Phát triển hợp tác xã trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

118 10 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ TIẾN THIỆN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ TIẾN THIỆN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn hồn tồn trung thực, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Các đánh giá, kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tác giả luận văn Lê Tiến Thiện MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC 1.1 N N VẤN Đ C UN V TX VÀ P ÁT TRIỂN TX 1.1.1 Khái niệm TX 1.1.2 Đặc điểm chủ yếu HTX 11 1.1.3 Các nguyên tắc tổ chức hoạt động TX 13 1.1.4 Phân loại TX 14 1.1.5 Vai trò HTX 15 1.1.6 Khái niệm phát triển TX 16 1.2 NỘI DUN P ÁT TRIỂN TX 18 1.2.1 Phát triển số lƣợng HTX 18 1.2.2 ia tăng quy mô HTX 19 1.2.3 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ HTX 19 1.2.4 Mở rộng mối quan hệ liên kết 20 1.2.5 ia tăng kết đóng góp HTX vào phát triển KT-XH địa phƣơng 21 1.3 CÁC N N T ẢN Ƣ N Đ N P ÁT TRIỂN TX 21 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 21 1.3.2 Điều kiện kinh tế - hội địa phƣơng 22 1.3.3 Nhân tố thuộc thân 1.4 KIN N TX 24 IỆM P ÁT TRIỂN NƢỚC N OÀI VÀ TRON TX CỦA MỘT S ĐỊA P ƢƠN NƢỚC 26 1.4.1 Kinh nghiệm bang Quebec, Canađa 26 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Bắc Giang 27 1.4.3 Kinh nghiệm thành phố Đà Nẵng 30 K T LUẬN C ƢƠN 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HTX TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ N ÀN SƠN ẢN IÊN, KIN T - HỘI CỦA QUẬN N Ƣ N Đ N P ÁT TRIỂN Ũ TX 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 38 2.1.3 Đặc điểm hội 41 2.2 T ỰC TRẠN P ÁT TRIỂN TX QUẬN N Ũ ÀN SƠN 43 2.2.1 Thực trạng phát triển số lƣợng TX 43 2.2.2 Thực trạng phát triển Quy mô HTX 45 2.2.3 Thực trạng ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ HTX 51 2.2.4 Thực trạng quan hệ liên kết, phối hợp hoạt động HTX 53 2.2.5 Kết đóng góp TX vào phát triển kinh tế, hội quận 54 2.3 ĐÁN IÁ V TÌN ÌN P ÁT TRIỂN TX TẠI QUẬN N Ũ ÀN SƠN 58 2.3.1 Những thành tựu 58 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân tồn 63 K T LUẬN C ƢƠN 68 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HTX TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH 69 ƢỚN , MỤC TIÊU P ÁT TRIỂN TX Đ N NĂM 2020 69 3.1.1 Quan điểm 69 3.1.2 Định hƣớng phát triển 72 3.1.3 Mục tiêu phát triển TX quận Ngũ ành Sơn đến năm 2020 75 3.2 MỘT S IẢI P ÁP C Ủ Y U P ÁT TRIỂN TX TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN N Ũ ÀN SƠN Đ N NĂM 2020 77 3.2.1 iải pháp phát triển số lƣợng TX 77 3.2.2 iải pháp phát triển qui mơ, hình thức TX 79 3.2.3 iải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ 87 3.2.4 iải pháp mở rộng liên kết 88 3.2.5 92 ồn thiện sách hỗ trợ TX KI N N Ị 95 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc 95 3.3 MỘT S 3.3.2 Đối với thân TX K T LUẬN C ƢƠN KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) 102 105 106 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN , Đ Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN-XD Cơng nghiệp – xây dựng DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc ĐND ợp tác HTXNN Hợp tác nông nghiệp ICA Liên minh Hợp tác quốc tế ILO Tổ chức lao động quốc tế KDTH Kinh doanh tổng hợp KH-CN Khoa học - Công nghệ KT-XH Kinh tế - hội KTTT Kinh tế tập thể NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NLTS Nông lâm thủy sản SX-KD Sản xuất - Kinh doanh GTSX Giá trị sản xuất THT Tổ hợp tác TSLĐ Tài sản lƣu động TSCĐ Tài sản cố định TTCN Tiểu thủ công nghiệp TW Trung ƣơng TU Thành ủy UBND Ủy ban nhân dân VH,TT&DL Văn hóa - Thể thao Du lịch XDCB Xây dựng XHCN hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 Tên bảng Trang iá trị sản xuất ngành giai đoạn 2010-2014 39 2.2 Thu nhập bình quân/ngƣời/năm giai đoạn từ 2010-2014 39 2.3 Số lƣợng cấu lao động quận bình quân giai đoạn từ năm 2010-2014 42 2.4 Số lƣợng TX địa bàn quận Ngũ 2014) 45 2.5 Số lƣợng HTX phân bố phƣờng cuối năm 2014 45 2.6 Trình độ cán quản lý TX quận Ngũ ành Sơn 46 2.7 Số lƣợng viên HTX qua năm 47 2.8 Qui mô vốn HTX qua năm 48 2.9 Tình hình vốn góp HTX qua năm 48 2.10 Tình hình nợ vay HTX qua năm 50 2.11 Các mối quan hệ liên kết, phối hợp TX 54 2.12 Tình hình doanh thu, lợi nhuận TX 56 2.13 Đóng góp TX vào tăng trƣởng KT-XH 57 ành Sơn (2012- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong mục tiêu tổng quát phát triển KT-X năm 2011-2020 đƣợc trình bày Đại hội XI Đảng nhấn mạnh “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại; trị - hội ổn định, dân chủ, kỷ cương đồng thuận; đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giữ vững; vị Việt Nam trường quốc tế nâng lên; tạo tiền đề vững để phát triển cao giai đoạn sau” Kinh tế tập thể thành phần quan trọng kinh tế, khơng đóng góp vào tăng trƣởng kinh tế mà có đóng góp quan trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn hội Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Kinh tế tập thể không ngừng củng cố phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Qua thời gian thực hiện, với chủ trƣơng đắn Đảng, Nhà nƣớc, kinh tế nƣớc ta có bƣớc phát triển vƣợt bậc Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực, thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN tiếp tục đƣợc xây dựng hoàn thiện, lĩnh vực văn hóa, hội đạt thành tựu nhiều mặt, đời sống vật chất tinh thần nhân dân đƣợc cải thiện rõ rệt Nhiệm vụ đẩy mạnh CN , Đ thực đƣờng lối Đảng phát triển kinh tế tập thể, để kinh tế tập thể với kinh tế nhà nƣớc ngày trở thành tảng kinh tế đất nƣớc, đặt yêu cầu cấp thiết phải phát triển Hợp tác (HTX) số lƣợng, chất lƣợng, đồng thời đa dạng hóa mơ hình tổ chức hoạt động HTX Những năm qua, khu vực kinh tế HTX thành phố Đà Nẵng không ngừng đƣợc củng cố phát triển, ngày khẳng định đƣợc vai trò to lớn tất ngành khu vực Qua thực tiễn hoạt động, nhiều TX minh chứng đƣợc chất tốt đẹp tổ chức kinh tế, có tính hội nhân văn Tuy nhiên, qua tìm hiểu kết phát triển TX địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt quận Ngũ ành Sơn vấn đề đáng quan tâm, tập trung giải nhƣ: đa số HTX hoạt động mang tính đơn lẻ, thiếu liên kết theo hệ thống; phạm vi hoạt động nhỏ hẹp, thiếu vốn để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh; sở vật chất HTX thiếu; trình độ quản lý đội ngũ cán HTX nhiều hạn chế; ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hệ thống HTX ít, chủ yếu dịch vụ nông nghiệp Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn quận Ngũ ành Sơn, tác giả chọn đề tài: “Phát triển HTX địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phát triển TX địa bàn quận Ngũ ành Sơn năm qua, từ đề xuất định hƣớng giải pháp phát triển đến năm 2020 * Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa sở lý luận phát triển HTX; đánh giá thực trạng phát triển TX địa bàn quận Ngũ ành Sơn; đề xuất định hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển HTX quận Ngũ ành Sơn đến năm 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề kinh tế, tổ chức quản lý liên quan đến phát triển HTX quận Ngũ ành Sơn, thành phố Đà Nẵng 96 Các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị; Nghị Đảng phát triển kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012 Thực đầy đủ bố trí nguồn lực thực sách hỗ trợ ƣu đãi phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chƣơng trình hỗ trợ phát triển TX giai đoạn 2015-2020 Tuyên truyền Luật HTX tới tất cán nhân dân để ngƣời hiểu rõ Luật làm Luật Cần nghiên cứu ban hành đầy đủ hệ thống sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển TX địa bàn quận Tạo điều kiện cho HTX tham gia chƣơng trình, đề án phát triển kinh tế - hội Trung ƣơng, tỉnh, huyện xã, thị trấn đƣợc triển khai địa bàn Tạo điều kiện, định hƣớng cho HTX phát triển nhƣng không can thiệp sâu vào hoạt động HTX thuộc phạm vi quyền hạn HTX viên định Thực dân chủ đảm bảo thực quyền lực viên HTX việc lựa chọn nhân sự, đóng góp xây dựng phƣơng án kinh doanh kiểm tra kết hoạt động sản xuất kinh doanh HTX Tập trung phát triển hợp tác khu vực nông nghiệp nông thôn, coi nhiệm vụ trọng tâm nội dung quan trọng chiến lƣợc phát triển hợp tác Cần hƣớng tới mục tiêu đại phận nông dân ý thức đƣợc lợi nhiều mặt việc hợp tác làm ăn, tự nguyện tham gia hợp tác xã; hợp tác nơng nghiệp vƣơn lên đáp ứng tồn diện nhu cầu sản xuất, văn hóa, hội ngƣời dân nông thôn Phát triển hợp tác gắn với tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn xây dựng nông thôn Phát triển mạnh hợp tác tất lĩnh vực, ngành nghề nhằm phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Chú trọng phát triển hợp tác xã, đẩy mạnh tốc độ tăng trƣởng nâng tỷ trọng 97 hợp tác lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tác dụng nhiều mặt sản xuất, đời sống ngƣời dân, nhƣ tín dụng, tiểu thủ công nghiệp, tiêu dùng, giao thông vận tải Cùng với lĩnh vực truyền thống, cần phát triển hợp tác lĩnh vực, ngành nghề mới, nhƣ môi trƣờng, nhà đất đai, y tế chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực dịch vụ đời sống Phát triển hợp tác cần quan tâm đến đặc điểm, điều kiện mạnh vùng, khu vực, địa phƣơng Cần trọng đến phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, hình thức tổ chức kinh tế - hội cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phƣơng Phát triển hợp tác gắn với đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống, văn hóa, hội bà con, gắn với bảo vệ môi trƣờng, bảo đảm an ninh trật tự Do đó, phát triển hợp tác cần có hỗ trợ mạnh từ phía Nhà nƣớc chƣơng trình sách đặc thù, cụ thể sát thực Đảm bảo dân chủ quyền lực viên vấn đề có tính nguyên tắc HTX cần phải đƣợc thực tốt giúp HTX có điều kiện tồn hoạt động có hiệu Trong tổ chức máy quản lý TX nhƣ việc lựa chọn nhân tham gia máy quản lý cần viên tồn quyền định Trong HTX nơng nghiệp, vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng địa phƣơng có trách nhiệm theo dõi, tạo điều kiện, bồi dƣỡng cán quản lý phù hợp với yêu cầu thực tế Tránh việc làm có tính dân chủ hình thức nhƣ khuynh hƣớng bè phái, cục trong việc định nhân HTX Hỗ trợ HTX tiếp tục hoàn thiện chế quản lý, tăng cƣờng nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt yêu cầu viên Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, TX nhƣ chủ thể kinh tế khác hoạt động ngày phải đối mặt với thị trƣờng, chịu sàng lọc thị trƣờng thông qua cạnh tranh chủ thể kinh doanh Để HTX phát triển điều kiện nhƣ vậy, HTX phải thích 98 ứng với thị trƣờng chấp nhận cạnh tranh để tồn phát triển Bộ máy quản lý HTX phải gọn nhẹ, phải thực có lực quản lý, lực kinh doanh thực hoạch toán kinh doanh để nâng cao chất lƣợng phục vụ Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất sinh hoạt cách đồng có trọng điểm địa phƣơng địa bàn quận, đƣa tiến khoa học kỹ thuật vào quản lý, sản xuất, kinh doanh dịch vụ * Đối với Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng: Liên minh HTX tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp TX viên đồng thời có trách nhiệm xây dựng, củng cố phát triển kinh tế tập thể, kinh tế TX địa bàn thành phố Để đảm bảo, phát huy tốt vai trò Liên minh HTX thời gian tới cần tập trung thực số nhiệm vụ sau: - Trƣớc hết Liên minh HTX cần xây dựng đƣợc lực lƣợng cán bộ, cộng tác viên, đội ngũ chuyên gia giỏi, am hiểu sâu lĩnh vực kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tƣ vấn, hỗ trợ HTX giải tốt khó khăn, vƣớng mắc gặp phải - Liên minh HTX thành phố, UBND quận cần trọng mở lớp đào tạo nhằm giúp đội ngũ cán bộ, viên HTX nắm bắt kỹ thuật sản xuất kinh doanh tiên tiến , đại, có chuyên gia hƣớng dẫn ngƣời lao động việc sử dụng máy móc đại, ứng dụng khoa học tiên tiến giới để nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ Tổ chức giúp đỡ HTX việc phân phối công việc hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý - Tăng cƣờng hoạt động tƣ vấn sách, pháp luật, tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, dự án sản xuất kinh doanh cho HTX - Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dƣỡng cho cán HTX với nội 99 dung thiết thực nhƣ kỹ quản lý điều hành, chiến lƣợc hoạt động loại hình TX chế thị trƣờng, đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán HTX, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, xây dựng phƣơng án sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch đề án vay vốn, marketing - Hỗ trợ, phối hợp giải tốt vƣớng mắc HTX với đơn vị, tổ chức có liên quan theo pháp luật, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho HTX viên - Hỗ trợ HTX tiếp cận tốt dịch vụ “đầu vào, đầu ra”, tăng cƣờng liên doanh, liên kết HTX hệ thống với doanh nghiệp khác nhằm nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trƣờng hoạt động cho HTX - Quản lý tốt tăng thêm nguồn vốn, quỹ cho HTX, tổ hợp tác vay vốn với lãi suất ƣu đãi để triển khai thực chƣơng trình, dự án sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu viên phát triển HTX * Về tổ chức, quản lý Nhà nước HTX Các Sở, ban ngành, địa phƣơng cần phối hợp nghiên cứu đề xuất với thành phố ban hành chế, sách hỗ trợ, khuyến khích kinh tế tập thể phát triển Các ngành, địa phƣơng chủ động xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán quản lý nghiệp vụ cho khu vực kinh tế tập thể Nhà nƣớc hỗ trợ phần tồn kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng cán cho hợp tác Ngồi ra, địa phƣơng cần quan tâm, có sách thu hút cán quản lý khoa học kỹ thuật công tác hợp tác Các TX vào kết sản xuất, kinh doanh Điều lệ hợp tác tự định mức lƣơng chức danh cán quản lý, mức tiền công trả cho ngƣời lao động, thù lao trả cho viên TX định quan hệ phân phối Cán quản lý, khoa học kỹ thuật đƣợc tăng cƣờng công tác hợp 100 tác thời gian định đƣợc giữ nguyên lƣơng chế độ bảo hiểm hội, lƣơng 15% bảo hiểm hội cán nói ngân sách nhà nƣớc cấp; đƣợc hƣởng phụ cấp gắn với hiệu sản xuất, kinh doanh TX Thực bảo hiểm hội bắt buộc viên hợp tác ngƣời lao động làm việc theo hợp đồng, hƣởng tiền lƣơng, tiền công quy định Bộ luật Lao động; thành viên khác không tham gia bảo hiểm hội bắt buộc tạo điều kiện để tham gia bảo hiểm hội tự nguyện theo nhu cầu Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin việc cấp, đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh TX giải thủ tục hồ sơ liên quan đến hoạt động SXKD HTX Củng cố tăng cƣờng vai trò, trách nhiệm Liên minh HTX phát triển kinh tế tập thể; nâng cao hiệu hoạt động Liên minh HTX sở đổi phƣơng thức hoạt động nâng cao số lƣợng chất lƣợng đội ngũ cán lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sát sở nhiệt tình với phong trào kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ uy động lực lƣợng hội, tổ chức đoàn thể nƣớc quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể Tiếp tục hỗ trợ TX tham gia giới thiệu sản phẩm ội chợ nƣớc; tham gia hội giao thƣơng, phiên chợ hàng Việt, chƣơng trình kết nối cung cầu nhà sản xuất, sở sản xuất hàng nông sản địa bàn với doanh nghiệp, trung tâm thƣơng mại siêu thị nhằm giới thiệu, hỗ trợ, giúp sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm (mỗi năm tổ chức hỗ trợ từ 2-4 lƣợt TX tham gia đợt hội chợ, kết nối, giao thƣơng ) - Lựa chọn số TX có sản phẩm chất lƣợng cao, mẫu mã đẹp, có thƣơng hiệu giới thiệu cho doanh nghiệp xuất liên kết sản xuất tiêu thụ hàng hóa tiến đến xuất thị trƣờng nƣớc - ỗ trợ TX xây dựng phát triển thƣơng hiệu theo Chƣơng trình 101 phát triển thƣơng hiệu cho số sản phẩm ƣu tiên thành phố Đà Nẵng chƣơng trình khuyến cơng quốc gia (mỗi năm dự kiến hỗ trợ từ 2-4 HTX) - ỗ trợ TX địa bàn tham gia Sàn thƣơng mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm hội tiêu thụ sản phẩm mở rộng thị trƣờng, nhƣ tham gia lớp tập huấn, bồi dƣỡng ứng dụng thƣơng mại điện tử - Hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm HTX chuyên mục Công thƣơng hàng tháng Đài DRT, website Sở Công Thƣơng, website Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại Đà Nẵng Để triển khai Luật HTX năm 2012, Thành ủy, UBND thành phố ban hành văn đạo: Kết luận số 06-KL/TU ngày 17/7/2014 Thành ủy Đà Nẵng số chủ trƣơng, giải pháp thực Kết luận số 56KL/TW Bộ Chính trị khóa IX Kết luận đƣa nhiều chủ trƣơng, giải pháp nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, có cơng tác tun truyền ban hành văn triển khai Luật TX năm 2012; Công văn số 4220/UBND-KTN ngày 20/5/2014 UBND thành phố việc triển khai thực Luật Hợp tác năm 2012; Công văn số 5652/UBND-KTN ngày 20/6/2014 UBND thành phố việc tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 5092/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 UBND thành phố việc thành lập Ban đạo Phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng; Thơng báo số 270/TBVP ngày 22/8/2014 Văn phòng UBND thành phố việc Kết luận Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết họp BCĐ Phát triển kinh tế tập thể thành phố, có nội dung phân cơng trách nhiệm cho sở, ngành triển khai nội dung chuyển đổi mơ hình hoạt động HTX theo Luật, xây dựng kế hoạch đổi mới, phát triển HTX; nhằm triển khai, thực Luật Hợp tác để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, mơi trƣờng lành mạnh 102 kích thích đƣợc phong trào HTX phát triển Nhà nƣớc cần giảm tối đa thủ tục đăng ký thành lập HTX, mở rộng phạm vi kết nạp thành viên, có sách hỗ trợ tƣ vấn thành lập phát triển số lƣợng HTX, thành lập liên hiệp HTX tất ngành, lĩnh vực Các quan quản lý Nhà nƣớc theo ngành, lĩnh vực cần quan tâm đến công tác tƣ vấn, giúp đỡ HTX tháo gỡ khó khăn hƣớng cho HTX hoạt động Luật, không nên nặng cơng tác kiểm tra đa số lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ cán quản lý HTX nhiều hạn chế Cần tăng cƣờng quán triệt tƣ tƣởng, tạo nhận thức đắn, lòng tin nhân dân vị trí, vai trò HTX kinh tế quốc dân lợi ích HTX mang lại cho đời sống hội 3.3.2 Đối với thân HTX - Tận dụng hỗ trợ, nắm bắt hội Các HTX cần tranh thủ lãnh đạo Đảng, quản lý Chính quyền địa phƣơng để Nghị quyết, sách hỗ trợ phát triển HTX thực đƣợc triển khai có hiệu Sự quan tâm lãnh đạo Đảng, Chính quyền hỗ trợ tốt cho HTX giải tồn đọng TX cũ để lại giải tốt vấn đề phát sinh trình phát triển Thực tế cho thấy nơi Đảng ủy, Chính quyền quan tâm nơi TX hoạt động phát triển tốt, nhiên Đảng, Chính quyền khơng nên can thiệp sâu vào cơng việc nội HTX, không đƣa đạo áp đặt vƣợt thẩm quyền trái với Luật HTX quy định, cần có định hƣớng tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển HTX nông nghiệp gắn liền với khu vực nông thôn, nông dân đồng thời đầu mối tiếp nhận triển khai chƣơng trình an sinh hội góp phần ổn định tình hình kinh tế - trị hội địa phƣơng Trong thời gian đến, với q trình thị hóa thành phố, diện tích đất nơng nghiệp giảm dần cƣ dân đô thị ngày tăng lên dẫn 103 đến nhu cầu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tăng Đây điều kiên thuận lợi để Ban Quản trị HTX tiếp cận với mơ hình sản xuất mới, thị trƣờng tiêu thụ nhằm hỗ trợ cho hộ viên phát triển, nâng cao hiệu SX-KD, tăng doanh thu cho TX gián tiếp tạo điều kiện thúc đẩy HTX phát triển Do đó, Ban Quản trị HTX phải nhanh chóng tiếp cận chƣơng trình, dự án thành phố, địa phƣơng, tranh thủ hỗ trợ cấp, ngành để khai thác, mở rộng loại hình dịch vụ HTX, góp phần nâng hiệu hoạt động SX-KD HTX - Thực đầy đủ việc hạch tốn kế tốn phân tích kinh doanh Để thực tốt cơng tác hạch tốn kế tốn, cần có quy định trình độ kế tốn trƣởng HTX phải có từ Trung cấp Kế toán trở lên HTX phải mở sổ hạch toán kép nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải lập chứng từ, số liệu ghi sổ kế toán phải có chứng từ hợp pháp chứng minh, HTX lập đầy đủ báo cáo tài theo quy định để báo cáo trƣớc đại hội viên quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền Cùng với hạch toán kế toán, HTX phải thực chế độ phân tích kinh doanh tiến hành cách thƣờng xuyên để tìm bất hợp lý trình sản xuất kinh doanh dịch vụ, từ có chấn chỉnh kịp thời giúp cho HTX phát triển ổn định tìm phƣơng án sản xuất kinh doanh hợp lý nhằm khai thức, sử dụng tối đa nguồn lực HTX - Thực tốt việc quản lý tài chính, tài sản loại quỹ: Đây điều kiện, sở vật chất HTX tồn hoạt động Để tăng cƣờng quản lý sử dụng tài sản, nguồn vốn loại quỹ HTX có hiệu quả, mục đích trƣớc hết HTX phải thực đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ cách đồng bộ, đôi với việc khai thác sử dụng tài sản cần có quản lý giữ gìn, bảo quản tài sản cẩn thận, xóa bỏ tâm lý coi tài sản HTX công, vô chủ 104 Các nguồn quỹ HTX, chủ yếu đƣợc hình thành theo Luật định Nghị Đại hội viên, có nguồn quỹ Quỹ phát triển sản xuất, Quỹ dự phòng, Quỹ phúc lợi hội Những nguồn quỹ HTX có giá trị không lớn phần kết quản sản xuất kinh doanh, dịch vụ HTX hạn chế nên việc trích lập loại quỹ gặp khó khăn, số HTX sử dụng nguồn quỹ chƣa mục đích Vì vậy, thời gian tới HTX cần tăng cƣờng trích lập nguồn quỹ theo quy định có kế hoạch sử dụng loại quỹ mục đích, có hiệu nhằm mở rộng đƣợc quy mơ, đa dạng hóa loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ 105 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với quan điểm kinh tế tập thể mà nòng cốt mơ hình TX đƣợc xác định phận quan kinh tế quốc dân Ngũ ành Sơn, sở nghiên cứu lý luận thực tiễn phát triển TX, thời gian đến cần hƣớng trọng tâm vào việc tiếp tục thành lập TX, TX phi nông nghiệp, phát triển TX tất ngành, lĩnh vực; khuyến khích tạo điều kiện để TX mở rộng quy mơ sản xuất, liên kết, sáp nhập để hình thành TX có quy mơ lớn Thực đồng có hiệu giải pháp hồn thiện mơ hình tổ chức, hoạt động chế quản lý TX thơng qua nhân rộng mơ hình TX làm ăn có hiệu quả, đổi nội dung phƣơng thức hoạt động nguyên tắt Luật TX năm 2012, đa dạng hóa hình thức sở hữu, đảm bảo dân chủ quyền lực viên việc định vấn đề TX; nâng cao trình độ sử dụng đội ngũ cán quản lý thông qua việc hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng cán TX theo quy hoạch cách thƣờng xuyên, liên tục, ý bố trí cán sau đào tạo cách hợp lý, mạnh dạn thuê ngƣời có lực làm Chủ nhiệm TX; phát triển quy mô hình thức TX trọng phát triển số lƣợng TX hoạt động lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với tiềm mạnh quận, mở rộng mối quan hệ liên kết TX với TX với thành phần kinh tế khác, trọng phát triển vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, Nhà nƣớc có chế thuận lợi để TX đƣợc vay vốn hệ thống tín dụng kết hợp với việc thực sách ƣu đãi thuế sách đất đai, nâng cao khả tiếp cận thông tin thị trƣờng TX; nâng cao lực, kết hiệu hoạt động TX thông qua việc thực đầy đủ việc hoạch tốn phân tích kinh doanh, quản lý tốt tài tài sản TX; tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc TX nhằm tƣ vấn, giúp đỡ TX tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc tạo chế, sách, tạo niền tin nhân dân vị trí, vai trò TX 106 KẾT LUẬN Thực trạng phát triển HTX quận Ngũ ành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho thấy: Về phát triển tổ chức máy lực quản lý điều hành HTX bƣớc đầu phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng, có cấu số lƣợng hợp lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ tƣơng đối đảm bảo 26,9% có trình độ từ trung cấp, 32,5% có trình độ Cao đẳng, đại học, đáp ứng đƣợc nhiệm vụ quản lý điều hành HTX Tuy nhiên, hợp tác nơng nghiệp lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán quản lý điều hành hạn chế cần thực đồng giải pháp nêu để nâng cao đƣợc lực quản lý điều hành đối hợp tác nông nghiệp Về lực phát triển, kết hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX bƣớc đƣợc nâng lên, thu nhập cán bộ, viên ngƣời lao động đƣợc đảm bảo, bình quân thu nhập từ 2,2 đến 3,5 triệu đồng/ngƣời/tháng Doanh thu, lợi nhuận sau thuế, trả lãi theo vốn góp cho viên, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đƣợc gia tăng qua năm Tuy nhiên tiêu phản ánh hiệu kinh tế đạt đƣợc có khác biệt loại hình HTX ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ Về hiệu hội: Phát triển TX góp phần vào ổn định, an sinh hội, tạo phát triển hài hòa thành phần kinh tế Hàng năm tạo công ăn việc làm cho viên ngƣời lao động Quy tụ đƣợc cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ, yếu hội tập hợp lại với để phát huy sức mạnh tập thể, tạo tiền đề chuyển dịch cấu sản xuất từ quy mô nhỏ, manh mún lên quy mô lớn, tập trung đủ sức mạnh cạnh tranh chế thị trƣờng Tuy nhiên, TX địa bàn quận bộc lộ số hạn chế yếu kém, là: Quy mơ vốn, tài nhỏ bé HTX nông nghiệp, số lƣợng TX địa bàn quận so với địa phƣơng khác ít, thiếu liên kết HTX Doanh nghiệp thành phần kinh 107 tế khác, trình độ lực cán quản lý HTX nơng nghiệp hạn chế, chất lƣợng hoạt động dịch vụ thấp, sách đất đai, vốn, đào tạo, bồi dƣỡng cán TX chƣa đƣợc thực đồng hiệu Chính thế, đề tài đƣa định hƣớng giải pháp chủ yếu để khắc phục khó khăn góp phần đƣa TX địa bàn quận phát triển bền vững, hiệu Phát triển tổ chức, lực quản lý điều hành hợp tác xã, phát triển quy mô số lƣợng chất lƣợng hoạt động, mở rộng đa dạng ngành nghề kinh doanh dịch vụ theo giải pháp đƣợc đƣa Các HTX cần xem xét đánh giá lại mặt, bƣớc đổi khâu, tổ chức máy quản lý điều hành gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả, nâng cao trình độ lực, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngƣời lao động HTX, mở rộng quy mô đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ, tích lũy vốn kinh doanh, đầu tƣ trang bị sở vật chất, trang thiết bị đại, quản lý tài chính, tài sản, vốn quỹ công khai minh bạch rõ ràng, xây dựng phƣơng án sản xuất kinh doanh hiệu để khai thác tối đa nguồn lực địa phƣơng, tăng cƣờng mối quan hệ liên doanh, liên kết, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ Tranh thủ đạo hỗ trợ cấp ủy Đảng quyền địa phƣơng Mặc dù có nhiều cố gắng bám sát đối tƣợng nhƣ phạm vi nghiên cứu, song lực thân có hạn nên số nội dung luận văn dừng lại mức nêu lên tính logic, tính hệ thống vấn đề Những đề xuất giải pháp bƣớc đầu cần đƣợc tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu, hồn thiện cụ thể hóa nhằm nâng cao tính khả thi giải pháp Vì vậy, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả chân thành cảm ơn trân trọng dẫn nhà khoa học, chuyên gia kinh tế nhằm nhằm nâng cao nhận thức thân lĩnh vực phát triển kinh tế nói chung phát triển HTX nói riêng quận Ngũ ành Sơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (2002), Nghị số 13 – NQ/TW ngày 18/3/2002 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể [2] Ban Thƣờng vụ Thành ủy Đà Nẵng (2007), Nghị số 02-NQ/TU ngày 30/10/2007 phƣơng hƣớng củng cố, phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2015 [3] Ban Chấp hành Trung ƣơng nƣớc cộng hoà XHCN Việt Nam (Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013), Kết luận Bộ Chính trị đẩy mạnh thực Nghị Trung ƣơng khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể [4] PGS TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Nxb Thông tin Truyền thông [5] Bộ Kế hoạch Đầu tƣ - Vụ Hợp tác (2012), “Tư tưởng hợp tác Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia [6] Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (Thông tƣ số 01/2006/TT-BKH) hƣớng dẫn tiêu chí phân loại hợp tác [7] Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (Thông tƣ số 03/2014/TT-BK ĐT) hƣớng dẫn đăng ký TX chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX [8] Chi Cục thống kê quận Ngũ 2011 đến năm 2014, Ngũ [9] ành Sơn (2014), Niên giám thống kê từ năm ành Sơn Chính phủ (2013), Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết số điều Luật TX năm 2012 [10] Bùi Văn uyền, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Quốc Thái (2011), “HTX - nhìn từ thực tiễn Đồng Nai”, Nxb Chính trị quốc gia, Nội [11] Liên minh Hợp tác thành phố Đà Nẵng (2014), Tài liệu“Tuyên truyền kinh tế tập thể” [12] Liên minh Hợp tác thành phố Đà Nẵng (2014), Tài liệu tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể [13] Hồ Công Lƣỡng (2005), Luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển HTX kiểu nông nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam” [14] Nguyễn Minh Ngọc, Lê Quốc Hội, Lê Tất Phƣơng, Phạm Ngọc Linh, Vũ Minh Loan (2012),Sự phát triển hợp tác vai trò hợp tác ans inh hội, Nxb Tri thức [15] Quốc hội nƣớc cộng hoà XHCN Việt Nam (Luật số 23/2012/QH13), [16] Thành ủy Đà Nẵng (Kết luận số 06-KL/TU ngày 17/7/2014), Kết luận Thƣờng trực Thành ủy số chủ trƣơng, giải pháp thực Kết luận số 56-KL/TW Bộ Chính trị khóa IX [17] Nguyễn Minh Tú (2010), Mơ hình tổ chức HTX kiểu mới, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội [18] Trần Văn Thiện (2007), Luận án Tiến sỹ kinh tế “Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế HTX Việt Nam” [19] Đoàn Ngọc Tuấn (2012), Luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển HTX huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” [20] Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2007), Quyết định số 3282/QĐUBND ngày 04 tháng năm 2007 việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung đề án 38/BC-UB tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng [21] Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2008), Quyết định số 7303/QĐUBND ngày 09 tháng năm 2008 việc ban hành kế hoạch thực Nghị Quyết 02-NQ/TU ngày 30/10/2007 Ban Thƣờng vụ thành ủy Đà Nẵng phƣơng hƣớng củng cố, phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2015 [22] Uỷ ban nhân dân quận Ngũ ành Sơn (2015), Quyết định số 888/QĐUBND ngày 18 tháng năm 2015 việc ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể địa bàn quận Ngũ ành Sơn, giai đoạn 2016-2020 Uỷ ban nhân dân quận Ngũ ành Sơn (2014), Kế hoạch số 22/KH-[23] UBND ngày 05 tháng năm 2014 phát triển kinh tế tập thể địa bàn quận Ngũ ành Sơn giai đoạn 2014-2016 định hƣớng đến năm 2020 [24] Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2015), Kế hoạch số 5494/KHUBND ngày 17 tháng năm 2015 phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng 05 năm 2016-2020 [25] Nguyễn Đình Khánh Vân (2012), Luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển HTX nông nghiệp địa bàn huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng” ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ TIẾN THIỆN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN... 1: Cơ sở lý luận phát triển ợp tác xã Chương 2: Thực trạng phát triển HTX địa bàn quận Ngũ Sơn ành Chương 3: Định hƣớng giải pháp phát triển HTX quận Ngũ ành Sơn, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài... kết hợp với số liệu Chi cục Thống kê quận Ngũ ành Sơn để đề xuất giải pháp hiệu nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác xã địa bàn quận Ngũ ành Sơn, thành phố Đà Nẵng 9 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hợp tác xã trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng , Phát triển hợp tác xã trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay