Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP hàng hải , chi nhánh đà nẵng

105 6 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG THỊ NHẬT THƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG THỊ NHẬT THƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lương Thị Nhật Thương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBNV Cán nhân viên CVTD Cho vay tiêu dùng DPRR Dự phòng rủi ro HĐKD Hoạt động kinh doanh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp Maritime Bank Ngân hàng TMCP Hàng Hải Maritime Bank Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Hàng HảiChi nhánh Đà Nẵng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần SXKD Sản xuất kinh doanh NSNN Ngân sách nhà nước MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tính khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.2 Vai trò cho vay tiêu dùng 11 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng NHTM 12 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG 15 1.2.1 Mục đích phân tích tình hình CVTD 15 1.2.2 Nội dung phân tích tình hình CVTD 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢICHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (MARITIME BANK ĐÀ NẴNG) 26 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI – CN ĐÀ NẴNG (MARITIME BANK ĐÀ NẴNG) 26 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Maritime Bank Maritime Bank Đà Nẵng 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Maritime Bank Maritime Bank Đà Nẵng 30 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Maritime Bank Đà Nẵng 32 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI – CN ĐÀ NẴNG 40 2.2.1 Môi trường cho vay tiêu dùng 40 2.2.2 Phân tích kết Cho vay tiêu dùng NH TMCP Hàng Hải – CN Đà Nẵng 44 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NH TMCP HÀNG HẢI – CN ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 68 2.3.1 Thành công 68 2.3.2 Tồn nguyên nhân .69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP HÀNG HẢICHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP HÀNG HẢICHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 72 3.1.1 Định hướng chung Maritime Bank Đà Nẵng .72 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động CVTD Maritime Bank Đà Nẵng 74 3.1.3 Bối cảnh thị trường .74 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển nguồn khách hàng mục tiêu 78 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện quy trình CVTD 81 3.2.3 Nhóm giải pháp lãi suất phí CVTD 82 3.2.4 Nhóm giải pháp sản phẩm CVTD 83 3.2.5 Nhóm giải pháp nhân 84 3.2.6 Nhóm giải pháp kiểm tra, giám sát khoản vay .85 3.2.7 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 3.3 KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Đối với Chính phủ, ngành liên quan 87 3.3.2 Đối với NHNN 88 3.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Dư nợ cho vay giai đoạn 2012 – 2014 Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Đà Nẵng 34 2.2 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2012 – 2014 Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Đà Nẵng 36 2.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2012 – 2014 ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Đà Nẵng 39 2.4 Lãi suất CVTD không TSĐB số Ngân hàng vào cuối năm 2014 55 2.5 Dư nợ CVTD Ngân hàng TMCP Hàng HảiChi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2012- 2014 59 2.6 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng Maritime Bank ĐN giai đoạn 2012-2014 60 2.7 Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm Maritime Bank ĐN giai đoạn 2012-2014 62 2.8 Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn Maritime Bank Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014 64 2.9 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu CVTD Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 66 2.10 Chỉ tiêu tỷ lệ trích DPRR CVTD Maritime Bank Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 66 2.11 Thu nhập từ hoạt động CVTD Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 Maritime Bank Đà 67 2.12 Dư nợ tỷ trọng dư nợ CVTD Nẵng địa bàn Thành phố Maritime Bank Đà 68 Maritime Bank Đà DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động Maritime Bank năm 2014 30 2.2 Tình hình dư nợ Maritime Bank Đà Nẵng qua năm 2012-2014 35 2.3 Tình hình huy động vốn Maritime Bank Đà Nẵng qua năm 2012-2014 37 3.1 Kết kháo sát nhu cầu vay vốn tiêu dùng 76 3.2 Kết khảo sát nguyên nhân không muốn vay vốn Ngân hàng 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng lĩnh vực thiếu phát triển kinh tế Những nghiên cứu lý luận thực tiễn chứng tỏ rằng: “Hệ thống ngân hàng với hàng ngàn chi nhánh khắp giới tác động ngày nhiều tới phát triển toàn kinh tế nói chung phát triển kinh tế quốc gia riêng biệt” Cho đến tận năm trước đây, nghiệp vụ cho vay tiêu dùng chưa khai phá mức Việt Nam Nguyên nhân mức độ phổ quát dịch vụ ngân hàng phạm vi toàn quốc toàn dân số Việt Nam khiêm tốn so với tiêu chuẩn khu vực giới, thực trạng tránh khỏi kèm với mức độ phát triển kinh tế mức thấp Cho vay tiêu dùng cần đầu tư lớn vào mạng lưới, dịch vụ, nhân sự, phần mềm, thiết bị Do đó, bối cảnh nhu cầu tiềm hạn chế, chi phí quản lý khoản vay nhỏ lẻ tính đầu người hay giao dịch trở nên lớn, không kinh tế với đa số ngân hàng thương mại Việt Nam Ngược lại, cho vay doanh nghiệp dự án lại “nhàn” có lợi nhuận nhiều, rủi ro so với cho vay tiêu dùng, đặc biệt cho vay doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vốn ngầm định phá sản nhà nước bảo lãnh cho khoản vay chúng Nhưng năm gần đây, cho vay doanh nghiệp dự án ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn Sự cạnh tranh thị trường cho vay doanh nghiệp dự án ngày trở nên khốc liệt với đời tăng trưởng quy mô khả “bao sân” nhiều ngân hàng nước, đổ nhiều ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước Song song với co hẹp quy mơ, đồng thời kèm với 82 điểm ngoại lệ, việc trình cấp gây thời gian dẫn đến khách hàng tâm lý chán nản cán bán hàng Vì vậy, cần phân cấp phê duyệt ngoại lệ rộng cho CM nhằm giải nhanh cho KH Đồng thời, vào tỷ lệ trình điểm ngoại lệ, trung tâm phát triển sản phẩm Maritime Bank cần điều chỉnh kịp thời quy định sản phẩm để phù hợp với thực tế kinh doanh Tham gia vào quy trình CVTD có nhiều nhân khác với trách nhiệm khác Thời gian để định phê duyệt khoản vay Maritime Bank không nhanh số ngân hàng khác Vì vậy, ngân hàng cần quy định rõ thời hạn tối đa phải hồn thành mảng cơng việc (hiện quy định thời gian thẩm định – phê duyệt kể từ chuyên viên phê duyệt tín dụng nhận đủ hồ sơ theo danh mục) Các hợp đồng mẫu biểu ký kết với Ngân hàng cần ngắn gọn, đơn giản nhằm giảm thiểu thời gian soạn thảo, in ấn, ký, lưu trữ hồ sơ tín dụng 3.2.3 Nhóm giải pháp lãi suất phí CVTD Maritime Bank cần đưa nhiều gói lãi suất khác cho khách hàng lựa chọn: Ưu đãi tháng, tháng, năm tùy theo thời gian vay Biên độ điều chỉnh lãi suất phù hợp với Ngân hàng bạn (ở mức biên độ 3,5%/năm – 4%/năm) Mức lãi suất tham chiếu để điều chỉnh lãi suất vay đến hạn cần công bố công khai quầy giao dịch website Ngân hàng để tạo tin tưởng cho khách hàng Để khuyến khích khách hàng vay tiêu dùng khơng tài sản đảm bảo, việc giảm lãi cho khách hàng nhận lương qua thẻ Maritime Bank, Ngân hàng cần có chế ưu đãi giảm lãi suất cho nhóm khách hàng từ người trở lên nhằm đạt lượng hồ sơ nhiều để tăng nhanh dư nợ Mức phí phạt trả nợ trước hạn cần xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo Ngân hàng không bị thiệt thòi khách hàng trả nợ trước hạn 83 đảm bảo để cạnh tranh với Ngân hàng bạn Maritime Bank cần có chế riêng cho việc miễn giảm phí định giá TSĐB khoản vay lớn Các tài sản đảm bảo đến kỳ định giá lại việc phải làm Ngân hàng nên đề nghị không áp dụng thu phí định giá 3.2.4 Nhóm giải pháp sản phẩm CVTD Hiện nay, CVTD khơng TSĐB có đến sản phẩm riêng biệt cho ba đối tượng khách hàng khác Bản chất sản phẩm tương tự, khác phần đối tượng vay, mức thu nhập tối thiểu hạn mức vay vốn Còn lại, quy định khác hồ sơ vay vốn, thời hạn vay vốn… tương đồng Vì vậy, để thuận tiện cho việc nắm bắt sản phẩm, sản phẩm nên gộp chung lại với phân định rõ điểm khác biệt Mức cho vay: Đối với quy chế cho vay hỗ trợ KHCN mua nhà ở, đất xây dựng, sửa chữa nhà (có tài sản đảm bảo quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở), điều khoản hạn chế mức cho vay thấp chịu phụ thuộc lớn vào giá trị định giá tài sản đảm bảo Vì vậy, Maritime Bank cần nâng tỷ lệ cho vay tài sản đảm bảo khách hàng thuộc đối tượng cho vay tín chấp (vì khơng sử dụng tài sản đảm bảo họ có khoản vay định Ngân hàng) Đối với sản phẩm cho vay mua ô tô: Nếu Maritime Bank triển khai sản phẩm nên mở rộng tài sản đảm bảo cho khoản vay, gồm bất động sản, xe ô xe ô tô cũ Tuy nhiên, việc nhận tài sản đảm bảo ô tô cũ cần cân nhắc thời hạn lưu hành xe (không nên nhận chấp xe lưu hành năm) Tỷ lệ cho vay tài sản đảm bảo phân chia theo loại tài sản đảm bảo nhằm hạn chế rủi ro Thời hạn cho vay mua xe ô tô Ngân hàng thường không năm Tuy nhiên, để tạo cạnh 84 tranh cho sản phẩm, Maritime Bank thiết kế sản phẩm với thời hạn vay dài hạn (có thể kéo dài đến – năm) 3.2.5 Nhóm giải pháp nhân  Về cơng tác tuyển dụng: Hiện việc tuyển dụng nhân Maritime Bank thực thông qua đối tác công ty M talent Công ty làm việc chuyên nghiệp không địa bàn thành phố nên chưa tìm kiếm nhân tốt Vì vậy, công tác tuyển dụng cần đổi nội dung hình thức Việc tổ chức thi tuyển từ khâu đề thi, chấm thi vấn ứng viên cần tổ chức chuyên nghiệp, công khai minh bạch, đảm bảo nhân có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với vị trí cần tuyển Maritime Bank Đà Nẵng cần có lớp nhân dự bị tuyển chọn từ trường Đại học chuyên ngành khu vực  Về công tác đào tạo: Nhằm thực chiến lược đầu tư phát triển nhân dài hạn, chương trình đào tạo liên tục cần cải tiến, cập nhật nội dung, hình thức phương pháp đào tạo để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, đáp ứng giai đoạn phát triển Các nhân viên phải tham gia khóa đào tạo định hướng cho nhân viên, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo kỹ mềm Để tiết kiệm thời gian chi phí, chương trình đào tạo trực tuyến, online cần tiếp tục phát huy mạnh Nhân viên phải thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ (có thể định kỳ tháng tháng), cách để nhắc nhở nhân viên đọc hiểu kỹ quy trình sản phẩm Ngân hàng  Về công tác quản trị nhân sự: Cùng với việc triển khai dự án chuyển đổi mơ hình tổ chức, cơng tác bố trí, xếp, ln chuyển nhân cần triển khai mạnh mẽ Nhằm tạo nguồn lãnh đạo tiềm năng, có kiến thức sâu rộng, nhiều kinh nghiệm chuyên môn quản lý điều hành, giúp bổ sung nguồn cán tài vào đội ngũ nhà lãnh đạo để 85 dẫn dắt Maritime Bank phát triển ổn định, bền vững, Maritime Bank cần triển khai xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho vị trí cơng việc Cơ chế hưởng lương theo kết kinh doanh cần tính tốn lỹ lưỡng, xem tiếp tục cơng cụ quản trị đắc lực việc đo lường hiệu công việc CBNV đồng thời tạo tảng cho việc đảm bảo chế độ đãi ngộ công bằng, minh bạch  Về chương trình gắn kết nhân sự: Maritime Bank Đà Nẵng cần tổ chức câu lạc dành cho chuyên viên bán hàng sinh hoạt định kỳ hàng tuần để có trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ xử lý tình với khách hàng tìm kiếm giải pháp phát triển khách hàng 3.2.6 Nhóm giải pháp kiểm tra, giám sát khoản vay Khác với sản phẩm dịch vụ khác, cho vay trình lâu dài bao gồm diễn biến trước, sau cho vay Nếu trước cho vay việc dự báo đánh giá khả khách hàng; cho vay việc nhận nợ khách hàng, sau cho vay q trình theo dõi thu hồi nợ Thơng qua việc kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng Vì chuyên viên bán hàng cần phải thiết lập kế hoạch kiểm tra nội dung bản: - Việc sử dụng nguồn vốn vay khách hàng có phù hợp, có mục đích ký hợp đồng tín dụng khơng? Đây khâu kiểm tra sau cho vay quan trọng để xác định tính xác, trung thực khách hàng - Tình hình tài sản đảm bảo nào? Khách hàng có thực cam kết sử dụng tài sản chấp ngân hàng hay không? Định kỳ tuân thủ hoạt động kiểm tra định giá lại tài sản đảm bảo để kịp thời điều chỉnh mức vay khách hàng - Tình hình thực trả nợ gốc lãi khách hàng có kế 86 hoạch ký - Tình hình tài chính, thu nhập khách hàng có thay đổi biển động ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng hay không? Những nội dung quan trọng nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả thiện chí trả nợ khách hàng Mặt khác, để thực quản lý khoản vay an toàn, hạn chế rủi ro khoản vay tiêu dùng, cán tín dụng nên đề nghị khách hàng mua bảo hiểm thiệt hại tài sản thời gian vay như: bảo hiểm vật chất xe (đối với tài sản đảm bảo phương tiện lại xe ô tô), mua bảo hiểm hỏa hoạn cháy nổ (đối với tài sản đảm bảo nhà ở, đất ở), mua bảo hiểm bảo an tín dụng tương ứng với số tiền, kỳ hạn vay Bên cạnh cơng tác kiểm tra cán tín dụng phận Kiểm tra giám sát tuân thủ Chi nhánh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ cho vay khách hàng đảm bảo tính trung thực, minh bạch khách quan để nhanh chóng phát rủi ro, xử lý kịp thời, đảm bảo tính an tồn cho khoản vay 3.2.7 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng giải pháp quan trọng việc trì phát triển khách hàng Vì vậy, Maritime Bank cần xem xét để cải thiện chất lượng dịch vụ sau: - Nhân viên phải đào tạo chuyên nghiệp đầy đủ sản phẩm để hướng dẫn tư vấn cặn kẽ cho khách hàng loại sản phẩm vay tiêu dùng sản phẩm - Cập nhật cho KH chương trình mới, sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân Maritime Bank - Các phòng ban phối hợp xử lý nhanh khiếu nại cho khách hàng 87 lỗi hệ thống, mạng viễn thông, hệ thống nhà cung cấp, … - Đặt hộp thư góp ý quầy thực khảo sát ý kiến khách hàng định kỳ hàng quý chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng; thường xuyên cập nhật ý kiến đóng góp, băn khoăn vướng mắc nhằm điều chỉnh cách phục vụ khách hàng cho phù hợp - Chăm sóc khách hàng sau giải ngân: nhắc nợ đầy đủ, thăm hỏi khách hàng, cập nhật lãi suất… giúp khách hàng có yên tâm tối đa sử dụng dịch vụ Maritime Bank, từ nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ khách hàng tạo động lực để khách hàng giới thiệu thêm khách hàng cho Maritime Bank 3.3 KIẾN NGHỊ Bên cạnh giải pháp trình bày trên, tác giả có số kiến nghị phủ, ngành liên quan, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố: 3.3.1 Đối với Chính phủ, ngành liên quan - Chính phủ cần đưa biện pháp nhằm bình ổn kinh tế vĩ mơ, xác định rõ mục tiêu hướng phát triển kinh tế… tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nâng cao mức sống thu nhập người lao động, mở rộng CVTD - Chính phủ cần nghiên cứu để đưa luật định, Nghị định có liên quan sách tài nhà đất, phù hợp với điều kiện thực tế - Các ngành cần hỗ trợ giảm thiểu thời gian xử lý loại giấy tờ hành giúp cho khách hàng vay vốn dễ dàng như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian công chứng, đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo 88 - Đối với việc xử lý tài sản cầm cố, có TSĐB người vay khả chi trả, đề nghị quan chức phối hợp với NHTM việc tạo nên tổ cơng tác có đủ thẩm quyền giúp ngân hàng phát mại tài sản, nhanh chóng thu hồi nợ, giảm bớt rủi ro chi phí bảo quản, phát mại tài sản 3.3.2 Đối với NHNN - NHNN cần đổi chế lãi suất phù hợp với mục tiêu sách tiền tệ, phù hợp với nhu cầu tiền tệ điều kiện thực tế; linh hoạt việc điều hành công cụ sách tiền tệ tỷ giá, lãi suất, dự trữ bắt buộc để hoạt động NHTM thay đổi phù hợp với diễn biến thị trường - NHNN cần hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy, quy định, hướng dẫn cụ thể sản phẩm dịch vụ CVTD, tránh nhầm lẫn xung đột việc thực thi, văn hỗ trợ tạo hành lang pháp lý thơng thống đầy đủ nhằm bảo vệ NHTM phát triển hoạt động cho vay Khoảng thời gian từ lúc ban hành định, quy định đến có thay đổi cần kéo dài tránh thay đổi liên tục Việc thay đổi liên tục gây khó khăn cho NHTM việc đầu tư thời gian, chi phí để đào tạo, hướng dẫn cán hoạt động dễ xảy sai sót - NHNN cần có sách khuyến khích phát triển tín dụng tiêu dùng phù hợp biện pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển SXKD, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - NHNN cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động CVTD NHTM niêm yết lãi suất, điều kiện cho vay theo quy định pháp luật hành nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng cạnh tranh lành mạnh ngân hàng 89 3.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng - Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cần đầu tư phát triền công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phục vụ đời sống người dân, góp phần gia tăng mức cung hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu công chúng ngày tốt hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng - Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cần xây dựng khung giá nhà đất sát giá thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng Ngân hàng Bảng khung giá nhà đất cần cập nhật thường xuyên tuyến đường mở, đặt tên để tiện lợi cho việc tra cứu giá công tác thẩm định tài sản - Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cần tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng việc phối hợp với quan ban ngành có liên quan việc xử lý nợ vay, tháo gỡ khó khăn vướng mắc khâu thi hành án 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở điểm tồn rút từ việc phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Maritime Bank Đà Nẵng, chương luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp bao gồm: Tiềm phát triển thị trường CVTD Chiến lược phát triển Maritime Bank nói chung Chi nhánh nói riêng, nhận định đưa từ thực trạng phát triển CVTD phân tích Chương - Trên sở phân tích đề xuất giải pháp, luận văn đưa số giải pháp nhằm mở rộng CVTD Chi nhánh - Luận văn đề xuất kiến nghị với Cơ quan quyền nhằm tạo tiền đề cho việc triển khai giải pháp đề xuất 91 KẾT LUẬN Thói quen người tiêu dùng Việt Nam dần có thay đổi, thay tích lũy đủ số tiền để mua sản phẩm mong muốn, khách hàng hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu tốn khoản tích lũy sau Nhu cầu tiêu dùng tăng lên thúc đẩy nhà sản xuất mở rộng hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đó, qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung Đối với hệ thống ngân hàng nói riêng, cho vay tiêu dùng đem lại nguồn thu nhập quan trọng tạo điều kiện cho Ngân hàng bán trọn gói sản phẩm dịch vụ tới khách hàng Do đó, mảng kinh doanh Ngân hàng trọng đẩy mạnh CVTD xu tất yếu hoạt động Ngân hàng kinh tế ngày phát triển mặt Đây thị trường tiềm năng, mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng Do đó, việc khắc phục hạn chế, tìm nguyên nhân đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng nhu cầu cần thiết đồi với ngân hàng Dựa sở số liệu thống kê, phân tích lý luận bản, luận nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn ảnh hưởng đến mức độ phát triển CVTD chưa xứng với tiềm Maritime Bank Đà Nẵng Từ đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tích cực góp phần mở rộng CVTD Maritime Bank Đà Nẵng Trong trình nghiên cứu, thân nhiều nỗ lực khả hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi tồn tại, khiếm khuyết Tác giả mong muốn nhận đóng góp quý báu độc giả, nhà nghiên cứu thầy cô để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Võ Thị Thúy Anh, Th.S Lê Phương Dung, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB tài [2] Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Hàng Hải năm 2013, 2014 [3] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hảichi nhánh Đà Nẵng năm 2013, 2014 [4] PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê [5] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất giao thông vận tải [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê [7] Nguyễn Thị Khuyên (2014), Giải pháp đẩy mạnh hoạt động CVTD Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] TS Nguyễn Hòa Nhân (2011), Tài tiền tệ, Nhà xuất tài [9] Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật tổ chức tín dụng, hướng dẫn quản lý sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, NXB tàichi nhánh phía Nam [10] Quy trình cho vay tiêu dùng có đảm bảo tài sản số QT.TD.038 Maritime Bank [11] Đỗ Thị Thùy Trang (2011), Giải pháp phát triển CVTD chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Phạm Thị Phương Thảo (2010), Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, chi nhánh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [13] Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB thống kê Hà Nội [14] Đặng Ngọc Việt (2013), Giải pháp mở rộng cho vay KHCN Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Website: [15] http://Maritime Bank.com.vn/ [16] http://www.mof.gov.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU VAY TIÊU DÙNG Xin chào ông (bà)! Tôi tên Lương Thị Nhật Thương, học viên cao học lớp Tài chínhNgân hàng Tơi thực đề tài nghiên cứu “Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Hàng HảiChi nhánh Đà Nẵng” Ơng (bà) vui lòng trả lời giúp tơi số thông tin sau Những thông tin sử dụng nghiên cứu thân tôi, hoàn toàn bảo mật Họ tên người khảo sát:….…………………………………… Số điện thoại người khảo sát:…………………………………… Phần I: Thơng tin chung 1.1 Giới tính □ Nam □ Nữ 1.2 Đối tượng: □ Đang học □ Không làm □ Đang làm □ Tự kinh doanh □ Nghỉ hưu 1.3 Độ tuổi: □18 - 30 tuổi □30-45 tuổi □45 - 60 tuổi □ > 60 tuổi 1.4 Tình trạng nhân: □ Có gia đình □ Đã ly □ Độc thân □ Góa 1.5 Trình độ học vấn: □ Sau đại học □ Đại học □ Cao đẳng □ THPT, Trung cấp □ Dưới TH  1.6 Mức thu nhập tháng: □ Dưới triệu đồng □ Từ 5-10 triệu đồng □ Từ 10 - 20 triệu đồng □ Trên 20 triệu đồng 1.7 Tình trạng nhà ở: □ Có nhà riêng □ Hiện chung □ Hiện nhà thuê □ Khác 1.8 Ơng(bà) có ý định vay vốn tiêu dùng Ngân hàng khơng? □ Có Chuyển sang phần II □ Khơng Chuyển sang câu 1.9  1.9 Vì ông(bà) không vay vốn tiêu dùng: □ Không có nhu cầu  □ Khơng biết đến hình thức  □ Khơng có tài sản chấp  □ Thủ tục phức tạp □ Năng lực tài Ngân hàng chưa đủ □ Chính sách tín dụng Ngân hàng chưa phù hợp □ Khả quản lý Ngân hàng    □ Lãi suất cao  □ Thu nhập khơng ổn định, khơng có khả chi trả  □ Khác: (nêu rõ) ………………………………………………   Phần II: Nhu cầu vay vốn tiêu dùng: 2.1 Mục đích vay vốn tiêu dùng: □ Mua, sửa, xây nhà nhận chuyển nhượng QSD đất để làm nhà □ Mua xe ô tô □ Mua sắm phương tiện lại khác, vật dụng gia đình □ Chi phí học tập chữa bệnh □ Người lao động làm việc nước □ Thấu chi tài khoản khác (Ghi rõ: ………………………………………………………… ) 2.2 Nhu cầu vốn vay tiêu dùng: □ Dưới 50 triệu đồng □ 50 - 100 triệu đồng □ 100 - 500 triệu đồng □ Trên 500 triệu đồng 2.3 Nhu cầu tài sản bảo đảm: □ Khơng có bảo đảm □ Có bảo đảm phần □ Có bảo đảm toàn  2.4 Nhu cầu thời hạn vay: □ Ngắn hạn □ Trung hạn  □ Dài hạn 2.5 Nhu cầu Ngân hàng cho vay: □ NH TMCP Ngoại thương □ NH TMCP Sài Gòn Thương tín □ NH TMCP Á Châu □ NH TMCP Hàng HảiNgân hàng khác (Nêu rõ):  2.6 Lý lựa chọn Ngân hàng: □ Thủ tục đơn giản □ Lãi suất hợp lý □ Đội ngũ cán chuyên nghiệp □ Uy tín  □ Khác: (nêu rõ) ………………………………………………………    Xin cám ơn ông( bà) giúp tơi hồn thành phần vấn này!  ... vay tiêu dùng? Vai tr , đặc điểm phân loại - Xác định phân tích tình hình cho vay tiêu dùng gồm phân tích nội dung gì? - Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà. .. CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (MARITIME BANK ĐÀ NẴNG) 26 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI – CN ĐÀ NẴNG (MARITIME BANK ĐÀ... Bank Đà Nẵng 32 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI – CN ĐÀ NẴNG 40 2.2.1 Môi trường cho vay tiêu dùng 40 2.2.2 Phân tích kết Cho vay tiêu dùng NH TMCP Hàng Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP hàng hải , chi nhánh đà nẵng , Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP hàng hải , chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay