Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh savannakhet, CHDCND lào

115 11 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LATSAMY VILAYVONG T I TỈNH SAVANNAKHET, LUẬN VĂN THẠC S KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LATSAMY VILAYVONG T I TỈNH SAVANNAKHET, Chuyên nghành: Kinh tế phát triển Mã số: 62.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC S KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Võ Xuân Tiến Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn LATSAMY VILAYVONG MỤC ỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu ố cục đề t i Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ UẬN VỀ QUẢN HOẠT Đ NG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 111 hái quát hoạt động X 112 hái niệm quản hoạt động X 1 Vai trò quản hoạt động X 12 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN HOẠT ĐỘNG XNK 14 1.2.1 Hoạch định chiến lƣợc XNK 14 2 Tổ chức hoạt động X 16 Ch nh sách phục vụ hoạt động X 19 1.3 NHÂN TỐ CƠ Ả TÁC ĐỘ G ĐẾN QUẢ HOẠT ĐỘ G X 29 Xu to n cầu hóa 29 Môi trƣờng ch nh trị - xã hội .31 3 Đặc điểm phát triển kinh tế v thƣơng mại 32 CHƢƠNG TH C TRẠNG CỦA QUẢN HOẠT Đ NG NK TẠI TỈNH SAVANNAKHET 34 ĐẶC ĐIỂM CƠ ẢN Ả H HƢỞ G ĐẾN XNK CỦ T HS V NAKHET 34 1 Đặc điểm tự nhiên 34 2 Đặc điểm xã hội 34 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG XNK CỦ NAKHET 35 T HS V 41 2.2.1 Thực trạng chiến lƣợc xuất nhập tỉnh Savanakhet 41 2 Thực trạng tổ chức hoạt động X 42 2 Thực trạng ch nh sách phục vụ hoạt động X ĐÁ H GIÁ CHU G VỀ QUẢ 43 HOẠT ĐỘ G X SAVANNAKHET CỦ T H 45 Th nh tựu v hạn chế 45 232 56 gu ên nh n hạn chế CHƢƠNG GIẢI PHÁP QUẢN SAVANNAKHET THỜI GIAN T HOẠT Đ NK TẠI TỈNH I PHƢƠ G HƢỚNG CHIẾƢỢC PHÁT TRIỂ 311 NG 59 THƢƠ G MẠI 59 Phƣơng hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Savannakhet đến năm 2020 59 Chiến lƣợc phát triển thƣơng mại tỉnh Savannakhet đến năm 2020 62 3 Quản điểm quản hoạt động X 64 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG XNK 67 Ho n thiện chế quản X 67 322 X dựng v ho n thiện hệ thống pháp luật 71 323 X dựng v ho n thiện hệ thống ch nh sách X 73 Ho n thiện hệ thống công cụ quản X 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 91 331 ết luận 91 332 iến nghị 93 TÀI IỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT XNK Xuất nhập CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân XK Xuất NK Nhập VAT (Value Added Tax) Thuế giá trị gia tăng GDP (Gross Domestic Product) Thu nhập quốc dân CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa FTA (Free Trade Area) Khu vực mậu dịch tự NDCM Nhân dân Cách mạng NXB Nhà xuất CN Công nghiệp NN ông nghiệp SP Sản phẩm SPCN Sản phẩmcông nghiệp SPNN Sản phẩm nông nghiệp SX Sản xuất FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngo i WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa đại hóa TMQT Thƣơng mại quốc tế TBT Hiệp định h ng r o k thuật thƣơng mại KTQD inh tế quốc d n KTTT inh tế thị trƣờng EU Liên minh Châu Âu XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng giai đoạn 2010 - 2014 Trang 2.1 Kim ngạch X 36 2.2 Tình hình xuất hàng hóa tỉnh Savannakhet giai đoạn năm 2010 – 2014 37 2.3 Tình hình nhập hàng hóa tỉnh Savannakhet giai đoạn năm 2010 – 2014 38 2.4 Các thị trƣờng xuất nhập tỉnh Savannakhet từ năm 2012 – 2014 40 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Biểu đồ chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Savannakhet từ năm 2010-2014 35 2.2 Tỷ trọng kim ngạch 39 2.3 Tình hình tỷ trọng nhập hàng hóa tỉnh Savannakhet giai đoạn năm 2010 – 2014 giai đoạn 2010 – 2014 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xuất nhập ngành kinh tế mũi nhọn kinh tế quốc d n, đảm nhận chức lƣu thông h ng hóa dịch vụ ngồi nƣớc, phận cấu thành kinh tế Hoạt động n cần phải đƣợc quản theo chế định, mang t nh đặc thù Đó l chế quản xuất nhập Cơ chế quản xuất nhập đƣợc hiểu l phƣơng thức mà qua đó, h nƣớc tác động có định hƣớng theo điều kiện định mà đối tƣợng (chủ thể khách thể) tham gia hoạt động xuất nhập (XNK) nhằm đảm bảo cho tự vận động hoạt động X hƣớng đến mục tiêu kinh tế - xã hội định h nƣớc Ngày sản xuất đƣợc quốc tế hóa Khơng quốc gia tồn phát triển kinh tế mà lại không tham gia vào ph n công lao động quốc tế v trao đổi hàng hóa với bên ngo i Đồng thời, ngày XNK không mang ý nghĩa đơn bn bán với bên ngồi, mà thực chất với quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia v o ph n công lao động quốc tế Do vậy, cần coi XNK không nhân tố bổ sung cho kinh tế nƣớc mà cần coi phát triển kinh tế nƣớc phải thích nghi với lựa chọn ph n cơng lao động quốc tế Thời gian qua, h nƣớc CHDCND Lào nói chung tỉnh Savannakhet nói riêng, tăng cƣờng quản hoạt động XNK, song bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ nay, quản nh nƣớc hoạt động XNK biểu nhiều vấn đề bất cập: - Hệ thống pháp luật xuất nhập chƣa đƣợc xây dựng đồng v tƣơng th ch với luất pháp quốc tế - h nƣớc Lào nói chung va tỉnh Savannakhet nói riêng chƣa sử dụng đồng bộ, linh hoạt công cụ, biện pháp kinh tế để điều tiết hoạt động X nhƣ: công cụ lãi suất, tỷ giá hối đối, giá cả, tín dụng, thuế VAT, thuế quan biện pháp phi thuế nên hiệu lực hiệu quản chƣa cao - Công tác hoạch định chiến lƣợc, ch nh sách chƣa đánh giá dúng khả nƣớc, t nh áp đặt chủ quan lớn - ăng lực đội ngũ cán hạn chế, thiếu số lƣợng yếu chất lƣợng hìn chung, chƣa đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Vì vậy, việc hồn thiện cơng tác quản hoạt động xuất nhập hàng hóa thời gian tới yêu cầu cấp thiết Xuất phát từ đó, tác gia chọn đề tài: “Quản hoạt động xuất nhập tỉnh Savannakhet, o” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề luận quản hoạt động XNK - Ph n t ch thực trạng quản hoạt động X Tại tỉnh Savannakhet - Đề xuất quản để ho n thiện việc quản hoạt động X Tại tỉnh Savannakhet thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: tất vấn đề luận thực tiễn liên quan đến quản hoạt động xuất nhập tỉnh Savannakhet - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động quản xuất nhập gồm nhiều vấn đề, nhiên khuôn khổ luận văn, tập trung nghiên cứu số vấn đề liên quan đến sách quản công cụ quản Nhà nƣớc hoạt động XNK nói chung hoạt động xuất nhập tỉnh Savannakhet nói riêng 86  Gắn với chiến lược vượt rào cản thương mại + Thực tế thời gian qua, thiếu chủ động, vốn t v trình độ cơng nghệ chƣa đáp ứng nên gặp phải rào cản khắt khe rào cản nƣớc phần lớn doanh nghiệp o bị động, lúng túng Hiện nhiều sản phẩm xuất o bị tắc nghẽn không xâm nhập đƣợc vào thị trƣờng số nƣớc, thị trƣờng nƣớc công nghiệp phát triển tiêu chuẩn k thuật phức tạp Vì song song với xây dựng rào cản thƣơng mại quốc gia cần phải nghiên cứu nguyên tắc, chuẩn mực rào cản k thuật theo qu định WTO hệ thống công cụ phi thuế nƣớc, tập trung đầu tƣ nguồn lực để xây dựng chiến lƣợc vƣợt rào cản quốc tế + Khắc phục tình trạng tập trung xây dựng chế quản nhập nhƣng t quan t m nghiên cứu xây dựng giải pháp để đáp ứng công cụ phi thuế quan tiêu chuẩn rào cản TMQT + Thƣờng xuyên kiểm tra kiểm soát việc thực rào cản thƣơng mại quốc gia v tình hình vƣợt rào cản quốc tế hàng hòa Lào; cập nhật thơng tin loại rào cản quốc tế, thị trƣờng truyền thống thị trƣờng tiềm để chủ động triển khai biện pháp đối phó + Chính phủ phải tạo môi trƣờng pháp thuận lợi hỗ trợ tối đa sở vật chất để địa phƣơng v doanh nghiệp phạm vi nƣớc, chuẩn bị đầ đủ điều kiện từ khâu sản xuất hoàn thiện sản phẩm xuất để chủ động vƣợt rào cản quốc tế, tránh bị động thua thiệt Đồng thời, nghiên cứu triển khai biện pháp cần thiết nhƣ minh bạch hóa, kiểm sốt chất lƣợng, giấy phép xuất + Để chống lại biện pháp bảo hộ tinh vi nƣớc, Chính phủ cần khẩn trƣơng ký kết thỏa thuận với quốc gia liên minh kinh tế thƣơng mại công nhận lẫn nhâu tiêu chuẩn k thuật v thƣơng mại 87 sản phẩm xuất Lào cung nhƣ Sa Van Na Khet Trên sở thỏa thuận ký kết, h ng năm quốc gia trao đổi bổ sung mặt hàng, sản phẩm tránh bị đối tác sử dụng biện pháp ngăn cản nhập  Gắn với chủ động phòng ngừa hàng hóa nhập trái với quy định Lào + Trong điều kiện hội nhập quốc tế, hàng hóa nhập tự vào nƣớc o c ng tăng Thực tế cho thấy, lúc hàng xuất Lào liên tục bị nƣớc ngăn cản rào cản k thuật kiện bán phá giá nhiều mặt hàng nhập khẩu, số lƣợng không nhỏ hàng Trung Quốc, Việt Nam Thái Lan có mức giá chất lƣợng thấp Vì vậy, cần phải xây dựng biện pháp cần thiết dựa sở pháp chặt chẽ khoa học, chủ động khởi kiện chống lại hành vi lợi dụng nhập trái phép Cụ thể: + Qu định đầ đủ nội dung v phƣơng pháp thiết lập vụ khởi kiên chốn bán phá giá bao gồm bƣớc nhƣ điều tra thị trƣờng, nhận diện dấu bất minh giá, thu thập thông tin, phân tích giá thành sản xuất thủ tục điều tra khởi kiện Nội dung Hoàn thiện biện pháp quản định lượng Cần phải sửa đổi rào cản định lƣợng theo hƣớng: - Giảm thiểu minh bạch hóa Danh mục cấm hạn chế, trừ mặt hàng nguy hiểm nhƣ vũ kh , chất phóng xạ, ma túy ban hành văn pháp luật cao hơn: uật cấm XNK hàng hóa cấm XNK để phù hợp với qu định WTO v xu hƣớng tự hóa thƣơng mại - Chuyển loại hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, cấm nhập h ng qua sử dụng sang quản theo qu định chặt chẽ tiêu chuẩn k thuật, vệ sinh, sức khỏe, môi trƣờng sinh thái nhằm hạn chế nhập khẩu, nhƣng phù hợp với qu định quốc tế 88 - Chuyển qu định cấm xuất số mặt hàng (trừ mặt hàng nguy hiểm bị cấm) sang áp dụng điều chỉnh thuế xuất - Tăng cƣờng nội luật hóa nhằm tác động đến khâu nhập hàng hóa cần hạn chế nhập Ví dụ: hạn chế bn bán hàng củ, điều chỉnh mức thuế nhập mức thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng hóa cần hạn chế nhập cao với mức thuế loại nội địa Riêng qu định cấm nhập phƣơng tiện vận tải tay lái nghịch phải triển khai công việc cần thiết nhƣ: tha đổi tập quán, tổ chức chuyển đổi ta lái để đến lúc đủ điều kiện loại bỏ qu định cấm nhƣ khơng có lợi cho quốc gia tiến trình hội nhập phát triển, l lĩnh vực du lịch Về hạn ngạch: Lào quốc gia phát triển nên đƣợc quyền sử dụng hạn ngạch trƣờng hợp đặc biệt theo nguyên tắc WTO Chẳng hạn, trƣờng hợp có đe dọa đến chƣơng trình an to n lƣơng thức quốc gia, cán cân toán bị c n đối nghiêm trọng, môi  trƣờng sinh thái bị ô nhiểm mức độ nguy hiểm Vì vậy, việc sử dụng hạn ngạch tong thời gian đến đƣợc áp dụng nhƣ sau: + Loại bỏ hoàn toàn hạn ngạch XNK, áp dụng loại hạn ngạch mặt hàng xuất v o nƣớc qu định phải có hạn ngạch nhập Song phải xây dựng quy chế phù hợp với đặc thù Lào, loại bỏ chế “xin cho”, thực hình thức đấu thầu nhằm khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích cạnh tranh bình đẳng doang nghiệp, tăng thu ng n sách v tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát nhằm tránh sơ hở tiêu cực gây tác động xấu hoạt động XNK Tuy vậy, phƣơng diện quản nh nƣớc XNK cần phải tăng cƣờng tra giám sát đề phòng việc lợi dụng liên kết chuổi quyền đƣợc chuyển nhƣợng hạn ngạch để liên kết, chuyển 89 nhƣợng trá hình nhằm trục lợi, tiêu cực Về giấy phép: Mặc dù xu hƣớng sử dụng giấy phép XNK TMQT ngày thu hẹp, song Hiệp định thủ tục cấp giấy phép nhập WTO không ngăn cản thành viên trì chế độ cáp giấy phép nhập trƣờng hợp cần thiết Lào quốc gia phát triển đƣợc quyền trì hệ thống giấy phép nhập để đảm bảo lợi ích quốc gia Tuy  nhiên để phù hợp với qu định WTO, cần phải đổi hệ thống giấy phép nhập thủ tục cấp phát h nh theo hƣớng nhƣ sau: + Nội dung giấy phép thủ tục cấp phép phải rõ r ng, đơn giản dự đốn đƣợc, bao gồm việc cơng bố công khai đầ đủ thông tin tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép; thời hạn, lộ trình bải bỏ việc áp dụng giấy phép + Chuyển giấy phép chuyên ngành sang quản theo qu định tiêu chuẩn k thuật v t nh sử dụng hàng hóa phù hợp với nguyên tắc Hiệp định hàng rào k thuật WTO + X Tăng cƣờng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm Doanh nghiệp Đối với mặt hàng theo thỏa thuận với nƣớc đối tác hợp đồng thƣơng mại qu định phải đảm bảo tiêu chuẩn k thuật nƣớc nhập chịu kiểm tra trực tiếp đơn vị hải quan cửa doanh nghiệp khai báo làm thủ tục XNK + Bổ dung qu định qu trình v phƣơng pháp sản xuất sản phẩm nhập vào Lào cần phải quản lý; biện pháp kiểm dịch động, thực vật; kể thủ tục đăng ký hồ sơ, xuất trình hàng hóa thuộc diện quản định lƣợng theo quy trình chặt chẽ, khép kín nhằm ràng buộc hàng hóa nhập muốn xâm nhập vào thị trƣờng nƣớc Lào Nội dung Quản ngoại hối tỷ giá linh hoạt hợp - Phải hồn thiện sách quản ngoại hối v điều hành tỷ giá theo hƣớng nâng cao hiệu quản nh nƣớc việc thực vai trò điều 90 tiết kinh tế vĩ mô, đảm bảo chủ quyền quốc gia tiền tệ, chủ động kiểm sốt tình hình, xây dựng cấu dự trữ ngoại tệ hợp lý, góp phần bảo hộ sản xuất nƣớc Đồng thời nâng cao quyền tự chủ chủ thể kinh tế nhằm thúc đẩy hoạt động thƣơng mại, đầu tƣ, du lịch, kiều hối phát triển Mặt khác phải đảm bảo ổn định nâng dần vị đồng Lào thị trƣờng giới để chuyển đổi đƣợc tiến tới thực muc tiêu đất nƣớc Lào sử dụng đồng Kịp Lào - Cần nghiên cứu cụ thể hóa Pháp lệnh quản ngoại hối v điều hành tỷ giá, Nghị định xử phạt vi phạm h nh ch nh lĩnh vực tiền tệ hoạt động ng n h ng Đồng thời luật hóa cơng tác tra, kiểm tra việc thực qu định quản ngoại hối; bải bỏ qu định không phù hợp chồng chéo, tăng cƣờng cải cách thủ tục hành giao dịch ngoại tệ, đại hóa hệ thống toán ng n h ng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hoạt động XNK, chu chuyển ngoại tệ v o đất nƣớc - Cần phát huy hoàn thiện vai trò thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng việc thực nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, đảm bảo công bố thƣờng xuyên tỷ giá giao dịch bình quân thị trƣờng để vừa phục vụ kịp thời cho giao dịch thƣơng mại, vừa l m sở thực sách thuế XNK thống phạm vi nƣớc - h nƣớc cần phải điều hành sách tỷ giá linh hoạt v theo sát diễn biến thị trƣờng, đảm bảo mức chênh lệch hợp tỷ giá thức tỷ giá thực tế Chính sách tỷ giá phải hƣớng tới khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu Đồng thời điều kiện hội nhập kinh tế tự hóa thƣơng mại, cần có lộ trình chuyển đổi chế điều hành thị trƣờng ngoại hối v xác định tỷ g nhƣ hiên na sang điều hành biện pháp nghiệp vụ công cụ chiến lƣợc để tránh đột biến cú sốc tiền tệ Đề chống l hóa hoạt động X , h nƣớc cần khuyến kh ch đa dạng hóa sử dụng 91 loại ngoại tệ Từng bƣớc nới lõng việc g n h ng h nƣớc khống chế tỷ giá thức, mở rộng biên độ giao dịch phù hợp v hƣớng tới tự hóa tỷ giá để phản ánh sức mua Kịp Lào; khuyến khích cạnh tranh, đồng thời triệt tiêu t m găm giử ngoại tệ tầng lớp kinh tế - xã hội 3.3 KẾT UẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kết luận Trở thành thành viên thức WTO bƣớc ngoặt lịch sử to lớn o Song với nó, vấn đề liên quan đến hội nhập, có việc quản điều hành hoạt động thƣơng mại v X nhƣ nào? Thực cam kết quốc tế sao? Trong điều kiện vừa tăng cƣờng mở cửa, tự hóa thƣơng mại để đảm bảo mục tiêu phát triển quốc gia vừa chuyển sang kinh tế thị trƣờng đinh hƣớng XHCN? câu hỏi lớn cho nhà quản lý, nhà nghiên cứu hoạch định sách Một phần b i tốn đƣợc giải đáp Đó l , sách, giải pháp hồn thiện cơng tác quản nh nƣớc hoạt động XNK nƣớc o điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Dựa thực tiễn, với số liệu, bảng biểu cụ thể, luận văn phân tích, luận giải có sở khoa học để chứng minh thành tựu, hạn chế vấn đề liên quan đến hoàn thiện công tác quản nh nƣớc hoạt động XNK Lào nói chung tỉnh Savannakhet nói riêng Trong khuôn khổ luận án, tác giả tập trung vào vấn đề chủ yếu sau đ: - Hệ thống hóa vấn đề có tính luận thực tiển TMQT quản hoạt động XNK Tổng hợp phân tích hệ thống cơng cụ sách mang tính thơng lệ quốc tế tác động đến hoạt động XNK Tổng kết kinh nghiệm quản hoạt động XNK số quốc gia Hệ thống hóa luận 92 nêu lên ngu ên tác tính tất yếu khách quan phải hồn thiện cơng tác quản hoạt động XNK tỉnh giai đoạn - Ph n t ch, đánh giá nhân tố tác động đến trình quản hoạt động XNK giới Lào Tổng kết đánh giá trình thực quản hoạt động XNK giai đoạn tỉnh Savannakhet Trong đó, tập trung s u ph n t ch đánh giá thành tựu hạn chế quản hoạt động XNK thời hội nhập kinh tế khu vực giới Rút kết luận nguyên nhân học cho thời gian tới - Từ nêu v quan điểm Đảng v h nƣớc phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lƣợc phát triển XNK thời kỳ 2011 - 2020 xu hƣớng vận động TMQT, luận văn nêu lên hệ thống quan điểm, phƣơng hƣớng v đề xuất giải pháp hoàn thiện quản hoạt động XNK giai đoạn o ch nh thức gia nhâp WTO Những giải pháp n bám sát yêu cầu thực tiển mục tiêu X đặt ra, có giải pháp l m sở để hoạch định biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ lợi ích v n ng cao nƣng lực quốc gia điều kiện ngoại thƣơng nƣớc non trẻ nhƣng phải tuân thủ cam kết quốc tế ký kết Toàn giải pháp đƣợc trình bày luận văn vừa mang tính định hƣớng vừa mang tính cụ thể, xuất phát từ yêu cầu công tác quản hoạt động X giai đoạn hội nhập sâu vào kinh tế giới tự hóa thƣơng mại ngày mở rộng Trong đó, ho n thiện hệ thống công cụ ch nh sách, đổi chế quản điều hành XNK giải pháp chìa khóa cần phải triển khai mạnh mẽ điều kiện Lào gia nhập WTO Trong khuôn khổ luận văn, tác giả cố gắng góp phần nhỏ bé vào trình thực mục tiêu chung h nƣớc việc tăng cƣờng hồn thiện cơng tác quản hoạt động X Tu nhiên, đề tài có phạm trù rộng lớn, lĩnh vực nghiên cứu mẽ, l kinh tế 93 chu ển đổi v bƣớc đầu hội nhập, kết nghiên cứu không tránh khỏi khiếm khuyết định Tác giả luận án mong nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu hoạch định ch nh sách nhƣ đồng nghiệp quan tâm góp ý nhằm khắc phục thiếu sót luận văn để tác giả tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện cơng trình nghiên cứu 3.3.2 Kiến nghị a Với Chính phủ, Bộ ban ngành CHDCND Lào Thứ c n hồn thiện sách, chế điều hành XNK theo kịp với mục tiêu phát triển giai đo n Các biện pháp, sách cần phải tạo thuận lợi bảo hộ cho phát triển thƣơng mại đƣợc quốc tế để tận dụng nhƣ: chế độ hạn ngạch thuế quan, quy chế xuất xứ, biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp cán cân tốn, quyền tự vệ, hàng rào k thuật, sách cạnh tranh cần khắc phục tình trạng nhiều biện pháp, sách khơng có thơng lệ quốc tế, không phù hợp với nguyên tắc tổ chức quốc tế, nhƣ việc can thiệp trực tiếp thị h nh ch nh, thƣờng xuyên phải điều chỉnh, tha đổi thất thƣờng, gây ổn định Cần khắc phục bất cập mang nặng tính bao cấp sách điều hành xử hoạt động XNK có biến động thị trƣờng nhập Khắc phục tính thiếu ổn định chế điều hành XNK, Bảo đảm cho ch nh sách đồng khắc phục thiếu ổn định, nội dung bị sửa đổi, chắp vá Bảo đảm cho kế hoạch XNK mang tính thực tế v theo kịp với thực tế hoạt động thƣơng mại diển biến phức tạp thị trƣờng Thứ hai; C n hồn thiện hệ thống sách thuế XNK theo kịp với xu hội nhập 94 Cần khắc phục tính chất thƣờng xu ên tha đổi, thiếu tính ổn định minh bạch sách thuế X để tăng t nh chủ động kinh doanh, ên t m định hƣớng đầu tƣ, sản xuất Tránh tính trạng mâu thuẫn mục tiêu Luật thuế xuất bảo đảm cân mục tiêu mở rộng quan hệ kinh tế với nƣớc mục tiêu bảo hộ sản xuất nƣớc Bảo đảm sách thuế quan thúc đẩy mạnh hoạt động xuất Thứ ba; Xây dựng hoàn thiện hàng rào thương m i phù hợp với chuẩn mục quốc tế; Cần loại bỏ công cụ phi thuế quan nhƣ cấm, tạm ngƣng, hạn ngạch, tiêu, giấy phép không tự động đƣợc sử dụng Củng nhƣ tránh tình trạng số danh mục hàng cấm nhập chƣa rõ r ng, chƣa phù hợp với thực tế có nhiều cách hiểu khác g khó khăn cho quan quản doanh nghiệp nhập Dà soát loại bỏ chế độ giấ phép số ngành tồn lạm dụng trở thành hình thức cấm nhập hạn chế nhập Bỏ hẳn việc áp dụng danh mục hàng hóa thuộc diện quản chuyên ngành mà thực chất hạn chế phi thuế quan nhiều trái với qu định cụ thể điều kiện hay tiêu chuẩn cho hàng hóa chuyên ng nh để bảo hộ sản cuất nƣớc hợp với quy định WTO Cần đẩy nhanh tiếp cận xây dựng rào cản k thuật theo qu định WTO chấm, ngƣợc lại phải đối phó với hàng loạt vụ kiện chống bán phá giá liên quan đến số sản phẩm xuất nhƣ nông sản, gỗ, đá quý v số sản phẩm kh , công nghiệp 95 Bảo đảm hệ thống tiêu chuẩn k cầu quản X thuật o đáp ứng đƣợc u v lƣu thơng h ng hóa Hiện nay, nội dung quan trọng q trình thực thi Hiệp định TBT phải rà sốt lại toàn hệ thống văn pháp luật m đặc biệt rà soát hệ thống tiêu chuẩn Lào Thứ tư hắc phục bất cập quản ngo i hối tỷ giá Bảo đảm thể chế để tạo điều kiện phát triển thị trƣờng ngoại hối lành mạnh kiểm sốt can thiệp cần thiết với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô v đẩy mạnh XNK Cần tha đổi chế điều hành tỷ giá cố định thong qua quy định biên độ mua bán làm cho việc yết giá ng n h ng thƣơng mại bị cứng nhắc, chƣa phản ánh cung c u ngoại tệ thị trƣờng tạo lực đẩ để xuất phát triển nhanh chế thả phù hợp với thong lệ nhiều nƣớc áp dụng Thứ năm, ơn giản hóa thủ tục hải quan Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thong tin cải cách thủ tục hải quan; ng cấp v trang bị phần mềm quản nghiệp vụ đại cho cửa khẩu, đặc biệt phần mềm quản rủi ro tính thuế Giảm thiểu hồ sơ thủ tục hải quan tránh tình trang trùng lắp, l hồ sơ lơ hàng có khối lƣợng lớn, có giới hạn thời gian thông qua ngắn XNK qua cửa có lƣu lƣợng hàng hóa lớn Vì vậy, việc giải phóng hàng hóa chậm vừa gây tốn cho doanh nghiệp XNK vừa tạo áp lực lớn cho quan Hải quan b Với tỉnh huyện tr ực thu ộc tỉnh Tiếp tục đậo sở ngành có liên quan hoạt động X làm cho XNK tỉnh ngày phảt triển để 96 Tạo hội thuận lợi để cở kinh doanh XNK tiếp cận với vốn hoạt động XNK hàng hóa Thực tốt chủ trƣơng h nƣớc khuyến kh ch để doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế đầu tƣ v o lĩnh vực kinh doanh XNK Hồn thiện cơng tác quản hoạt động XNK, n ng cao trình độ chuyên môn, khoa học, k thuật quản kinh tế cho cán cấp, giải tốt vấn đề nẩ sinh trình điều hành thực sách cơng nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Lào tiếng Việt [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Kinh tế Phát triển, NXB Giáo dục [2] PGS.TS Bùi Quang Bình (2012), iáo trình inh tế Phát triển [3] Chính phủ nƣớc CHDCND Lào - Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2002), Thỏa thuận Chính phủ nước việc t o điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua l i biên giới khuyến khích phát triển hợp tác thương m i, đ u tư Lào Việt Nam, Viêng hăn 13/08/2002 [4] Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam - Chính phủ nƣớc CHDCND Lào (2003), Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Chính phủ nước năm 2003, Hà Nội 09/01/2003 [5] Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng NDCM Lào (1986), Báo cáo trị Ban chấp hành rung ương ảng, Chính sách hương m i, khuyến khích xuất khẩu, thay nhập hội nhập khinh tế, Viêng hăn, Lào [6] Đaị Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng NDCM Lào (1996), Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương ảng, Viêng hăn Bài nghiên cứu khoa học việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa để thay đổi quy mô kinh tế, Viêng hăn 2005, Lào [7] Học viện Chính trị Quốc gia (1999), Giáo trình quản nhà nước, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [8] Học viện Hành Quốc gia, Giáo trình quản hành nhà nước, [9] Học viện Hành Quốc gia (2008), Giáo trình quản hành nhà nước, Tập III, Quản nh nƣớc kinh tế - xã hội, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [10] Đo n Hồng Lê (2008), Quản nhà nước ho t động xuất nhập t i nước CHXHCN Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế - Đại học Đ ẵng [11] Luật Kinh doanh Lào (2005) [12] GS TS ùi Xu n ƣu - PGS.TS Nguyễn Hữu Khải (2007), Giáo trình kinh tế ngo i thương, X ao động - Xã hội, Hà Nội [13] Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình Kinh tế Phát triển, NXB Lao động Xã hội [14] Sở Công Thƣơng (2009), ài kết luận thổng kê thương m i XNK tỉnh Savannakhet từ năm 2005 -2009 [15] Sở Công Thƣơng (2015), ài kết luận thổng kê thương m i XN tỉnh Savannakhet từ năm 2010 - 2015 [16] Sở Cơng Thƣơng (2015), ết luận tình hình thực kế họach năm 2011 - 2015 định hướngkế họach phát triển thương m i năm 201 - 2020 tỉnh Savannakhet [17] Sở Kế hoạch v Đầu tƣ (2010), Báo cáo trị đ i hội l n thứ V ảng ộ ỉnh Savannakhet (2006 - 2010) [18] Sở Kế hoạch v Đầu tƣ (2010), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội l n thứ V từ năm 200 - 2010 tỉnh Savannakhet [19] Sở Kế hoạch v Đầu tƣ (2010), ánh giá tình hình thực kế họach kinh tế - xã hội năml n thứ V 200 - 2010) tỉnh Savannakhet [20] Sở Kế hoạch v Đầu tƣ (2015), Kế ho ch phát triển kinh tế - xã hội năml n thứ V (2011 - 2015) tỉnh Savannakhet [21] Sở Kế hoạch v Đầu tƣ (2015), Báo cáo trị đ i hội l n thứ V ảng ộ ỉnh Savannakhet (2011 - 2015) [22] Sở Kế hoạch v Đầu tƣ (2015), Báo cáo ế ho ch phát triển kinh tế - xã hội năm tỉnh Savannakhet (2016 - 2020) [23] TS Nguyễn Văn Tuấn - TS Bùi Thanh Nam (2009), Hỏi & đáp kinh tế đối ngo i Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội [24] GS TS Đỗ Hồng Tồn - PGS TS quản nhà nước kinh tế Mai Văn X ƣu (2005), Giáo trình ao động - Xã hội, Hà Nội [25] Quốc hội nƣớc CHDCND Lào (2005), Luật Thuế, Viêng Chăn, [26] o Thủ tƣớng Chính phủ (2004), Quyết định số 24/TT, ngày 22/09/2004, Xác định định hƣớng cho sách mặt hàng XNK [27] Thủ tƣớng Chính phủ (2004), Lệnh số 24/TT, ngày 22/09/2004, Xúc tiến công tác XNK, tạo điều kiện thuận lợi cho việc XNK, Viêng Chăn, [28] o Viện Đại học mở Hà Nội (2007), Giáo trình quản nhà nước kinh tế, Nhà xuất trị quốc gia Tài liệu Tiếng Anh [29] Mankiw, N G (2000), Macroeconomics, Second edition, Harvard Universiti, Worth Publishers [30] Ricardo D (1817), On the Principles of Political Economy and Taxation, London: John Murray, 1821 Trang Website: [31] http://www.th.m.wikipedia.org [32]http://www.laotrade.org.la/ [33] http://www.moic.gov.la [34] http://www.mof.gov.vn/ [35]http://vietbao.vn/ ... VỀ QUẢN HOẠT Đ NG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 111 hái quát hoạt động X 112 hái niệm quản lý hoạt động X 1 Vai trò quản lý hoạt động. .. nƣớc để xuất nuốc thứ ba; hoạt động tạm nhập tái xuất, v.v [23] 1.1.2 Khái niệm quản lý hoạt động XNK Quản lý hoạt động XNK kinh tế quốc dân (hoặc vắn tắt quản lý nh nƣớc kinh tế) tác động có... dung quản lý XNK tha đổi.[12] 1.1.3 Vai trò quản lý hoạt động XNK Vai trò quản lý hoạt động XNK bắt nguồn từ cần thiết phải phối hợp hoạt động lao động chung sở xã hội hoá sản xuất xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh savannakhet, CHDCND lào , Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh savannakhet, CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay