Hoàn thiện hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh đà nẵng đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn

108 8 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG MAI THỊ VÂN ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG MAI THỊ VÂN ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Mai Thị Vân Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1.1.1 Khái niệm NHTW 1.1.2 Các mơ hình tổ chức NHTW 1.1.3 Hoạt động NHTW 10 1.2 HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .12 1.2.1 Khái niệm hoạt động giám sát từ xa ngân hàng 12 1.2.2 Nội dung giám sát từ xa NHTW NHTM 14 1.2.3 Các phương pháp giám sát NHTW NHTM .16 1.2.4 Quy trình giám sát từ xa NHTW NHTM 19 1.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA 22 1.3.1 Tiêu chí đánh giá quy trình giám sát từ xa 22 1.3.2 Tiêu chí đánh giá trực tiếp hoạt động giám sát từ xa 22 1.3.3 Tiêu chí đánh giá gián tiếp hoạt động giám sát từ xa 23 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 1.4.1 Các yếu tố bên ngân hàng trung ương .24 1.4.2 Các yếu tố bên ngân hàng trung ương 26 1.5 KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MỘT SỐ NHTW TRÊN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI NHTM 29 1.5.1 Hoạt động giám sát số Ngân hàng trung ương giới NHTM 29 1.5.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 37 2.1 HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 37 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy NHNN chi nhánh Đà Nẵng 37 2.1.2 Hoạt động Ngân hàng TCTD địa bàn thành phố Đà Nẵng 39 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 44 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy giám sát 44 2.2.2 Thực trạng thực công tác giám sát từ xa Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng 46 2.2.3 Đánh giá chung công tác giám sát từ xa Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng Ngân hàng thương mại địa bàn 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 64 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 64 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN .66 3.2.1 Hồn thiện quy trình nội dung giám sát từ xa chặt chẽ 66 3.2.2 Tăng cường phối hợp CN NHNN thành phố ĐN với Cơ quan, phận có liên quan hoạt động ngân hàng 68 2.2.3 Đào tạo cán giám sát có chun mơn đội ngũ kế cận .69 3.2.4 Hoàn thiện chế độ tiền lương cho cán làm công tác tra, giám sát ngân hàng 72 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ 72 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 73 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 73 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CN Chi nhánh NHNN Ngân hàng nhà nước NHNN VN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại GS Giám sát GSTX Giám sát từ xa TTGS Thanh tra giám sát TT Thanh tra TCTD Tổ chức tín dụng TTGSNH Thanh tra giám sát ngân hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Số lượng CN TCTD Phòng giao dịch địa bàn thành phố Đà Nẵng 40 2.2 Tình hình hoạt động NH địa bàn 2012 - 2014 41 2.3 Cơ cấu dư nợ giai đoạn 2012 - 2014 43 2.4 Số lượng trình độ cán tra NHNN Đà Nẵng 45 2.5 Diễn biến nguồn vốn huy động theo nhóm NHTM địa bàn giai đoạn 2012 – 2014 50 2.6 Số liệu tín dụng giai đoạn 2012 – 2014 54 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Quy trình giám sát NHTW NHTM 20 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước CN TP Đà Nẵng 37 2.2 Tình hình huy động vốn dư nợ địa bàn giai đoạn 2012 -2014 41 2.3 Tổ chức máy Thanh tra Ngân hàng 44 2.4 Nguồn vốn huy động nhóm CN NHTMNN năm 2014 Trong khối NHTM cổ phần 52 2.5 Nguồn vốn huy động CN NHTM nhóm 52 2.6 Nguồn vốn huy động CN NHTM nhóm 53 2.7 Chỉ tiêu nợ xấu CN NHTMNN năm 2014 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu phát triển chung kinh tế, hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam ngày mở rộng theo hướng đại hoá đa dạng hoá Mục tiêu an toàn hiệu ngân hàng toàn hệ thống ngân hàng thương mại mục tiêu quan trọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hoạt động giám sát ngân hàng thương mại Trong năm gần hệ thống ngân hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh chóng quy mơ số lượng, với 57 CN TCTD 235 PGD, hoạt động ngân hàng cung ứng dịch vụ ngân hàng đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế thành phố, đồng thời cạnh tranh tất mặt dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao thị phần diễn gay gắt Thời gian qua, thông qua hoạt động giám sát ngân hàng thương mại địa bàn, NHNN chi nhánh Đà Nẵng phần góp phần đảm bảo an toàn cần thiết cho hệ thống ngân hàng thương mại Song, thực tế phủ nhận tình trạng an tồn thiếu bền vững hoạt động ngân hàng thương mại, hiệu hoạt động ngân hàng thương mại thấp Để đảm bảo hoạt động ngân hàng địa bàn tăng trưởng bền vững, an toàn hiệu theo quy định pháp luật tiền tệ ngân hàng hoạt động giám sát NHNN chi nhánh Đà Nẵng NHTM địa bàn ngày phải hoàn thiện Đây lý mà tơi chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động giám sát Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng Ngân hàng thương mại địa bàn” cho luận văn tốt nghiệp cao học Ngun tắc – Rủi ro tín dụng: Các quan giám sát ngân hàng phải đảm bảo ngân hàng xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng tương ứng với mức độ rủi ro ngân hàng, đồng thời có sách quy trình nhằm xác định, đánh giá, theo dõi kiểm sốt rủi ro tín dụng (bao gồm rủi ro đối tác) Điều bao gồm việc phê duyệt khoản cho vay đầu tư, đánh giá chất lượng khoản cho vay đầu tư việc quản trị liên tục danh mục cho vay đầu tư chung ngân hàng Nguyên tắc – Các tài sản có vấn đề, dự trữ dự phòng: Các quan giám sát cần đảm bảo ngân hàng xây dựng xác định sách quy trình đầy đủ cho việc quản lý tài sản có vấn đề, đánh giá đầy đủ khoản dự trữ dự phòng Nguyên tắc 10 – Giới hạn tín dụng với khách hàng lớn: Các quan giám sát cần đảm bảo ngân hàng có sách quy trình cho việc quản lý xác định tập trung tín dụng danh mục đầu tư, đồng thời quan giám sát ngân hàng cần đưa mức giới hạn tín dụng an toàn nhằm hạn chế ngân hàng tập trung cho vay đầu tư cho khách hàng nhóm khách hàng có liên quan đến Nguyên tắc 11 – Nguy rủi ro bên liên quan: Để phòng tránh nguy rủi ro (bao gồm nội bảng ngoại bảng) bên liên quan xác định lợi ích đối lập, quan giám sát cần có yêu cầu ngân hàng việc xác định lường trước rủi ro khách hàng, công ty hay cá nhân Các rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ, có quy trình phù hợp nhằm kiểm sốt giảm bớt rủi ro, đồng thời xử lý rủi ro theo sách quy trình thống Nguyên tắc 12 – Rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi: Các quan giám sát ngân hàng phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình đầy đủ cho việc xác định, theo dõi kiểm soát rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi giao dịch đầu tư cho vay quốc tế, trì mức dự trữ phù hợp để đối phó với rủi ro Nguyên tắc 13 – Rủi ro thị trường: Các quan giám sát ngân hàng phải đảm bảo ngân hàng có hệ thống đo lường, theo dõi kiểm soát đầy đủ rủi ro thị trường; quan giám sát có quyền ấn định hạn mức cụ thể và/hoặc yêu cầu vốn cụ thể rủi ro thị trường, đảm bảo Nguyên tắc 14 – Rủi ro khoản: Các quan giám sát phải đảm bảo ngân hàng có chiến lược quản lý khoản tương ứng với chiến lược rủi ro ngân hàng, với sách quy trình nhằm xác định, đánh giá, theo dõi kiểm soát rủi ro khoản sở quản trị rủi ro khoản hàng ngày Cơ quan giám sát cần yêu cầu ngân hàng có kế hoạch thích hợp nhằm xử lý với vấn đề khoản nảy sinh Nguyên tắc 15 – Rủi ro hoạt động: Cơ quan giám sát cần đảm bảo ngân hàng có sách quy trình nhằm xác định, đánh giá kiểm sốt rủi ro hoạt động Các sách quy định cần đánh giá theo quy mô mức độ hoạt động ngân hàng Nguyên tắc 16 – Rủi ro lãi suất hệ thống sổ sách ngân hàng: Cơ quan giám sát cần đảm bảo ngân hàng có hệ thống hiệu việc xác định, đánh giá, kiểm soát xử lý rủi ro lãi suất hệ thống sổ sách ngân hàng, bao gồm chiến lược lãi suất rõ ràng phê duyệt ban giám đốc thực nhà quản lý có kinh nghiệm Điều cần đánh giá phù hợp với quy mô mức độ hoạt động ngân hàng Nguyên tắc 17 – Kiểm toán kiểm soát nội bộ: Các quan giám sát phải xác định ngân hàng có hệ thống kiểm sốt nội phù hợp với tính chất phạm vi hoạt động ngân hàng Hệ thống kiểm soát nội cần bao gồm chế rõ ràng việc giao quyền trách nhiệm; phân định chức hợp đồng cam kết ngân hàng, việc chi trả trách nhiệm tài sản nguồn vốn; phối hợp công việc; bảo vệ tài sản ngân hàng; kiểm toán nội độc lập việc tuân thủ luật pháp Nguyên tắc 18 – Rủi ro dịch vụ tài chính: Các quan giám sát ngân hàng phải xác định ngân hàng có sách, thơng lệ quy trình đầy đủ, bao gồm quy tắc nghiêm ngặt “hiểu khách hàng mình”, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khu vực tài ngăn chặn phần tử tội phạm sử dụng ngân hàng cách vơ tình hay cố ý Nguyên tắc 19 – Phương pháp giám sát: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu cần đảm bảo hoạt động giám sát phát triển trì việc nắm rõ hoạt động ngân hàng, nhóm ngân hàng hệ thống ngân hàng, tập trung vào việc đảm bảo an toàn, lành mạnh ổn định toàn hệ thống ngân hàng Nguyên tắc 20 – Kỹ thuật giám sát: Hệ thống giám sát ngân hàng hiệu cần tiến hành cách thức giám sát từ xa tra chỗ Nguyên tắc 21 – Thông tin báo cáo giám sát: Các quan giám sát ngân hàng cần có phương tiện thu thập, xem xét phân tích báo cáo số liệu thống kê từ ngân hàng hai khía cạnh: cụ thể tổng hợp Cơ quan giám sát cần có phương tiện để xác minh cách độc lập báo cáo thông qua việc tra trực tiếp sử dụng chuyên gia từ bên ngồi Ngun tắc 22 – Chế độ kế tốn công bố thông tin: Các quan giám sát ngân hàng cần đảm bảo ngân hàng lưu giữ sổ sách đầy đủ phù hợp với sách thơng lệ hạch tốn qn cho phép quan giám sát có nhìn đắn cơng điều kiện tài khả sinh lời ngân hàng, đảm bảo ngân hàng thường xun cơng bố báo cáo tài phản ánh khách quan điều kiện tài Ngun tắc 23 – Thực yêu cầu kết luận tra giám sát: Các quan giám sát cần có tay biện pháp quyền lực giám sát đủ lớn để có hành động chấn chỉnh kịp thời ngân hàng Điều bao hàm quyền thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng có quyền kiến nghị việc thu hồi giấy phép Nguyên tắc 24 – Giám sát tổng thể: Một yêu cầu quan trọng hệ thống giám sát ngân hàng quan giám sát phải có khả giám sát tồn ngân hàng sở tổng hợp, có kiểm sốt đầy đủ thích hợp, áp dụng chuẩn mực an tồn cho khía cạnh hoạt động thực ngân hàng nhóm ngân hàng Nguyên tắc 25 – Phối hợp giám sát nước: Hoạt động giám sát tổng hợp xuyên quốc gia cần có trao đổi thơng tin quan giám sát nước quan giám sát nước ngồi có liên quan, quan giám sát nước chủ quản ngân hàng Cơ quan giám sát ngân hàng cần yêu cầu hoạt động ngân hàng nước nước sở phải chịu giám sát giống ngân hàng nước Phụ lục 2: Hướng dẫn thực quy chế giám sát từ xa tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam Để triển khai Quy chế giám sát từ xa Tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam ban hành theo Quyết định số 398/1999/QĐ-NHNN3, ngày 09 tháng 11 năm 1999 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc thực sau Nội dung giám sát từ xa Tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam I Diến biến cấu nguồn vốn, tài sản Các TCTD yêu cầu phân tổ Tài sản Nguồn vốn theo khoản mục quy định, sau đươc đánh giá theo tiêu chí như: Đánh giá cấu Nguồn vốn: Cơ cấu vốn ổn định có chiều hướng tăng trưởng điều kiện thuận lợi cho hoạt động TCTD, nhiên đánh giá cần ý vấn đề: Vốn huy động chủ yếu thị trường I (thị trường khách hàng TCTD) hay thị trường II (thị trường liên ngân hàng) Nếu vốn huy động chủ yếu thị trường I hoạt động có thuận lợi hơn, bị ảnh hưởng biến động thất thường quan hệ cung, cấu tiền tệ TCTD chủ yếu dựa vào vốn huy động cho vay thị trường II Khối lượng vốn không kỳ hạn ngắn hạn chiếm tổng nguồn, nguồn chiếm tỷ trọng lớn, vấn đề cần quan tâm Diễn biến tăng giảm khoản vốn theo thị trường, theo kỳ hạn lãi suất, nguồn vốn có chi phí cao chiếm tỷ trọng tổng nguồn? Khả huy động vốn TCTD tương lai Uy tín tổ chức tín dụng thị trường khả huy động vốn, mức độ vốn huy động có phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa bàn khơng Mối quan hệ vốn sử dụng vốn: Kiểm tra giới hạn vốn ngắn hạn dùng vay trung dài hạn theo quy định NHNN TCTD cho vay trung dài hạn nhiều so với vốn trung dài hạn ngược lại vốn trung dài hạn nhiều cho vay TCTD phải đối phó với khó khăn định xảy tương lai Trong trường hợp đầu, TCTD rơi vào tình trạng khả tốn có khó khăn vốn Trường hợp thứ hai, TCTD chịu khoản chi phí lớn khoản thu sử dụng nguồn vốn Đánh giá cấu tài sản: Khi đánh giá cấu tài sản TCTD, cần quan tâm đến tài sản sinh lời: tài sản đem lại lợi nhuận hoạt động TCTD bao gồm dư nợ cho vay có khả thu lãi (dư nợ trừ nợ hạn khó đòi, khoản chờ xử lý, nợ cho vay khoanh), tiền gửi TCTD khác, khoản hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần khoản đầu tư khác Tổng giá trị tài sản sinh lời cao, phản ánh chất lượng quản lý sử dụng vốn TCTD hiệu Ngoài ra, cần xem xét TCTD hoạt động chủ yếu thị trường liên ngân hàng hay thị trường I (quan hệ với khách hàng ngân hàng) Khi TCTD hoạt động bán lẻ vốn TCTD chủ yếu đầu tư cho thị trường I, với ngân hàng bán bn vốn chủ yếu đầu tư cho TCTD khác vay (quan hệ thị trường II) Khối lượng đầu tư ngành, lĩnh vực kinh tế nào, chất lượng tín dụng ngành kỳ giám sát Ngoài việc đánh giá cấu đầu tư cần xem xét đến diễn biến cấu đầu tư TCTD thời kỳ, khứ việc phải quan tâm, biến động bất thường chuyển dịch cấu đầu tư cần quan tâm kịp thời, chừng mực khả rủi ro lớn xảy Ngoài ra, việc giám sát tài sản thực giám sát khoản tín dụng, bảo lãnh lớn phát sinh 15 ngày có giá trị từ 5% vốn tự có TCTD trở lên giám sát dư nợ tín dụng khách hàng từ 5% vốn tự có TCTD trở lên II Chất lượng tài sản Đánh giá chất lượng tài sản thực dựa phân loại hoạt động cấp tín dụng theo thị trường, theo kỳ hạn, theo thành phần kinh tế chủ yếu theo 20 ngành kinh tế chủ chốt Các tỷ lệ phản ánh chất lượng tín dụng bao gồm: Nợ hạn (bao gồm nợ hạn hạch toán tài khoản nợ hạn, nợ chờ xử lý, nợ cho vay khoanh) so với tổng dư nợ cho vay, cho thuê Nợ hạn hạch toán tài khoản nợ hạn so với tổng dư nợ cho vay, cho thuê Nợ hạn đến 180 ngày so với tổng dư nợ Nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày so với tổng dư nợ Các khoản nợ chờ xử lý so với tổng dư nợ Các khoản nợ khoanh so với tổng dư nợ Khi đánh giá tỷ lệ việc sử dụng vốn TCTD, cần theo dõi: Diễn biến mức độ biến động kỳ trước so với nay, biến động ngun nhân gì? Tỷ lệ tăng, giảm yếu tố tử số hay mẫu số hai, sở có đánh giá xác chất lượng tín dụng ngân hàng Chất lượng tín dụng đánh giá tốt tỷ lệ nợ hạn so với tổng dư nợ mức 5% nợ hạn khó đòi chiếm tỷ lệ nhỏ tổng nợ hạn Mối quan hệ dự phòng phải thu khó đòi so với tổng tài sản phải trích dự phòng, chất lượng tín dụng đánh giá tốt tỷ lệ tài sản phải trích dự phòng so với tổng tài sản tỷ lệ khoản phải xóa nợ so với tổng dư nợ mức thấp Đánh giá cấu đầu tư tín dụng sở phân loại chất lượng tài sản để lập dự phòng rủi ro việc xóa nợ quỹ dự phòng, theo dõi thu nợ xóa Khi xem xét đến vấn đề này, ngồi việc TCTD trích lập đầy đủ quỹ dự phòng rủi ro, cần đảm bảo TCTD có quy chế quản lý chất lượng tài sản phù hợp Xem xét cấu đầu tư tín dụng lĩnh vực truyền thống hay lĩnh vực mới, đầu tư tín dụng có tập trung vào số ngành kinh tế không Giám sát giới hạn cho vay khách hành theo quy định Luật TCTD quy định thống đốc NHNN, đặc biệt ý đến biến động cho vay, thu nợ khách hàng lớn, khách hàng có mối quan hệ kinh doanh ngành nghề, khách hàng tổng cơng ty, tập đồn III Tình hình thu nhập, chi phí kết kinh doanh Việc đánh giá tình hình thu nhập, chi phí kết kinh doanh thực dựa phân loại khoản mục thu chi theo số tiêu thức nghiệp vụ kinh doanh, theo mức độ thường xuyên không thường xuyên theo hoạt động kinh doanh kinh doanh dịch vụ Trên sở đó, khoản mục thu chi đánh giá diễn biến cấu, cụ thể: Kiểm tra tính đầy đủ hợp lý khoản thu nhập, chi phí diễn biến so với kỳ trước Đánh giá tính tương đối khoản thu nhập, chi phí so với mức độ sử dụng vốn so với khối lượng vốn huy động Kiểm tra việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi với việc phân loại tài sản “ Có“ có đầy đủ khơng Đánh giá khoản thu nhập thường xuyên hay không thường xuyên Xem xét nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập, tỷ lệ hoạt động chịu thuế, ngân hàng ngân hàng bán buôn hay bán lẻ Ngoài ra, số tỷ lệ phản ánh kết kinh doanh tính tốn như: lợi nhuận ròng trước thuế so với tổng tài sản, thu nhập lãi ròng (thu nhập lãi trừ chi trả lãi) so với bình qn tài sản sinh lời; lợi nhuận ròng trước thuế so với vốn chủ sở hữu; lợi nhuận ròng trước thuế so với vốn cổ phần; dự phòng phải thu khó đòi thực tế so với số phải dự phòng IV Vốn tự có Giám sát việc thực quy trình tỷ lệ để đảm bảo an tồn hoạt động TCTD Vốn tự có bao gồm: vốn điều lệ, quỹ bổ sung vốn điều lệ trừ yếu tố góp vốn, mua cổ phần với TCTD khác Tài sản rủi ro tính theo quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có / Tài sản rủi ro >= 8% Giám sát việc chuyển nhượng cổ phần có ghi tên theo quy định NHNN, giám sát mức độ góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, giám sát mức vốn pháp định loại hình tổ chức tín dụng, vốn điều lệ ghi sổ sách kế toán tối thiểu phải vốn pháp định Chính phủ quy định nghị định số 82/1998/NĐ-CP, ngày 03/10/1998 V Việc đảm bảo khả chi trả Tính tốn yếu tố tài sản toán loại nguồn vốn phải toán Thực theo Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD Tài sản tốn - >= Nguồn vốn phải toán Các yếu tố tài sản tốn nguồn vốn phải toán theo:“Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD“ Đánh giá khả chi trả theo nội dung sau: Tỷ lệ tài sản tốn tối thiểu phải với loại nguồn vốn phải tốn Giám sát việc trì thường xun tỷ lệ dự trữ bắt buộc TCTD Đánh giá việc quản lý rủi ro khoản, xem xét tính cân đối vốn sử dụng vốn Uy tín khả huy động vốn thị trường, tăng trưởng tài sản có dựa tăng trưởng vốn huy động hay không Đánh giá phụ thuộc vào nguồn vốn dễ biến động, khoản vốn lớn biến động chúng VI Phân tích số số tài chủ yếu TCTD Nguyên tắc phân tích phải nhìn lại thời gian trước Các TCTD phân tích để xác định điều kiện tài lịch sử tài gần nhất, bước q trình phân tích Khi xác định trạng lịch sử TCTD dự đốn xác định khả tương lai xảy Nguyên tắc phải xem xét TCTD phương diện tổng thể Không nên dựa vào hai số mà đưa kết luận, mà nên kết hợp đánh giá ban đầu với số có liên quan khác Khi đánh giá số tài quan trọng phải dựa vào mối quan hệ với số tài khác TCTD Cùng với hoạt động giám sát từ xa, hoạt động tra tiến hành trực tiếp NHTM tiến hành định kỳ đột xuất có biến động bất thường NHTM Việc tiến hành tra chỗ nhằm kiểm tra, tra NHTM việc đảm bảo quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn (theo định 457/2005/QĐ_NHNN), đồng thời xác định nguyên nhân biến động bất thường ngân hàng, đưa yêu cầu, khuyến nghị giải pháp nhằm giúp đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Theo định 457 NHNN, tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam trừ quỹ tín dụng nhân dân sở, phải trì tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Giới hạn tín dụng khách hàng Tỷ lệ khả chi trả Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn Giới hạn góp vốn, mua cổ phần Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngồi, phải trì tỷ lệ tối thiểu 8% vốn tự có so với tổng tài sản "Có" rủi ro Ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp mức quy định thời hạn tối đa năm phải tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mức quy định Mức tăng tỷ lệ hàng năm tối thiểu phần ba (1/3) số tỷ lệ thiếu Về giới hạn tín dụng khách hàng Tổng dư nợ cho vay tổ chức tín dụng khách hàng không vượt 15% vốn tự có tổ chức tín dụng Tổng mức cho vay bảo lãnh tổ chức tín dụng khách hàng không vượt 25% vốn tự có tổ chức tín dụng Tổng dư nợ cho vay tổ chức tín dụng nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 50% vốn tự có tổ chức tín dụng, mức cho vay khách hàng không vượt tỷ lệ quy định Tổng mức cho vay bảo lãnh tổ chức tín dụng nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 60% vốn tự có tổ chức tín dụng Tổng dư nợ cho vay chi nhánh ngân hàng nước khách hàng tối đa khơng vượt q 15% vốn tự có ngân hàng nước Tổng mức cho vay bảo lãnh chi nhánh ngân hàng nước khách hàng không vượt 25% vốn tự có ngân hàng nước ngồi Tổng dư nợ cho vay chi nhánh ngân hàng nước nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 50% vốn tự có ngân hàng nước ngồi, mức cho vay khách hàng khơng vượt q 15% vốn tự có ngân hàng nước Tổng mức cho vay bảo lãnh chi nhánh ngân hàng nước nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 60% vốn tự có ngân hàng nước ngồi Về tỷ lệ khả chi trả Tổ chức tín dụng phải vào quy định pháp luật thực tế hoạt động để ban hành quy định nội quản lý khả chi trả, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng Quy định nội quản lý khả chi trả tổ chức tín dụng phải có nội dung sau: Phải tổ chức phận (từ cấp phòng tương đương trở lên) thực việc quản lý chiến lược sách bảo đảm khả chi trả cán từ cấp phòng tương đương trở lên điều hành hàng ngày thành viên Ban giám đốc phụ trách quản lý Đưa dự kiến phương án (kể phương án dự phòng) thực bảo đảm khả chi trả, khoản trường hợp xảy thiếu hụt tạm thời khả chi trả, trường hợp khủng hoảng khoản Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm tình trạng thiếu hụt tạm thời khả chi trả giải pháp xử lý tối ưu Các sách quy định quản lý ngân quỹ, thu, chi nguồn vốn hàng ngày sách quy định việc nắm giữ giấy tờ có giá có khả khoản cao Các giải pháp sách việc kiểm sốt trì khả chi trả loại tiền tệ, vàng Tổ chức tín dụng phải thường xuyên đảm bảo tỷ lệ khả chi trả loại đồng tiền, vàng sau: Tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản "Có" tốn tài sản "Nợ" đến hạn toán thời gian tháng Tỷ lệ tối thiểu tổng tài sản “Có” tốn khoảng thời gian ngày làm việc tổng nguồn vốn phải toán khoảng thời gian ngày làm việc Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn tổ chức tín dụng sử dụng vay trung hạn dài hạn: Ngân hàng thương mại: 40% Tổ chức tín dụng khác: 30% TCTD sử dụng nguồn vốn ngắn hạn vay trung hạn dài hạn cao tỷ lệ quy định phải có văn đề nghị NHNN chấp thuận, nêu rõ lý do, tỷ lệ tối đa biện pháp quản lý đáp ứng khả chi trả NHNN xem xét, chấp thuận đề nghị nói TCTD tuân thủ tỷ lệ khác bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu 3% tổng dư nợ có hệ thống quản lý tài sản “Có”, tài sản “Nợ” tốt Về giới hạn góp vốn, mua cổ phần TCTD dùng vốn điều lệ quỹ dự trữ để đầu tư vào doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án vào tổ chức tín dụng khác (sau gọi khoản đầu tư thương mại) hình thức góp vốn đầu tư, liên doanh, mua cổ phần theo quy định Quyết định quy định khác có liên quan pháp luật Quyết định đầu tư thương mại TCTD phải thẩm định, đánh giá kỹ Ban điều hành Hội đồng quản trị TCTD thông qua Mức đầu tư vào khoản đầu tư thương mại TCTD tối đa không vượt 11% vốn điều lệ doanh nghiệp, quỹ đầu tư 11% giá trị dự án đầu tư Tổng mức đầu tư tất khoản đầu tư thương mại TCTD không vượt 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ TCTD TCTD đầu tư vào khoản đầu tư thương mại vượt tỷ lệ quy định phải NHNN chấp thuận trước văn với điều kiện khoản đầu tư hợp lý tổ chức tín dụng chấp hành tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu từ 3% tổng dư nợ trở xuống TCTD góp vốn đầu tư, liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án vào tổ chức tín dụng khác cao mức quy định khơng tiếp tục góp vốn liên doanh, mua cổ phần thời gian có tỷ lệ vượt mức quy định nói trên, đồng thời thời gian tối đa hai (2) năm phải có biện pháp tự điều chỉnh để thực quy định, trừ trường hợp NHNN chấp thuận TCTD báo cáo thực quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định hành Thống đốc NHNN Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đơn vị thuộc NHNN TCTD ... CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 64 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 37 2.1 HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ... động giám sát NHNN chi nhánh Đà Nẵng NHTM địa bàn ngày phải hoàn thiện Đây lý mà tơi chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động giám sát Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng Ngân hàng thương mại địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh đà nẵng đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn , Hoàn thiện hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh đà nẵng đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay