Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đối với sai phạm trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

115 16 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ KIỀU OANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành : Kế tốn Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Kiều Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN SAI PHẠM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TYBÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái quát chung quản trị công ty 1.1.2 Khái quát chung báo cáo tài 18 1.1.3.Mối quan hệ quản trị công ty chất lượng báo cáo tài 21 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 23 1.2.1 Hiệu giám sát hội đồng quản trị 24 1.2.2 Hiệu ủy ban kiểm toán 27 1.2.3 Chất lượng kiểm toán 28 1.2.4 Các nhân tố khác ảnh hưởng đến sai phạm báo cáo tài 29 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 31 2.1.1 Ngành nghề kinh doanh 31 2.1.2 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam 34 2.2 SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20112013 37 2.3 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 44 2.3.1 Kết chung 45 2.3.2 Tình hình thực quản trị cơng ty theo quy mơ cơng ty 47 2.3.3 Tình hình thực quản trị công ty theo cấu sở hữu 48 2.3.4 Quản trị công ty thành phần hội đồng quản trị 49 2.4 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 50 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 50 2.4.2 Chọn mẫu nghiên cứu thu thập số liệu 58 2.4.3 Phân tích kết nghiên cứu 59 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG VAI TRỊ CỦA QUẢN TRỊ CƠNG TYCÁC ĐỐI TƢỢNG CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 67 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG VAI TRỊ QUẢN TRỊ CƠNG TY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 67 3.2 QUAN ĐIỂM ĐƯA RA GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRỊ QUẢN TRỊ CƠNG TY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỦA TÁC GIẢ 68 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRỊ CỦA QUẢN TRỊ CƠNG TYCÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 70 3.3.1 Giải pháp nhằm ngăn ngừa sai phạm báo cáo tài 70 3.3.2.Giải pháp nâng cao khả phát sai phạm báo cáo tài 82 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Giá trị vốn hóa doanh nghiệp niêm yết HoSE 31 2.2 Giá trị vốn hóa doanh nghiệp niêm yết HNX 33 2.3 Thống kê sách kế tốn vận dụng 41 2.4 Thống kê doanh nghiệp sai phạm báo cáo tài theo ngành giai đoạn 2011- 2013 43 2.5 Kết đánh giá tình hình quản trị cơng ty 46 2.6 Thống kê công ty theo điểm số quản trị công ty 47 2.7 Các biến độc lập mô hình 57 2.8 Omnibus Tests of Model Coefficients 60 2.9 Model Summary 60 2.10 Classification Tablea 61 2.11 Variables in the Equation 61 2.12 Bảng tổng hợp chiều tác động biến độc lập lên biến phụ thuộc 63 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết năm 2013 37 2.2 Chênh lệch giảm lợi nhuận trước sau kiểm toán năm 2013 số doanh nghiệp 38 2.3 Chênh lệch tăng lợi nhuận trước sau kiểm toán năm 2013 số doanh nghiệp 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển thị trường chứng khốn, thơng tin yếu tố then chốt, nhạy cảm, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi tất đối tượng tham gia vào thị trường nhà đầu tư, quan pháp quyền, cơng ty chứng khốn… Thơng tin huy động từ nguồn, thơng tin thống thơng tin khơng thống từ phương tiện thơng tin đại chúng internet, báo chí, truyền hình,… chí thơng tin mang tính truyền miệng diễn đàn, sàn giao dịch,… để đáp ứng yêu cầu thông tin ngày cao đối tượng sử dụng Tuy vậy, báo cáo tài doanh nghiệp kênh thông tin quan trọng chi phối định nhà đầu tư tin tưởng thị trường dành cho doanh nghiệp Trong đó, quản trị cơng ty trở thành đề tài quan trọng năm gần Những nhà điều hành, chủ sở hữu, người quảndoanh nghiệp tin tưởng doanh nghiệp có mơ hình quản trị cơng ty tốt đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Hệ thống quản trị cơng ty hiệu có nghĩa việc quản lý điều hành doanh nghiệp theo cách mà quyền lợi tất cổ đông bảo vệ Quản trị công ty tốt dẫn tới gia tăng giá cổ phiếu giúp doanh nghiệp dễ dàng việc tiếp cận vốn đầu tư với chi phí thấp Bên cạnh đó, quản trị cơng ty giúp doanh nghiệp ngăn ngừa phát gian lận tài hành vi tham nhũng Có vậy, báo cáo tài năm doanh nghiệp phản ánh trung thực, khách quan làm sở cho đối tượng quan tâm đánh giá tình hình kinh doanh doanh nghiệp Trên giới có nhiều nghiên cứu quản trị cơng ty mối quan hệ với chất lượng báo cáo tài chính, có xuất quốc gia phát triển mà kinh tế phát triển Ba Lan, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc… khơng có nghiên cứu thiết kế riêng cho Việt Nam Vậy nay, tình hình quản trị công ty doanh nghiệp niêm yết Việt Nam chúng ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài câu hỏi cấp thiết Qua việc nghiên cứu mức độ yếu tố quản trị công ty ảnh hưởng đến sai phạm báo cáo tài chính, tác giả mong muốn đưa đánh giá khách quan tình hình quản trị cơng ty doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam thời gian qua Từ đề xuất giải pháp tăng cường quản trị công ty việc ngăn ngừa phát sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng bền vững Mục tiêu nghiên cứu đề tài Luận văn nhằm hướng đến mục tiêu sau: - Phân tích yếu tố quản trị công ty ảnh hưởng đến sai phạm báo cáo tài cơng ty niêm yết - Đề xuất số giải pháp tăng cường quản trị công ty việc ngăn ngừa phát sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng bền vững Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quản trị công ty, sai phạm báo cáo tài ảnh hưởng quản trị công ty đến sai phạm báo cáo tài - Phạm vi nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu bao gồm 79 doanh nghiệp niêm yếtsai phạm 79 doanh nghiệp niêm yết khơng có sai phạm BCTC giai đoạn 2011- 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng phương pháp định lượng để đánh giá tình hình quản trị công ty mức độ ảnh hưởng yếu tố quản trị công ty đến sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết Cụ thể: - Thu thập báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội - Xác định, phân loại sai phạm báo cáo tài - Thiết lập biến, đo lường ảnh hưởng biến đến sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết thơng qua mơ hình hồi quy logictis Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài chia thành chương, gồm: Chương 1- Cơ sở lý luận ảnh hưởng quản trị công ty đến sai phạm báo cáo tài Chương 2- Phân tích ảnh hưởng yếu tố quản trị công ty đến sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Chương 3: Các giải pháp tăng cường vai trò quản trị cơng ty đối tượng có liên quan việc ngăn ngừa phát sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Tổng quan tài liệu Nội dung quản trị công ty nghiên cứu nhiều quốc gia, nhiều thời điểm phạm vi khác nhau: Tại Trung Quốc, Yi Zhang (2006) thu thập phân tích tập hợp chứa thơng tin chi tiết đặc điểm quản trị công ty hai mẫu doanh nghiệp, mẫu gồm 160 doanh nghiệp niêm yết Trung Quốc vi phạm 14 GAS TCT Khí Việt Nam - CTCP 15 GMD CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển 16 HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai 17 HBC CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình 18 HLG CTCP Tập Đồn Hồng Long Phân phối khí đốt tự nhiên Vận tải đường thủy 2013 2012 15596 37.5 15497 26 99 -11.5 Trồng trọt Xây dựng 2012 2013 349 24 353.7 37.4 4.7 13.4 2012 29 29 19 HMC CTCP Kim Khí Tp.HCM Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Bán buôn 2012 27 29.1 2.1 20 HSI Hóa chất – Dược phẩm 2012 -2 0.9 2.9 21 HT1 CTCP Vật Tư Tổng Hợp & Phân Bón Hóa Sinh CTCP Xi Măng Hà Tiên 2012 9.2 -0.3 22 HVG CTCP Hùng Vương 2012 260.4 398.8 138.4 34.70 Doanh thu 23 ITA 2013 73.3 53.7 -19.6 -36.50 Doanh thu 24 KDC CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo CTCP Kinh Đô Kim loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Bất động sản 2011 25 KDH Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Bất động sản 2013 Ngoại trừ -136.7 Khai khoáng khác 2011 Xây dựng Xây dựng Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Bất động sản Bất động sản CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền 26 KSA CTCP Công Nghiệp Khống Sản Bình Thuận 27 LCG CTCP Licogi 16 28 MCG CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO) 29 NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30 31 NLG NTL CTCP Đầu Tư Nam Long CTCP Phát Triển Đô Thị Từ 14.6 2013 2012 Ngoại trừ -34.1 0.5 Tăng -35.6 24.8 -1.5 24.3 2012 81.6 72.4 -9.2 2013 2012 30.5 65 146.9 50.1 116.4 -14.9 Doanh thu Chi phí 1.33 Doanh thu 35.83 Ước tính kế tốn 100.00 Ước tính kế tốn 7.22 Ước tính kế tốn 322.22 Chi phí -9.5 3,166.67 Giảm -151.3 0.64 -44.23 Doanh thu Ước tính kế tốn -9.65 Ước tính kế tốn Chi phí 4.21 97.98 Doanh thu Doanh thu -12.71 Ước tính kế tốn 79.24 Doanh thu -29.74 Doanh thu 32 OGC Liêm CTCP Tập Đoàn Đại Dương 33 PAC CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam 34 PAN CTCP Xuyên Thái Bình 35 PET 36 PHR TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí CTCP Cao Su Phước Hòa 37 38 PPC PXI 39 PXL 40 41 QCG SBT 42 SGT 43 SRC 44 STT 45 SVC 46 TAC 47 48 TDH TLH Dịch vụ tài hoạt động liên quan Thiết bị điện - Điện tử - Viễn thông Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, kiểm định, …) Bán buôn 2012 93 2011 Ngoại trừ Ngoại trừ 212.6 Trồng trọt 2011 CTCP Nhiệt Điện Phả Lại CTCP XD Công Nghiệp & Dân Dụng Dầu Khí CTCP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dầu Khí - IDICO CTCP Quốc Cường Gia Lai CTCP Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh CTCP Cơng Nghệ Viễn Thơng Sài Gòn CTCP Cao Su Sao Vàng Sản xuất phân phối điện Xây dựng CTCP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn CTCP Dầu Thực Vật Tường An CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức CTCP Tập Đoàn Thép Tiến 2011 2012 53.4 -39.6 Giảm Tăng 218.5 5.9 -74.16 Ước tính kế tốn Ước tính kế tốn Ước tính kế toán 2.70 Doanh thu 2012 2013 Ngoại trừ 504.8 2.74 Giảm Chi phí 616.9 14.74 112.1 -12 Bất động sản 2012 -3 6.2 9.2 Bất động sản Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Viễn thông 2012 2012 7.8 370.1 864 438.4 856.2 68.3 2012 -255.4 -114.3 141.1 Sản phẩm từ nhựa cao su 2012 48 49.8 1.8 Vận chuyển khách đường Hệ thống trạm dừng Bán lẻ 2012 -21.6 -21.1 0.5 2012 44.8 124.5 79.7 64.02 Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Bất động sản Kim loại sản phẩm từ 2012 63.8 61.5 -2.3 2012 2012 19.4 47 24.2 44.8 4.8 -2.2 -3.74 Ước tính kế tốn 19.83 Chi phí -4.91 Ước tính kế 18.17 -81.41 Chi phí Chi phí 148.39 Ước tính kế tốn 99.10 Doanh thu 15.58 Ước tính kế tốn -123.45 Doanh thu 3.61 Ước tính kế tốn -2.37 Doanh thu Doanh thu 49 50 TPC TS4 51 UDC 52 VID 53 VIP 54 VIS 55 VLF Lên CTCP Nhựa Tân Đại Hưng CTCP Thủy Sản Số CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CTCP ĐT PT Thương Mại Viễn Đông CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco CTCP Thép Việt Ý CTCP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long 56 VMD CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 57 VNI CTCP Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam 58 VTB CTCP Vietronics Tân Bình 59 VTO 60 DAC 61 DST 62 HLC 63 IVS 64 LM3 CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco CTCP Viglacera Đông Anh CTCP Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Nam Định CTCP Than Hà Lầm Vinacomin CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam CTCP Lilama khoáng phi kim loại Sản phẩm từ nhựa cao su Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Xây dựng 2012 2013 30 13.86 38.1 26.3 8.1 -12.44 21.26 -47.30 toán Doanh thu Doanh thu 2012 5.4 84.3 78.9 93.59 Doanh thu Bán buôn 2012 -24 30 500.00 Chi phí Vận tải đường thủy 2013 Kim loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc Bán buôn 2011 Ngoại trừ 27.2 2012 Bất động sản 2011 Tăng 110 82.8 Ước tính kế tốn 75.27 Chi phí 2012 Ngoại trừ Ngoại trừ -1.8 Tăng Ước tính kế toán Doanh thu -1.4 0.4 -28.57 Thiết bị điện - Điện tử - Viễn thông Vận tải đường thủy 2012 11 11.6 0.6 5.17 Chi phí 2012 49 44.7 -4.3 -9.62 Chi phí Kim loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại Hoạt động xuất (Sách, báo, phần mềm, …) Khai khoáng khác 2013 -2.17 -1.17 -1 85.47 Chi phí 2013 2012 Ngoại trừ 20.77 86.23 65.46 75.91 Doanh thu Dịch vụ tài hoạt động liên quan Xây dựng 2011 104.45 165.8 61.35 37.00 Doanh thu 2011 0.4 1.7 1.3 76.47 Doanh thu Tăng Tăng Doanh thu Doanh thu 65 MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 66 MNC CTCP Mai Linh Miền Trung Bán buôn 2011 10.3 12.9 2.6 Vận tải hàng hóa đường 2012 67 PDC Dịch vụ lưu trú 2011 68 PFL CTCP Du Lịch Dầu Khí Phương Đơng CTCP Dầu Khí Đơng Đô Bất động sản 2013 Ngoại trừ -95 -78 17 69 PPS Sửa chữa bảo hành 2012 27 27.1 0.1 70 PVC 271.6 222.1 -49.5 -22.29 Doanh thu PVL PVS 2013 2012 -187.2 1118.4 -31.2 1011.8 -156 -106.6 500.00 -10.54 Chi phí Doanh thu 73 PVX Hoạt động dịch vụ có liên quan đến khai khống Bất động sản Hoạt động dịch vụ có liên quan đến khai khống Xây dựng 2012 71 72 -2017.2 -1924.5 92.7 -4.82 Doanh thu 74 QST S99 SCR Hoạt động xuất (Sách, báo, phần mềm, …) Xây dựng Bất động sản 2012 75 76 77 SHN Bán buôn 2011 78 SQC Khai khoáng khác 79 TC6 80 TH1 81 TVD CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí Việt Nam TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí - CTCP CTCP Địa Ốc Dầu Khí TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam CTCP Sách & TB Trường Học Quảng Ninh CTCP Sông Đà 909 CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội CTCP Khống Sản Sài Gòn Quy Nhơn CTCP Than Cọc Sáu Vinacomin CTCP XNK Tổng Hợp Việt Nam CTCP Than Vàng Danh – 2013 2011 2012 Ngoại trừ 0.3 74 Tăng 20.16 50.00 Ước tính kế tốn Chi phí -21.79 Ước tính kế tốn 0.37 Chi phí Tăng 0.4 78.9 0.1 4.9 Chi phí Chi phí 25.00 6.21 2013 Ngoại trừ -27.4 Tăng -21.9 5.5 Khai khoáng khác 2012 44 -11.8 -55.8 Bán buôn 2011 21.5 37.3 15.8 42.36 Khai khoáng khác 2012 57.5 6.4 -51.1 -798.44 Doanh thu Doanh thu Ước tính -25.11 Ước tính kế tốn 472.88 Doanh thu Chi phí Doanh thu 82 V15 83 VCG 84 VCR 85 VHL Vinacomin CTCP Xây Dựng Số 15 TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam CTCP Đầu Tư & Phát Triển Du Lịch Vinaconex CTCP Viglacera Hạ Long 86 VMC CTCP Vimeco Xây dựng 2013 -60.7 -38.1 22.6 Xây dựng 2013 80.4 261.2 180.8 Bất động sản 2012 8.2 1.2 Kim loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại Xây dựng bất động sản 2012 Ngoại trừ 9.2 2012 -59.32 Ước tính kế toán 69.22 Doanh thu 14.63 Tăng 11.2 Chi phí Chi phí 17.86 Ước tính kế tốn Phụ lục 2: DANH SÁCH CÔNG TY TRONG MẪU VÀ GIÁ TRỊ CÁC BIẾN STT 10 Tên công ty CTCP Chương Dương CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau CTCP CNG Việt Nam CTCP Vật Tư Xăng Dầu CTCP Gạch Men Chang Yih CTCP Hóa An TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD CTCP XNK Y Tế Domesco CTCP Bóng Đèn Điện Quang CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước Sai phạm 1 1 1 1 1 Tỷ lệ Tỷ lệ Chất không lượng Log chuyên Tỷ lệ nợ điều kiểm Quymo gia TC hành toán 0.6 0.6667 0.5598 3.3041 0.6 0.3333 0.6783 2.8954 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3333 0.7143 0.5 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.5 0.3333 0.3333 0 0 0 0.773 0.4502 0.4111 0.683 0.1475 0.498 0.3101 0.5648 2.8521 2.8484 2.7829 2.5283 2.5637 3.7068 2.9212 3.2629 0.0617 0.0204 Khả toán 1.05 1.4948 0.0738 0.4752 0.0735 0.0412 0.061 0.0124 0.1612 0.0614 0.9685 1.9108 1.5142 1.6648 2.0741 2.692 2.0585 1.7701 Mức độ sinh lời 11 12 13 14 15 CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành TCT Khí Việt Nam - CTCP CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển CTCP Hoàng Anh Gia Lai CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình 1 1 0.8571 0.5714 0.4 0.8182 0.5714 0.3333 0.3333 0.4 0.6667 0 1 0.3906 0.1525 0.3046 0.3211 0.655 2.4606 2.1156 4.7022 3.8339 1.4955 -0.0427 -0.0132 0.3351 0.0426 0.0351 0.5084 2.2806 2.8671 2.286 2.1343 16 CTCP Tập Đoàn Hoàng Long 17 CTCP Kim Khí Tp.HCM 18 CTCP Vật Tư Tổng Hợp & Phân Bón Hóa 0.625 0.6667 0.7975 3.6746 0.0329 1.076 1 0.6 0.4 0.3333 0.3333 0 0.7946 0.6712 3.4015 3.0163 0.0318 0.0924 0.751 1.1596 1 1 0.2 0.4444 0.6 0.6667 0.3333 0.4 0.3333 0.3333 1 0.8381 0.8584 0.5952 0.4101 2.9172 4.1243 3.8056 4.0003 0.0783 0.0628 0.093 0.0092 0.9925 0.4083 1.2688 2.6217 1 1 1 1 0.4 0.4 0.6667 0.7143 0.8571 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.6667 0.3333 0.3333 0.5 0.6667 0 0 1 0 0.3432 0.5618 0.6842 0.3991 0.524 0.5808 0.6535 0.5369 0.6882 2.5562 3.2868 3.3532 2.9607 3.5216 3.3116 4.0613 3.0745 3.6301 0.0395 -0.0087 0.0376 0.2053 0.0268 0.0592 0.0645 0.1217 0.0977 1.2145 1.2548 1.2887 1.088 1.9775 1.6986 1.862 1.209 1.2644 32 CTCP Nhiệt Điện Phả Lại 33 CTCP XD Công Nghiệp & Dân Dụng Dầu 1 0.4 0.6 0.3333 0.3333 0.4231 0.6528 3.4897 4.0818 0.3806 0.0827 0.9108 4.7555 Khí 34 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 0.6 0.3333 0.6972 3.0298 0.0188 1.0561 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sinh CTCP Xi Măng Hà Tiên CTCP Hùng Vương CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo CTCP Cơng Nghiệp Khống Sản Bình Thuận CTCP Licogi 16 CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO) CTCP Đường Ninh Hòa CTCP Đầu Tư Nam Long CTCP Phát Triển Đơ Thị Từ Liêm CTCP Tập Đồn Đại Dương CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí CTCP Cao Su Phước Hòa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Dầu Khí – IDICO CTCP Quốc Cường Gia Lai CTCP Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh CTCP Cơng Nghệ Viễn Thơng Sài Gòn CTCP Cao Su Sao Vàng CTCP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn CTCP Dầu Thực Vật Tường An CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên CTCP Nhựa Tân Đại Hưng CTCP Thủy Sản Số CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CTCP ĐT PT Thương Mại Viễn Đông CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco CTCP Thép Việt Ý CTCP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex CTCP Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam CTCP Vietronics Tân Bình CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco CTCP Viglacera Đông Anh CTCP Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Nam Định CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam 1 0.6 0.4 0.6667 0 0.1394 0.5949 2.9904 3.8015 0.0089 0.0151 4.0778 2.5842 1 1 1 1 1 0.8 0.4 0.2 0.4 0.4286 0.6 0.2 0.5 0.8333 0.2 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.6667 0.3333 0.3333 0.3333 0 0 1 1 0.3563 0.7999 0.5302 0.3216 0.6675 0.6224 0.3614 0.5068 0.4736 0.7108 3.4207 3.3079 2.7274 2.0099 3.4337 3.0008 3.3456 3.204 2.7879 2.9941 0.2095 -0.0358 0.1735 -0.1839 0.0778 0.0985 0.0366 0.0599 0.0685 0.054 1.5979 0.4916 1.4374 1.873 0.8221 1.2261 2.1487 1.4564 3.0472 0.9782 1 1 1 1 1 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.2857 0.6 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 1 0 0 0 0.7292 0.6518 0.4405 0.6029 0.7004 0.9613 0.5413 0.2142 0.5987 0.5651 3.2432 2.8639 3.2536 3.12 2.7658 3.6526 2.3642 2.4242 3.4132 1.6096 0.0082 0.0459 0.1272 0.0699 0.1697 0.0293 -0.0059 0.0628 0.0567 -0.027 1.0862 0.934 1.0985 1.3823 1.0941 1.058 4.5508 3.5709 0.7373 0.5482 1 0.4 0.4 0.3333 0.3333 0 0.2968 0.9018 1.1903 3.1907 0.0198 0.0632 2.3913 0.3009 59 CTCP Lilama 60 CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị 1 0.8 0.6 0.3333 0.3333 0 0.1725 0.8914 2.2909 2.8739 0.0012 0.059 4.2374 0.9157 1 0.4 0.6667 0.6 0.3333 0.3333 0 0.3836 0.7642 0.3585 2.2986 2.6249 2.2742 0.0756 0.1022 0.022 2.0524 0.2389 0.3608 1 0.6 0.6 0.3333 0.3333 0 0.4782 0.624 3.2888 2.9453 0.2269 -0.1996 1.9713 3.1661 0.6 0.3333 0.8269 4.2179 -0.0961 0.8927 1 1 1 1 1 0.4286 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.4 0.5 0.6667 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.5 0.3333 0 0.3333 0.4 0 0 0 0 0.5116 0.3964 0.644 0.6434 0.1823 0.8462 0.6394 0.7848 0.8092 0.6896 1.5899 2.3502 3.8193 2.7466 3.2116 3.2852 2.9437 3.1844 2.4396 4.3608 0.1181 0.0454 0.0494 -0.1873 -0.0093 0.0955 0.097 0.1449 -0.1437 0.0536 0.7716 1.669 2.0732 0.9894 1.2961 0.8417 1.4009 1.5542 1.2014 1.2145 1 0 0.8333 0.4 0.6 0.8 0.8 0.3333 0.3333 0.6667 0.6667 0 0 0.6188 0.7332 0.7833 0.4509 0.8017 2.9462 2.9356 2.9788 3.0028 2.9061 -0.0206 0.0991 0.0638 0.167 0.0957 1.51 0.5612 1.1139 0.3696 1.1116 Vĩnh Sinh 61 CTCP Mai Linh Miền Trung 62 CTCP Du Lịch Dầu Khí Phương Đơng 63 TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Khí – CTCP CTCP Địa Ốc Dầu Khí TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam CTCP Sách & TB Trường Học Quảng Ninh CTCP Sông Đà 909 CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội CTCP Khống Sản Sài Gòn - Quy Nhơn CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin CTCP XNK Tổng Hợp Việt Nam CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin CTCP Xây Dựng Số 15 TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam CTCP Đầu Tư & Phát Triển Du Lịch Vinaconex CTCP Viglacera Hạ Long CTCP Vimeco CTCP Thủy Điện Cần Đơn CTCP Lilama 10 CTCP Ntaco 82 83 84 85 CTCP Tập Đồn Dầu Khí An Pha CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi CTCP Xi Măng Vicem Hải Vân CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu CTCP Phát Triển BĐS Phát Đạt CTCP Dược Phẩm Imexpharm CTCP Đầu Tư Alphanam CTCP Xây Lắp & Địa Ốc Vũng Tàu 0 0 0.8 0.4 0.4 0.6 0.6667 0.6667 0.6667 0 0.7748 0.7349 0.6561 0.3479 2.8437 2.972 2.7416 2.4968 0.0889 0.0549 0.0551 0.1064 0.9981 0.6383 5.0936 2.1053 0 0 0.8 0.8 0.75 0.75 0.3333 0.6667 0.6667 0 0 0.2717 0.7251 0.1434 0.4493 2.3971 3.7149 2.9179 3.1896 0.2222 0.0021 0.1409 0.0948 2.0177 4.7869 4.8611 1.6921 0 0.8 0.6 0.3333 0.6667 0 0.5676 0.3842 2.6135 2.3539 0.0217 0.0981 1.5027 2.9442 92 93 94 CTCP Cao Su Bến Thành CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam CTCP Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương CTCP Xây Dựng Cotec 0 0.8 0.5 0.75 0.3333 1 0.598 0.8219 0.3087 3.4061 3.4799 2.5946 0.1224 0.0031 0.2123 1.3878 0.3807 2.4831 95 96 CTCP Nam Việt CTCP Khử Trùng Việt Nam 0 0.5714 0.8 0.6667 0.3333 0.4577 0.4185 3.6582 3.3871 0.0955 0.0389 1.9951 1.4716 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 CTCP SPM CTCP Tập Đồn Hòa Phát CTCP Tập Đồn Thủy Sản Minh Phú TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP CTCP Khống Sản Bình Định CTCP Xây Dựng 47 CTCP Xây Dựng Số CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh CTCP Tập Đồn FLC CTCP Chứng Khốn Sài Gòn CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đơng 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8 0.8 0.6 0.75 0.8 0.2 0.4 0.6 0.8571 0.75 0.7143 0.6667 0.6667 0.8 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.3333 0.6667 0.3333 0.6667 1 1 1 1 0.5246 0.4127 0.5489 0.7798 0.6078 0.2698 0.9048 0.8452 0.669 0.4652 0.4325 0.339 3.0455 3.0475 4.2791 3.7973 4.098 2.4109 3.2763 3.3035 2.92 3.5365 3.3271 3.9021 0.1496 0.0849 0.0955 0.071 0.0326 0.5403 0.0681 0.0159 0.0548 0.0368 0.0395 0.0673 1.4232 1.3012 1.3883 1.0818 1.532 3.1754 1.2592 1.3724 1.1191 3.536 1.7523 1.8064 86 87 88 89 90 91 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn CTCP Cao Su Hòa Bình CTCP Điện Lực Khánh Hòa CTCP PT Đơ Thị Cơng Nghiệp Số CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật CTCP Mía Đường Lam Sơn CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông CTCP Nhựa Rạng Đông CTCP Ánh Dương Việt Nam TCT Gas Petrolimex - CTCP CTCP Vinacafé Biên Hòa CTCP Tập Đồn Hà Đơ CTCP Thép DANA – Ý CTCP Tập Đồn Nhựa Đơng Á CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang CTCP Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí CTCP Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế CTCP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai CTCP Mía Đường – Nhiệt Điện Gia Lai CTCP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật CTCP Đệ Tam CTCP Cơ Khí - Điện Lữ Gia CTCP Vận Tải Hà Tiên CTCP Khoáng sản Quang Anh CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin CTCP Chứng Khoán An Phát 0 0 0 0 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.8 0.8 0.6667 0.6667 0.3333 0.6667 0.6667 0.3333 0.6667 0.6667 1 1 1 0.6733 0.7957 0.2637 0.4921 0.6719 0.4775 0.3459 0.5232 3.1461 2.9511 2.7927 3.0335 3.0463 3.003 3.664 3.4275 0.1435 0.0708 0.2544 0.1405 0.0639 0.1356 0.0581 0.0576 1.2245 1.0171 1.3805 1.6491 2.0552 6.3784 3.0072 1.0994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5714 0.8 0.4286 0.8 0.7273 0.5714 0.8 0.75 0.8571 0.8 0.6 0.8 0.4 0.8 0.4286 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.3333 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 1 0.6667 0.3333 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.2821 0.6448 0.4724 0.5895 0.1603 0.6119 0.7745 0.7256 0.6415 0.6326 0.87 0.3811 0.6775 0.6479 0.4765 0.4989 0.5887 0.1371 0.2518 0.2422 0.8191 2.9735 2.7494 3.2509 3.1786 3.0543 3.2617 3.1998 2.8022 3.008 3.1149 2.8643 2.846 3.0812 2.788 3.1245 2.3446 2.5913 2.4716 1.6284 1.2068 3.1546 0.1063 0.1136 0.1775 0.0881 0.3349 0.0346 0.0411 0.1143 0.0635 0.126 0.0105 0.1332 0.0639 0.2972 0.2547 0.0262 0.0437 0.1927 0.0165 0.0426 0.1026 2.5076 1.0874 1.1481 1.1724 3.3385 1.2873 0.7432 1.2428 1.096 1.2338 0.563 2.3764 0.406 1.2429 1.6801 2.0014 1.1722 4.5862 2.6822 2.7949 0.4811 138 CTCP Đầu Tư & XD Thành Nam 139 CTCP Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Sài Gòn 140 CTCP Hải Minh 141 CTCP Khách Sạn Sài Gòn 142 CTCP Khống Sản Á Châu 143 CTCP Xây Dựng Sông Hồng 144 CTCP Thủy Điện Miền Trung 145 CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 146 CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Hội An 147 CTCP Khách Sạn & DV Đại Dương 148 CTCP Kim Khí Miền Trung 149 CTCP Than Hà Tu - Vinacomin 150 CTCP Than Núi Béo - Vinacomin 151 CTCP Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà 152 CTCP Than Mông Dương - Vinacomin 153 CTCP Alphanam E&C 154 CTCP Sông Đà 10 155 CTCP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng 156 CTCP Công Nghiệp Tung Kuang 157 CTCP Đầu Tư & Phát Triển Bất Động Sản HUDLAND 158 CTCP Chương Dương 0 0.8 0.8 0.6667 0 0.0208 0.7788 2.0043 2.8682 -0.3124 0.0824 43.619 0.9532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0.6667 0.6 0.8 0.8333 0.4 0.6 0.8 0.6 0.4 0.8 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6667 0.3333 0.6667 0.6667 0.3333 0.6667 0.3333 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.3333 0.6667 0.6667 0.3333 0 1 0 0 0 1 0.4702 0.1044 0.0877 0.3339 0.5322 0.6321 0.3954 0.7529 0.6589 0.6744 0.6754 0.7559 0.817 0.7718 0.5268 0.6951 0.7716 0.5954 2.3212 2.3276 1.659 1.7818 2.7242 3.5326 1.5933 2.3553 3.5527 2.5666 2.8877 3.0335 2.9175 2.9674 2.4448 3.3741 2.7361 2.8084 0.0879 0.2146 0.2999 0.1578 0.0138 0.094 0.1395 0.1002 0.1076 0.0664 0.0953 0.1145 0.0534 0.0928 0.1095 0.0867 0.0266 0.0272 1.269 2.8636 9.4444 1.3618 1.5965 0.6823 4.4085 1.4308 1.0618 1.1974 0.8989 0.7228 1.0605 0.6547 1.4211 1.3009 1.3613 1.2667 0.8 0.6667 0.8619 2.8918 0.1826 1.4334 Phụ lục 3: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN CỦA MẪU CÁC DOANH NGHIỆP SAI PHẠM Chatluongkiemtoan Valid Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 56 23 35.4 14.6 70.9 29.1 Total 79 50.0 100.0 79 158 50.0 100.0 Missing System Total 70.9 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Tylekhongdieuhanh TylechuyengiaTC 79 79 2000 0000 8571 522567 1.0000 342173 1578730 1721981 Tyleno 79 1394 9613 565567 1977802 79 1.1903 79 79 -.1996 2389 Logquymo Mucdosinhloi Khanangthanhtoan 4.7022 3.054333 E0 4752 059801 4.7555 1.590601 6505711 1028454 9506598 E0 Valid N (listwise) 79 Phụ lục 4: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN CỦA MẪU CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG SAI PHẠM Chatluongkiemtoan Valid Frequency Percent 61 18 38.6 11.4 77.2 22.8 Total 79 50.0 100.0 79 50.0 158 100.0 Missing System Total Valid Percent Cumulative Percent 77.2 100.0 Descriptive Statistics Std N Minimum Maximum Mean Deviation Tylekhongdieuhanh TylechuyengiaTC 79 79 2000 3333 8571 682201 1.0000 655711 1543057 1963980 Tyleno 79 0208 9048 544223 2126880 Logquymo 79 1.2068 4.2791 2.920589 5530284 -.3124 3696 E0 5403 101578 43.6190 2.395573 0981844 4.9188125 Mucdosinhloi Khanangthanhtoan 79 79 E0 Valid N (listwise) 79 Phụ lục 5: KẾT QUẢ HỒI QUY BINARY LOGISTIC CỦA MẪU CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỀU CHỈNH GIẢM LỢI NHUẬN Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step Step Block 34.250 34.250 7 000 000 Model 34.250 000 Model Summary -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R likelihood R Square Square Step a 541 721 26.747 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted Saipham Observed Step Saipham 0 Overall Percentage Percentage 18 Correct 21 81.8 95.5 88.6 Classification Table a Predicted Saipham Observed Step Saipham Percentage Correct 18 1 21 81.8 95.5 Overall Percentage 88.6 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) Tylekhongdieuhanh -13.946 6.795 4.213 040 000 TylechuyengiaTC -12.417 4.806 6.676 010 000 703 1.556 204 651 2.020 -10.296 6.573 2.454 117 000 1.621 1.032 2.465 116 5.056 -10.509 7.210 2.124 145 000 -.390 1.155 114 736 677 15.760 8.060 3.823 051 6.988E6 Chatluongkiemtoan Tyleno Logquymo Mucdosinhloi Khanangthanhtoan Constant a Variable(s) entered on step 1: Tylekhongdieuhanh, TylechuyengiaTC, Chatluongkiemtoan, Tyleno, Logquymo, Mucdosinhloi, Khanangthanhtoan Phụ lục 6: KẾT QUẢ HỒI QUY BINARY LOGISTIC CỦA MẪU CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỀU CHỈNH TĂNG LỢI NHUẬN Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square df Sig Step Block 82.002 82.002 7 000 000 Model 82.002 000 Model Summary -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R Step likelihood 76.035 a R Square Square 513 684 Model Summary -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R likelihood R Square Square Step a 513 684 76.035 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted Saipham Observed Step Saipham Percentage Correct 49 50 86.0 87.7 Overall Percentage 86.8 a The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) -6.365 -8.399 2.056 1.703 9.581 24.317 1 002 000 002 000 610 -2.378 754 2.046 655 1.350 1 418 245 1.841 093 Logquymo 564 540 1.090 296 1.758 Mucdosinhloi -6.726 3.803 3.128 077 001 Khanangthanhtoan -.385 268 2.053 152 681 Constant 8.867 2.765 10.282 001 7.094E3 Step Tylekhongdieuhanh a TylechuyengiaTC Chatluongkiemtoan Tyleno a Variable(s) entered on step 1: Tylekhongdieuhanh, TylechuyengiaTC, Chatluongkiemtoan, Tyleno, Logquymo, Mucdosinhloi, Khanangthanhtoan ... trường chứng khoán Việt Nam theo hướng bền vững Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quản trị công ty, sai phạm báo cáo tài ảnh hưởng quản trị cơng ty đến sai phạm. .. hưởng quản trị công ty đến sai phạm báo cáo tài Chương 2- Phân tích ảnh hưởng yếu tố quản trị công ty đến sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Chương 3: Các giải pháp... yếu tố quản trị cơng ty ảnh hưởng đến sai phạm báo cáo tài công ty niêm yết - Đề xuất số giải pháp tăng cường quản trị công ty việc ngăn ngừa phát sai phạm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đối với sai phạm trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam , Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đối với sai phạm trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay