Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại trường đại học duy tân

143 11 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUỐC LONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUỐC LONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận vân hoàn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Quốc Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1 DỊCH VỤ ĐÀO TẠODỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN .5 1.1.1 Dịch vụ đào tạo 1.1.2 Dịch vụ đào tạo trực tuyến 10 1.1.3 Chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến 14 1.2 SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 16 1.2.1 Sự hài lòng sinh viên 16 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo 20 1.3 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA SINH VIÊN 25 1.3.1 Các mơ hình nghiên cứu hài lòng sinh viên nước giới 25 1.3.2 Các mơ hình nghiên cứu hài lòng sinh viên Việt Nam 28 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 MƠ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 32 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Nghiên cứu 35 2.2.2 Nghiên cứu thức 43 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu 44 2.3.2 Phương pháp xử lý liệu 44 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53 3.1 MÔ TẢ THỐNG KÊ 53 3.1.1 Kích thước kết cấu mẫu 53 3.1.2 Phân tích thống kê mơ tả vấn đề khảo sát 55 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 68 3.2.1 Đánh giá độ tin thang đo “sự hài lòng” 68 3.2.2 Kiểm định giá trị độ tin cậy thang đo biến độc lập .70 3.3 HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 73 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 4.1 KẾT LUẬN VÀ BÀN LUẬN 77 4.1.1 Thu thập thông tin phản hồi thực cần thiết nhận hưởng ứng tích cực sinh viên 77 4.1.2 Công nghệ thông tin (mạng website) quan trọng sinh viên học tập, chất lượng chưa thực đáp ứng mong đợi 78 4.1.3 Tài nguyên thư viện đáp ứng tốt mong đợi sinh viên hạn chế khả mượn tài liệu 79 4.1.4 Năng lực phương pháp làm việc phận chức (ngoài thư viện) đánh giá cao, trình giao tiếp cần có thay đổi tích cực 80 4.1.5 Cảm nhận chung giá trị giáo dục đại học sinh viên chưa cao, sinh viên chưa thực tự tin kiến thức có học tập .81 4.1.6 Chất lượng giảng viên giảng cách giúp đỡ sinh viên đánh giá cao, nhiên việc giao tiếp môn học gặp nhiều trở ngại 81 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 4.2.1 Về hoạt động thu thập thông tin phản hồi sinh viên 83 4.2.2 Định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo quản lý Nhà trường 87 4.2.3 Một số định hướng công tác truyền thông cho sinh viên 90 4.2.4 Định hướng tạo dựng giá trị cho sinh viên 91 4.3 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 93 4.3.1 Hạn chế đề tài 93 4.3.2 Hướng nghiên cứu 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Thang đo hài lòng sinh viên 22 1.2 So sánh tiểu đề điều tra nhận thức sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo 27 2.1 Mơ tả nội dung thành phần mơ hình lý thuyết 32 2.2 Dự kiến yếu tố đo lường chất lượng cảm nhận 35 2.3 Dự kiến yếu tố đo lường giá trị cảm nhận 36 2.4 Dự kiến yếu tố đo lường giá trị cảm nhận 37 2.5 Số nhóm sinh viên vấn theo chuyên ngành 38 2.6 Kết nghiên cứu định tính 38 3.1 Kết cấu mẫu theo ngành học 54 3.2 Kết cấu mẫu theo học lực sinh viên 55 3.3 Mô tả yếu tố “chất lượng cảm nhận” (điểm trung bình giảm dần) 55 Mơ tả yếu tố “giá trị cảm nhận” (điểm trung bình giảm dần) 64 Mô tả yếu tố “sự hài lòng” sinh viên (điểm trung bình giảm dần) 66 3.6 Phân tích nhân tố thang đo “sự hài lòng” sinh viên 69 3.7 Kết hồi quy “sự hài lòng” với 10 biến độc lập 74 3.4 3.5 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Mơ hình lý thuyết nghiên cứu 32 2.2 Quy trình nghiên cứu đề tài 34 3.1 Mơ hình đề nghị kiểm định 73 4.1 Tóm tắt kết luận kiến nghị 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nâng cao chất lượng đào tạo mục tiêu hàng đầu ngành giáo dục Việt Nam Hiện nay, xu toàn cầu hố chất lượng giáo dục ngày trở nên cấp thiết cho tồn phát triển trường đại học Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo trình cần thực liên tục; Những ý kiến nhìn nhận chất lượng đào tạo từ phía sinh viên - người trực tiếp hưởng thụ dịch vụ đào tạo thành phần đóng góp khơng thể thiếu việc thực cải tiến chất lượng đào tạo trường đại học Với xu xã hội hóa giáo dục nay, hệ thống giáo dục tồn song song hai loại hình cơng lập ngồi cơng lập Sự đa dạng loại hình tạo nên cạnh tranh trường, cạnh tranh trường cơng lập ngồi cơng lập cạnh tranh trường loại hình với Để thu hút người học đòi hỏi trường phải khơng ngừng khẳng định qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, đáp ứng kỳ vọng người học chất lượng dịch vụ đào tạo cung ứng trường Đại học Duy Tântrường ngồi cơng lập miền Trung với mong muốn đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Đất nước Trường nằm địa bàn thành phố Đà Nẵng, trải qua gần 20 năm phát triển, cung cấp lượng lớn lao động ngành nghề kỹ thuật, kinh tế cho phát triển kinh tế xã hội thành phố Tuy nhiên, tình hình chung, chất lượng đào tạo trường chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu xã hội, sức thu hút trường chưa mạnh sinh viên Hơn nữa, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bước mà hầu hết trường Đại học nước nhắm đến Và dần bắt đầu thực Do đó, hài lòng sinh viên mơi trường đào tạo trực tuyến xem đánh giá tích cực họ dịch vụ cung cấp nhà trường nơi họ theo học, đặc biệt chất lượng dịch vụ đào tạo qua hệ thống trực tuyến Từ đó, việc đo lường hài lòng học viên chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến nhà trường để từ nhà trường nhận biết có điều chỉnh viêc ̣cung cấp dicḥ vu đ ̣ tạo cho phù hợp cần thiết Và lý cho chọn đề tài “Nghiên cứu hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến Trường Đại học Duy Tân” Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu luận văn đánh giá mức độ hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến Nhà trường nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng - Để đạt mục tiêu này, đề tài cần xác định mục tiêu sau: + Xây dựng mơ hình lý thuyết hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến biến nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng + Xây dựng thang đo để đánh giá hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến biến nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng + Tổ chức điều tra phân tích liệu để đánh giá mức độ hài lòng sinh viên + Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến trường ĐH Duy Tân Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực cho tổng thể sinh viên theo học trường Đại học Duy Tân Về phạm vi Phụ lục 11: Kiểm định thang đo “sự hài lòng” phân tích nhân tố lần Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total % 293 100.0 293 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 736 Item Statistics Mean Std Deviation N HL1 HL3 4.0410 3.7679 83483 1.27974 293 293 HL5 3.6860 1.29159 293 HL6 3.6962 1.27672 293 HL7 3.7338 1.26496 293 HL8 3.7509 1.31744 293 HL9 3.8464 1.21926 293 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HL1 HL3 22.4812 22.7543 21.545 22.131 787 380 656 722 HL5 22.8362 22.055 380 722 HL6 22.8259 21.336 456 704 HL7 22.7884 22.078 392 719 HL8 22.7713 21.150 450 705 HL9 22.6758 21.857 438 708 Scale Statistics Mean 26.5222 Variance 28.339 Std Deviation 5.32348 N of Items KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 792 463.202 21 Sig .000 Anti-image Matrices HL3 HL5 HL1 HL6 HL7 HL8 HL9 Anti-image Covariance HL1 HL3 379 -.141 -.141 810 -.160 -.050 -.172 -.001 -.175 010 -.166 016 -.167 -.061 HL5 -.160 -.050 792 -.024 051 -.040 026 HL6 -.172 -.001 -.024 725 019 -.068 -.018 HL7 -.175 010 051 019 765 -.027 -.061 HL8 -.166 016 -.040 -.068 -.027 733 015 HL9 -.167 -.061 026 -.018 -.061 015 742 Anti-image Correlation HL1 a -.255 -.292 -.328 -.325 -.315 -.314 a -.063 -.002 013 021 -.078 a -.031 066 -.052 034 a 025 -.094 -.024 a -.035 -.081 a 020 710 -.255 HL3 HL5 -.292 853 -.063 HL6 -.328 -.002 821 -.031 HL7 -.325 013 066 839 025 HL8 -.315 021 -.052 -.094 807 -.035 HL9 -.314 -.078 034 -.024 -.081 a Measures of Sampling Adequacy(MSA) Communalities Initial HL1 HL3 HL5 HL6 HL7 HL8 HL9 Extraction 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis omponent Matrix a Component HL1 HL6 HL8 889 640 633 791 302 307 410 332 401 384 842 020 a 835 HL9 HL7 HL5 HL3 620 576 554 550 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compo nent Total 2.927 887 % of Variance 41.813 12.671 Cumulative % 41.813 54.484 842 12.028 66.512 724 10.341 76.853 689 9.841 86.694 646 9.222 95.916 286 4.084 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.927 % of Variance 41.813 Cumulative % 41.813 Phụ lục 12: Phân tích nhân tố thành phần chất lượng giá trị cảm nhận KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .772 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 6.337E3 df 861 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % Total Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Component Total Variance 4.942 11.767 11.767 4.942 11.767 11.767 4.390 10.451 10.451 4.312 10.268 22.035 4.312 10.268 22.035 3.977 9.469 19.920 3.950 9.404 31.439 3.950 9.404 31.439 3.945 9.393 29.313 3.727 8.874 40.312 3.727 8.874 40.312 3.918 9.328 38.641 3.347 7.968 48.280 3.347 7.968 48.280 3.070 7.310 45.951 2.438 5.804 54.084 2.438 5.804 54.084 2.576 6.133 52.083 1.697 4.041 58.126 1.697 4.041 58.126 1.869 4.450 56.533 1.303 3.102 61.228 1.303 3.102 61.228 1.742 4.148 60.682 1.008 2.400 63.628 1.008 2.400 63.628 1.237 2.946 63.628 10 960 2.286 65.914 11 905 2.155 68.070 12 863 2.055 70.125 13 839 1.997 72.122 14 751 1.788 73.911 15 734 1.748 75.659 16 695 1.656 77.314 17 631 1.502 78.817 18 612 1.456 80.273 19 595 1.417 81.690 20 567 1.351 83.041 21 555 1.321 84.362 22 531 1.263 85.625 23 513 1.222 86.847 24 502 1.195 88.043 25 489 1.163 89.206 26 430 1.024 90.229 27 426 1.015 91.244 28 402 957 92.202 29 389 925 93.127 30 381 907 94.034 31 358 853 94.887 32 330 786 95.672 33 317 755 96.428 34 300 714 97.142 35 251 598 97.740 36 230 548 98.288 37 179 427 98.714 38 135 321 99.035 39 113 270 99.305 40 107 254 99.558 41 099 235 99.793 42 087 207 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component TC1 949 TC6 781 TC4 772 TC3 762 TC2 748 TC7 740 TC5 713 DU1 947 DU4 778 a DU2 776 DU5 773 DU6 763 DU3 755 HH1 940 HH4 781 HH5 773 HH2 731 HH3 653 HH7 649 HH6 642 PV1 946 PV2 800 PV3 768 PV4 766 PV6 766 PV5 725 XH1 830 XH4 688 XH3 637 KT1 627 XH6 584 XH2 536 CT1 922 CT2 891 CT3 774 KT3 848 KT2 841 CN2 917 CN1 897 CT4 566 XH5 565 KT4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component -.723 -.022 -.270 389 424 042 215 020 153 202 654 511 377 272 -.154 159 -.026 062 355 -.625 215 608 079 215 053 088 058 502 279 -.769 201 142 112 055 -.012 042 236 -.249 061 -.496 644 -.186 378 100 172 -.023 152 150 -.216 084 921 112 -.168 109 -.034 126 013 -.036 013 168 -.087 965 -.118 016 -.005 035 -.026 435 018 -.870 -.061 219 012 032 -.003 -.017 -.329 -.072 059 132 930 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phụ lục 13: Kiểm định độ tin cậy thang đo chất lượng giá trị cảm nhận PHƯƠNG DIỆN HỮU HÌNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 855 Item Statistics Mean HH1 HH2 HH3 HH4 HH5 HH6 HH7 Std Deviation 4.4778 3.9522 4.7372 3.9829 4.0000 4.7372 4.7372 N 50036 67064 44091 71891 74023 44091 44091 293 293 293 293 293 293 293 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted HH1 HH2 HH3 HH4 HH5 HH6 HH7 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 26.1468 26.6724 25.8874 26.6416 26.6246 25.8874 25.8874 6.263 6.242 7.326 5.950 5.831 7.340 7.313 ĐỘ TIN CẬY Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total a % 293 100.0 293 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 887 907 624 529 660 672 523 535 Cronbach's Alpha if Item Deleted 798 835 847 831 830 848 847 Item Statistics Mean Std Deviation TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 3.5051 3.0068 4.0000 2.9932 3.0000 3.9829 3.9625 N 50083 69732 71673 72619 64638 72837 68892 293 293 293 293 293 293 293 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 20.9454 21.4437 20.4505 21.4573 21.4505 20.4676 20.4881 10.155 10.015 9.858 9.763 10.399 9.736 10.066 Scale Statistics Variance Std Deviation Mean 24.4505 13.358 925 647 664 676 610 680 645 N of Items 3.65486 KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total a % 293 100.0 293 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 879 Item Statistics Mean DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 2.4881 1.9283 3.0444 2.0000 1.9659 3.0034 Std Deviation 50071 69611 70328 74485 70141 70467 N 293 293 293 293 293 293 Cronbach's Alpha if Item Deleted 851 875 873 871 879 871 875 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 11.9420 12.5017 11.3857 12.4300 12.4642 11.4266 7.575 7.333 7.423 7.130 7.373 7.362 Scale Statistics Variance Std Deviation Mean 14.4300 10.356 918 673 636 672 654 653 Cronbach's Alpha if Item Deleted 834 860 866 861 863 863 N of Items 3.21800 NĂNG LỰC PHỤC VỤ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Item Statistics Mean PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 Std Deviation 2.4300 1.9044 2.9590 1.9317 1.9420 2.9283 N 49593 73402 69615 70379 67238 71552 293 293 293 293 293 293 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 Mean 14.0956 11.6655 12.1911 11.1365 12.1638 12.1536 11.1672 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 7.408 6.895 7.187 7.172 7.432 7.092 Scale Statistics Variance Std Deviation 10.114 3.18027 911 695 654 649 608 659 N of Items Cronbach's Alpha if Item Deleted 831 853 860 861 867 859 CẢM NHẬN GIÁ TRỊ XÃ HỖI Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 754 Item Statistics Mean XH1 XH2 XH3 XH4 XH6 KT1 Std Deviation 2.9727 3.1126 2.9863 2.9181 2.9693 2.9829 N 1.41878 1.55634 1.63852 1.57031 1.62253 1.58645 293 293 293 293 293 293 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted XH1 XH2 XH3 XH4 XH6 KT1 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 14.9693 14.8294 14.9556 15.0239 14.9727 14.9590 25.948 29.532 29.029 29.626 29.314 29.724 Scale Statistics Variance Std Deviation Mean 17.9420 39.610 806 453 447 440 436 426 N of Items 6.29362 CẢM THÔNG Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total a % 293 100.0 293 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 Cronbach's Alpha if Item Deleted 637 729 731 732 734 736 Item Statistics Mean CT1 CT2 CT3 Std Deviation 3.9966 3.5017 4.5324 84196 96381 72372 293 293 293 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Total Correlation Deleted Scale Mean if Item Deleted CT1 CT2 CT3 N 8.0341 8.5290 7.4983 2.211 1.969 3.025 Scale Statistics Variance Std Deviation Mean 12.0307 5.044 848 793 594 686 748 917 N of Items 2.24579 GIÁ TRỊ KIẾN THỨC Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total a % 293 100.0 293 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 825 Item Statistics Mean KT2 KT3 Std Deviation 3.0648 3.0990 Scale Mean if Item Deleted KT2 KT3 3.0990 3.0648 N 1.57220 1.67386 293 293 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2.802 2.472 703 703 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings a a Scale Statistics Variance Std Deviation Mean 6.1638 8.973 N of Items 2.99551 GIÁ TRỊ CHỨC NĂNG Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total a % 293 100.0 293 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 806 Item Statistics Mean CN1 CN2 Std Deviation 3.9898 3.8976 Scale Mean if Item Deleted CN1 CN2 N 79159 99128 293 293 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 3.8976 3.9898 983 627 Cronbach's Alpha if Item Deleted 693 693 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Scale Statistics Variance Std Deviation Mean 7.8874 2.696 N of Items 1.64200 TƯ VẤN CỦA GIẢNG VIÊN Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total a % 293 100.0 293 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure a a Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 630 Item Statistics Mean XH5 KT4 Std Deviation 2.9795 2.9863 N 0.75038 0.83643 293 293 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted XH5 KT4 2.9863 2.9795 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 1.678 1.404 274 274 Cronbach's Alpha if Item Deleted a a Phụ lục 14: Kết hồi quy “sự hài lòng” với 10 biến độc lập Variables Entered/Removed(b,c) Model Variables Entered Variables Removed Method KT, DU, HH, PV, CN, TC, CT, XH, TV Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: HL c Linear Regression through the Origin Model Summary(c,d) Model R R Square(a) Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson 876(b) 767 763 47310410 1.969 a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept b Predictors: KT, DU, HH, PV, CN, TC, CT, XH, TV c Dependent Variable: HL d Linear Regression through the Origin ANOVA(c,d) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 406.577 10 40.658 181.647 000(a) Residual 123.553 552 224 Total 530.129(b) 562 a Predictors: CT, CS, QT, GV, NW, GT, NV, TV, WS, HD b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through the origin c Dependent Variable: HL dLinear Regression through the Origin Coefficients(a,b) Unstandardize Standardized d Coefficients Coefficients Correlations Std ZeroModel B Error Beta t Sig order Partial Part CT 273 020 281 13.694 000 292 504 281 TC 340 020 351 17.079 000 356 588 351 TV 277 020 286 13.929 000 286 510 286 CN 232 020 239 11.643 000 239 444 239 HH 472 020 480 23.330 000 484 705 479 KT 258 020 265 12.912 000 268 482 265 XH 192 020 197 9.602 000 191 378 197 PV 157 020 160 7.790 000 169 315 160 DU 201 020 208 10.108 000 205 395 208 a Dependent Variable: HL b Linear Regression through the Origin Residuals Statistics(a,b) Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Minimum Maximum Mean Std Deviation -2.5582211 2.0841982 -.0091477 85126474 -1.78353953 2.38165712 02569087 46858882 -2.994 2.459 000 1.000 -3.770 5.034 054 990 a Dependent Variable: HL b Linear Regression through the Origin Collinearity Statistics Tolerance 999 1.000 1.000 1.000 999 999 1.000 999 1.000 N 562 562 562 562 VIF 1.001 1.000 1.000 1.000 1.001 1.001 1.000 1.001 1.000 ... NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1 DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1.1 Dịch vụ đào tạo a Khái niệm dịch vụ Có nhiều định nghĩa khác dịch vụ: ... Nghiên cứu hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến Trường Đại học Duy Tân Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu luận văn đánh giá mức độ hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến. .. SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1 DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN .5 1.1.1 Dịch vụ đào tạo 1.1.2 Dịch vụ đào tạo trực tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại trường đại học duy tân , Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại trường đại học duy tân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay