Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk

110 6 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THU HÀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THU HÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu kết bên luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Thu Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Phân loại cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 10 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp gây 18 1.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 20 1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 23 1.3.1 Khái niệm đặc điểm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 23 1.3.2 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 24 1.3.3 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 30 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐẮK LẮK 39 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH AGRIBANK ĐẮK LẮK 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Đắk Lắk 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Agribank Đắk Lắk 39 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đắk Lắk qua năm 2012-2014 43 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐẮK LẮK 47 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh cho vay DN Agribank Đắk Lắk .47 2.2.2 Tình hình cho vay doanh nghiệp Agribank Đắk Lắk 49 2.2.3 Các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Đắk Lắk 51 2.2.4 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Đắk Lắk ba năm 2012 - 2014 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐẮK LẮK 65 2.3.1 Những thành công 65 2.3.2 Những tồn 67 2.3.3 Ngun nhân tồn cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐẮK LẮK 72 3.1 ĐỊNH HƢỚNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA AGRIBANK ĐẮK LẮK 72 3.1.1 Định hƣớng kinh doanh chung Agribank Đắk Lắk 72 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Đắk Lắk 73 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐẮK LẮK 74 3.2.1 Tiếp tục hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội KHDN 75 3.2.2 Thực tốt công tác thẩm định khách hàng thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay 75 3.2.3 Thực tốt biện pháp giảm thiểu rủi ro b ng cách vận dụng kết hợp h nh thức bảo đảm t n dụng 79 3.2.4 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội hoạt động cho vay doanh nghiệp 82 3.2.5 Tạo lập môi trƣờng làm việc thuận lợi, nâng cao tr nh độ cán nghiệp vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp 83 3.2.6 Tăng cƣờng mối quan hệ hiệp hội, ban ngành .85 3.2.7 Các giải pháp khác 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 87 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 89 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 92 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn BCTC : Báo cáo tài CBTD : Cán tín dụng DN : Doanh nghiệp DP : Dự phòng DPRR : Dự phòng rủi ro DPXLRR : Dự phòng xử lý rủi ro GHTD : Giới hạn tín dụng KH : Khách hàng KTKSNB : Kiểm tra kiểm soát nội NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại RR : RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm VAMC : Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết huy động vốn giai đoạn 2012- 2014 43 2.2 Kết cho vay giai đoạn 2012- 2014 45 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012- 2014 46 2.4 Tình hình dƣ nợ cho vay DN Agribank Đắk Lắk qua năm 2012-2014 49 Cơ cấu nợ xấu cho vay DN Agribank Đắk Lắk từ năm 2012 - 2014 50 Bảng Xếp hạng khách hàng DN năm 2014 Agribank Đắk Lắk 52 2.7 Cơ cấu nhóm nợ cho vay DN Agribank Đăk Lăk 62 2.8 Nợ xấu cho vay DN phát sinh kỳ Agribank Đăk Lăk 64 Dự phòng rủi ro cho vay DN Agribank Đắk Lắk năm 2012- 2014 65 2.5 2.6 2.9 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 15 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 41 2.2 Quy trình cấp tín dụng chi nhánh 55 85 nhánh, ban lãnh đạo với nhau, đẩy mạnh phong trào thi đua qua tạo khí làm việc cho ngƣời Với tự hào ngân hàng làm việc, nhân viên có trách nhiệm vun đắp, xây dựng ngân hàng mạnh, phát triển bền vững Ngồi ra, cần có chế độ thƣởng phạt nghiêm minh, CBTD có nhận thức ràng hành động thân gây nguy hại cho cho chi nhánh, thận trọng với định cơng tác tín dụng 3.2.6 Tăng cƣờng mối quan hệ hiệp hội, ban ngành Cần trì mối quan hệ hợp tác, tranh thủ giúp đỡ quan công an, Ủy ban nhân dân địa phƣơng nơi quản lý vấn đề nhân thân, hộ khẩu,… ngƣời vay, DN Mọi biến động khách hàng vay đƣợc quan kiểm sốt Vì vậy, tranh thủ ủng hộ quan việc tìm hiểu khách hàng khâu thẩm định, quản lý khoản vay thu nợ, xử lý rủi ro tín dụng quan trọng Cần xây dựng mối quan hệ, liên kết với hiệp hội DN, hiệp hội làng nghề, hiệp hội DN trẻ…để nắm bắt thông tin DN nhƣ t nh h nh SXKD, nhu cầu vốn, dịch vụ, chuyển tải thông tin hoạt động Agribank tới DN nhƣ tạo nên cầu nối qua lại thƣờng xuyên thâm nhập lẫn ngân hàng DN - Kết hợp với quan ch nh quyền, hiệp hội, quan quản lý nhà nƣớc, quan quản lý thuế cấp để tiến hành chƣơng tr nh tập huấn, nâng cao quy trình quản lý cho chủ DN đồng thời nâng cao ý thức việc lành mạnh hóa cơng khai tình hình tài chính, hoạt động DN hƣớng tới mục đ ch giảm thiểu rủi ro tín dụng doanh nghiệp 3.2.7 Các giải pháp khác a Nhân - Phải quy định tiêu chuẩn việc bố trí cán làm cơng tác tín dụng, 86 u cầu cụ thể tr nh độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc thời đại Đội ngũ CBTD phải có tr nh độ chun mơn tƣơng đối cao để phục vụ tốt cho công việc, nắm bắt kịp thời với thay đổi tình hình kinh tế, xã hội, có hiểu biết sâu rộng lĩnh vực xã hội - Có phẩm chất đạo đức tốt: tiêu chuẩn vô quan trọng, CBTD chi nhánh đảm nhiệm toàn khâu quy trình tín dụng, vây khơng có phẩm chất đạo đức tốt dễ gây hậu RRTD cho ngân hàng - Cần bố trí cán cách đồng hơn, hạn chế giao việc xử lý nợ khách hàngdoanh số hoạt động lớn, độ phức tạp cao cho cán mới, chƣa có nhiều kinh nghiệm - Cần bổ sung đầy đủ cán để tƣơng xứng với quy mô mạng lƣới hoạt động nh m giúp cán có đủ khả để giải đƣợc hết khối lƣợng công việc có đủ thời gian để nắm tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng cập nhật văn quy định ngành, pháp luật góp phần hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng b Thông tin Trong hoạt động ngân hàng thông tin yếu tố định đến thành công ngân hàng Các thông tin từ khách hàng cung cấp không đầy đủ thiếu ch nh xác Do CBTD khơng thể dựa vào nguồn thơng tin mà cần phỉ nắm bắt, xử lý thơng tin vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng từ nhiều nguồn khác Tuy nhiên thông tin chi nhánh chủ yếu dựa vào hệ thống thông tin tín dụng (CIC) nhƣng đơn điệu thiếu cập nhật Mặt khác thân ngân hàng cần nêu cao tinh thần minh bạch, cơng khai hóa thơng tin nh m làm sở cho việc nâng cao chất lƣợng kiểm 87 sốt rủi ro Khơng với NHNN mà phận ngân hàng với Để đạt đƣợc hiệu tốt hoạt động kiểm soát RRTD cho vay DN, chi nhánh cần tổ chức lƣu trữ, thu thập thông tin DN, thị trƣờng, công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin để XHTD 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Agribank Việt Nam - Agribank Việt Nam cần có biện pháp kịp thời nắm tình hình, phản ánh vƣớng mắc trình thực thi Luật ngân hàng luật liên quan, đồng thời kiến nghị với quan Nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành sửa đổi bổ sung, nh m góp phần hồn thiện pháp luật ngân hàng luật có liên quan - Nên theo dõi tình hình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cụ thể chi nhánh để kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vƣớng mắc hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nói chung kiểm sốt rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng; từ tổng hợp, phản ánh với quan Nhà nƣớc thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ - Cần thực chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá chủ trƣơng sách, pháp luật Nhà nƣớc lĩnh vực ngân hàng nói chung vấn đề kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng, song song với thành lập diễn đàn trao đổi vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, góp phần hỗ trợ chi nhánh đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế - Xây dựng hệ thống thông tin nội thực hiệu nh m trao đổi thông tin chi nhánh cơng tác kiểm sốt rủi chấm điểm xếp hạng tín dụng DN theo chuẩn mực định - Có thể xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dƣỡng, khảo sát 88 vấn kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng từ chƣơng trình tài trợ nƣớc ngoài, nh m cập nhật kiến thức, kỹ nghiệp vụ ngân hàng quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng - Hiện nay, NHTM có mơ hình máy tổ chức quản lý ràng, đƣợc phân phòng ban với chức nhiệm vụ khác phát huy hiệu việc quản lý, kiểm soát, xử lý RRTD - Cần xây dựng mơ hình tổ chức phận tách bạch riêng biệt chức CBTD, thẩm định quản lý RRTD, tăng thêm phận quan hệ khách hàng hoạt động cho vay Đồng thời, cần phân định chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm phận để đảm bảo tính hiệu đánh giá chất lƣợng cơng việc, giám sát lẫn giúp cho định cho vay mang t nh khách quan hơn, kết thẩm định khách quan ch nh xác hơn, tr nh xử lý nợ nhanh chóng, kịp thời hiệu hơn, cụ thể: + Bộ phận quan hệ khách hàng DN: Trực tiếp thực nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, trung dài hạn DN + Bộ phận quản lý rủi ro: Trực tiếp thực nghiệp vụ thẩm định quy trình nghiệp vụ liên quan, yêu cầu nghiệp vụ quản lý RRTD chi nhánh, đánh giá tài sản bảo đảm, có ý kiến độc lập định cấp tín dụng Giám sát chất lƣợng tín dụng, quản lý khoản nợ xấu ( phát hiện, phân t ch nguyên nhân, đề xuất phƣơng án, biện pháp xử lý đôn đốc thu hồi nợ sau xử lý) - Tăng thời gian bƣớc thu thập thơng tin phục vụ cơng tác thẩm định tín dụng quy trình cho vay doanh nghiệp Hiện nay, thời gian thực bƣớc ngắn, không đủ thời gian để phận thẩm định tìm hiểu, thu thập thơng tin từ nguồn khác để đƣa vào xử lý, đánh giá, phân t ch sử dụng thông tin hỗ trợ cho cơng tác thẩm định tín dụng cho vay 89 doanh nghiệp Chi nhánh chủ động phối hợp với NHNN địa phƣơng, quan ban ngành để thực kết nối kho liệu không thơng tin khách hàng mà thơng tin dự báo lĩnh vực ngành nghề, thị trƣờng làm sở cho phân tích tín dụng - Quy định mức mua bảo hiểm khách hàng DN, thủ tục giải bảo hiểm xảy rủi ro nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - NHNN nên tăng cƣờng hoạt động tra, giám sát hệ thống Ngân hàng mục tiêu sinh lợi hoạt động Ngân hàng sở đảm bảo an toàn cho NHTM nhƣ toàn hệ thống Các quy định NHNN ban hành phải đƣợc Ngân hàng thực cách thống nhất, không phân biệt NHTM cổ phần NHTM nhà nƣớc, NHTM nƣớc NHTM có vốn nƣớc ngồi hay chi nhánh Ngân hàng nƣớc Việt Nam NHNN kiểm tra, theo dõi thƣờng xuyên họat động NHTM, hoạt động tín dụng, phát dấu hiệu nh m cảnh báo RRTD NHTM Thơng qua đó, nâng cao t nh minh bạch, cơng khai, tăng cƣờng lòng tin khách hàng với Ngân hàng - Hoàn thiện quy chế cho vay, bảo đảm tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM - Nâng cao chất lƣợng thơng tin tín dụng NHNN (CIC) Thời gian qua sơ sài so với nhu cầu thông tin nh m nâng cao trách nhiệm tín dụng NHTM chƣa kể thơng tin thiếu tính kịp thời đa dạng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN cần phát huy 90 vai trò việc cung cấp thông tin cách đầy đủ, kịp thời, xác Trung tâm CIC cần kết hợp chặt chẽ với NHTM để khai thác triệt để thông tin khách hàng Nhƣ vậy, NHTM có đủ thơng tin để định cho vay thu nợ xác Thời gian tới, để CIC trở thành nguồn thơng tin hữu ích cho NHTM quan hệ tín dụng với khách hàng cần phải thực số giải pháp sau: + Phối hợp với quan chủ quản nh m tƣ vấn, thông báo nhu cầu vốn chƣa đƣợc đáp ứng, đồng thời đề xuất hƣớng đáp ứng nhu cầu với NHTM Điều k ch th ch NHTM việc tham gia CIC + Có quy định, yêu cầu biện pháp chế tài chi tiết, ràng nh m yêu cầu NHTM cung cấp thơng tin khách hàng quyền lợi khơng cho thân ngân hàng mà chung cho cộng đồng + Tiếp tục hoàn thiện điều kiện để CIC hoạt động có hiệu nhƣ: điều kiện đội ngũ nhân với hình thức nhƣ đào tạo lại, đặc biệt kiến thức công nghệ, thông tin nhƣ kiến thức ngân hàng đại , điều kiện vật chất, thiết bị, mạng lƣới hoạt động, phân phối lƣu trữ thông tin - Nh m hạn chế rủi ro xuất phát từ thông tin bất đối xứng thơng tin từ TSBĐ, NHNN xây dựng hệ thống sở liệu chung nƣớc tƣơng tự nhƣ trung tâm CIC giao dịch bảo đảm giúp truy cập, đăng ký nhanh cung cấp thông tin kịp thời TSBĐ Hệ thống sở liệu cho phép CBTD kiểm tra TSBĐ khách hàng t nh trạng nhƣ nào, có tranh chấp, kiện tụng, tr nh xử lý nợ hay chấp NHTM khác hay khơng đề phòng trƣờng hợp khách hàng cố tình dấu thơng tin TSBĐ Tất thơng tin đƣợc hệ thống hố giúp cho 91 NHTM có thêm thơng tin q trình thẩm định tài sản, giảm thiểu đến mức tối đa rủi ro cấp tín dụng - Có chế tài xử lý TCTD cạnh tranh khơng lành mạnh: với chế thống, cho phép NHTM mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh nhƣ nay, NHTM có nhiều sách sáng tạo nh m nâng cao hiệu hoạt động Tuy nhiên, kéo theo t nh trạng cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành khách hàng b ng sách hạ chuẩn, nới lỏng, gây rủi ro cho hoạt động NHTM nhƣ bỏ qua dấu hiệu cảnh báo nguy RRTD dẫn đến tình trạng RRTD khơng cho thân NHTM mà cho tồn hệ thống Do đó, NHNN cần có kiểm sốt chặt chẽ, có biện pháp chế tài đủ mạnh để đủ sức răn đe, ngăn chặn hoạt động cạnh tranh không lành mạnh - Hoạt động tra ngân hàng máy tra thuộc NHNN Việt Nam chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động ngân hàng đánh giá an toàn NHTM Tuy nhiên, hoạt động thể nhiều điểm yếu không đánh giá đƣợc ràng mức độ rủi ro NHTM Vì vậy, NHNN cần nghiên cứu, xúc tiến việc thực chuyển dần nội dung tra tuân thủ chủ yếu sang giám sát NHTM theo mức độ rủi ro hoạt động Để tăng cƣờng hiệu hoạt động tra thời gian tới cần: phân công, xếp lại hoạt động quan cán tra, tránh phân tán, chồng chéo hiệu quả; đạo NHTM hoàn thiện số tiêu chuẩn định tạo điều kiện giám sát từ xa có hiệu quả, cụ thể: Yêu cầu NHTM thực nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo, yêu cầu NHTM báo cáo tiêu thống kê cân đối cam kết ngồi bảng ; thƣờng xun phân tích, nhận định t nh h nh, đặc biệt nƣớc khu vực có biến động kinh tế tài lớn, nh m thực tra NHTM thuộc diện đáng nghi ngờ chịu ảnh 92 hƣởng bất lợi [1] - NHNN quan chức có thẩm quyền liên quan cần đƣa tiêu chuẩn nghề nghiệp hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội NHTM (với chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp tƣơng ứng) Ngƣời thực cơng tác kiểm sốt nội cần đƣợc đào tạo cấp chứng hành nghề để đảm bảo yêu cầu tr nh độ lực [11] - Tăng cƣờng hỗ trợ NHTM: đặc biệt DN hoạt động lĩnh vực nơng nghiệpnơng thơn gặp nhiều khó khăn, chứa đựng nhiều rủi ro thiên tai, dịch hoạ, biến động thị trƣờng ngồi nƣớc Do đó, NHNN cần có sách lãi suất hợp lý cho DN hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho phù hợp với đặc thù SXKD khu vực, môi trƣờng kinh doanh ngân hàng, quan tâm hỗ trợ vốn cần thiết 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ  Hoàn thiện chế pháp lý việc xử lý tài sản đảm bảo Đảm bảo thống áp dụng toàn hệ thống đảm bảo tiền vay, từ khâu xem xét, thẩm định, đánh giá, chấp nhận biện pháp bảo đảm tài sản bảo đảm nhƣ kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tài sản xử lý tài sản khách hàng vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ Đặc biệt hình thức bảo đảm tiền vay b ng quyền sử dụng đất, bất động sản; Chính phủ cần có quy định cụ thể chế tài nhƣ phối kết hợp quan tƣ pháp, tạo khuôn khổ pháp lý cho ngân hàng chủ động phát mại tài sản tự chịu trách nhiệm hoạt động mình, chế đấu giá, phát mại tài sản cầm cố, chấp, chuyển nhƣợng quyền sở hữu đất, phát mại tài sản thuộc sở hữu DNNN Trong kinh tế thị trƣờng, đôi với phát triển kinh tế số DN, làm ăn hiệu phá sản DN hoạt động yếu kém, đào thải 93 cạnh tranh quy luật khách quan Ngân hàng thƣơng mại với chức trung gian tài chính, phải gánh chịu khoản nợ xấu tất nhiên Việc áp dụng giải pháp khai thác lý khoản nợ chuyển hạn giải pháp tác động ngân hàng lên khách hàng DN việc rồi, ngân hàng trạng thái bị động Để việc xử lý thu hồi nợ đƣợc nhanh giảm thiểu chi phí, Chính phủ cần hồn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo từ khâu đấu giá đến khâu thi hành án, rút ngắn thời gian giải hồ sơ nhƣ khuyến khích giao dịch thoả thuận luật nh m giúp ngân hàng nhanh chóng thu hồi đƣợc nợ từ tài sản bảo đảm Hiện thị trƣờng mua bán nợ, thị trƣờng options hay swaps chƣa phát triển Việt Nam Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trƣờng nh m giúp ngân hàng có cơng cụ đại tài trợ cho rủi ro tín dụng  Xây dựng hệ thống thơng tin quốc gia cơng khai Chính phủ cần thiết lập quan cung cấp thông tin vĩ mô liên quan đến dự báo Các nƣớc phát triển có hệ thống thơng tin quốc gia cơng khai Hệ thống đƣợc xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối từ địa phƣơng đến Trung ƣơng, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thơng tin Có loại thơng tin đƣợc tra cứu tự do, có loại thơng tin phải mua tổ chức định đƣợc khai thác Hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm đƣợc thời gian chi phí tìm kiếm Ở Việt Nam nay, thông tin n m rải rác quan quản lý nhà nƣớc mà chƣa có quy định việc phối hợp cung cấp thông tin quan Mặt khác thông tin chƣa đƣợc tin học hóa mà chủ yếu lƣu trữ dƣới dạng 94 văn bản, việc tra cứu thông tin khó khăn, nhiều thời gian, thơng tin cũ có bị thất lạc mờ, nát Do ngân hàng thƣơng mại thƣờng khơng có đƣợc đầy đủ thông tin lịch sử khách hàng Chẳng hạn để tìm hiểu thơng tin khách hàng khó khăn Đặc biệt việc tìm hiểu thông tin từ quan pháp luật khó khăn V xảy trƣờng hợp phổ biến thông tin khách hàng cung cấp cho ngân hàng thực tế khác Do việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết, trƣớc hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nƣớc gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng  Sự thay đổi ch nh sách Nhà nƣớc cần đƣợc cơng bố ràng có thời gian cần thiết để chuyển đổi Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động môi trƣờng kinh tế, xã hội Khi có thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nƣớc tác động đến hoạt động tổ chức, cá nhân kế hoạch phát triển tƣơng lai Do đó, Chính phủ nên đảm bảo tính ổn định kinh tế, tránh thay đổi nhanh sách, đạo kịp thời nh m định hƣớng kinh tế, đặc biệt thị trƣờng tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trƣớc biến động thị trƣờng giới Nếu thay đổi sách Nhà nƣớc khơng đƣợc thơng báo trƣớc dẫn đến thiệt hại không kịp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với sách điều n m khả dự báo ngân hàng, rủi ro khách hàng dẫn đến hậu ngân hàng phải gánh chịu Vì thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nƣớc cần công bố công khai nội dung dự kiến thay đổi có khoảng thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực 95 liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà nƣớc phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi sách Nhà nƣớc  Đối với Bộ tƣ pháp Đối với đăng ký chấp quyền sử dụng đất doanh nghiệp nhà nƣớc, việc xác định tài sản khơng có nguồn gốc từ ngân sách khó khăn, thực tế nhiều doanh nghiệp nhà nƣớc sử dụng lợi nhuận để lại để mua tài sản Cần xây dựng quy chế cụ thể trƣờng hợp Hiện nay, Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm trực thuộc Bộ tƣ pháp thực nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm tài sản động sản bất động sản cá nhân, tổ chức Dịch vụ thông tin giúp ngân hàng nhiều việc đánh giá tài sản bảo đảm Tuy nhiên việc cung cấp thơng tin chậm, thông thƣờng ngày làm việc nhiều đến tuần việc hỏi thông tin chƣa kết nối trực tuyến Do Bộ tƣ pháp cần đại hóa hệ thống thơng tin nh m cung cấp thông tin nhanh với phƣơng thức đại để đáp ứng nhu cầu thực tế 96 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp luôn gắn liền với hoạt tín dụng ngân hàng Hậu rủi ro tín dụng vơ nặng nề làm giảm thu nhập thất vốn, tác động xấu đến uy tín vị ngân hàng ảnh hƣởng nghiêm trọng đến hệ thống NHTM kinh tế, đặc biệt điều kiện kinh tế khó khăn nhiều biến động nhƣ Rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng khơng thể loại bỏ hồn toàn NHTM đứng trƣớc nguy rủi ro lớn hoạt động, đặc biệt nguy rủi ro tín dụng Vì vậy, kiểm sốt rủi ro tín dụng nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị NHTM Thực tế kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN chi nhánh nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng yêu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng Vì vậy, cần thiết phải tăng cƣờng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN để thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển an toàn, hiệu quả, giới hạn rủi ro ngân hàng Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ: Phân t ch sở lý luận rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM Phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Đắk Lắk hoàn cảnh kinh tế cụ thể địa phƣơng nói riêng nƣớc nói chung, bối cảnh cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại ngày gay gắt, khách hàng ngày có hiểu biết lĩnh vực tài ngân hàng yêu cầu ngân hàng cao Qua đó, đánh giá thành công mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế để khắc phục, hoàn thiện 97 Trên sở lý luận thực tiễn đó, kết hợp với kinh nghiệm cơng tác chi nhánh, với nghiên cứu định hƣớng mục tiêu, định hƣớng kiểm soát RRTD cho vay DN chi nhánh theo nhiệm vụ Agribank Việt Nam, tác giả đề xuất số giải pháp nh m hồn thiện kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN chi nhánh Đƣa số kiến nghị Agribank Việt Nam, NHNN Việt Nam quan trực thuộc Chính phủ để tạo điều kiện thực thi giải pháp nh m nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng đƣa Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần nhỏ việc nâng cao hiệu công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN chi nhánh, tạo mơi trƣờng tín dụng an tồn hiệu để chi nhánh đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh cao nhất, đủ sức cạnh tranh với NHTM DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Trƣơng Quốc Cƣờng, Đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng Việt Nam – nhìn từ tiêu chuẩn Basel, Học viện Ngân hàng [2] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Quản trị ngân hàng thương mại đại,, Nhà xuất Thống kê [3] Huỳnh Thị Minh Dung (2013), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng đầu tư phát triển Chi nhánh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Lê Thị Dung (2013), Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Học Viện Tài Chính Hà Nội [5] PGS.TS Lâm Ch Dũng (2014), Slide giảng quản trị ngân hàng thương mại, Đại học kinh tế Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Anh Đào (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [7] Ngân hàng nhà nƣớc, Quyết dịnh 493/2005/QĐ/NHNN(2005), Ban hành phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội [8] NHNo&PTNT Việt Nam (2014), Sổ tay tín dụng, Lƣu hành nội [9] Đào Thị Thu Thuỷ (2013), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Ths Đào Minh Phúc, Ths Lê Văn Hinh (2012), “Hệ thống kiểm soát nội gắn với quản lý rủi ro NHTM Việt Nam giai đoạn nay”, Tạp chí Ngân hàng, số 24 tháng 12/2012 [11] Ái Phƣơng - Tăng B nh (2014), Kỹ thuật giao dịch cửa kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát, quản lý rủi ro tổ chức tín dụng dành cho lãnh đạo, giao dịch viên ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội [12] Lƣơng Khắc Trung (2012), Giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng ... Hậu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp gây 18 1.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 20 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP... quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Nội dung quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: Nhận dạng rủi ro tín dụng, đo lƣờng rủi ro tín dụng, kiểm sốt rủi ro tín dụng, tài trợ rủi ro tín dụng -... cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Agribank Đắk Lắk học viên chọn đề tài: Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Tỉnh Đăk Lăk”
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay