Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải, chi nhánh đà nẵng

110 6 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ng ời h ớng n kho họ : TS Tr Đà Nẵng - Năm 2015 ng S Qu LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Thị Ngọc Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn .3 Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ MOBILE BANKING 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.1.3 Lý thuyết ngân hàng điện tử 11 1.1.2 Mobile Banking 12 1.2 SỰ CHẤP NHẬNSỬ DỤNG DỊCH VỤ 14 1.2.1 Các khái niệm hành vi khách hàng 14 1.2.2 Sự chấp nhận sử dụng dịch vụ công nghệ 16 1.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VỀ CHẤP NHẬNSỬ DỤNG DỊCH VỤ 17 1.3.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 17 1.3.2 Thuyết hành vi kế hoạch (TPB) 18 1.3.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) 20 1.3.4 Mơ hình lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ UTAUT 21 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY VỀ SỰ CHẤP NHẬN MOBILE BANKING 23 1.4.1 Nghiên cứu ý định hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking Luarn Lin, năm 2005 23 1.4.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến khả chấp nhận Mobile Banking khách hàngnhân áp dụng mơ hình UTAUT ChianSon Yu, năm 2012 25 1.4.3 Nghiên cứu việc chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking Bong-Keun Jeong cộng sự, năm 2012 .26 1.5 CƠ SỞ THỰC TẾ 30 1.5.1 Tình hình sử dụng Mobile Banking giới 30 1.5.2 Tình hình phát triển Mobile Banking Việt Nam 32 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .35 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 36 2.2.1 Xây đựng mơ hình nghiên cứu 36 2.2.2 Xây dựng thang đo 39 2.2.3 Các giả thuyết nghiên cứu 40 2.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 42 2.4 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 43 2.4.1 Tham khảo ý kiến chuyên gia .43 2.4.2 Nghiên cứu thử nghiệm 48 2.4.3 Thiết kế câu hỏi 51 2.5 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .54 2.5.1 Đối tƣợng khảo sát .54 2.5.2 Thu thập liệu 54 2.5.3 Phƣơng pháp phân tích liệu .54 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 3.1 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA .59 3.1.1 Độ tuổi 59 3.1.2 Giới tính 59 3.1.3 Thời gian giao dịch với Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng 60 3.1.4 Mức độ sử dụng thƣờng xuyên khách hàng: 60 3.1.5 Loại dịch vụ thƣờng xuyên sử dụng Mobile Banking 61 3.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 62 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 63 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá cho mơ hình 1: Kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hƣởng xã hội cảm nhận tin tƣởng tác động đến ý định hành vi 64 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho mơ hình 2: Ý định hành vi điều kiện thuận lợi ảnh hƣởng đến hành vi chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking 66 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THIẾT 67 3.4.1 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 67 3.4.2 Phân tích đánh giá khách hàng nhân tố nhân học ảnh hƣởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ Moblie Banking khách hàng ngân hàng TMCP Hàng Hải Chi nhánh Đà Nẵng 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .75 4.1 KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP NGHIÊN CỨU .75 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.2.1 Đối với ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Đà Nẵng 76 4.2.2 Đối với cấp quản lý nhà nƣớc 78 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 79 4.4 HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản s o) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Nhận xét chung nghiên cứu trƣớc 29 2.1 Xây dựng thang đo cho mơ hình 39 2.2 Thang đo hiệu chỉnh 47 2.3 Hệ số Cronbach Alpha nhóm nhân tố tiền kiểm định thang đo 50 2.4 Mã hóa thang đo 52 3.1 Hệ số tin cậy 62 3.2 Kết phân tích EFA biên độc lập mơ hình 65 3.3 Kết phân tích EFA biến phụ thuộc mơ hình 66 3.4 Kết phân tích EFA biến mơ hình 67 3.5 Kết phân tích hồi quy đa biến với biến phụ thuộc Z1 68 3.6 Kết luận phƣơng trình hồi quy đa biến 69 3.7 Kết phân tích hồi quy đa biến với biến phụ thuộc HV 70 3.8 Kết luận phƣơng trình hồi quy đa biến 71 3.9 Kết phân tích độ tuổi tác động đến ý định hành vi 72 3.10 Kiểm định Anova 73 3.11 Kết qủa phân tích ANOVA 73 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình TRA Aen Fishbein 17 1.2 Mơ hình TPB Ajzen (1988) 19 1.3 Mơ hình TAM Davis 20 1.4 Mơ hình UTAUT Venkatesh (2003) 21 1.5 Mơ hình nghiên cứu Luarn Lin ý định hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking (2005) 24 1.6 Mơ hình Chia –Son Yu yếu tố ảnh hƣởng đến chấp nhận sử dụng Mobile Banking (2012) 26 1.7 Mơ hình Bong¬-Keun Jeong khả chấp nhận Mobile Banking (2012) 27 1.8 Mơ hình Bong-Keun Jeong (2012) ngƣời sử dụng Mobile Banking 28 1.9 Mơ hình Bong-Keun Jeong (2012) ngƣời không sử dụng Mobile Banking 28 2.1 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 37 2.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 41 2.3 Quy trình nghiên cứu 42 3.1 Độ tuổi ngƣời sử dụng 59 3.2 Giới tính ngƣời sử dụng 59 3.3 Mức độ gắng bó với Ngân hàng 60 3.4 Mức độ thƣờng xuyên sử dụng khách hàng 61 3.5 Tỷ lệ ngƣời dùng dịch vụ mẫu nghiên cứu 62 MỞ ĐẦU L o họn đề tài Sự phát triển không ngừng khoa học công nghệ đặc biệt bùng nổ điện thoại di động đem lại khơng hội thách thức cho doanh nghiệp tất lĩnh vực kinh doanh Cùng với phát triển hàng loạt dịch vụ cung cấp trực tiếp đến điện thoại nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng thu lại khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp Để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, ngân hàng Việt Nam bắt đầu phát triển dịch vụ dựa tảng công nghệ thông tin kết hợp điện thoại di động Mobile Banking (MB) – Dịch vụ ngân hàng điện thoại di động – xu hƣớng tất yếu thời đại hội nhập kinh tế quốc tế nhằm giúp cho khách hàng giao dịch thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí thời gian với nhiều loại giao dịch thao tác đơn giản, tiện lợi điện thoại di động Ngân hàng TMCP Hàng Hải năm gần nỗ lực để bắt kịp tiến trình đại hóa ngân hàng Song thực tiễn triển khai dịch vụ MB gặp nhiều khó khăn, số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ MB Ngân hàng TMCP Hàng Hải nói chung Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng nói riêng chƣa cao, nguyên nhân phần hiểu biết dịch vụ chƣa phổ biến hay khách hàng e ngại, lo lắng đƣợc sử dụng dịch vụ mẻ Để thành cơng vấn đề đặt cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng để phân tích nhân tố khiến khách hàng tiếp nhận sử dụng dịch vụviệc thực đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 841 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted NL1 11.60 4.286 732 774 NL2 11.74 4.278 701 787 NL3 11.86 4.409 629 819 NL4 11.60 4.531 641 813 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 773 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted XH1 12.28 2.736 535 739 XH2 12.30 2.622 576 718 XH3 12.36 2.562 686 661 XH4 11.96 2.774 511 752 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 745 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TT1 7.32 2.385 555 679 TT2 7.48 2.091 600 629 TT3 7.12 2.516 566 670 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted DK1 7.54 1.886 835 800 DK2 7.52 2.418 697 918 DK3 7.62 1.873 842 793 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted YD1 11.52 2.296 761 861 YD2 11.64 1.949 779 851 YD3 11.56 2.088 701 881 YD4 11.66 2.066 813 838 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI Chào Anh/Chị, Tôi tên Huỳnh Thị Ngọc Anh, học viên cao học - chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc trƣờng Đại học Đà Nẵng Tôi thực đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian trả lời số câu hỏi sau đây.Tôi xin đảm bảo thông tin đƣợc sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu Rất mong hợp tác Anh/Chị Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! Phần 1: Anh/Chị vui lòng đánh dấu chéo (X) vào lựa chọn thích hợp: Câu 1: Anh/Chị giao dịch với ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng bao lâu?(chỉ chọn câu trả lời) Dƣới năm Từ đến năm Trên năm Câu 2: Anh/Chị có sử dụng dịch vụ Mobile Banking TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng không? (chỉ chọn câu trả lời) Có  nhân Khơng Dừng vấn Anh/Chị chuyển đến trả lời Phần thông tin cá Câu 3: Anh/Chị thường sử dụng Mobile Banking lần tháng? (chỉ chọn câu trả lời) Dƣới lần/tháng 2-5 lần/tháng 6-8 lần/tháng Trên lần/tháng Câu 4: Anh/Chị sử dụng dịch vụ Mobile Banking TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng?(có thể chọn nhiều câu trả lời) Truy vấn thông tin (Số dƣ, tỷ giá, lãi suất, điểm đặt ATM, địa điểm đơn vị kinh doanh Ngân hàng) Thông báo số dƣ tự động Nạp tiền điện thoại di động trả trƣớc (VnTopup) Thanh toán cƣớc điện thoại trả sau (ApayBill) Chuyển khoản (Atransfer) Mua thẻ cào Game Online Mua thẻ cào điện thoại di động Phần 2: Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến Anh/Chị phát biểu dƣới cách đánh dấu X vào thích hợp a Phát biểu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng Hồn Hồn Phát biểu tồn Khơng Khơng ý Đồng ý tồn khơng đồng ý kiến đồng ý đồng ý Sử dụng Mobile Banking giúp tiết kiệm thời gian 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Sử dụng Mobile Banking giúp thực giao dịch cần Tơi sử dụng Mobile banking nơi Tơi thây Mobile Banking rât hữu ích 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Các chức tƣơng tác Mobile Banking rõ ràng dễ hiểu 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Tơi sử dụng Mobile banking thành thạo Tôi thấy thủ tục đăng ký, giao dịch Mobile Banking đơn giản 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Tôi thấy Mobile banking dễ sử dụng 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Gia đình (ba mẹ, anh chị em, họ hàng, ) nghĩ nên dùng Mobile Banking Bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng nghĩ nên dùng Mobile Banking Tổ chức nơi làm việc, học tập sinh hoạt ủng hộ việc sử dụng Mobile banking Hầu hết ngƣời xung quang sử dụng Mobile Banking Tôi tin thông tin cá nhân tơi đƣợc giữ kín 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Tơi tin giao dịch thực Mobile banking an tồn 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Tơi thấy hệ thống an ninh Mobile Banking đảm bảo 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Điều kiện công nghệ nơi làm việc sinh hoạt hỗ trợ sử dụng dịch vụ Mobile Banking 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Hệ thống trợ giúp sẵn sàng tơi gặp khó khăn việc sử dụng Mobile Banking 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Phần mềm hệ thống Mobile Banking không bị xung đột với phần mềm khác đƣợc sử dụng 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Khi thực giao dịch ngân hàng, tơi thích sử dụng Mobile banking phƣơng tiện khác 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Tôi tiếp tục sử dụng Mobile banking thời gian tới Tơi tiếp tục tìm hiểu để sử dụng thành thạo Mobile Banking thời gian tới Tôi giới thiệu cho nhiều ngƣời sử dụng Mobile Banking b Phát biểu hành vi sử dụng Vui lòng cho biết mức độ sẵn lòng tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Banking anh/chị (Với mức độ sẵn lòng cao nhất) 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Phần thơng tin cá nhân: Họ tên (không bắt buộc):……………………………………………… Tuổi: Dƣới 22 tuổi Từ 22 đến 30 tuổi Từ 31 đến 40 tuổi Từ 41 đến 50 tuổi Từ 51 đến 60 tuổi Trên 60 tuổi Giới tính: Nam □ Nữ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ! PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 3.1 MƠ TẢ MẪU Độ tuồi Frequency Percent 30 12.0 69 27.6 Dƣới 22 tuổi Từ 22-30 tuổi Valid Percent 12.0 27.6 Cumulative Percent 12.0 39.6 Từ 31-40 tuổi Từ 41-50 tuổi 111 34 44.4 13.6 44.4 13.6 84.0 97.6 Từ 51-60 tuổi 2.4 2.4 100.0 250 100.0 100.0 Total Giới tính Valid Nữ Nam Frequency Percent 106 42.4 144 57.6 Total 250 Valid Cumulative Percent Percent 42.4 42.4 57.6 100.0 100.0 Thời gi n gi o Valid Dƣới năm Từ đến năm 100.0 ịh Frequency Percent 55 22.0 85 34.0 Valid Cumulative Percent Percent 22.0 22.0 34.0 56.0 Trên năm 110 44.0 44.0 Total 250 100.0 100.0 100.0 Số lần sử ụng ị h vụ Mobile B nking tháng Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Dƣới lần/tháng 25 10.0 10.0 10.0 2-5 lần/tháng 140 56.0 56.0 66.0 6-8 lần tháng 55 22.0 22.0 88.0 lần/tháng 30 12.0 12.0 100.0 250 100.0 100.0 Tổng Tần số ị h vụ đ ợ sử ụng Responses Percent of N Percent Cases Truy vấn thông tin Thông báo số dƣ tự động 146 17.6% 250 30.2% 58.4% 100.0% Nạp tiền điện thoại động trả trƣớc 101 12.2% 40.4% 84 10.1% 33.6% 124 15.0% 49.6% Thanh toán cƣớc điện thoại trả sau Chuyển khoản Mua thẻ cào Game Online 69 Mua thẻ cào điện thoại động Total 8.3% 27.6% 54 6.5% 828 100.0% 21.6% 331.2% a Dichotomy group tabulated at value 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 612 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted HQ1 HQ2 HQ3 HQ4 12.05 12.10 12.28 12.77 3.492 2.942 3.216 2.227 Corrected ItemTotal Correlation 307 516 387 422 Cronbach's Alpha if Item Deleted 599 462 549 550 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NL1 NL2 11.70 11.88 4.452 4.355 714 684 777 789 NL3 11.98 4.433 634 812 NL4 11.64 4.479 652 803 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 828 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted XH1 XH2 11.98 12.03 3.196 2.967 675 699 775 763 XH3 12.01 3.197 688 770 XH4 11.81 3.232 568 824 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 760 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TT1 TT2 7.21 7.41 2.513 2.283 573 633 698 629 TT3 7.03 2.722 571 702 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 883 N of Items Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted DK1 7.62 2.059 827 784 DK2 7.70 2.452 720 880 DK3 7.64 2.056 780 829 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 908 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted YD1 11.69 2.657 775 889 YD2 11.70 2.306 791 882 YD3 11.73 2.462 774 887 YD4 11.74 2.364 839 863 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 3.3.1 Mơ hình Phân tí h EFA ho biến độ lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 751 1416.478 Df 105 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4.121 2.648 27.476 17.653 27.476 45.129 4.121 2.648 27.476 17.653 27.476 45.129 2.760 2.693 18.397 17.953 18.397 36.350 1.505 10.035 55.165 1.505 10.035 55.165 2.252 15.015 51.365 1.241 8.272 63.437 1.241 8.272 63.437 1.811 12.072 63.437 834 5.563 69.000 799 5.328 686 4.573 74.328 78.901 684 4.562 83.464 566 3.770 87.234 10 469 3.129 90.363 11 386 2.577 92.940 346 2.304 282 1.878 95.244 97.122 14 233 1.552 98.674 15 199 1.326 100.000 12 13 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component XH1 XH2 818 815 XH3 814 XH4 721 NL1 834 NL2 791 NL4 782 NL3 733 TT2 854 TT3 781 TT1 735 HQ2 712 HQ3 687 HQ1 676 HQ4 525 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 779 731.360 df Sig .000 Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.145 78.626 78.626 477 11.937 90.564 224 5.589 96.153 154 3.847 100.000 Total % of Variance 3.145 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component YD4 911 YD2 883 YD3 877 YD1 875 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 3.3.2 Mơ hình KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .779 1175.658 21 000 78.626 Cumulative % 78.626 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total Loadings % of Cumulative Variance % Cumulative Variance % Component Total 3.608 51.544 51.544 3.608 51.544 51.544 3.130 44.710 44.710 1.979 28.273 79.817 1.979 28.273 79.817 2.458 35.107 79.817 474 6.768 86.585 361 5.156 91.742 227 3.245 94.987 200 2.853 97.840 151 2.160 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component a YD4 899 YD3 880 YD1 872 YD2 862 DK1 919 DK3 894 DK2 863 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Total % of 3.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY 3.4.1 Biến phụ thuộ Z1, biến độ lập X1, X2, X3, X4 Model Summaryb Mod el R Adjusted R Std Error DurbinSquare of the Watson Estimate a 843 840 205 1.997 918 a Predictors: (Constant), Sự tin tƣởng, Ảnh hƣởng XH, Hiệu quả, Nỗ lực b Dependent Variable: Ý định hành vi ANOVAa Model Sum of df Mean F Sig Squares Square Regressio 55.355 13.839 328.35 000b n Residual 10.326 245 042 Total 65.681 249 a Dependent Variable: Ý định hành vi b Predictors: (Constant), Sự tin tƣởng, Ảnh hƣởng XH, Hiệu quả, Nỗ lực Coefficientsa Model (Constant) Hiệu Nỗ lực Ảnh R Square Unstandardiz Standardi ed zed Coefficients Coefficie nts B Std Beta Error 070 135 109 027 114 510 022 678 251 025 281 hƣởng XH Sự tin 106 020 155 tƣởng a Dependent Variable: Ý định hành vi t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 522 4.097 23.299 10.035 602 000 000 000 822 757 817 1.216 1.320 1.224 5.421 000 790 1.266 Biến phụ thuộ HV, biến độ lập Z1, Z2 Model Summaryb Mod el R R Adjusted R Square Square Std Error Durbinof the Watson Estimate a 647 644 319 2.055 804 a Predictors: (Constant), Ý định hành vi, Điều kiện thuận lợi b Dependent Variable: Mức độ sẵn lòng tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Banking ANOVAa Sum of df Squares 46.215 Model Regressio n Residual Total 25.209 71.424 247 249 Mean F Sig Square 23.107 226.40 000b 102 a Dependent Variable: Mức độ sẵn lòng tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Banking b Predictors: (Constant), Ý định hành vi, Điều kiện thuận lợi Model (Constant) Điều kiện thuận lợi Ý định hành vi Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Beta Error 524 170 3.081 142 029 191 4.858 763 041 732 18.65 Sig .002 000 000 Collinearity Statistics Tolerance VIF 928 1.07 1.07 928 a Dependent Variable: Mức độ sẵn lòng tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Banking ... khiến khách hàng tiếp nhận sử dụng dịch vụ Vì việc thực đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG... tƣợng nghiên cứu yếu tố tác động đến hành vi chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking khách hàng cá nhân Phạm vi: khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải, chi nhánh đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải, chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay