịch vụ chuyển giao công nghệ thời gian tới? ….………………………………………………………………….…………………………… …………………………………….…………………………………………………………… …….………………………………………………………………….………………………… ……………………………………….………………………………………………………… ……….………………………………………………………………….……………………… ………………………………………….……………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông/bà! ... trạng pháp luật thực pháp luật dịch vụ chuyển giao công nghệ Việt Nam Chương 4: Giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật dịch vụ chuyển giao công nghệ thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ Việt Nam. .. dịch vụ chuyển giao công nghệ Việt Nam Thứ tư, nghiên cứu đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật dịch vụ chuyển giao công nghệ Việt Nam, thúc đẩy hiệu hoạt dộng dịch vụ chuyển giao công. .. GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ THÚC ĐẨY DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM 114 4.1 Phương hướng triển khai thực pháp luật dịch vụ chuyển giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ chuyển giao công nghệ theo pháp luật việt nam hiện nay , Dịch vụ chuyển giao công nghệ theo pháp luật việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay