Việc làm cho thanh niên nông thôn hà nội, giai đoạn đến 2025

210 16 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH BÌNH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI, GIAI ĐOẠN DẾN NĂM 2025 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH BÌNH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BÁ NGỌC TS NGHIÊM XUÂN ĐẠT NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, nghiên cứu phân tích cách trung thực Tác giả Nguyễn Khánh Bình i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN .9 1.1 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Nghiên cứu lý thuyết việc làm 1.1.2 Nghiên cứu lao động, việc làm khu vực nông thôn 11 1.1.3 Nghiên cứu việc làm niên niên nông thôn .14 1.2 TÀI LIỆU TRONG NƯỚC 16 1.2.1 Nghiên cứu việc làm nói chung 17 1.2.2 Nghiên cứu việc làm lao động nông thôn .19 1.2.3 Nghiên cứu việc làm niên niên nông thôn .22 1.3 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 25 1.3.1 Những kết khẳng định mặt khoa học, thực tiễn 25 1.3.2 Khoảng trống số vấn đề luận án tập trung nghiên cứu .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN 29 2.1 CÁC KHÁI NIỆM 29 2.1.1 Việc làm thị trường lao động .29 2.1.2 Thanh niên nông thôn đặc điểm việc làm niên nông thôn .37 2.1.3 Ý nghĩa việc làm niên nông thôn .39 2.2 CÁC LÝ THUYẾT VIỆC LÀM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN 41 2.2.1 Các lý thuyết việc làm 41 2.2.2 Nội hàm việc làm niên nông thôn 48 2.2.3 Xu hướng việc làm niên nông thôn bối cảnh hội nhập yêu cầu đặt khu vực thị hóa nhanh 50 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN 52 ii 2.3.1 Khung khổ pháp lý lực thực 52 2.3.2 Nhóm nhân tố thuộc cầu lao động .55 2.3.3 Nhóm nhân tố thuộc cung lao động 57 2.3.4 Nhóm nhân tố thuộc kết nối cung – cầu lao động .59 2.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NƠNG THÔN 61 2.4.1 Các tiêu chí đánh giá quy mơ cấu việc làm 61 2.4.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng việc làm niên 61 2.5 KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀMVIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN, BÀI HỌC RÚT RA CHO NỘI 63 2.5.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 63 2.5.2 Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh giải việc làm niên nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 68 2.5.3 Bài học rút cho Nội .70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 Chương THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 73 3.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI NỘI VÀ NHU CẦU VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN 73 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội Nội 73 3.1.2 Đặc điểm niên nông thôn Nội nhu cầu việc làm họ 77 3.2 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 79 3.2.1 Quy mô việc làm thất nghiệp niên nông thôn Nội 79 3.2.2 Cấu trúc việc làm niên nông thôn Nội 85 3.2.3 Chất lượng việc làm niên nông thôn Nội 89 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 94 3.3.1 Khung khổ pháp lý lực thực 94 3.3.2 Nhu cầu lao động niên nông thôn 104 3.3.3 Cung lao động niên nông thôn Nội .109 3.3.4 Kết nối cung cầu lao động 115 iii 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 118 3.4.1 Kết đạt 118 3.4.2 Những hạn chế, yếu 118 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu 119 KẾT LUẬN CHƯƠNG 123 Chương GIẢI PHÁP VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 125 4.1 BỐI CẢNH VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 125 4.1.1 Bối cảnh hội nhập phát triển kinh tế - xã hội Nội đến năm 2025 125 4.1.2 Nhu cầu việc làm niên nông thôn 126 4.1.3 Cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu việc làm tạo việc làm cho niên nông thôn Nội 130 4.2 QUAN ĐIỂM CỦA NCS VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 132 4.3 GIẢI PHÁP VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 136 4.3.1 Hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải thiện PCI hướng đến khởi nghiệp, tạo nhiều việc làm nâng cao chất lượng việc làm 136 4.3.2 Phát triển cầu lao động, tạo việc làm tái cấu trúc việc làm .148 4.3.3 Nâng cao chất lượng cung lao động niên 155 4.3.4 Kết nối cung cầu lao động 161 KẾT LUẬN CHƯƠNG 164 KẾT LUẬN 165 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 167 TÀI LIỆU THAM KHẢO 168 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AEC Cộng đồng Kinh tế Asean BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CMKT Chun mơn kỹ thuật CPTPP Hiệp định đối tác tiến toàn diện xuyên Thái Bình Dương CN Cơng nghiệp CNC Cơng nghệ cao CP Chính phủ DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ DVVL Dịch vụ việc làm ĐH - CĐ Đại học – cao đẳng GQVL Giải việc làm HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KT – XH Kinh tế - xã hội LĐ Lao động LĐTB & XH Lao động thương binh xã hội LĐXK Lao động xuất LLLĐ Lực lượng lao động NCS Nghiên cứu sinh NĐ Nghị định NLĐ Người lao động v NTM Nông thôn PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh PTNN Phát triển nông thôn QH Quốc hội QLLĐ Quản lý lao động QLNN Quản lý Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TCTK Tổng cục thống kê THCS Trung học sở THCN Trung học chuyên nghiệp TN Thanh niên TNNT Thanh niên nông thôn TP Thành phố TV Thành viên TW Trung ương TTLĐ Thị trường lao động UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức Thương mại giới XHCN Xã hội chủ nghĩa XKLĐ Xuất lao động vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Dân số Nội niên Nội, theo nhóm tuổi khu vực nông thôn- thành thị, giai đoạn 2012-2017 76 Bảng 3.2: Tỷ lệ thất nghiệp niên Nội năm 2012 2017, chia theo đô thị - nông thôn, nam - nữ theo nhóm tuổi .80 Bảng 3.3: Việc làm niên (tuổi 15-29) nông thôn Nội, giai đoạn 2012-2017 .81 Bảng 3.4: Tỷ lệ việc làm niên (tuổi 15-29) nông thôn Nội so với tổng việc làm nông thôn tổng việc làm niên HN, giai đoạn 2012-2017 .82 Bảng 3.5 Đánh giá mức độ tìm kiếm việc làm niên nơng thôn .82 Bảng 3.6 Các vấn đề mà niên nơng thơn quan tâm tìm kiếm việc làm 83 Bảng 3.7 Nhu cầu tuyển dụng đơn vị, doanh nghiệp 83 Bảng 3.8 Đánh giá mức độ khó khăn đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động .84 Bảng 3.9 Các biện pháp chủ yếu để thu hút lao động đơn vị, doanh nghiệp .85 Bảng 3.10a : Cấu trúc việc làm theo giới độ tuổi niên nông thôn .86 Bảng 3.10b: Cấu trúc việc làm theo ngành nghề niên nông thôn 88 Bảng 3.10c: Cấu trúc việc làm theo vị niên nông thôn Nội 89 Bảng 3.11 Thu nhập niên nông thôn Nội làm công hưởng lương (2012 - 2017) 90 Bảng 3.12 Đánh giá mức độ hài lòng niên nơng thơn với mức thu nhập thực tế 91 Bảng 3.13 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng việc làm niên nông thôn Nội, giai đoạn 2012-2017 91 Bảng 3.14 Hình thức hợp đồng lao động mà niên nơng thôn 92 ký tuyển dụng 92 Bảng 3.15 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng niên nông thôn sau tuyển dụng 93 vii Bảng 3.16 Đánh giá mức độ đào tạo, bồi dưỡng cho niên nông thôn sau tuyển dụng .93 Bảng 3.17 Kết cho niên vay vốn 101 Bảng 3.18: Tốc độ tăng trưởng đóng góp vào tăng trưởng ngành 105 Bảng 3.19: Dân số niên Nội dân số niên nơng thơn Nội theo nhóm tuổi giai đoạn 2012-2017 110 Bảng 3.20: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động niên Nội, niên nông thôn Nội chia theo giới tính, giai đoạn 2012-2017 111 Bảng 3.21: Cơ cấu niên Nội theo trình độ chun mơn kỹ thuật giai đoạn 2012 - 2017 112 Bảng 3.22 Nhu cầu đào tạo nghề tỷ lệ học nghề niên nông thôn Nội so với nhu cầu 114 Bảng 3.23 Kết tư vấn, đào tạo nghề Trung tâm giới thiệu việc làm niên Nội thuộc Thành đoàn Nội 115 Bảng 3.24 Điểm yếu Trung tâm dịch vụ việc làm Nội 116 Bảng 3.25 Hiệu trung tâm giới thiệu việc làm địa bàn Nội 116 Bảng 3.26 Kênh thông tin việc làmniên nơng thơn sử dụng để tìm kiếm việc làm 117 Bảng 4.1 Tốc độ tăng trưởng dân số 127 Bảng 4.2 Dân số Thủ đô 128 Bảng 4.3 Cơ cấu việc làm 129 Bảng 4.4 Dân số tham gia hoạt động kinh tế chất lượng lao động nông thôn 129 Bảng 4.5 Mục tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn Nội giai đoạn đến năm 2025 132 viii Mức độ hài lòng kiến thức hiểu biết người lao động? Nội dung Hài lòng Chưa hài lòng Khó đánh giá Kiến thức chung xã hội Kiến thức chuyên ngành Kiến thức pháp luật nội quy lao động 10 Mức độ hài lòng tác phong, kỷ luật người lao động? Nội dung Hài lòng Chưa hài lòng Khó đánh giá Ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động Tinh thần trách nhiệm công việc Mức độ chuyên nghiệp công việc 11 Các dạng hợp đồng lao động phổ biến ký kết? HĐLĐ KXĐ thời hạn HĐLĐ có thời hạn từ - năm HĐLĐ theo mùa vụ theo công việc định mà thời hạn năm 12 Các biện pháp sử dụng để thu hút lao động? Tăng lương Bổ nhiệm vào vị trí cao Đào tạo Cung cấp lợi ích khác ngồi lương Biện pháp khác _ 13 Lợi cạnh tranh thu hút lao động phụ thuộc yếu tố? Chế độ thù lao, đãi ngộ Điều kiện làm việc Cách thức sử dụng lao động Uy tín, thương hiệu 14 Đánh giá quản lý nhà nước địa phương lao động? Tốt Chưa tốt Khó đánh giá 15 Đánh giá hoạt động Đoàn đơn vị (nếu có)? Tốt Chưa tốt Khó đánh giá 16 Sự phối hợp với trung tâm đào tạo, giới thiệu việc làm? Thường xun Khơng thường xun Khơng có phối hợp 17 Tham gia tuyển dụng lao động thông qua sàn giao dịch? Có Khơng có 18 Q đơn vị có đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu giải việc làm cho niên nông thôn địa phương thời gian tới? …………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… …………………………… ……………………… HẾT Xin trân trọng cảm ơn cộng tác quý vị! BỘ CÂU HỎI VỀ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI (Dành cho cán quản lý cấp) Để nắm bắt thực trạng việc làm, tạo việc cho niên nông thôn Nội bối cảnh đánh giá, đo lường tác động yếu tố tác động đến tạo việc làm cho niên khu vực nơng thơn Từ đề xuất giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm tăng cường tạo việc làm cho niên nông thôn Nội thời gian tới, kính mời quý vị vui lòng trả lời số thơng tin theo câu hỏi vấn Xin trân trọng cảm ơn cộng tác quý đơn vị! Ngày tham gia vấn: _/ / 201 I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Chức vụ - đơn vị công tác: _ II THƠNG TIN PHỎNG VẤN Xin đồng chí cho biết tình hình niên việc làm cho niên địa phương từ năm 2012 đến nay? Xin đồng chí cho nhận định việc tiếp cận thị trường lao động sách hỗ trợ cho niên tiếp cận phát triển công việc? Đồng chí đánh quan, doanh nghiệp đóng quân địa bàn sử dụng niên địa phương? Đồng chí đánh giá việc đạo, triển khai lãnh đạo địa phương việc giải công việc cho niên địa phương thời gian qua nào? Vai trò Đồn niên việc hỗ trợ niên địa phương tìm kiếm việc làm nào? Đồng chí có đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu giải việc làm cho niên nông thôn địa phương thời gian tới? HẾT Xin trân trọng cảm ơn cộng tác quý vị! PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẢO SÁT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT Đơn vị tuyển dụng STT Địa DOANH NGHIỆP QUY MÔ NHỎ (DƯỚI 50 NGƯỜI) Cty TNHH Hàng Việt Tổng hợp Cát Quế, Hoài Đức Cty CP TM DV Lý Tuệ Vinh Liên Hà, Đông Anh Doanh nghiệp tư nhân Quang Huy Xóm mới, Cần Kiệm, Thạch Thất, Nội Cty TNHH Bắc Phương Thạch Thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nội - Số 76, phố An Dương, Phường Yên Phụ, An Dương Quận Tây Hồ, Nội Cty CP Thắng Lợi Thọ An, Đan Phượng Cty CP Tuấn Cường Trung Châu, Đan Phượng Cty TNHH Đoàn Gia Trang Trúc Sơn, Chương Mỹ Cơng ty Bột giặt Hố chất Đức Giang 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên 10 Công ty Cổ phần Tư vấn Đào tạo Phát triển nhân lực ngành kinh doanh tiếp thị P505 tầng tòa nhà Seaprodex, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Nội 11 Cty Hùng Linh Vân Đình, Ứng Hòa 12 Cty TNHH 2/9 Hòa Xá, Ứng Hòa 13 Cty TNHH Bình An Văn Nhân, Phú Xuyên 14 Cty TNHH Hải Thực Phú Minh, Phú Xuyên 15 Cty TNHH SX dịch vụ thương mại Đức Tùng Phú Minh, Phú Xuyên 16 Cty TNHH XNK-TM-DV Quang Trung Vân Tảo, Thường Tín 17 Cty TNHH TM Thanh Tùng Thắng Lợi, Thường Tín 18 Cty TNHH Nam Khải Thắng Lợi, Thường Tín 19 Cty CP TM Quốc Oai TT Quốc Oai, Quốc Oai 20 Cty TNHH Ogino Vietnam 08 Vsip Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 Tầng 1, Văn phòng 6, khu thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, 21 Quận Thanh Xuân, Nội 22 Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Phúc An Thanh Lâm - Mê Linh 23 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Thái Do Thượng - Tiền Phong - Mê Linh 24 Công ty TNHH SXTM DV Nam Á Phương Trung - Thanh Oai 25 Công ty TNHH Ngọc Anh Minh Cao Viên - Thanh Oai 26 Công ty CP In Thường mại Tây 15 Quang Trung - Phường Quang Trung Quận Đông 27 Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Tự động hoá Việt Nam phố Trần Điền, Q.Thanh Xuân, Nội 28 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Đức Tâm Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Nội 29 Cơng ty cổ phần Tập đồn công nghệ T- Tech VN Đường Phạm Hùng,Quận Nam Từ Liêm, Nội 30 Công ty cổ phần Liên Anh Thanh Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Nội 31 Công ty Cổ phần điện Đại Việt Kim Đồng - Giáp Bát - Hồng Mai 32 Cơng ty TNHH Khải Minh Phúc Diễn, Q Bắc Từ Liêm, HN 33 Công ty CP Đầu tư Kinh tế Hồng Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Nội 34 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế điện Long Giang đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Nội 35 Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Ho.Re.Ca Việt Nam giảng võ , đống đa ,hà nội 36 Công ty TNHH Thiết bị đo lường điều khiển Quang Trung, Quận Đông, Nội 37 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Quà Tặng Số Khu Văn Công Quân Đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Nội Công Ty Tnhh Thiết Kế & Thi Công Nội Thất Giao Tác, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Tân Đại Dương Thành phố Nội 39 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ In Toàn An Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Nội 40 Công Ty Tnhh Gipgroup Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Nội 41 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Dũng Minh Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Nội 42 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng & Công Nghệ Nha Khoa Vitech Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Nội 43 Công ty CP Đầu tư khai thác Hồ Tây 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ 38 44 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nội xã tứ hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Nội 45 Cơng Ty Tnhh M.E Nhật Minh Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Nội 46 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Godgame Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Nội 47 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Minh Itech Việt Nam Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Nội 48 Công Ty Tnhh Quảng Cáo Và Thương Mại Phú Hưng Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Nội 49 Công Ty Cổ Phần Y Học Hoàng Lộc Viên Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Nội 50 Cơng Ty Tnhh Thông Tin Và Công Nghệ Orange Phường Lý Thái Tổ, Quận Hồn Kiếm, Thành phố Nội 51 Cơng ty TNHH cung ứng cơng nghiệp VSC Vân Canh - Hồi Đức - Nội 52 Công ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Sao Kim Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân 53 Công Ty TNHH TFP Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội 54 Cơng Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Nội Minh Vượng 55 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế hường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Nội 56 Cơng ty TNHH Cầu nối thương mại Việt Nhật Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Nội 57 Công Ty Cổ Phần Vvv Thương Mại Và Xây Dựng Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy 58 Cơng Ty Cổ Phần Tầm Nhìn Đầu Tư Duy Tân, Cầu Giấy, Nội 59 Công ty TNHH Mai sáng Trương Định, Q Hai Bà Trưng, TP Nội 60 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Văn Hóa Thăng Long Khu thị Linh Đàm, Hồng Mai, Nội 61 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Cơng Nghiệp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Cơng Trình Số 1, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hồng Mai, Nội 62 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Ii Số 36A, tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Nội 63 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Van Bơm Boteli Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Nội 64 Công Ty TNHH Thương Mại Và Thông Tin Đức Việt Phường Nam Đồng quận Đống Đa, thành phố Nội 65 Công Ty Cổ Phần Khống Sản Và Cơ Khí Số Đặng Thái Thân, , Quận Hồn Kiếm, Nội 66 Cơng ty TNHH dịch vụ cung cấp thông tin thương mại Việt Số 14 ngách 1, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Nội 67 C.ty cổ phần đầu tư xây dựng cơng trình 128 - CIENCO1 24A phố Ao Sen, phường Mộ Lao, , Quận Đông, Nội 68 Công ty CP Mai Động 310 Phố Minh Khai, Mai Động, Hồng Mai, Nội 69 Cơng Ty Cổ Phần Emarco Quan Nhân, Thanh Xuân, Nội 70 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 79 Số 11, ngõ 131, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Nội 71 Công ty TNHH Amoro Việt Nam Số 15, Lô 14B Đường 5, Đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Nội 72 Doanh nghiệp Thiên Phát Xuân Thu La Phù, Hồi Đức 73 Cơng ty CP Cơ khí Cổ Loa Đường Uy Nỗ, Ngun Khê, Đơng Anh 74 Công Ty Cổ Phần Sông Hồng Số 70C phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Nội 75 CN Công ty CP xây dựng số Sông Hồng XN xây dựng 1.03 Số 72 An Dương, P Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Nội 76 Cơng Ty TNHH Thạch Bích Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Nội, 77 Công ty xuất nhập nông lâm sản vật tư nông nghiệp Số 68 đường Trường Chinh,p.Phương Mai, Quận Đống Đa, Nội 78 Công ty TNHH đồ chơi Cheewah Khu Công nghiệp Phú Nghĩa 79 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Biên Nội Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Nội 80 Công ty CP Thiết bị điện Hệ thống tự động hóa Nguyễn Cơng Hoan, Ba Đình, Nội 81 Công ty TNHH Công nghệ tin học viễn thông DHK KĐT Đại Kim, Định Cơng, Hồng Mai, Nội 82 Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng kỹ Tầng Đơn ngun B tồ nhà thuật cơng trình LICOGI13,đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Nội 83 Công ty TNHH Hùng Minh Minh Khai, Hai Bà Trưng, Nội 84 Công ty cổ phần cơng nghệ Hồng Long phố Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Nội 85 Công ty CP công Nghệ Môi Trường Sạch Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội 86 Công ty TNHH New Toyo Dynapac Khu Công nghiệp Sài Đồng B 87 Công Ty TNHH Cơng Nghệ Và Phần Mềm Trí Đại Từ, Đại Kim, Hồng Mai, Nội Dũng DOANH NGHIỆP QUY MƠ VỪA (50-100 NGƯỜI) 88 Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo Đội Cấn - Ba Đình - Nội 89 Công ty CP quản lý xây dựng đường Tây Phú Lâm, Đông, Nội 90 Công ty CP Nhựa Nội Phúc Lợi, Long Biên, Nội 91 Cơng ty TNHH tập đồn sản xuất hàng dệt may 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Nội 92 Công ty CP sơn Jymec Việt Nam khu thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Nội 93 Công Ty TNHH Thang Máy Thành Phát Bắc Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Hồng Mai - Thành Phố Nội 94 Cơng ty TNHH Figra Việt Nam Khu Công nghiệp Nội - Đài Tư 95 Công ty Cổ phần The One Việt Nam Lê Đức Thị, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, HN 96 Cơng ty CP Cơ khí xác số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Nội 97 Công ty liên doanh Chế Tạo Mỹ Phẩm & Hương Liệu Medicos -France Khu Công nghiệp Sài Đồng B 98 Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo Phòng 1012, nhà V3 Khu thị Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn-Phường Phú La-Quận Đông 99 Công ty CP May Chiến Thắng 22 Thành Công, Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình 100 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam phố Trung Kính, n Hòa, Cầu giấy, TP Nội 101 Cơng ty in Cơng Đồn Việt Nam Phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Nội 102 Công ty CP Vật tư thiết bị Dầu khí Việt Nam Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Nội 103 Tổng Cơng ty Khống sản TKV - CTCP 193 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân 104 Công ty TNHH Le Xim Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Nội 105 Công ty CP Dược Phúc Vinh Phường Thịnh Liệt, Quận Hồng Mai, Nội 106 Cơng ty Lưới điện Cao Miền Bắc Số khu VP BĐ Linh Đàm, Hồng Liệt, Hồng Mai 107 Cơng ty TNHH chế tạo động Zongshen Việt KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Nội Nam 108 Công ty cổ phần Papertek Mai Lâm, Đông Anh, Nội 109 Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng Nội Phố Chính Kinh - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Nội 110 Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 111 Cơng ty CP Hố dầu Qn đội Hồng Diệu, Qn Thánh, Ba Đình 112 Cơng ty VIJA TMC., JSC đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Nội 113 Công Ty TNHH May Cao Nguyễn Xuân La, Tây Hồ, Nội 114 Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Nội 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân 115 Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam Hungari Tổ 24 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh 116 Công ty CP Sơn tổng hợp Nội Thôn Văn, Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, H Thanh Trì 117 Cơng ty CP May Thăng Long 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Nội 118 Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung 119 Cơng ty CP Bia HN - Kim Bài Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai 120 Công ty Cp ống sợi thủy tinh Vinaconex Khu Cơng Nghệ Cao Hòa Lạc, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Nội 121 Công ty CP Điện tử Giảng Võ 168 Giảng Võ, Ba Đình 122 Công ty CP Cấp nước Sơn Tây Số 193 Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX Sơn Tây 123 Công ty TNHH YAMAGATA Việt Nam Khu Công nghiệp Thăng Long 124 Cơng ty cổ phần tập đồn vật liệu điện khí Số 240-242 Tơn Đức Thắng, phường Hàng Bột, , Quận Đống Đa, Nội 125 Công Ty TNHH Mơi Trường Xanh Trường Thơn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP 20, Trần Nguyên Hãn, P Lý Thái Tổ, Q Hoàn Kiếm 360 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Nội Giang Nội 126 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Du Lịch Nam Cường Phố Cung Trạm, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP Nội 127 Cơng ty TNHH Discovery Diamonds Khu Công nghiệp Sài Đồng B 128 Công ty sản xuất công nghiệp xây lắp Nội số 466 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Nội 129 Công ty TNHH Zuelig Pharma Việt Nam Khu Công nghiệp Sài Đồng B 130 Công ty cổ phần thương mại - xây dựng Vinashin Số 109 Quán Thánh, phường Quán Thánh, , Quận Ba Đình, Nội 131 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Số nhà B9, Lô 3, Khu đô thị Định Cơng, , Quận Hồng Mai, Nội 132 Cơng ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam6 Khu Công nghiệp Thăng Long 133 Công ty TNHH Ohara Plastics Việt Nam (O.P.V) Khu Công nghiệp Thăng Long 134 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng Nhà Số Đặng Dung, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Nội 135 Cơng ty TNHH Parker Processing Việt Nam (Ppv) Khu Công nghiệp Thăng Long 136 Công ty TNHH Điện Tử Jaewon Việt Nam Khu Công nghiệp Sài Đồng B 137 Công ty liên doanh Msa Hapro ( Msa Hapro) Khu Công nghiệp Sài Đồng B DOANH NGHIỆP QUY MÔ LỚN (100-300 NGƯỜI) 138 Cơng ty CP Cơ khí May Gia Lâm 104 Vũ Xuân Thiều Quận Long Biên 139 Công ty TNHH Volex Cable Assembly (Vietnam) Khu Công nghiệp Thăng Long 140 Công ty CP Diêm Thống Nhất 141 Công ty CP Đầu tư khai thác Cảng 39A Ngơ Quyền, Hồn Kiếm 142 Cơng ty CP Xích líp Đơng Anh Số 11, Tổ 47 Thị trấn Đông Anh, Nội 143 Công ty CP Du lịch Kim Liên Số + Đào Duy Anh - Đống Đa - Nội 144 Công ty TNHH Yasufuku Việt Nam KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Nội 145 Cty TNHH Vinacad KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Nội 146 Cty TNHH Bút chì Mitsubishi Vietnam KCN Thăng Long, huyện Đơng Anh, Nội 147 Cty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Vietnam) KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, Nội 148 Công ty CP Môi trường Đông 121, Tô Hiệu, Quận Đông Số 670, Ngô Gia tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên 149 Công ty CP Sách thiết bị trường học Nội 45B Lý Thường Kiệt, Hồn Kiếm 150 Cơng ty CP XNK Than - Vinacomin 47 Quang Trung - Phường Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm 151 Cty TNHH Enplass KCN Thăng Long, Lô K3, huyện Đông Anh, Nội 152 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng 121 Cienco1 Số 2, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Nội 153 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 12 Tầng khối B tòa nhà Sơng Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Nội 154 Cơng ty TNHH Ryonan Electric Việt Nam Khu Công nghiệp Thăng Long 155 Cơng Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Nội 156 Cơng Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Số 10 Thăng Long Số 49 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Nội 157 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 15 Số 53 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Nội 158 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Vinaconex Văn phòng 7, khu thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Nội 159 Công ty TNHH Keinhing Muramoto Vietnam Khu Công nghiệp Thăng Long 160 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số Sông Số 72 An Dương, phường Yên Phụ, Phường Hồng - xí nghiệp xây dựng 1.02 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Nội 161 C.ty TNHH Kishiro Việt Nam Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Nội 162 Cơng ty New Hope Nội Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Nội 163 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng Số 245 đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Nội 164 Cơng ty cổ phần điện tử truyền hình cáp Việt nam Số A5, lô 11 khu đô thị định cơng, Phường Định Cơng, Quận Hồng Mai, Nội 165 Công Ty Cổ Phần Da Giầy Việt Nam Tầng Tòa nhà The Manor - Khu thị Mỹ Đình, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Nội 166 Cơng ty khí xác số Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, nội 167 Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) Quang Minh, Mê Linh, Nội 168 Cty TNHH Phong Nam KCN Quang Minh, Mê Linh, Nội 169 Công Ty TNHH Quốc Tế Homefarm Trung Hồ, Cầu Giấy, Nội 170 Cơng Ty TNHH Triều Nhật ASAHI CO.,LTD Phố Bà Triệu - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Nội DOANH NGHIỆP TRÊN 300 NGƯỜI 171 Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân 524 Minh Khai, Hai Bà Trưng 172 Cơng ty CP Văn phòng phẩm Hồng 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm 173 Cơng ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng Số 87-89, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xn Trung, Quận Thanh Xuân 174 Công ty TNHH thời trang Star Khu Công nghiệp Phú Nghĩa 175 Công ty cổ phần Lilama Nội Số 52 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Nội 176 Cty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam KCN Bắc Thăng Long 177 Công ty CP Cơng trình giao thơng Nội 434 Trần Khát trân, Hai Bà Trưng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Đà Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Nội 179 Công ty Cp Điện Cơ Thống Nhất 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hồng Mai, 180 Cơng ty TNHH Doojung Việt Nam KCN Phú Mỹ, Chương Mỹ, Nội 178 DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẢO SÁT STT Huyện Xã Đồng Tâm Thượng Lâm Mỹ Đức Đốc Tín Đại Hưng Xuy Xá Hương Sơn Văn Đức Kim Lan 10 Gia Lâm Trung Mầu Trâu Quỳ 11 Kiêu Kỵ 12 Đa Tốn 13 An Khánh 14 Đông La 15 16 Hoài Đức Tiền Yên Minh Khai 17 Yên Sở 18 Sơn Đồng 19 Cổ loa 20 TT Đông Anh 21 Đông Anh Uy Nỗ 22 Bắc Hồng 23 Xuân Canh 24 Tân Xã 25 Bình Yên 26 Thạch Thất Liên Quang 27 Dị Nậu 28 Thạch Xá 29 Đan Phượng 30 Đồng Tháp 31 Đan Phượng Tân Hội 32 Hạ Mỗ 33 Hồng 34 Liên Trung 35 Phú Nam An 36 Trúc Sơn 37 38 Chương Mỹ Đông Phương n Tiên Phương 39 Hòa Chính 40 Hồng Diệu 41 UBND Huyện Ba Vì 42 Tây Đằng 43 44 Ba Vì Thái Hòa Tản Lĩnh 45 Thuần Mỹ 46 Tiên Phong 47 Phòng LĐTB &XH 48 Viên Nội 49 50 Ứng Hòa Hòa Nam Phượng Tú 51 Hòa Lâm 52 Vân Đình 53 Nam Phong 54 Văn Nhân 55 56 Phú Xuyên Phòng LĐTB &XH Hồng Thái 57 Thụy Phú 58 Minh Tân 59 Văn Phú 60 Vân Tảo 61 62 Thường Tín Văn Bình Nhị Khê 63 Dũng Tiến 64 Duyên Thái 65 Nghĩa Hương 66 67 68 Quốc Oai Thạch Thán Ngọc Mỹ TT Quốc Oai 69 Sài Sơn 70 Ngọc Liệp 71 Liên Mạc 72 Chu Phan 73 74 Mê Linh Thạch Đà Mê Linh 75 Quang Minh 76 Hồng Kim 77 Hữu Hòa 78 Thanh Liệt 79 80 Thanh Trì Đơng Mỹ Văn Điển 81 Đại Áng 82 Tứ Hiệp 83 Tam Hưng 84 Cao Dương 85 86 Thanh Oai Dân Hòa Cao Viên 87 Cự Khê 88 Thanh Văn 89 Phù Linh 90 Quang Tiến 91 92 Sóc Sơn Xuân Giang Tân Dân 93 Tân Hưng 94 Phù Cổ 95 Cẩm Đình 96 Hát Mơn 97 98 Phúc Thọ Phúc Hoà Thọ Lộc 99 Võng Xuyên 100 Xuân Phú ... cứu việc làm cho niên nông thôn Chương 2: Cơ sở khoa học việc làm cho niên nông thôn Chương 3: Thực trạng việc làm tạo việc làm cho niên nông thôn Hà Nội Chương 4: Giải pháp việc làm tạo việc làm. .. Chương GIẢI PHÁP VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 125 4.1 BỐI CẢNH VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN HÀ NỘI ... 3.3: Việc làm niên (tuổi 15-29) nông thôn Hà Nội, giai đoạn 2012-2017 .81 Bảng 3.4: Tỷ lệ việc làm niên (tuổi 15-29) nông thôn Hà Nội so với tổng việc làm nông thôn tổng việc làm niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm cho thanh niên nông thôn hà nội, giai đoạn đến 2025 , Việc làm cho thanh niên nông thôn hà nội, giai đoạn đến 2025

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay