Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng

97 4 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI BÁ SĨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG X` THÁI BÁ SĨ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số :60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Thái Bá Sĩ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNGTHẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO VAYCỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ .8 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tƣ 1.1.2 Khái niệm, mục đích thẩm định tài dự án 1.1.3 Sự cần thiết phải thẩm định tài dự án đầu tƣ 1.1.4 Các nguyên tắc thẩm định tài dự án đầu tƣ 10 1.2 CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 13 1.2.1 Nội dung cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ NHTM 13 1.2.2 Phƣơng pháp thẩm định tài dự án 16 1.2.3 Nội dung thẩm định tài dự án 16 1.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án 21 1.2.5 Phân tích rủi ro dự án đầu tƣ 24 1.2.6 Các tiêu chí phản ánh kết thẩm định tài dự án đầu tƣ NHTM 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 27 1.3.1 Các nhân tố bên 27 1.3.2 Các nhân tố bên 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ Ở VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ Vietcombank Đà Nẵng 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.4 Tình hình hoạt động chủ yếu Vietcombank Đà Nẵng thời gian qua 37 2.2 QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHO VAY DỰ ÁN 43 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DAĐT TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 46 2.3.1 Tổ chức thực quy trình thẩm định cho vay 46 2.3.2 Thực trạng thực nội dung công tác thẩm định DAĐT cho vay 48 2.3.3 Kết cơng tác thẩm định tài dự án cho vay Vietcombank Đà Nẵng 52 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 57 2.4.1 Những mặt thành công 57 2.4.2 Những hạn chế 58 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY CỦA VIETCOMBANK – ĐÀ NẴNG 64 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Phân tích mơi trƣờng kinh doanh ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay đầu tƣ dự án Vietcombank Đà Nẵng 64 3.1.2 Định hƣớng công tác thẩm định dự án đầu tƣ Vietcombank 65 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRONG CHO VAY CỦA VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 68 3.2.1 Tăng cƣờng chất lƣợng công tác thu thập xử lý thông tin thẩm định 68 3.2.2 Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý công tác thẩm định 72 3.2.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định tài dự án 74 3.2.4 Tổ chức đánh giá chất lƣợng thẩm định tài sau đầu tƣ 76 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng, trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho phận tín dụng 77 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Đối với Vietcombank 79 3.3.2 Đối với Chính phủ ngành liên quan 80 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BCR Tỷ số lợi ích chi phí CBCNV Cán công nhân viên CBKH Cán Khách hàng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam CN Chi nhánh DA Dự án DAĐT Dự án đầu tƣ FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi PGD Phòng giao dịch NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NPV Giá trị ròng IRR Tỷ suất hoàn vốn nội PBP Thời gian hoàn vốn đầu tƣ TCKT Tổ chức kinh tế TMCP Thƣơng mại cổ phần UBND Ủy ban Nhân dân VAT Thuế giá trị gia tăng Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – CN Đà Nẵng WACC Chi phí sử dụng vốn bình quân WTO Tổ chức thƣơng mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng 2012 - 2014 37 2.2 Cho vay Vietcombank Đà Nẵng 2012 - 2014 38 2.3 Nợ hạn Vietcombank Đà Nẵng 2012 – 2014 40 2.4 Các hoạt động khác Vietcombank Đà Nẵng 20122014 40 Kết kinh doanh Vietcombank Đà Nẵng 2012 2014 41 Số lƣợng quy mô dự án đầu tƣ thẩm định giai đoạn 2012-2014 52 Thời gian thẩm định trung bình dự án đầu tƣ giai đoạn 2012-2014 54 Tỷ lệ dự án hoạt động không hiệu giai đoạn 2012-2014 55 Tỷ lệ nợ hạn dự án đầu tƣ giai đoạn 2012-2014 56 Tỷ lệ nợ xấu dự án đầu tƣ giai đoạn 20122014 57 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Vietcombank Đà Nẵng 36 2.2 Chênh lệch thu chi Vietcombank Đà Nẵng 42 2.3 Sơ đồ quy trình tín dụng cho vay dự án 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, thực đƣờng lối sách mà Đảng nhà nƣớc đề ra, kinh tế Việt Nam có chuyển biến sâu sắc: từ nƣớc nghèo nàn, lạc hậu chậm phát triển, kinh tế Việt Nam phát triển vững chắc, bƣớc đầu khỏi khó khăn thời kỳ trƣớc để lại Tuy nhiên, để thực đƣợc mục tiêu mà Đảng Nhà nƣớc đề đến năm 2020 đƣa Việt Nam trở thành nƣớc Công nghiệp hốHiện đại hố đòi hỏi nƣớc cần phải nỗ lực Trong giai đoạn này, Việt Nam cần tập trung đầu tƣ vào sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc đại, xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, đổi kỹ thuật công nghệ… Điều thực tế vấp phải trở ngại lớn thiếu hụt vốn từ thành phần kinh tế nƣớc Hơn nữa, dự án đầu tƣ (DAĐT) nhƣ đòi hỏi số vốn lớn, thời gian hồn vốn lâu mà khơng phải doanh nghiệp (DN), cá nhân đáp ứng Do vậy, trợ giúp từ phía hệ thống ngân hàng điều kiện quan trọng để DAĐT thực thành cơng Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) loại hình DN hoạt động lĩnh vực tài -tiền tệ mục tiêu lợi nhuận Mọi hoạt động ngân hàng huớng tới hiệu kinh tế, tìm cách phân tán giảm thiểu rủi ro Trong năm trở lại đây, hệ thống tài giới ln biến động, cạnh tranh quốc gia diễn ngày khốc liệt nhằm giành vị thƣơng trƣờng quốc tế; bối cảnh hội nhập quốc tế, từ Việt Nam gia nhập WTO, ngân hàng Việt Nam mặt phải đối mặt với thách thức yếu tố cạnh tranh toàn cầu gây ra, mặt khác phải đẩy nhanh, đẩy mạnh trình thu hút sử dụng vốn, đặc biệt thông qua việc 74 rút kinh nghiệm thẩm định Bên cạnh đó, dự án có số tiền vay thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội sở Chi nhánh cần tăng cƣờng phối hợp với Hội sở việc thẩm định từ tiếp cận hồ sơ Khách hàng để rút ngắn thời gian thẩm định, giảm phiền hà cho Khách hàng 3.2.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định tài dự án a Nâng cao tính xác giả định làm sở thẩm định Một yếu tố ảnh hƣởng đến kết thẩm định thông tin làm sở thẩm định tài Mặc dù, Cán thẩm định có tiến hành hoạt động thẩm định thơng tin làm thẩm định tài nhƣng nội dung báo cáo thẩm định đề xuất cấp tín dụng sơ sài, chƣa sâu phân tích kỹ thông tin làm sở thẩm định Điều gây khó khăn cho cấp kiểm sốt cấp thẩm quyền phê duyệt đánh giá tính khả thi, hiệu dự án Vì vậy, để thuận lợi cho cấp kiểm sốt, cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng việc đọc, rà soát báo cáo thẩm định, Cán khách hàng cần trình bày thơng tin thẩm định theo hƣớng: Nêu thông tin giả định dự án Khách hàng kèm ý kiến thẩm định chấp nhận hay trƣờng hợp khơng chấp nhận đề xuất giá trị Đồng thời phải nêu lên đƣợc cứ, thông tin thu thập đƣợc để bảo vệ ý kiến cụ Cụ thể nhƣ: + Tổng vốn đầu tƣ: Các dự toán khách hàng thƣờng mức khái tốn chi phí đầu tƣ Điều gây khó khăn cho Chi nhánh việc thẩm định chi tiết tổng vốn đầu tƣ Do đó, Chi nhánh cần tăng cƣờng thẩm định tổng quát: phân tích, so sánh suất đầu tƣ dự án tƣơng tự, suất đầu tƣ tối đa theo quy định Nhà nƣớc đồng thời phải phân tích rõ nguyên nhân khác biệt tổng vốn đầu tƣ dự án so với định mức dự toán Đồng thời, cần lƣu ý loại bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) giá trị vốn đầu tƣ Đây loại thuế gián thu nên khơng cấu thành chi phí đầu tƣ dự án 75 + Nguồn vốn tài trợ: Các dự án đầu tƣ mở rộng công suất Ngân hàng thƣờng quan tâm đến nguồn vốn lƣu động cần tăng thêm Nếu không thẩm định khả thu xếp nguồn vốn lƣu động trình dự ánđi vào hoạt động gặp nhiều khó khăn + Doanh thu chi phí: Đối với ngành, loại dự án khác có mức cơng suất hoạt động bình qn khác vƣợt công suất thiết kế Công suất hoạt động yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến tiêu doanh thu chi phí Ngồi ra, việc xác định chi phí hoạt động không đƣợc xác định theo tỷ trọng phần trăm dựa doanh thu Điều gây tƣợng tự tƣơng quan chạy mơ hình phân tích rủi ro Do đó, chi phí hoạt động cần phải xác định độc lập, dựa sở giá yếu tố đầu vào + Thẩm định dòng tiền: Một thiếu sót nội dung thẩm định CBKH thƣờng khơng tính đến giá trị thu hồi từ lý tài sản cố định vốn lƣu động ròng vào năm cuối Trong thực tế, chi phí quyền sử dụng đất lâu dài khơng đƣợc khấu hao nhƣng kết thúc vòng đời dự án Doanh nghiệp lý quyền sử dụng đất thu hồi vốn đầu tƣ + Xác định suất chiết khấu hợp lý: Suất chiết khấu yếu tố ảnh hƣởng đến kết NPV, PBP Xác định suất chiết khấu phù hợp cho kết thẩm định xác CBKH thƣờng vào lãi suất huy động lãi suất cho vay thời điểm thẩm định để tính tốn suất chiết khấu Tuy nhiên, thời điểm thẩm định mức lãi suất khơng đại diện cho vòng đời dự án Do đó, CBKH cần phải xem xét lãi suất cho vay lịch sử dự báo thời gian dự án hoạt động nhƣ để làm sở tính suất chiết khấu 76 b Hồn thiện chương trình ứng dụng thẩm định tài dự án Để hỗ trợ cho cơng tác thẩm định tài đƣợc thuận lợi, nhanh chóng xác ứng dụng bảng tính MS.Excel ứng dụng phổ biến dễ sử dụng Do đó, Chi nhánh cần chuẩn hóa bảng biểu phần mềm MS.Excel, phù hợp với đặc thù loại hình dự án thƣơng mại, dịch vụ hay dự án sản xuất Đồng thời, thiết kế bảng biểu cho hạn chế tối đa sửa chữa thủ công, vị trí cần sửa chữa cơng thức Excel phải làm khác biệt vị trí khơng cần sửa chữa để dễ theo dõi, rà sốt Ngồi ra, CBKH thƣờng trình bày báo cáo thẩm định đề xuất cấp tín dụng dự án theo cách tách bảng biểu phần thẩm định tài sang phụ lục đính kèm nội dung Báo cáo thẩm định đề xuất cấp tín dụng dự án Điều này, gây khó khăn cho việc rà soát, kiểm tra cấp kiểm soát cấp thẩm quyền phê duyệt Do đó, bảng biểu phụ lục thẩm định tài dự án, CBKH cần phải đƣa thuyết minh, ý kiến thẩm định Hiện nay, Hội sở Vietcombank hoàn thiện báo cáo ngành khuyến nghị điều kiện cho vay ngành nhƣ: tỷ lệ vốn tự có, thời hạn cho vay tối đa, điều kiện tài sản bảo đảm … Do đó, Chi nhánh cần bám sát khuyến nghị Hội sở Vietcombank Trƣờng hợp khác biệt theo hƣớng rủi ro phải giải thích rõ sở, đặc thù doanh nghiệp điạ bàn để bảo vệ ý kiến thẩm định đề xuất 3.2.4 Tổ chức đánh giá chất lƣợng thẩm định tài sau đầu tƣ Giai đoạn kiểm sốt sau cho vay giai đoạn cuối Quy trình tín dụng cho vay dự án Các CBKH thƣờng chủ quan giai đoạn nên trình kiểm tra sau sơ sài, khơng sâu vào nắm tình hình hoạt động dự án, không phát dấu hiệu rủi ro dự án Để nâng cao chất lƣợng dƣ nợ cho vay dự án, Chi nhánh cần quan tâm nhiều đến công tác kiểm tra sau 77 dự án vào hoạt động CBKH phải đối chiếu tình hình hoạt động với kết thẩm định để kịp thời phát rủi ro rút kinh nghiệm cho dự án khác Bộ phận Quản lý nợ phận lƣu trữ hồ sơ kiểm sốt phù hợp tình hình thực cho vay dự án với phê duyệt cấp có thẩm quyền Do đó, Phòng Quản lý nợ phải tăng cƣờng cơng tác hỗ trợ rà sốt việc thực cơng tác kiểm tra CBKH có với biện pháp quản lý khoản vay, kế hoạch kiểm tra đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt: tần suất, nội dung, cách thức kiểm tra… Trƣờng hợp vi phạm phải báo cáo cấp thẩm quyền lãnh đạo Phòng Khách hàng để chấn chỉnh Ngoài ra, Bộ phận Kiểm tra nội cần định kỳ rà sốt tính tn thủ quy định, quy trình phận thẩm định quản lý hồ sơ, kịp thời phát sai sót có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời 3.2.5 N ng cao chất lƣợng, trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho phận tín dụng Đi với việc thực giải pháp việc nâng cao chất lƣợng, trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp cho phận tín dụng quan trọng Đối với hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động thẩm định tài dự án đầu tƣ nói riêng, ngƣời ln nhân tố trung tâm, có vai trò định Con ngƣời phận thẩm định dự án, chủ thể hoạt động, từ việc thu thập thông tin đến việc thẩm định dự án, xét duyệt cho vay Trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cán thẩm định ảnh hƣởng chủ yếu đến chất lƣợng thẩm định tài dự án cho vay DAĐT Do vậy, để nâng cao chất lƣợng thẩm định tài dự án cần xây dựng đội ngũ Cán thẩm định có tiêu chuẩn định trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, lực làm việc phẩm chất đạo đức Cụ thể: Cán thẩm định phải có trình độ đại học trở lên, có kiến thức kinh tế thị 78 trƣờng, kiến thức lĩnh vực tài - ngân hàng lĩnh vực liên quan có kinh nghiệm thực tế Đồng thời, Cán thẩm định phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực có tinh thần trách nhiệm công việc Muốn đƣợc điều đó, Chi nhánh Đà Nẵng cần tập trung vào công việc sau: Đầu tiên phải thực nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu tuyển dụng nhân viên Tuyển dụng nhân viên vào làm công tác thẩm định tín dụng phải ngƣời tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành phù hợp, ƣu tiên ngƣời có kinh nghiệm thẩm định tham gia lập, quản lý dự án đầu tƣ Công tác tổ chức tuyển dụng phải cơng khai, cơng để lựa chọn đƣợc ngƣời giỏi có đủ khả đáp ứng nhu cầu cơng việc Bên cạnh đó, Chi nhánh cần chủ động xây dựng tình huống, câu hỏi vấn trực tiếp để kiểm tra cách ứng xử tình huống, tƣ cách đạo đức ngƣời dự tuyển Thông qua vấn, lựa chọn ngƣời có đức tính cẩn trọng, ham học hỏi trung thực công việc Những ngƣời vƣợt qua đƣợc kỳ thi tuyển phải trải qua thời gian thử việc Mỗi ngân hàng có quy định riêng, cách thức làm việc riêng, môi trƣờng làm việc khác Đây khoảng thời gian để nhân viên thích nghi tìm hiểu nghiệp vụ Ngân hàng Do đó, cán thẩm định cũ Chi nhánh phải hƣớng dẫn, giúp đỡ cán thẩm định tiếp cận quy định nội Lãnh đạo Phòng Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đánh giá khả làm việc nhân viên để Chi nhánh có sở định ký hợp đồng lao động thức hay khơng Trong q trình làm việc, Chi nhánh cần thƣờng xuyên tổ chức đào tạo chỗ cử tham gia khóa đào tạo ngắn ngày Vietcombank nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn Các kiến thức học đƣợc Trƣờng Đại học kiến thức tảng để cán thẩm định tự 79 nghiên cứu, tự đào tạo thực tiễn cho Cán thẩm định phải ngƣời có kiến thức, am hiểu nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác Chi nhánh cần tạo điều kiện cho cán thẩm định tiếp cận, tìm hiểu, cập nhật chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc, chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc, địa phƣơng, chiến lƣợc phát triển ngành, quy định Nhà nƣớc quản lý đầu tƣ xây dựng nhƣ kiến thức pháp luật lĩnh vực liên quan Ngoài việc đào tạo chỗ, định kỳ hàng năm Chi nhánh cần mời chuyên gia đầu ngành trao đổi truyền đạt kinh nghiệm cho tất phận thẩm định Cuối khóa học, Chi nhánh cần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập để biết tinh thần, thái độ học tập, kiến thức chuyên môn … ngƣời Qua đó, Chi nhánh biện pháp thích hợp việc bố trí lại cơng việc, đào tạo lại … Chi nhánh phải không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức Cán thẩm định Phẩm chất đạo đức có ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ Đây việc làm khó khăn nhất, đòi hỏi tốn nhiều thời gian, cơng sức vật chất Đối với cán thẩm định, Chi nhánh cần quy định chế độ lƣơng thƣởng rõ ràng hợp lý để kích thích ngƣời hồn thành tốt nhiệm vụ, hạn chế rủi ro đạo đức Đồng thời, cán có lực chuyên mơn, có khả quản lý thƣờng xun hồn thành tốt nhiệm vụ đƣa vào diện quy hoạch để họ có động lực phấn đấu Bên cạnh đó, Chi nhánh phải có mức phạt, hình thức xử phạt thích đáng trƣờng hợp vi phạm nguyên tắc tín dụng đạo đức nghề nghiệp 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Vietcombank Thứ đặc thù định hƣớng phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng nhƣ phân tích ƣu tiên phát triển dịch vụ, du lịch Do đó, giá trị vốn đầu tƣ chiếm tỷ trọng lớn địa bàn dự án bất động sản 80 du lịch Trong đó, định hƣớng sách tín dụng Vietcombank tiếp tục hạn chế cho vay lĩnh vực bất động sản chứng khốn Vì vậy, kiến nghị Vietcombank cần xem xét đặc thù địa phƣơng mà có sách tín dụng phù hợp Thứ hai số lƣợng dự án thơng tin tài Doanh nghiệp tồn hệ thống Vietcombank lớn nhƣng chƣa đƣợc hệ thống hóa để Chi nhánh tham khảo thơng tin thẩm định Vietcombank cần xây dựng bảng tiêu tài bình qn theo ngành, quy mơ doanh nghiệp Trong báo ngành cần lồng ghép tiêu chuẩn thẩm định tối thiểu để làm sở cho Chi nhánh so sánh với tiêu thẩm định hiệu dự án cụ thể Ví dụ: cơng suất hoạt động loại dự án (khách sạn, dệt may…): năm đầu bao nhiêu, năm tăng tối đa IRR bình quân bao nhiêu? ROE, ROA tối thiểu bao nhiêu? Thứ ba công tác đào tạo trao đổi kinh nghiệm: Vietcombank cần tăng cƣờng tổ chức khoá học ngắn hạn, buổi tập huấn chuyên đề thẩm định dự án đầu tƣ, xây dựng tình thẩm định để trao đổi tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm công tác thẩm định, sai phạm thẩm định để Chi nhánh rút kinh nghiệm, nâng cao lực thẩm định nói chung thẩm định tài dự án đầu tƣ nói riêng tồn hệ thống 3.3.2 Đối với Chính phủ ngành liên quan Một khó khăn việc đánh giá lực tài doanh nghiệp báo cáo tài doanh nghiệp khơng trung thực minh bạch Do đó, Chính phủ cần phải có quy định để tăng cƣờng tính cơng khai hoạt động kế tốn tài Tất nỗ lực ngân hàng có hiệu thông tin mà họ nhận đƣợc trung thực Nếu báo cáo tài khơng minh bạch làm biến dạng, sai lệch tiêu kết Do đó, Chính phủ cần có chế tài xử lý thật nghiêm minh trƣờng hợp 81 cố tình làm sai lệch báo cáo tài chính, sử dụng nhiều hệ thống báo cáo tài khác - Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với ngành khác tiếp tục xây dựng cập nhật hàng năm suất đầu tƣ loại dự án cụ thể Đây sở thẩm định hiệu dự án đƣợc sát hơn, cụ thể nhƣ tỷ lệ lãi suất kinh tế, giá sở mặt hàng chủ lực, định mức tiêu hao ngun liệu - Bộ Tài cần có chế tài nghiêm khắc để bắt buộc doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán thống tăng cƣờng biện pháp quản lý, giám sát tính tuân thủ chế độ kế tốn Ngồi ra, cần cơng khai minh bạch hệ thống liệu báo cáo tài Doanh nghiệp để Ngân hàng tra cứu Các báo cáo tài mà Doanh nghiệp nộp cho quan thuế đa phần báo cáo đƣợc xử lý để giảm lợi nhuận sau thuế nhằm giảm số tiền thuế phải nộp Đứng góc độ nguyên tắc thận trọng thẩm định báo cáo tài đáp ứng đƣợc nguyên tắc thẩm định Ngân hàng Nhà nƣớc cần có biện pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) Thực tế cho thấy mức độ cập nhật thông tin doanh nghiệp CIC chậm Khi ngân hàng yêu cầu CIC cung cấp thông tin để kiểm tra tính xác tình hình tài chính, nhóm nợ thƣờng cập nhật chậm Điều ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định tài dự án đầu tƣ cho vay NHTM Bên cạnh đó, hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nƣớc phải khai thác thông tin báo cáo tài doanh nghiệp từ quan thuế khơng phải từ NHTM để đảm bảo tính thống cao 82 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu hoạt động mục tiêu tổ chức kinh tế, có Ngân hàng thƣơng mại Tại Việt Nam, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại chiếm tỷ trọng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại ảnh hƣởng mạnh đến kết kinh doanh Ngân hàng Kết thẩm định tài nội dung đƣa đến định dự án có đƣợc duyệt vay hay khơng Do vậy, thẩm định tài dự án đầu tƣ cần đƣợc coi trọng thực nghiêm túc để hạn chế rủi ro xảy thực dự án đem lại dự án có hiệu cho xã hội nói chung hiệu hoạt động NHTM nói riêng Qua tìm hiểu thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Vietcombank Đà Nẵng, thấy cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Vietcombank Đà Nẵng bƣớc đầu có hiệu đạt đƣợc kết đáng kể nhƣng hạn chế Trên sở phân tích thực tế, đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân, luận văn đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tƣ Vietcombank Đà Nẵng, gồm nhóm giải pháp sau: Hồn thiện cơng tác thu thập xử lý thơng tin thẩm định: Đa dạng nguồn khai thác thông tin đặc biệt nguồn thông tin từ mạng Internet, cần bố trí khu vực truy cập internet độc lập với mạng nội Tăng cƣờng tìm hiểu, khảo sát thực tế, lƣu ý thông tin từ đối thủ cạnh tranh Chuẩn bị nội dung tiếp xúc, làm việc với khách hàng Xây dựng hệ thống liệu thông tin phục vụ thẩm định Hồn thiện cơng tác phân công nhiệm vụ thẩm định, quản lý công tác thẩm định: Phân công nhiệm vụ theo sở trƣờng ngƣời, chun mơn 83 hóa theo nhóm ngành, lĩnh vực khuyến khích làm việc theo nhóm để hỗ trợ Mở sổ theo dõi tiến độ thẩm định dự án, nâng cao phối hợp phận quy trình tín dụng chi nhánh chi nhánh với Hội sở Hồn thiện nội dung thẩm định: Nâng cao tính xác giả định làm sở thẩm định Phƣơng pháp trình bày cần rõ ràng hơn, thể đƣợc kết cơng tác thẩm định Hồn thiện chƣơng trình ứng dụng thẩm định tài Tổ chức đánh giá chất lƣợng thẩm định tài sau đầu tƣ: Thƣờng xuyên kiểm tra thực tế triển khai dự án với kết thẩm định để phát rủi ro rút kinh nghiệm cho lần thẩm định sau Nâng cao chất lƣợng, trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho phận tín dụng: Chú trọng cơng tác tuyển dụng, tự đào tạo, đào tạo chỗ Xây dựng sách khen thƣởng, xử phạt nghiêm minh cán thẩm định Ngoài ra, tác giả nêu số kiến nghị với Vietcombank, Chính phủ ngành liên quan liên quan đến việc hỗ trợ, nâng cao chất lƣợng thẩm định tài dự án đầu tƣ cho vay: Vietcombank cần xây dựng sách tín dụng phù hợp với đặc thù địa phƣơng Cần hệ thống hóa thơng tin tài doanh nghiệp dự án mà Vietcombank thẩm định Tăng cƣờng đào tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thẩm định tài dự án cho vay Chính phủ tài cần chuẩn hóa quy định, chế độ kế tốn hƣớng tới cơng khai minh bạch báo cáo tài doanh nghiệp Bộ xây dựng phối hợp với ngành khác xây dựng suất đầu tƣ chi tiết ngành, lĩnh vực đầu tƣ phải cập nhật hàng năm theo đơn giá Ngân hàng nhà nƣớc cần giám sát tính cập nhật thông tin Trung 84 tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc phải khai thác thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp từ quan thuế khơng phải từ NHTM Kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Quý Thầy, Cơ để đề tài hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân tích quản trị tài chính, NXB Thống kê [2] Các văn bản, quy định thẩm định dự án đầu tƣ Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam [3] Phan Thị Hồi Dung (2013), Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế [4] Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (2013-2014) [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài [6] Trần Thị Nhƣ Lai (2008), Hồn thiện cơng tác thẩm định tài hoạt động cho vay Vietcombank Quảng Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế [7] Nguyễn Văn Lành (2012), Hoàn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư Tổng cơng ty tài Cổ phần dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế [8] Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (2012-2014), Báo cáo kết kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng [9] TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài Doanh nghiệp, NXB Tài Chính [10] TS Nguyễn Trƣờng Sơn, Ths Đào Hữu Hòa (2002), Giáo trình Quản trị dự án đầu tư, NXB Thống Kê [11] Ths Nguyễn Đức Trung (2006), Tài liệu tham khảo thẩm định dự án đầu tư, Học Viện ngân hàng, khoa Ngân hàng [12] Đỗ Quang Trung (2013), Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, Luận văn thạc sĩ kinh tế [13] Hồ Thân Ái Vân (2012), Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án cho vay Ngân hàng VP Bank – Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA Kính thƣa Q Vị! Tơi tên Thái Bá Sĩ Hiện nay, làm luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài “Hoàn thiện cơng tác thẩm định tài dự án cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” Vì vậy, tơi xây dựng bảng câu hỏi dƣới để góp phần đánh giá thực trạng hoạt động cho vay dự án đầu tƣ Vietcombank Đà Nẵng Tôi mong nhận đƣợc hợp tác từ phía q vị Tơi xin bảm đảm thông tin quý vị cung cấp phục vụ cho mục đích học tập Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý báu Quý vị! Q vị Cơng tác Phòng Khách hàng Vietcombank Đà Nẵng từ năm nào? ………………………………………………………………………… Chuyên ngành đào tạo Quý vị gì? ………………………………………………………………………… Xin Q vị vui lòng điền thơng tin dƣới đây: STT Nội dung Số dự án thẩm định cho vay thuộc thẩm quyền phê duyệt Chi nhánh Đà Nẵng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số dự án thẩm định cho vay thuộc thẩm quyền phê duyệt HSC Số lƣợng dự án không hiệu thuộc thẩm quyền phê duyệt Chi nhánh Số lƣợng dự án không hiệu thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội sở Theo Quý vị ngun nhân chủ yếu dự án khơng hiệu gì? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cảm ơn Quý vị dành thời gian giúp tơi hồn thành phiếu điều tra Xin chúc Quý vị vạn nhƣ ý! ... tiêu tài dự án 1.2 CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 1.2.1 Nội dung công tác thẩm định tài dự án đầu tƣ NHTM Cơng tác thẩm định tài dự án đầu... đề tài Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng , tác giả kế thừa mặt đạt đƣợc nhƣ sau: + Nội dung sở lý luận thẩm định tài DAĐT cho. .. Thành phố Đà Nẵng Tổ chức tín dụng nói chung Trong q trình nghiên cứu đề tài : “Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng , tác giả nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay