Hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đà nẵng

97 17 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ KIỀU TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận vân hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả VÕ THỊ KIỀU TRANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÚC TIẾN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI .7 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU 1.1.1 Đầu trực tiếp nước 1.1.2 Xúc tiến .10 1.1.3 Xúc tiến đầu 11 1.1.4 Vai trò hoạt động xúc tiến đầu 12 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU 13 1.2.1 Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu 13 1.2.2 Chuẩn bị huy động nguồn lực xúc tiến 16 1.2.3 Tiến hành hoạt động xúc tiến 17 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN XÚC TIẾN ĐẦU 23 1.3.1 Môi trường đầu địa phương 23 1.3.2 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 23 1.3.3 Xu hướng đầu trực tiếp nước giới 24 1.4 KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO ĐÀ NẴNG 24 1.4.1 Kinh nghiệm nước 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Đà Nẵng .28 1.5 VAI TRÒ CỦA ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG XÚC TIẾN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 34 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .34 2.1.1 Môi trường đầu thành phố Đà Nẵng 34 2.1.2 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 38 2.3 THỰC TRẠNG XÚC TIẾN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 41 2.3.1 Tình hình xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu .41 2.3.2 Chuẩn bị huy động nguồn lực xúc tiến đầu .48 2.3.3 Tình hình thực hoạt động xúc tiến 53 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 62 3.1 XU HƯỚNG ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN THẾ GIỚI 62 3.2 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 66 3.2.1 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 66 3.2.2 Đề án tái cấu kinh tế Đà Nẵng 70 3.3 CÁC GIẢI PHÁP 72 3.3.1 Hồn thiện xây dựng chương trình xúc tiến đầu 72 3.3.2 Cải thiện huy động nguồn lực cho hoạt động xúc tiến đầu 74 3.3.3 Cải thiện hoạt động xúc tiến đầu 75 3.3.4 Hồn thiện mơi trường đầu .78 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp FDI : Đầu trực tiếp nước KTXH : Kinh tế xã hội NĐT : Nhà đầu PCI : Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh R&D : Nghiên cứu Phát triển IPA : quan xúc tiến đầu – Investment Promotion Agency UBND : Ủy ban nhân dân XTĐT : Xúc tiến đầu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Đóng góp khối doanh nghiệp có vốn đầu nước tổng giá trị xuất thành phố 31 1.2 Số lượng việc làm giải khối doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi 32 1.3 Đóng góp vào thu ngân sách thành phố khối doanh nghiệp có vốn đầu nước 33 2.1 Đánh giá chuyên gia Chương trình xúc tiến đầu trực tiếp nước thành phố 44 2.2 Đánh giá chuyên gia việc xác định ngành ưu tiên xúc tiến 45 2.3 Đánh giá chuyên gia hình thức xúc tiến đầu áp dụng 48 2.4 Đánh giá chuyên gia trình độ nhân lực hoạt động XTĐT thành phố 49 2.5 Đánh giá người học sau tham dự khóa học đào tạo kỹ xúc tiến đầu 50 2.6 Ngân sách cho hoạt động XTĐT 51 2.7 So sánh ngân sách dành riêng cho tổ chức hoạt động XTĐT Đà Nẵng tỉnh thành trực thuộc trung 51 ương năm 2014 2.8 So sánh phân bổ ngân sách XTĐT Đà Nẵng Điều tra UNCTAD 52 2.9 Công cụ truyền tin phát hành năm 2013 53 2.10 Số lượng hội nghị, hội thảo tổ chức năm 54 2.11 Đánh giá DN tính động tiên phong quyền thành phố 2013 54 2.12 Đánh giá DN FDI môi trường đầu Đà Nẵng năm 2013 55 2.13 Thống kê thủ tục hành gây phiền hà cho doanh nghiệp 56 2.14 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng NĐT dịch vụ công Trung tâm Xúc tiến Đầu 58 2.15 Đánh giá doanh nghiệp FDI dịch vụ quyền 59 2.16 Đánh giá DN sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh quyền địa phương 61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biều đồ Trang 2.1 FDI vào nhóm nước giai đoạn 1995 -2013, dự báo 2014 – 2016 63 2.2 Nhóm 20 quốc gia thu hút FDI nhiều giới 64 2.3 Dòng vốn FDI vào Đơng Nam Á Đơng Á, 2007 – 2013 65 2.4 Nhóm 10 quốc gia tiếp nhận vốn FDI lớn Châu Á 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế thành phố Đà Nẵng có bước tiến vượt bậc, GDP bình qn thành phố giai đoạn 2006 – 2013 đạt 11%, so với tốc độ tang trưởng GDP bình quân nước 5,4% Sự phát triển động phủ nhận có vai trò quan trọng nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngồi với mức đóng góp bình qn 7,77%/năm tổng vốn đầu xã hội giai đoạn 2000-2010, riêng năm 2012 đạt 11,13% (tương đương 43 triệu USD), đóng góp vào ngân sách khơng ngừng tăng qua năm, riêng năm 2012 ước đạt 43 triệu USD Năm 2013, nộp ngân sách 53,8 triệu USD Riêng tháng đầu năm 2014 70,16 triệu, 221,3% so với kỳ năm 20131 Kể từ Luật Đầu trực tiếp nước ban hành, Đà Nẵng 14 tỉnh, thành phố có mật độ doanh nghiệp FDI cao nước Lũy tháng 11/2014, thành phố Đà Nẵng có 305 dự án đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) hiệu lực với tổng vốn đầu 3,374 tỷ USD Trong đó, vốn giải ngân ước đạt 1,63 tỷ USD (chiếm 48.3%) Quy mơ vốn đầu bình quân 11,06 triệu USD/dự án2 Điều có phần nhờ hoạt động xúc tiến đầu thành phố Đà Nẵng không ngừng thực đổi sáng tạo thời gian qua Tuy nhiên, đến công tác xúc tiến đầu trực tiếp nước ngồi nhiều hạn chế chưa triển khai nhiều hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu vào thành phố nhiều địa phương nước nước ngồi để quảng bá mơi trường đầu Đà Nẵng, công tác xúc tiến đầu nước chưa thực chuyên nghiệp Hầu hết hội thảo thường kết hợp với đồn cơng tác nước Báo cáo số 95/BC-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Tình hình đầu trực tiếp nước ngồi tháng, ước năm 2014 xây dựng kế hoạch năm 2015 ngày 07 tháng năm 2014 Nguồn số liệu: Trung tâm Xúc tiến Đầu Đà Nẵng 74 - Đa dạng hóa phương thức xúc tiến đầu tư, đối tượng xúc tiến đầu cần xác định cụ thể phương thức tiếp cận đồng thời đánh giá kinh phí đầu hoạt động xúc tiến cụ thể - Để bảo đảm tính liên tục quán hoạt động xúc tiến đầu tập trung vào đối tác trọng điểm, lĩnh vực dự án thành phố trọng kêu gọi đầu tư, năm năm phải xây dựng chương trình xúc tiến đầu trực tiếp nước cụ thể theo hướng dẫn Bộ - Cơ quan xúc tiến đầu cần phát huy vai trò đầu mối nhằm thống hoạt động xúc tiến đầu thành phố, tránh tình trạng dàn trải, khơng có trọng tâm, trọng điểm 3.3.2 Cải thiện huy động nguồn lực cho hoạt động xúc tiến đầu tƣ a Về nguồn nhân lực Cải thiện nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến đầu vấn đề khơng thể bỏ qua Một sách khuôn khổ pháp lý rõ ràng với chiến lược xúc tiến tự chúng đảm bảo kết hoạt động thực tế Quá trình XTĐT muốn thành cơng cần có nhân viên nắm bắt tốt nhiệm vụ liên quan có đầy đủ nhiệt tình, kinh nghiệm kỹ cần thiết Các chương trình đào tạo cần nhắm vào nhu cầu cụ thể nhóm nhân cung cấp cho đội ngũ nhân viên kỹ kiến thức thiết thực giúp họ hoàn thành nhiệm vụ Do vậy, cần: - Tạo văn hóa làm việc chuyên nghiệp, đại, động, có trách nhiệm quan quản lý Nhà nước Khi đến đầu Việt Nam, nhà đầu tiếp xúc làm việc thường xuyên, lâu dài với quan Nhà nước Do đó, uy tín chất lượng làm việc quan Nhà nước ảnh hưởng lớn đến niềm tin hình ảnh Đà Nẵng mắt nhà đầu Các quan Nhà nước cần có giải pháp bước nâng cao chất 75 lượng làm việc, có hình thức thi đua, khen thưởng đơn vị làm việc nhận phản hồi tốt từ nhà đầu - Xây dựng ban hành sách tuyển dụng lao động Ưu tiên đối tượng lao động có khả tốt ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, v.v… đối tượng có kinh nghiệm học tập, làm việc quốc gia xác định đối tác chiến lược thành phố - Đào tạo, bồi dưỡng lao động theo hướng vừa nâng cao kĩ năng, tay nghề, kỷ luật lao động, thái độ làm việc chuyên nghiệp, vừa nâng cao hiểu biết người lao động văn hóa phong cách làm việc với đối tác nước - Ban hành thực chế độ đãi ngộ vật chất động viên tinh thần cho người lao động - Việc đào tạo công chức phân bổ công chức sau đào tạo nước theo chương trình cần xem xét lại, lựa chọn ngành học phù hợp với nhu cầu địa phương phân bổ công chức đào tạo phù hợp với chuyên ngành đào tạo b Về nguồn tài Tăng cường nguồn tài giành cho hoạt động XTĐT Do hoạt động XTĐT hoạt động mục tiêu lợi ích cộng đồng nên nguồn tài nên lấy từ nguồn ngân sách quốc gia lấy từ nguồn tài trợ từ khu vực nhân hay khoản phí dịch vụ thu trước NĐT 3.3.3 Cải thiện hoạt động xúc tiến đầu tƣ - Thu hút nhà đầu đến với thành phố tốn khó, giữ chân nhà đầu lại, góp phần vào cơng phát triển kinh tế - xã hội thành phố vấn đề khó Đà Nẵng cần phải giữ vững trì hình ảnh thương hiệu mà tạo cộng đồng nhà đầu nước 76 - Xây dựng sở liệu chung thơng tin hoạt động dịch vụ, sách, hội đầu vào thành phố Việc xây dựng cổng thông tin điện tử chung lựa chọn hình thức quảng cáo trực tuyến, thơng qua mạng internet để quảng bá hình ảnh thành phố đến nhà đầu nước giải pháp tiết kiệm so với việc in sách tờ rơi truyền thống Ngoài ra, nhà đầu dễ dàng tiếp cận tìm hiểu thơng tin Thành phố Đà Nẵng thông qua website trực tuyến so với hình thức khác - Xúc tiến chiến dịch quảng cáo có trọng tâm: Tổ chức chiến dịch quảng cáo có quy mơ ảnh hưởng lớn đến với đối tác trọng điểm thành phố lựa chọn - Tận dụng quan, tổ chức hỗ trợ hợp tác quốc tế: Hiện nay, hầu hết quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ… có quan hợp tác quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ việc hợp tác đầu với quốc gia khác giới Cần thiết lập quan hệ với quan, tổ chức tận dụng tầm ảnh hưởng họ việc giúp đỡ giới thiệu Đà Nẵng đến với đối tác nước ngồi - Mở văn phòng đại diện Đà Nẵng nước khác Hiện nay, Đà Nẵng thiết lập quan hệ có văn phòng đại diện thành phố Nhật Bản, v.v… Các văn phòng đại diện vừa cầu nối thành phố với nhà đầu chiến lược, vừa kênh thơng tin thức cung cấp thơng tin thành phố tiếp nhận thông tin hội hợp tác với đối tác nước Hiện nay, Đà Nẵng xác định đối tác chiến lược Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ v.v…, cần xúc tiến kế hoạch cụ thể để thành lập văn phòng đại diện với thành phố, khu vực có tiềm hợp tác cao quốc gia nói Thơng qua tổ chức quốc tế, quan đại diện kinh tế, ngoại giao Việt Nam nước để tiếp cận thiết lập quan hệ với công ty đa quốc gia, tập đoàn kinh tế lớn giới; 77 - Tích cực khuyến khích, tạo điều kiện cho cơng ty, nhóm doanh nghiệp Đà Nẵng quảng bá hình ảnh Điều vừa có lợi cho doanh nghiệp, tạo hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới, mở rộng quan hệ kinh doanh, vừa giúp tiết kiệm nguồn ngân sách thành phố Thông qua hoạt động quảng bá mình, doanh nghiệp góp phần đưa hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với đối tác chiến lược tiếng nói doanh nghiệp có trọng lượng sức thuyết phục nhà đầu nước Hơn nữa, hoạt động kinh doanh tích cực, hiệu cao doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài, chứng thuyết phục để tạo dựng niềm tin nhà đầu nước Đà Nẵng - Tổ chức hội thảo, kiện mang quy mô lớn Hiện nay, phần nhiều hội thảo, kiện quốc tế quan trọng diễn Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng nên chủ động thu hút hội nghị, hội thảo lớn nước đến với thành phố - Phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp thương hiệu điểm đến bật để bước tạo dựng hình ảnh, thương hiệu cho Đà Nẵng Các thương hiệu du lịch tiếng thành phố Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, bãi biển đẹp; ngành công nghiệp mà thành phố có lợi so sánh muốn tạo lợi so sánh công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, chế biến hải sản, đặc sản thành phố, v.v… Hợp tác với tổ chức quốc tế có kinh nghiệm việc xây dựng thương hiệu địa phương nước Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan… để xây dựng thành công thương hiệu cho thành phố - Cần dành ngân sách lớn để tiến hành việc quảng bá cho Đà Nẵng phạm vi quốc tế khu vực, có việc hợp tác với tổ chức nước ngồi có kinh nghiệm việc quảng bá xây dựng thương hiệu 78 thành phố Hàn Quốc Singapore Thái Lan - Nâng cao hiệu sử dụng trang thông tin điện tử quan xúc tiến đầu thông qua kết nối sâu rộng với trang thông tin quan đại diện nước, công ty vấn đầu tư, vấn luật có uy tín… 3.3.4 Hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ a Thực tốt số PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xây dựng từ năm 2005 để đo lường đánh giá cơng tác quản lý, điều hành kinh tế quyền 63 tỉnh thành phố Việt Nam dựa cảm nhận hài lòng khu vực kinh tế nhân môi trường đầu kinh doanh địa phương Bên cạnh đó, PCI xem kênh thông tin tốt, giúp lãnh đạo địa phương định hướng việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh để thu hút đầu Do vậy, việc thực tốt số PCI xem giải pháp để cải thiện môi trường đầu thành phố Bộ số PCI 2013 gồm 10 số thành phần: (1) Chi phí gia nhập thị trường (2) Tiếp cận đất đai ổn định sử dụng đất (3) Tính minh bạch tiếp cận thơng tin (4) Chi phí thời gian để thực quy định Nhà nước (5) Chi phí khơng thức (6) Tính động tiên phong lãnh đạo tỉnh (7) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (8) Chất lượng đào tạo lao động (9) Thiết chế pháp lý (10) Cạnh tranh bình đẳng 79 Năm 2013, Đà Nẵng trở lại vị trí dẫn đầu sau năm liên tục bị giảm hạn Đứng vị trí chứng tỏ mơi trường đầu Đà Nẵng có cải thiện rõ rệt, nhiên hạn chế, nút thắt cần phải tháo gỡ để minh bạch môi trường đầu thành phố Trong số chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch tiếp cận thông tin dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp số cần quan tâm cải thiện Để thực tốt số PCI thời gian tới, Đà Nẵng cần: - Tiếp tục cắt giảm thời gian giải thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu thời gian cấp loại giấy phép con, thời gian giao đất, cấp GCNQSDĐ cho nhà đầu - Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng CNTT đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế, tìm hiểu quy định Nhà nước Cổng thông tin điện tử, website sở ngành… - Cơng khai sách hỗ trợ vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn từ Quỹ đầu phát triển thành phố - Khuyến khích tạo điều kiện khu vực nhân tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ DN như: vấn thông tin pháp luật, vấn đầu kinh doanh, vấn công nghệ, xúc tiến thương mại, tuyển dụng giới thiệu việc làm… - Tạo bình đẳng việc tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công tiếp cận, sử dụng nguồn lực kinh tế DN - Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật kịp thời thông tin văn Cổng thông tin điện tử thành phố, website chuyên ngành - Định kỳ tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với DN nhằm hỗ trợ DN giải khó khăn vướng mắc q trình sản xuất, kinh doanh - Tăng cường vai trò cầu nối NN DN hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân địa bàn Đồng thời, nâng cao lực hoạt động 80 hiệp hội, huy động hiệp hội đóng góp sáng kiến, hiến kế phù hợp liên quan đến chế, sách để hỗ trợ DN phát triển b Đẩy mạnh cải cách hành - Phân cấp quản lý đầu cho địa phương tạo tính chủ động trình thu hút, cấp phép đầu quan trọng giảm thiểu đầu mối xét duyệt dự án cấp phép đầu tư, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian từ tạo tin tưởng nhà đầu Để làm với tinh thần này, thân địa phương phải có biện pháp để khắc phục, cải thiện môi trường đầu thơng thống Trong thời gian qua, thực chế “một cửa liên thông” Sở, ngành thành phố Đà Nẵng áp dụng việc cấp Giấy chứng nhận đầu Tuy nhiên, công tác thẩm định xét duyệt dự án thời gian qua chưa thực thời hạn quy định, chất lượng thẩm định dự án thấp, ý kiến thẩm định mang tính chung chung, gây khó khăn cho quan tổng hợp tham mưu Do vậy, bên cạnh việc ban hành Đề án thực chế “một cửa liên thơng” cần phải ban hành quy chế phối hợp quan có liên quan từ khâu giới thiệu đất đai, địa điểm đến khâu cấp Giấy chứng nhận đầu quy định rõ trách nhiệm đơn vị thực chế - Trong năm qua, quan xúc tiến đầu chưa thực chủ động công tác xúc tiến đầu đặc biệt dự án liên quan đến đất đai Trong lần tiếp xúc với nhà đầu tư, quan xúc tiến đầu cung cấp thơng tin kinh tế - xã hội, môi trường đầu sách ưu đãi đầu theo quy định pháp luật mà cung cấp thông tin đất đai, giá cho thuê đất khu vực dự án nhà đầu quan tâm Điều mặt thể tính thiếu chủ động quan xúc tiến đầu tư, mặt khác, khiến cho nhà đầu lòng tin vào quan Do đó, cần thiết phải cơng bố 81 cơng khai quy hoạch sử dụng đất cho dự án dịch vụ đơn giá cho thuê đất cho khu đất Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố có ban hành Quyết định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước địa bàn thành phố, cần dựa vào bảng giá để xây dựng khung giá cho thuê đất cho khu đất cụ thể khu công nghiệp, giá thuê đất điều chỉnh năm phụ thuộc vào bảng giá cho thuê đất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Trên sở có quy hoạch giá cho thuê đất, Cơ quan xúc tiến đầu có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng dự án kêu gọi đầu trọn gói vào lĩnh vực dịch vụ đưa vào danh mục lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu đăng tải website thành phố, Trung tâm Xúc tiến Đầu để phục vụ công tác xúc tiến đầu - Ứng dụng công nghệ thông tin việc giải thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu nhằm giảm bớt chi phí thời gian, chi phí lại, giảm bớt tiếp xúc với cán trực tiếp thực hiện, tăng thêm độ tin cậy cho nhà đầu quyền địa phương - Chú trọng đánh giá công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, cải cách hành quản lý hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi hữu địa bàn thành phố c Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  Đối với doanh nghiệp - Các doanh nghiệp dịch vụ, dù doanh nghiệp Nhà nước, nhân hay liên doanh, cần áp dụng phong cách quản lý tập trung vào người nhiều hơn, tăng cường phát triển nguồn nhân lực kỹ quản lý Để làm vậy, doanh nghiệp cần tập trung vào công tác đào tạo sở làm việc doanh nghiệp, tổ chức buổi đào tạo nội bộ, có sách khen thưởng, động viên lao động không ngừng trau dồi tay nghề kiến thức 82 - Chun nghiệp hóa cơng tác quản trị nhân tất khâu - Tạo điều kiện thuận lợi động viên, khuyến khích lao động lành nghề chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường liên kết hợp tác đào tạo nhân lực  Đối với sở đào tạo - Một ngày có nhiều nhà đầu nước đến với Đà Nẵng, nhu cầu nguồn nhân lực có khả sử dụng ngoại ngữ ngày cao Bên cạnh tiếng Anh, nhu cầu nguồn nhân lực sử dụng lưu loát tiếng Nhật, tiếng Hàn lớn Do vậy, việc phát triển trung tâm đào tạo Anh ngữ, cần mở rộng việc giảng dạy ngôn ngữ khác trường đại học trung tâm ngoại ngữ thành phố, nâng cao chất lượng giảng dạy chất lượng đầu sinh viên Tăng cường giảng dạy không kĩ viết, đọc, hiểu mà kĩ nghe nói, giao tiếp, kết hợp kiến thức văn hóa, lối sống, văn hóa làm việc quốc gia khác - Rút ngắn khoảng cách đào tạo tuyển dụng: Các sở đào tạo cần tiếp cận làm việc với doanh nghiệp, nghiên cứu tìm hiểu kĩ kiến thức mà doanh nghiệp yêu cầu lao động lĩnh vực dịch vụ nói chung doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi nói riêng Trong thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa nay, u cầu thay đổi nhanh, đòi hỏi sở đào tạo phải liên tục thay đổi để bắt kịp với nhu cầu doanh nghiệp để cung cấp nguồn lao động có chất lượng tốt - Tiếp tục khai thác nguồn vốn ngân sách nhà nước huy động nguồn vốn nhân dân để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực Hiện nay, sở vật chất nhiều sở giảng dạy, trường học nhiều thiếu thốn, phương pháp giảng dạy chưa hấp dẫn, sinh động 83 - Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng để khuyến khích đội ngũ chuyên gia, cán quản lý, lao động lành nghề, chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đào tạo - Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học viên thực tập có hội nghề nghiệp tốt sau tốt nghiệp - Khai thác hình thức liên doanh, liên kết hiệu đào tạo nhân lực, hợp tác đào tạo quốc tế Thường xun tổ chức chương trình giao lưu văn hóa trường đại học, sở đào tạo thành phố với sở đào tạo nước ngoài, với nước đối tác trọng điểm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ…, giúp học viên tìm hiểu thêm văn hóa phong cách làm việc quốc gia - Đảm bảo thực đào tạo liên thông từ thấp đến cao để người lao động có hội nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, tạo sinh kế bền vững - Chất lượng giảng viên đại học cần nâng cao việc lựa chọn giảng viên cần dựa vào tiêu chí nghiên cứu khoa học thay dựa vào hội trị mối quan hệ cá nhân - Kêu gọi đầu trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế Đà Nẵng nhằm thúc đẩy cạnh tranh đào tạo bậc cao  Đối với người lao động - Thay đổi nhận thức thang bậc giá trị xã hội định hướng nghề nghiệp để lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp lực thân đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; - Nâng cao lực học hỏi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; - Xây dựng ý thức đạo đức, thái độ, tác phong phù hợp với yêu cầu ngành nghề  Đối với tổ chức xã hội nghề nghiệp 84 - Phát huy vai trò tổ chức xã hội nghề nghiệp mảng công tác bảo vệ quyền lợi thành viên, hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao tay nghề; - Kiến nghị quan có chức ban hành chủ trương sách phù hợp để phát triển dịch vụ nói chung nguồn nhân lực du lịch thành phố nói riêng; - Tham gia trực tiếp tổ chức thi tay nghề để khuyến khích, động viên tinh thần người lao động d Hoàn thiện sở hạ tầng Một giải pháp doanh nghiệp đề xuất quyền thành phố ưu tiên thực hồn thiện sở hạ tầng Và tiêu chí quan trọng định lựa chọn địa điểm đầu nhà đầu nước ngồi Trong năm qua, quyền thành phố dành quan tâm lớn cho đầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội bước đáp ứng yêu cầu trình phát triển Nguồn lực đầu phát triển kết cấu hạ tầng ngày lớn đa dạng Ngoài nguồn lực Nhà nước, đầu doanh nghiệp vào dự án giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị ngày gia tăng Các hình thức đầu tư, xây dựng, vận hành, kinh doanh đa dạng hoá, mở rộng Thành phố Đà Nẵng thành phố nhà đầu đánh giá có sở hạ tầng tương đối tốt Tuy nhiên, số hạn chế cần phải khắc phục Để nâng cao chất lượng dòng vốn FDI vào thành phố, cần thiết phải: - Nhanh chóng hồn thiện sở hạ tầng Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng tới Khu công nghiệp phụ trợ dành riêng cho doanh nghiệp Nhật Bản tạo sở hạ tầng thu hút đầu doanh nghiệp hoạt 85 động lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ - Chỉnh trang sở hạ tầng Khu công nghiệp hữu xây dựng ranh giới riêng biệt, tăng cường trồng xanh, xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp để thu hút thêm nhà đầu tư, lấp đầy Khu cơng nghiệp trống - Nâng cao hiệu hoạt động Cảng Đà Nẵng, xây dựng trung tâm logistic đạt chuẩn quốc tế - Xây dựng quy hoạch đất đai sách hỗ trợ để kêu gọi nhà đầu nước xây dựng khu chung cư cho công nhân gần Khu công nghiệp nhằm đảm bảo nơi cho công nhân doanh nghiệp hoạt động Khu công nghiệp 86 KẾT LUẬN Đà Nẵng xác định thành phố đầu tàu phát triển khu vực miền Trung Tây Nguyên, phát triển Đà Nẵng hiệu ứng lan tỏa tỉnh, thành khu vực Để thực điều này, cần phải thu hút nhiều vốn FDI hơn, với chất lượng cao Trong bối cảnh nguồn FDI bị khan khủng hoảng tài tồn cầu, sách thu hút FDI phải đảm bảo hấp dẫn mà thực cạnh tranh so với nước khác Những đột phá công tác xúc tiến đầu trực tiếp nước phải áp dụng Nội dung luận văn trình bày khái quát thực trạng công tác xúc tiến đầu thành phố, điểm hạn chế nội dung xúc tiến cụ thể Trên sở đề số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xúc tiến điều kiện Mặc dù có nhiều cố gắng nhiên trình độ thân thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Do vậy, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Kế hoạch Đầu Cơ quan hợp tác phát triển Đức (2002), Tài liệu kỹ xúc tiến đầu [2] Chương trình Xúc tiến Đầu trực tiếp nước vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2016, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng [3] Quyết định số 1866/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ (2020), Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 [4] Trung tâm Thông tin học liệu - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2011), Nâng cao hiệu thu hút sử dụng vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam [5] Trung tâm Xúc tiến Đầu Đà Nẵng (2012), Đề án Chính sách thu hút đầu trực tiếp nước đối tác trọng điểm [6] VCCI USAID (2013), Báo cáo Chỉ số lực cấp tỉnh Việt Nam PCI 2013 [7] Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng (3/2014), Báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp để triển khai giải pháp khả thi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2014 năm Tiếng Anh: [8] Alvin G Wint (1992), Public Marketing of Foreign Investment: Successful International Offices Stand Alone [9] IMF (2009), Balance of Payment and International Investment Position, Manual, 6th edition, Washington DC [10] Jacques Morisset and Kelly Andrews – Johnson (2010), The Effectiveness of Promotion Agencies at Attracting Foreign Direct Investment, FIAS Occational [11] Mankiw, N Gregory (2002), Macroeconomics, Worth Publisher, 5th edition [12] Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, NXB Thống kê [13] SRI International (2007), An Assessment of Investment Promotion Activities, Final report [14] Theodore H Moran (1998), Foreign Direct Investment and Development: The new policy agenda for Developing Countries and Economies in Transition [15] UNCTAD (2007), Aftercare - A core function in investment promotion [16] UNCTAD (2000), Promotional budget of investment promotion intermediaries [17] Wells, Jr., and Wint (2000), Marketing a country: Promotion as a Tool for Attracting Foreign Direct Investment (Revised Edition), FIAS [18] WAIPA (2010), Investment promotion agencies and sustainable FDI: moving toward the fourth generation of investment promotion ... nước vào thành phố Đà Nẵng + Về không gian: Hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước vào thành phố Đà Nẵng + Về thời gian: Đánh giá hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước vào thành phố Đà Nẵng. .. hồn thiện cơng tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước vào thành phố Đà Nẵng Xuất phát từ thực tế đó, tác giả chọn vấn đề “Hồn thiện cơng tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngồi vào thành phố Đà Nẵng ... đầu tư trực tiếp nước Chương Thực trạng xúc tiến đầu tư trực tiếp nước vào thành phố Đà Nẵng Chương Một số giải pháp hồn thiện cơng tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước vào thành phố Đà Nẵng Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay