Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại resort furama đà nẵng

196 23 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN TẠI RESORT FURAMA ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngườ ướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN 11 1.1 LÝ THUYẾT VỀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN 11 1.1.1 Định nghĩa 11 1.1.2 Lý thuyết thỏa mãn nhân viên 13 1.1.3 Các nghiên cứu liên quan đến thỏa mãn nhân viên 25 1.2 GIỚI THIỆU VỀ RESORT FURAMA ĐÀ NẴNG 36 1.2.1 Lịch sử hình thành trình phát triển khách sạn Furama 36 1.2.2 Chức nhiệm vụ Furama 38 1.2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý khách sạn 38 1.2.4 Thực trạng nguồn nhân lực Resort Furama Đà Nẵng 39 1.2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵng 44 1.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG 50 1.3.1 Hình thành mơ hình nghiên cứu 50 1.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 54 1.3.3 Các thang đo ban đầu đo lường nhân tố 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 62 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 62 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 63 2.2.1 Nghiên cứu định tính 63 2.2.2 Nghiên cứu thử nghiệm 64 2.2.3 Nghiên cứu định lượng 64 2.3 THIẾT KẾ THANG ĐO LƯỜNG 65 2.3.1 Thang đo mức độ thỏa mãn với yếu tố thành phần công việc 65 2.3.2 Thang đo thỏa mãn chung nhân viên 67 2.3.3 Thang đo thông tin cá nhân 69 2.4 THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI ĐIỀU TRA 69 2.5 CHỌN MẪU 69 2.5.1 Kích thước mẫu 69 2.5.2 Phương pháp chọn mẫu 70 2.6 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC 70 2.6.1 Mã hóa nhập liệu câu hỏi 71 2.6.2 Phân tích hệ số tin cậy thang đo 71 2.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 71 2.6.4 Phân tích hồi quy mức độ ảnh hưởng nhân tố 72 2.6.5 Kiểm định mối liên hệ biến nhân học với thỏa mãn nhân viên 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG KẾT UẢ NGHIÊN CỨU 74 3.1 CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ MÔ TẢ 74 3.1.1 Mô tả mẫu 74 3.1.2 Mô tả thang đo 77 3.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 85 3.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 88 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 89 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo Sự thỏa mãn nhân viên 93 3.3.3 Tóm tắt kết mơ hình 94 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 94 3.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU CỦA MƠ HÌNH 97 3.5.1 Kiểm định giả thuyết biến mô hình .97 3.5.2 Kiểm định giả thuyết biến nhân học với thỏa mãn nhân viên 101 3.5.3 Tổng kết giả thuyết 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 CHƯƠNG BÌNH LUẬN KẾT UẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 110 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ 110 4.2 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .111 4.2.1 Vấn đề Bản chất công việc 111 4.2.2 Vấn đề Lãnh đạo 114 4.2.3 Vấn đề Phúc lợi vật chất 116 4.2.4 Vấn đề Thương hiệu tổ chức 117 4.3 ĐĨNG GĨP CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU 119 4.4 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU 120 KẾT LUẬN CHƯƠNG 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hình Tên hình Trang Bảng 1.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu ứng dụng tổ chức 14 Bảng 1.2 Tổng hợp yếu tố thành phần thang đo thỏa mãn công việc 33 Bảng 1.3 Cơ cấu lao động theo phận Resort Furama 40 Bảng 1.4 Cơ cấu lao động theo trình độ Khách sạn qua năm 41 Bảng 1.5 Cơ cấu lao động theo độ tuổi resort Furama giai đoạn 2011-2013 43 Bảng 1.6 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu 50 Bảng 2.1 Thang đo Likert điểm 65 Bảng 2.2 Thang đo mức độ thỏa mãn với yếu tố thành phần công việc 66 Bảng 2.3 Thang đo thỏa mãn chung nhân viên 68 Bảng 2.4 Thang đo thông tin cá nhân người lao động 69 Bảng 3.1 Mô tả mẫu theo giới tính, trình độ học vấn, thâm niên cơng tác, chức danh nghề nghiệp, mức 74 lương Bảng 3.2 Mô tả thang đo Bản chất công việc 77 Bảng 3.3 Mô tả thang đo Cơ hội đào tạo thăng tiến 78 Bảng 3.4 Mô tả thang đo Lãnh đạo 79 Bảng 3.5 Mô tả thang đo Đồng nghiệp 80 Bảng 3.6 Mô tả thang đo Tiền lương 81 Bảng 3.7 Mô tả thang đo Phúc lợi 82 Bảng 3.8 Mô tả thang đo Điều kiện làm việc 83 Bảng 3.9 Mô tả thang đo Thương hiệu tổ chức 84 Bảng 3.10 Mô tả thang đo Sự thỏa mãn 85 Bảng 3.11 Kết Cronbach Alpha thành phần thang đo yếu tố tác động đến thỏa mãn 86 nhân viên Bảng 3.12 Kết Cronbach Alpha thang đo Lãnh đạo sau loại bỏ biến 88 Bảng 3.13 Kết EFA cho thang đo 90 Bảng 3.14 Kết Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu sau phân tích nhân tố khám phá 92 EFA Bảng 3.15 Kết EFA cho thang đo Sự thỏa mãn 93 Bảng 3.16 Các thành phần nghiên cứu 94 Bảng 3.17 Phân tích tương quan biến Sự thỏa mãn 97 Bảng 3.18 Phân tích khác biệt thỏa mãn độ tuổi 103 Bảng 3.19 Phân tích khác biệt thỏa mãn trình độ học vấn 104 Bảng 3.20 Phân tích khác biệt thỏa mãn nhóm có thâm niên cơng tác khác 105 Bảng 3.21 Phân tích khác biệt lòng trung thành chức danh nghề nghiệp khác 106 Bảng 3.22 Phân tích khác biệt thỏa mãn nhóm có mức lương khác 107 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang Hình 1.1 Tháp nhu cầu cấp bậc Maslow ứng dụng tổ chức 15 Hình 1.2 Mơ hình lý thuyết hai nhân tố Herzberg 20 Hình 1.3 Chỉ số mơ tả cơng việc Smith, Kendall & Hulin 28 Hình 1.4 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oladman 29 Hình 1.5 Mơ hình AJDI PGS.TS Trần Kim Dung 32 Hình 1.6 Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn Furama 38 Hình 1.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất sử dụng 53 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 62 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu thức 95 Hình 3.2 Kết kiểm định thuộc mơ hình nghiên cứu 108 MỞ ĐẦU Lýlự c ọ đề Thông tin từ Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, ước tính đến năm 2015, khách du lịch đến Đà Nẵng đạt triệu lượt, ngành du lịch cần thêm 20.000 lao động Trong đó, số sinh viên tốt nghiệp năm đáp ứng 1/5 nhu cầu Chưa kể nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch lại thiếu trầm trọng hết Hiện đội ngũ đầu bếp, phục vụ buồng phòng, nhân viên nhà hàng, lễ tân khách sạn khan Tỉ lệ lao động đào tạo chun mơn du lịch thấp, chiếm 40,6% số lao động tồn ngành Theo thống kê, có 90% lực lượng lao động du lịch đào tạo ngoại ngữ chủ yếu trình độ A, B; đặc biệt thiếu trầm trọng đội ngũ biết ngôn ngữ Nhật, Đức, Nga… Vấn đề làm đau đầu nhà quản lý Ngun nhân tình trạng phát triển nhanh ạt sở lưu trú Đến Đà Nẵng có 350 khách sạn, gần 16 ngàn phòng khách sạn Dự kiến tương lai không xa, Đà Nẵng phát triển nhiều sở lưu trú Trong đó, chương trình đào tạo trường chưa sát với thực tế Không chất mà lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch chưa đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng Từ thực tế làm nảy sinh vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ mát thu hút nguồn nhân lực ngày gay gắt Tại Resort Furama số lượng nhân viên lên đến 500 nhân viên Để bảo đảm có đủ nhân viên làm việc, mặt Furama tuyển nhân viên từ địa phương khác, thu hút người có kinh nghiệm chế độ đãi ngộ, lương bổng hấp dẫn hơn; tiếp nhận sinh viên ngành kinh tế, du lịch, ngoại ngữ, quan hệ quốc tế trường Để có đội ngũ nhân viên chất lượng cao, sau tuyển dụng, Furama phải đào tạo học viên từ sáu đến chín tháng cho 125 vị trí khác khu nghỉ mát năm Như vậy, việc trì ổn định đội ngũ nhân viên chất lượng cao sống Furama Trong năm gần đây, Furama xuất tình trạng nhiều nhân viên khơng thực tốt cơng việc nhân viên nghỉ việc để chuyển sang làm khách sạn, resort khác Mặc dù Furama ngày trọng đến công tác quản lý nhân có sách giữ chân lao động giỏi phải ln đối đầu với tình trạng nghỉ việc cao nhân viên Tuy chưa có sở thức ban lãnh đạo Furama phần nhận thức có khơng thoả mãn cơng việc nhóm người thơi việc Do đó, vấn đề cấp bách Furama phải tìm hiểu mức độ thoả mãn nhân viên làm việc resort để biết người lao động có thoả mãn khơng, yếu tố làm cho người lao động thoả mãn, yếu tố làm cho họ bất mãn Cũng lý đó, nên tác giả định tiến hành “Ng ê cứu nhân tố ưở g đến thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵ g” với mong muốn kết nghiên cứu giúp lãnh đạo Resort Furama có nhìn sâu sắc yếu tố mang lại thỏa mãn công việc cho nhân viên Từ giúp họ có định hướng, sách phù hợp việc sử dụng, đào tạo qui hoạch đội ngũ nhân viên nhằm tạo nguồn nhân lực ổn định cho đơn vị Mục ê g ê - Hệ thống hóa lý luận, sở thực tiễn thỏa mãn nhân viên - Xác định nhân tố xây dựng thang đo lượng hóa nhân tố cấu thành thỏa mãn nhân viên xây dựng mơ hình thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵng - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵng - Kiến nghị số giải pháp liên quan đến việc nâng cao nhằm nâng cao thỏa mãn nhân viên resort Furama Đà Nằng dựa kết nghiên cứu THANG ĐO ĐỒNG NGHIỆP Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 740 N of Items 742 Item Statistics Mean Std Deviation N DN1 3.65 1.167 216 DN2 3.56 1.010 216 DN3 3.28 1.085 216 DN4 3.59 1.105 216 Summary Item Statistics Maximum / Mean Item Means Minimum 3.520 3.278 Maximum Range 3.653 Minimum 375 Variance 1.114 N of Items 028 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- Squared Multiple Total Correlation Correlation Alpha if Item Deleted DN1 10.43 6.571 469 224 720 DN2 10.52 7.023 505 259 697 DN3 10.80 6.263 608 377 637 DN4 10.49 6.409 557 331 667 THANG ĐO TIỀN LƯƠNG Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 768 N of Items 773 Item Statistics Mean Std Deviation N TL1 2.98 1.212 216 TL2 2.58 1.309 216 TL3 2.08 1.120 216 TL4 3.02 1.135 216 TL5 2.14 1.075 216 Summary Item Statistics Maximum / Mean Item Means Minimum 2.561 Maximum 2.079 Range 3.023 944 Minimum Variance 1.454 N of Items 199 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Item Deleted Correlation Alpha if Item Deleted TL1 9.82 11.839 543 411 724 TL2 10.23 12.092 443 255 764 TL3 10.73 12.720 484 270 743 TL4 9.78 11.743 618 476 698 TL5 10.66 12.011 627 436 698 THANG ĐO PHÚC LỢI VẬT CHẤT Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 620 N of Items 623 Item Statistics Mean Std Deviation N PL4 3.46 957 217 PL5 3.59 818 217 PL6 3.48 948 217 Summary Item Statistics Maximum / Mean Item Means Minimum 3.510 3.456 Maximum 3.590 Range 134 Minimum Variance 1.039 N of Items 005 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation Alpha if Item Deleted PL4 7.07 2.096 440 196 504 PL5 6.94 2.445 437 192 516 PL6 7.05 2.174 414 172 542 THANG ĐO PHÚC LỢI TINH THẦN Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 719 N of Items 724 Item Statistics Mean Std Deviation N PL1 3.27 1.011 217 PL2 3.34 879 217 Summary Item Statistics Maximum / Mean Item Means Minimum 3.306 3.272 Maximum 3.341 Range Minimum 069 Variance 1.021 N of Items 002 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation Alpha if Item Deleted PL1 3.34 772 567 322 a PL2 3.27 1.023 567 322 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings THANG ĐO ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 831 N of Items 838 Item Statistics Mean Std Deviation N DKLV1 4.01 1.026 213 DKLV2 4.22 848 213 DKLV3 4.11 987 213 DKLV4 3.70 1.166 213 DKLV5 4.12 932 213 Summary Item Statistics Maximum / Mean Item Means Minimum 4.033 3.704 Maximum Range 4.221 Minimum 516 Variance 1.139 N of Items 039 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation Alpha if Item Deleted DKLV1 16.15 9.751 631 425 797 DKLV2 15.94 10.487 662 501 792 DKLV3 16.06 9.940 632 418 797 DKLV4 16.46 9.353 579 369 818 DKLV5 16.05 9.979 679 472 785 THANG ĐO THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 838 N of Items 837 Item Statistics Mean Std Deviation N THTC1 3.29 1.184 220 THTC2 3.37 1.088 220 THTC3 3.63 1.049 220 Summary Item Statistics Maximum / Mean Item Means Minimum 3.430 3.286 Maximum Range 3.632 Minimum 345 Variance 1.105 N of Items 032 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation Alpha if Item Deleted THTC1 7.00 3.530 769 601 705 THTC2 6.92 4.057 710 539 766 THTC3 6.66 4.454 632 409 839 PHÂN TÍCH NHÂN TĨ KHÁM PHÁ THANG ĐO SỰ THỎA MÃN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 700 205.910 df Sig .000 Communalities Initial Extraction STM1 1.000 742 STM2 1.000 746 STM3 1.000 655 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compo nent Total % of Variance Cumulative % 2.142 71.406 71.406 497 16.578 87.984 360 12.016 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.142 % of Variance 71.406 Cumulative % 71.406 B5 CÁC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH B5.1 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH BCCV BCCV DKLV LD TL DN Pearson Correlation THTC 042 -.069 828 000 533 307 220 220 220 219 -.015 -.075 Sig (2-tailed) DKLV DN ** Pearson Correlation N Correlations TL LD -.015 PLTT CHDT STM ** 105 020 000 000 120 763 000 220 220 220 220 220 218 021 032 -.128 -.021 000 -.030 -.056 270 758 634 058 753 999 660 410 220 220 220 220 218 ** -.054 045 426 390 ** PLVC 298 742 ** Sig (2-tailed) 828 N 220 220 220 219 220 ** -.075 023 -.052 Sig (2-tailed) 000 270 736 445 000 000 428 506 000 N 220 220 220 219 220 220 220 220 220 218 Pearson Correlation 042 021 023 -.073 083 029 108 -.012 083 Sig (2-tailed) 533 758 736 284 219 667 112 858 226 N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 217 -.069 032 -.052 -.073 -.009 -.033 -.026 007 -.039 Sig (2-tailed) 307 634 445 284 894 630 696 922 562 N 220 220 220 219 220 220 220 220 218 Pearson Correlation Pearson Correlation 426 220 362 ** 262 423 ** THTC PLTT PLVC CHDT STM ** -.128 ** 083 -.009 ** -.041 067 Sig (2-tailed) 000 058 000 219 894 000 544 321 000 N 220 220 220 219 220 220 220 220 220 218 ** -.021 ** 029 -.033 ** 120 057 Sig (2-tailed) 000 753 000 667 630 000 076 401 000 N 220 220 220 219 220 220 220 220 220 218 Pearson Correlation 105 000 -.054 108 -.026 -.041 120 118 Sig (2-tailed) 120 999 428 112 696 544 076 N 220 220 220 219 220 220 220 Pearson Correlation 020 -.030 045 -.012 007 067 Sig (2-tailed) 763 660 506 858 922 N 220 220 220 219 220 ** -.056 ** 083 -.039 Sig (2-tailed) 000 410 000 226 562 000 N 218 218 218 217 218 218 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation 390 298 742 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .362 262 423 268 268 550 ** ** 354 152 * 081 025 220 220 218 057 118 127 321 401 081 220 220 220 220 218 * 127 000 025 061 218 218 218 550 ** ** 354 152 061 218 5.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY GIỮA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH Variables Entered/Removed Variables Variables Model Entered b Removed Method PLTT, PLVC, Enter THTC, BCCV, LD a a All requested variables entered b Dependent Variable: STM Model Summary b Change Statistics R Model R 720 Adjusted R Std Error of R Square Square a Square the Estimate 519 508 Change 54132 519 F Change 45.736 df1 df2 212 a Predictors: (Constant), PLTT, PLVC, THTC, BCCV, LD b Dependent Variable: STM ANOVA b Sum of Model Mean Squares df Square Regression 67.008 Residual 62.121 212 129.129 217 Total F 13.402 45.736 Sig .000 a 293 a Predictors: (Constant), PLTT, PLVC, THTC, BCCV, LD b Dependent Variable: STM Coefficients Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B (Constant) BCCV a Std Error Beta t Sig -.144 277 -.519 604 288 046 334 6.261 000 Tolerance VIF 798 1.252 Sig F Durbin- Change Watson 000 2.125 LD 263 055 259 4.766 000 765 1.306 THTC 261 046 300 5.673 000 811 1.233 PLVC 139 052 130 2.693 008 974 1.026 PLTT 076 048 082 1.579 116 839 1.192 a Dependent Variable: STM B6 CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHÁC B6.1 Giới tính Gioi tinh STM Group Statistics Mean Std Deviation N nam nu Std Error Mean 84 3.3770 84038 09169 136 3.3395 73546 06307 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig (2- F STM Equal variances 4.640 Sig .032 t 348 df tailed) Mean Std Error Difference Difference Difference Lower Upper 218 728 03752 10784 -.17501 25006 337 158.319 736 03752 11129 -.18228 25732 assumed Equal variances not assumed B6.2 Tuổi Descriptives STM 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 18 - 29 tuoi 111 3.3934 75505 07167 3.2514 3.5354 1.67 5.00 30 - 39 tuoi 75 3.3600 79744 09208 3.1765 3.5435 1.67 5.00 40 - 49 tuoi 23 3.1232 69307 14452 2.8235 3.4229 2.00 4.67 tren 50 tuoi 11 3.3939 99798 30090 2.7235 4.0644 2.00 5.00 220 3.3538 77552 05229 3.2507 3.4568 1.67 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances STM Levene Statistic df1 886 df2 Sig 216 449 ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 1.418 473 Within Groups 130.296 216 603 Total 131.714 219 Sig .783 504 B6.3Trình độ học vấn Descriptives STM 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum THPT 80 3.3021 68390 07646 3.1499 3.4543 1.67 5.00 Trung cap 53 3.3459 86717 11911 3.1069 3.5849 1.67 5.00 Cao dang 66 3.4091 77083 09488 3.2196 3.5986 2.00 5.00 Dai hoc 17 3.3922 97351 23611 2.8916 3.8927 2.00 5.00 3.4167 68718 34359 2.3232 4.5101 2.67 4.33 220 3.3538 77552 05229 3.2507 3.4568 1.67 5.00 Sau dai hoc Total Test of Homogeneity of Variances STM Levene Statistic df1 df2 2.455 Sig 215 047 ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square 460 115 Within Groups 131.254 215 610 Total 131.714 219 F Sig .188 944 B6.4 Thâm niên công tác Descriptives STM 95% Confidence Interval for Mean N duoi nam Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 107 3.3567 74093 07163 3.2147 3.4987 1.67 5.00 tu den duoi nam 70 3.3429 84551 10106 3.1413 3.5445 1.67 5.00 tu den duoi nam 18 3.2037 65817 15513 2.8764 3.5310 2.00 4.33 tu den nam 16 3.3750 74907 18727 2.9758 3.7742 2.00 4.33 tu nam tro len 3.6667 94281 31427 2.9420 4.3914 2.00 5.00 220 3.3538 77552 05229 3.2507 3.4568 1.67 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances STM Levene Statistic 674 df1 df2 Sig 215 610 ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.303 326 Within Groups 130.411 215 607 Total 131.714 219 F Sig .537 709 B6.5 Vị trí cơng tác Descriptives STM 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Nhan vien 121 3.3499 79681 07244 3.2064 3.4933 1.67 5.00 Truong ca 48 3.3194 67358 09722 3.1239 3.5150 2.00 5.00 Giam sat 27 3.4877 65848 12673 3.2272 3.7481 1.67 4.33 Tro ly GD 2.5333 1.19257 53333 1.0526 4.0141 2.00 4.67 18 3.4074 78844 18584 3.0153 3.7995 2.00 4.33 5.0000 5.00 5.00 220 3.3538 77552 05229 3.2507 3.4568 1.67 5.00 Pho truong BP Giam doc Total Test of Homogeneity of Variances STM Levene Statistic 1.437 a df1 df2 Sig 214 223 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for STM ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square 6.670 1.334 Within Groups 125.044 214 584 Total 131.714 219 F 2.283 Sig .048 B6.5 Mức lương Descriptives STM 95% Confidence Interval for Mean N Duoi 2,5 trieu dong Tu 2,5 trieu den duoi Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 119 3.3543 75276 06901 3.2177 3.4910 1.67 5.00 69 3.3961 78440 09443 3.2077 3.5846 2.00 5.00 19 3.1228 74710 17140 2.7627 3.4829 2.00 4.33 13 3.4615 98637 27357 2.8655 4.0576 2.00 5.00 220 3.3538 77552 05229 3.2507 3.4568 1.67 5.00 trieu dong Tu tr dong den trieu dong Tren tr dong Total Test of Homogeneity of Variances STM Levene Statistic 665 df1 df2 Sig 216 574 ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.288 429 Within Groups 130.425 216 604 Total 131.714 219 F Sig .711 546 ... Đối tượng nghiên cứu thỏa mãn nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu giới hạn resort Furama Đà Nẵng P ươ g p áp g ê Quy trình thực nghiên cứu thực... độ ảnh hưởng nhân tố đến thỏa mãn nhân viên Resort Furama Đà Nẵng - Kiến nghị số giải pháp liên quan đến việc nâng cao nhằm nâng cao thỏa mãn nhân viên resort Furama Đà Nằng dựa kết nghiên cứu. .. thoả mãn Các nhân tố liên quan đến thoả mãn gọi nhân tố động viên nhân tố khác với nhân tố liên quan đến bất mãn gọi nhân tố trì Đối với nhân tố động viên giải tốt tạo thoả mãn từ động viên người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại resort furama đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại resort furama đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay