Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên

121 12 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN C Ngƣời cam đoan Lê Thị Kim Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 10 1.1.1 Tiền gửi tiết kiệm 10 1.1.2 Khách hàng gửi tiền tiết kiệm .14 1.2 TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG .17 1.2.1 Các kiểu định khách hàng 17 1.2.2 Tiến trình định khách hàng .20 1.2.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi khách hàng 23 1.3 QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG 28 1.4 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIẾT KIỆM 29 1.4.1 Phƣơng tiện hữu hình 29 1.4.2 Sự an toàn 29 1.4.3 Sự thuận tiện .30 1.4.4 Chất lƣợng dịch vụ .30 1.4.5 Lợi ích tài 30 1.4.6 Hình thức chiêu thị 31 1.4.7 Ảnh hƣởng ngƣời liên quan 31 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN .33 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 33 2.1.2 Đặc điểm hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại địa bàn Tuy Hòa 34 2.2 XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM .38 2.3 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 42 2.3.1 Nghiên cứu sơ 42 2.3.2 Nghiên cứu thức 44 2.3.3 Quy trình nghiên cứu 44 2.4 THIẾT KẾ THANG ĐO 45 2.4.1 Thang đo Phƣơng tiện hữu hình 46 2.4.2 Thang đo Sự an toàn 46 2.4.3 Thang đo Sự thuận tiện .46 2.4.4 Thang đo Chất lƣợng dịch vụ .47 2.4.5 Thang đo Lợi ích tài 47 2.4.6 Thang đo Hình thức chiêu thị 48 2.4.7 Thang đo Ảnh hƣởng ngƣời liên quan 48 2.4.8 Thang đo định lựa chọn ngân hàng 48 2.5 CHỌN MẪU VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ SỐ LIỆU 49 2.5.1 Chọn mẫu 49 2.5.2 Kỹ thuật xử lý số liệu 50 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU .53 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO .57 3.2.1 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha nhân tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm 57 3.2.2 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha định lựa chọn ngân hàng .60 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 61 3.3.1 Đối với thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm 61 3.3.2 Đối với thang đo định lựa chọn ngân hàng .65 3.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA .66 3.5 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .71 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.1 KẾT LUẬN 81 4.1.1 Kết nghiên cứu .81 4.1.2 Đánh giá kết nghiên cứu 82 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG VIỆC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM 83 4.2.1 Giải pháp hình thức chiêu thị 83 4.2.2 Giải pháp nâng cao cảm giác an toàn cho khách hàng gửi tiền ngân hàng 84 4.2.3 Giải pháp ảnh hƣởng ngƣời liên quan .85 4.2.4 Giải pháp tăng cƣờng lợi ích tài cho khách hàng .86 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ 86 4.3 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 89 4.3.1 Hạn chế đề tài .89 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Lãi suất huy động ngân hàng thƣơng mại tháng 08/2014 35 2.2 Huy động TGTK khách hàng cá nhân số ngân hàng địa bàn Thành phố Tuy Hòa từ năm 2011 36 đến 2013 2.3 Điều chỉnh tiêu chí mơ hình nghiên cứu 43 2.4 Thang đo Phƣơng tiện hữu hình 46 2.5 Thang đo Sự an toàn 46 2.6 Thang đo Sự thuận tiện 47 2.7 Thang đo Chất lƣợng dịch vụ 47 2.8 Thang đo Lợi ích tài 47 2.9 Thang đo Hình thức chiêu thị 48 2.10 Thang đo Ảnh hƣởng ngƣời liên quan 48 2.11 Thang đo Quyết định lựa chọn ngân hàng 49 3.1 Thông tin mẫu khảo sát phân theo đơn vị ngân hàng 53 3.2 Thơng tin mẫu số lƣợng ngân hàng có tiền gửi tiết kiệm 54 3.3 Thông tin mẫu khảo sát theo giới tính độ tuổi 55 3.4 Thơng tin mẫu khảo sát theo thu nhập 56 3.5 Thông tin mẫu kỳ hạn gửi tiết kiệm 56 3.6 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn ngân hàng 59 3.7 Hệ số Cronbach’s alpha thang đo định lựa chọn ngân hàng 61 3.8 Kết phân tích nhân tố thang đo ảnh hƣởng đến định lựa chọn ngân hàng 62 3.9 Kết phân tích nhân tố thang đo định lựa chọn ngân hàng 65 3.10 Bảng trọng số nhân tố chuẩn hóa CFA 68 3.11 Bảng hệ số tƣơng quan nhân tố 69 3.12 Bảng tính hệ số tin cậy tổng hợp tổng phƣơng sai trích nhân tố 70 3.13 Bảng hệ số hồi quy chƣa chuẩn hóa 73 3.14 Bảng hệ số hồi quy chuẩn hóa 76 3.15 So sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu tác giả nƣớc 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Các kiểu tiến trình định ngƣời tiêu dùng 20 1.2 Quá trình lựa chọn, sử dụng đánh giá dịch vụ ngân hàng 21 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 39 2.2 Quy trình nghiên cứu đề tài 45 3.1 Thơng tin giới tính độ tuổi 55 3.2 Thông tin kỳ hạn 57 3.3 Sơ đồ phân tích nhân tố khẳng định CFA 67 3.4 Sơ đồ mơ hình phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng đƣợc ví nhƣ hệ thần kinh kinh tế Hệ thống ngân hàng thƣơng mại hoạt động liên tục hiệu tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trƣởng kinh tế, đẩy lùi lạm phát, tạo cơng ăn việc làm góp phần thực cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Trong điều kiện Việt Nam phát triển kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, trở thành thành viên tổ chức hiệp hội kinh tế giới vai trò hệ thống ngân hàng quan trọng hết Trong q trình vận hành đó, cơng tác huy động vốn ngân hàng từ nhiều kênh khác nhau, có huy động tiền gửi tiết kiệm tiền đề quan trọng để mở rộng tín dụng, làm hoạt động ngân hàng thƣơng mại đạt hiệu cao Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) thành phố ven biển tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, địa điểm thu hút nhiều doanh nghiệp với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, ngành nghề đa dạng Điều đem lại môi trƣờng thuận lợi, hấp dẫn cho hệ thống ngân hàng phát triển có nhiều tổ chức tín dụng đƣợc thành lập địa bàn TP Tuy hòa với hệ thống chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp Vì vậy, ngƣời dân có nhiều lựa chọn cho định gửi tiền tiết kiệm Khách hàng không quan tâm đến lãi suất huy động cao hay thấp mà họ quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng có tốt khơng? Thái độ giao dịch viên có ân cần, niềm nở khơng? Ngân hàng có thƣơng hiệu mạnh hay cơng nghệ tốt khơng? … Điều làm cho ngân hàng không ngừng đƣa sản phẩm tiết kiệm lạ, hấp dẫn Câu hỏi lớn đặt cho nhà quản lý Ngân hàng là: đâu điều mà khách hàng cá nhân cần Item-Total Statistics AT1 AT2 AT3 Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted 6.7539 4.014 6.7324 4.204 6.8027 4.131 Corrected ItemTotal Correlation 715 718 713 Cronbach's Alpha if Item Deleted 788 785 789 * Thang đo: Sự thuận tiện Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 228 TT1 TT2 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemCronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted a 3.6973 939 130 3.0820 1.246 a 130 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings * Thang đo: Chất lƣợng dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha 849 DV1 DV2 DV3 Scale Mean if Item Deleted 26.3477 26.4590 26.3555 N of Items Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 22.215 637 22.482 674 21.329 651 Cronbach's Alpha if Item Deleted 824 871 823 DV4 26.2246 22.675 633 825 DV5 DV6 DV7 DV8 26.1094 26.1875 26.4199 26.3887 22.939 23.847 22.671 21.909 694 564 662 665 819 833 822 820 * Thang đo: Lợi ích tài Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 744 TC1 TC2 TC3 Scale Mean if Item Deleted 7.1953 7.2852 7.3086 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemCronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2.827 614 613 2.721 567 665 2.852 534 702 * Thang đo: Hình thức chiêu thị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 801 CT1 CT2 CT3 CT4 Scale Mean if Item Deleted 11.0234 11.0527 11.0156 11.0527 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 5.859 550 781 5.580 592 762 5.428 671 722 5.608 645 736 * Thang đo: Ảnh hƣởng ngƣời liên quan Reliability Statistics Cronbach's Alpha 697 AH1 AH2 AH3 AH4 Scale Mean if Item Deleted 10.8418 10.4395 10.2773 10.5234 N of Items Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 4.321 671 520 4.908 618 549 5.011 615 555 4.489 604 547 * Thang đo: Quyết định lựa chọn ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 766 Item-Total Statistics QD1 QD2 QD3 Scale Mean if Item Deleted 7.3574 7.3926 7.4844 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 2.336 577 2.227 623 2.168 594 Cronbach's Alpha if Item Deleted 708 657 690 Phụ lục 4: Phân tích nhân tố khám phá EFA Phụ lục 4.1: Đối với thang đo định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm (Lần 1) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .838 5075.221 351 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared a Loadings Factor Total Total 4.787 17.731 17.731 4.344 16.087 16.087 3.705 3.938 14.584 32.315 3.464 12.829 28.916 2.410 2.819 10.439 42.754 2.252 8.341 37.257 3.195 2.003 7.419 50.172 1.614 5.978 43.235 2.790 1.503 5.566 55.738 1.037 3.842 47.077 2.484 1.302 4.823 60.560 818 3.031 50.108 2.470 892 3.303 63.863 826 3.060 66.923 735 2.722 69.645 10 707 2.617 72.263 11 670 2.481 74.743 12 631 2.337 77.080 13 572 2.117 79.197 14 549 2.032 81.229 15 533 1.974 83.203 16 468 1.733 84.936 17 452 1.674 86.610 18 445 1.650 88.260 19 440 1.628 89.888 20 415 1.536 91.424 21 384 1.423 92.847 22 371 1.373 94.221 23 346 1.282 95.502 24 335 1.240 96.742 25 317 1.176 97.918 26 289 1.069 98.987 27 273 1.013 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Pattern Matrix DV5 DV8 DV7 DV1 DV3 DV4 DV6 HH3 HH4 HH2 HH1 HH5 DV2 CT3 CT4 CT2 CT1 784 724 720 693 686 667 648 a Factor 731 664 651 638 532 480 803 761 637 589 AT2 817 AT1 AT3 AH4 AH3 AH2 AH1 TC1 TC2 TC3 782 765 814 744 711 785 730 550 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 4.1: Đối với thang đo định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm (Lần 2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig .838 5031.489 325 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of % of Factor Total Variance Cumulative % Total Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared a Loadings Total 4.776 18.368 18.368 4.333 16.667 16.667 3.703 3.936 15.138 33.505 3.463 13.320 29.987 2.409 2.815 10.827 44.333 2.248 8.647 38.634 3.194 2.000 7.691 52.024 1.618 6.223 44.858 2.822 1.418 5.453 57.477 3.834 48.691 2.500 997 1.248 4.799 62.276 846 3.255 65.531 739 2.841 68.373 707 2.720 71.093 10 675 2.594 73.687 11 632 2.433 76.120 12 574 2.208 78.328 13 554 2.132 80.460 14 533 2.050 82.510 15 470 1.806 84.317 16 452 1.740 86.056 17 446 1.715 87.771 18 443 1.702 89.473 19 416 1.599 91.073 20 384 1.478 92.551 21 374 1.437 93.988 22 346 1.332 95.320 23 335 1.287 96.607 24 319 1.226 97.834 25 289 1.110 98.944 26 275 1.056 100.000 797 3.064 51.755 2.477 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance a DV5 DV8 DV7 DV1 785 724 720 691 Pattern Matrix Factor DV3 686 DV4 DV6 HH3 HH4 HH2 HH1 HH5 DV2 CT3 CT4 CT2 CT1 AT2 AT1 AT3 AH4 AH3 AH2 TC1 TC2 TC3 669 647 731 664 651 640 531 478 793 786 623 581 824 791 771 863 758 692 786 731 551 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Thang đo định lựa chọn ngân hàng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .695 390.100 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.044 68.125 68.125 1.570 52.331 52.331 513 17.085 85.210 444 14.790 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring Factor Matrix a Factor QD2 QD3 QD1 767 715 686 Extraction Method: Principal Axis Factoring a factors extracted iterations required Phụ lục 5: Một số kiểm định khác mơ hình Phụ lục 5.1: Kiểm định khác biệt định lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm khách hàng theo giới tính Kiểm định tham số T-test Group Statistics GIOITINH QD Nữ Nam N Mean Std Deviation Std Error Mean 385 3.7247 71471 03642 127 3.6483 68918 06115 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig (2- F QD Equal variances Sig .277 t df 599 1.054 Mean tailed) Difference Std Error Difference Difference Lower Upper 510 293 07638 07250 -.06605 21882 1.073 222.086 284 07638 07118 -.06389 21666 assumed Equal variances not assumed Kiểm định phi tham số (Main Whitney) Descriptive Statistics Std Mean Deviation Minimum Maximum N QD 512 3.7057 70856 1.00 5.00 GIOITINH 512 1.2480 43230 1.00 2.00 Ranks QD GIOITINH Nữ N Mean Rank Sum of Ranks 385 260.40 100255.50 Nam 127 Total 512 244.67 Test Statistics a QD Mann-Whitney U 22944.500 Wilcoxon W 31072.500 Z Asymp Sig (2-tailed) -1.056 291 a Grouping Variable: GIOITINH 31072.50 Phụ lục 5.2: Kiểm định khác biệt định lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm khách hàng theo độ tuổi Kiểm định ANOVA biến Descriptives QD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum Từ 18 đến dƣới 25 34 3.7451 66696 11438 3.5124 3.9778 2.33 5.00 Từ 25 đến dƣới 40 150 3.6311 72161 05892 3.5147 3.7475 1.67 5.00 Từ 40 đến dƣới 60 221 3.7104 73002 04911 3.6136 3.8072 1.00 5.00 Từ 60 trở lên 107 3.7882 65460 06328 3.6627 3.9136 2.00 5.00 Total 512 3.7057 70856 03131 3.6442 3.7672 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 df2 655 Sig 508 580 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.620 540 Within Groups 254.932 508 502 Total 256.552 511 F 1.076 Sig .359 Multiple Comparisons QD Tamhane Mean Difference (I) DOTUOI (J) DOTUOI (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Từ 18 đến Từ 25 đến dƣới 40 11399 12867 943 -.2379 4659 dƣới 25 Từ 40 đến dƣới 60 03469 12448 1.000 -.3075 3769 Từ 60 trở lên -.04306 13072 1.000 -.3999 3138 Từ 25 đến Từ 18 đến dƣới 25 -.11399 12867 943 -.4659 2379 dƣới 40 Từ 40 đến dƣới 60 -.07930 07670 884 -.2823 1238 Từ 60 trở lên -.15705 08646 355 -.3864 0723 Từ 40 đến Từ 18 đến dƣới 25 -.03469 12448 1.000 -.3769 3075 dƣới 60 Từ 25 đến dƣới 40 07930 07670 884 -.1238 2823 -.07775 08010 912 -.2903 1348 Từ 60 trở lên Từ 18 đến dƣới 25 04306 13072 1.000 -.3138 3999 Từ 25 đến dƣới 40 15705 08646 355 -.0723 3864 Từ 40 đến dƣới 60 07775 08010 912 -.1348 2903 Từ 60 trở lên Kiểm định phi tham số Kruskal Wallis Ranks DOTUOI QD N Mean Rank Từ 18 đến dƣới 25 34 260.32 Từ 25 đến dƣới 40 150 243.88 Từ 40 đến dƣới 60 221 257.02 Từ 60 trở lên 107 271.92 Total 512 a,b Test Statistics QD Chi-Square 2.352 df Asymp Sig .503 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: DOTUOI Phụ lục 5.3: Kiểm định khác biệt định lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm khách hàng theo mức thu nhập Kiểm định ANOVA biến Descriptives QD 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum Dƣới triệu 118 3.7542 59185 05448 3.6463 3.8621 2.33 5.00 Từ đến dƣới 10 triệu 272 3.6458 77049 04672 3.5539 3.7378 1.00 5.00 Từ 10 đến dƣới 50 triệu 112 3.7470 66252 06260 3.6230 3.8711 1.67 5.00 10 4.3000 33148 10482 4.0629 4.5371 3.67 4.67 512 3.7057 70856 03131 3.6442 3.7672 1.00 5.00 Từ 50 triệu trở lên Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 4.684 df1 df2 508 Sig .003 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4.976 1.659 Within Groups 251.576 508 495 Total 256.552 511 F Sig 3.349 019 Multiple Comparisons QD Tamhane Mean Difference (I) THUNHAP (J) THUNHAP Dƣới triệu (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Từ đến dƣới 10 triệu 10840 07177 572 -.0817 2986 Từ 10 đến dƣới 50 triệu 00721 08299 1.000 -.2131 2275 -.54576* 11814 002 -.9053 -.1862 Từ đến dƣới Dƣới triệu -.10840 07177 572 -.2986 0817 10 triệu -.10119 07811 731 -.3084 1060 -.65417* 11476 000 -1.0099 -.2985 08299 1.000 -.2275 2131 10119 07811 731 -.1060 3084 -.55298* 12209 002 -.9178 -.1881 Từ 50 triệu trở Dƣới triệu 54576* 11814 002 1862 9053 lên Từ đến dƣới 10 triệu 65417 * 11476 000 2985 1.0099 Từ 10 đến dƣới 50 triệu 55298* 12209 002 1881 9178 Từ 50 triệu trở lên Từ 10 đến dƣới 50 triệu Từ 50 triệu trở lên Từ 10 đến dƣới Dƣới triệu 50 triệu Từ đến dƣới 10 triệu Từ 50 triệu trở lên -.00721 * The mean difference is significant at the 0.05 level Kiểm định phi tham số Kruskal Wallis Ranks THUNHAP QD N Mean Rank Dƣới triệu 118 263.20 Từ đến dƣới 10 triệu 272 243.14 Từ 10 đến dƣới 50 triệu 112 269.20 10 398.45 Từ 50 triệu trở lên Total 512 a,b Test Statistics QD Chi-Square df Asymp Sig 12.891 005 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: THUNHAP ... đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm ngƣời dân địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Mục tiêu thể qua: - Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm địa bàn. .. ngân hàng gửi tiền tiết kiệm địa bàn Thành phố Tuy hòa, Tỉnh Phú n” Thêm vào đó, tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm khách hàng gửi tiền nhân tố. .. trung Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm địa bàn TP Tuy hòa Tỉnh Phú Yên làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay