Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh quảng nam

135 9 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ KIỀU OANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC AN SINH HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu kết sử dụng luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ ràng nguồn gốc tài liệu Tác giả luận văn Hồ Thị Kiều Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu .2 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN SINH HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ AN SINH HỘI 1.1.1 Khái niệm an sinh hội 1.1.2 Cơ sở công tác an sinh hội 1.1.3 Bản chất ý nghĩa an sinh hội 11 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC AN SINH HỘI 13 1.2.1 Bảo hiểm hội 13 1.2.2 Bảo hiểm y tế .16 1.2.3 Cứu trợ hội 18 1.2.4 Ƣu đãi hội .21 1.2.5 Xố đói giảm nghèo .22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN AN SINH HỘI 24 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 24 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện hội 25 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện kinh tế 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH HỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN AN SINH HỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 29 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Đặc điểmvề điều kiện hội 32 2.1.3 Đặc điểm điều kiện kinh tế 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH HỘI TẠI QUẢNG NAM THỜI GIAN QUA 39 2.2.1 Thực trạng công tác bảo hiểm hội 39 2.2.2 Thực trạng công tác bảo hiểm y tế .48 2.2.3 Thực trạng công tác cứu trợ hội 55 2.2.4 Thực trạng hoạt động ƣu đãi hội .61 2.2.5 Thực trạng cơng tác xóa đói giảm nghèo .65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC AN SINH HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 75 2.3.1.Những thành công hạn chế .75 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 78 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN AN SINH HỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 84 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 84 3.1.1 Các dự báo xu hƣớng phát triển hội xu hƣớng sách an sinh hội 84 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam đến 2020 tầm nhìn đến năm 2025 85 3.1.3 Các quan điểm định hƣớng xây dựng giải pháp 89 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 90 3.2.1 Hồn thiện cơng tác bảo hiểm hội 90 3.2.2 Hồn thiện cơng tác bảo hiểm y tế .98 3.2.3 Hồn thiện cơng tác cứu trợ hội 103 3.2.4 Giải pháp đảm bảo an sinh hội thông qua thực ƣu đãi hội 106 3.2.5 Các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh hội góp phần đƣa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khu vực 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH An sinh hội BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế BNN Bệnh nghề nghiệp BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CBXH Công hội CTXH Cứu trợ hội HGĐ Hộ gia đình KT-XH Kinh tế hội LĐTB&XH Lao động Thƣơng binh hội MĐDS Mật độ dân số NCC Ngƣời có cơng NCT Ngƣời cao tuổi NSNN Ngân sách nhà nƣớc PLXH Phúc lợi hội PTBQ Phát triển bình quân ƢĐXH Ƣu đãi hội XĐGN Xóa đói giảm nghèo WB Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình sử dụng đất địa bàn thời gian qua 30 2.2 Tình hình dân số địa bàn tỉnh Quảng Nam qua năm 32 Tình hình lao động địa bàn tỉnh Quảng Nam qua năm 34 2.4 Lao động cấu, chất lƣợng lao động qua năm 35 2.5 Đặc điểm hội tỉnh thời kỳ 2010-2013 37 2.6 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh thời gian qua 38 2.7 Số ngƣời số đơn vị tham gia bảo hiểm hội 40 2.8 Mức độ bao phủ bảo hiểm hội 41 2.9 Tình hình thu BHXH tỉnh Quảng Nam qua năm 42 2.10 Số ngƣời nhận chi trả BHXH thời gian qua 44 2.11 Tình hình chi trả BHXH tỉnh Quảng Nam thời gian qua 46 2.12 Mức độ tác động bảo hiểm hội bắt buộc 46 2.13 Thu, chi hàng năm quỹ bảo hiểm hội 47 2.14 Số ngƣời tham gia BHYT địa bàn tỉnh năm qua 48 2.15 Mức độ bao phủ bảo hiểm y tế địa bàn 50 2.16 Tình hình thu BHYT tỉnh Quảng Nam thời gian qua 51 2.17 Tình hình chi trả BHYT tỉnh Quảng Nam thời gian qua 52 2.18 Thu, chi hàng năm quỹ bảo hiểm y tế 53 2.19 Đối tƣợng cứu trợ thƣờng xuyên giai đoạn 2010-2013 56 2.20 Kinh phí thực cứu trợ thƣờng xuyên giai đoạn 20102013 57 2.3 2.21 Thực trạng đối tƣợng đƣợc hƣởng cứu trợ đột xuất tỉnh Quảng Nam thời gian qua 59 2.22 Kinh phí thực cứu trợ đột xuất từ NSNN Quảng Nam 60 2.23 Đối tƣợng hƣởng sách ƣu đãi, ngƣời có cơng địa bàn tỉnh Quảng Nam 62 2.24 Tình hình chi trả ƣu đãi ngƣời có cơng tỉnh Quảng Nam 64 2.25 Tổng hợp số hộ kinh phí trợ cấp hộ nghèo qua năm 70 2.26 Tổng hợp tình hình hỗ trợ đối tƣợng nghèo, tàn tật từ nguồn huy động khác 73 2.27 Tổng số hộ nghèo địa bàn huyện thuộc tỉnh Quảng Nam qua năm 74 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài An sinh hội (ASXH) phận thiếu hệ thống sách hội quốc gia giới Nó định phát triển ổn định bền vững quốc gia, góp phần giảm bất bình đẳng, hạn chế tổn thƣơng ngƣời dân, gia đình cộng đồng trƣớc rủi ro, bất trắc sống Ở Việt Nam, an sinh hội trụ cột hệ thống sách hội đƣợc Đảng Nhà nƣớc quan tâm xây dựng Trong tiến trình đổi mới, vấn đề kết hợp hài hòa mục tiêu tăng trƣởng kinh tế, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh hội, mà Chiến lƣợc phát triển kinh tế hội Chính phủ Việt Nam đề (giai đoạn 2011-2020) Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, thời gian qua, cấp Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có nhiều cố gắng, quan tâm xây dựng tổ chức thực sách ASXH, coi vừa mục tiêu, vừa động lực để phát triển bền vững, ổn định trị - hội địa phƣơng Nhờ cơng tác ASXH địa bàn có bƣớc tiến rõ rệt, Tuy nhiên, Quảng Nam tỉnh chịu ảnh hƣởng nặng nề hậu chiến tranh để lại, thiên tai chịu tác động trực tiếp biến đổi khí hậu, Những khó khăn ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế địa phƣơng đời sống ngƣời dân, đặc biệt đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng Vì vậy, Quảng Nam nhiều tiêu an sinh hội chƣa đạt kế hoạch đề ra, với tác động kinh tế thị trƣờng làm cho nhiều vấn đề hội nảy sinh đòi hỏi phải có biện pháp giải để phát triển bền vững Thực trạng nêu đặt vấn đề cấp thiết cần tăng cƣờng phát triển sách ASXH, đƣa biện pháp có tính thực tế nhằm giải hạn chế, tồn thời gian qua sở đánh giá lại thực trạng cơng tác ASXH địa phƣơng, từ có điều chỉnh cho phù hợp Với lý trên, tơi định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác an sinh hội địa bàn tỉnh Quảng Nam” làm định hƣớng nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp Với mong muốn đƣợc góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác ASXH địa phƣơng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận ASXH - Phân tích thực trạng công tác ASXH địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác ASXH địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác ASXH tỉnh Quảng Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung công tác ASXH - Không gian: Các nội dung đƣợc nghiên cứu địa bàn tỉnh Quảng - Thời gian: Các giải pháp đề có ý nghĩa đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đƣợc mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phƣơng pháp sau: - Phƣơng pháp phân tích thực chứng, phƣơng pháp phân tích chuẩn tắc, - Phƣơng pháp chuyên gia, 112 + Tuyên truyền chủ trƣơng Đảng sách ƣu đãi Nhà nƣớc ngƣời có cơng với cách mạng: Chính sách trợ cấp hàng tháng trợ cấp lần cho ngƣời có cơng gia đình; sách hỗ trợ giải việc làm, phát triển kinh tế gia đình ngƣời có cơng; sách ƣu đãi giáo dục đào tạo; sách hỗ trợ nhà cho ngƣời có cơng; sách điều dƣỡng; sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thơng tin + Giới thiệu, cổ vũ, động viên điển hình ngƣời có cơng vƣợt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - hội địa phƣơng Biểu dƣơng gƣơng tiêu biểu, điển hình tiên tiến thực tốt sách ngƣời có cơng; việc giám sát thực sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng Mặt trận tổ chức đoàn thể; phê phán, lên án hành vi vi phạm sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng Phản ánh hoạt động liên quan đến việc rà sốt sách ƣu đãi ngƣời có cơng với cách mạng địa phƣơng thực sách nhân Ngày thƣơng binh liệt sỹ 27 hàng năm 3.2.5 Các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh hội góp phần đƣa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khu vực Thực mục tiêu Đại hội lần thứ XX tỉnh Đảng công tác giảm nghèo, tồn tỉnh tập trung thực đồng có hiệu Đẩy mạnh cơng tác Xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh hội góp phần đƣa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển đạt mức khu vực miền trung Để thực đƣợc mục tiêu đó, thời gian tới cần thực đồng giải pháp sau: Thứ nhất, tăng cường cơng tác tun truyền, nâng cao nhận thức Xóa đói giảm nghèo Tăng cƣờng cơng tác tun truyền, nâng cao nhận thức xóa đói giảm 113 nghèo làm cho ngƣời hiểu rõ mục đích ý nghĩa nội dung sách Đảng Nhà nƣớc xóa đói giảm nghèo Làm cho nhân dân Quảng Nam hiểu đƣợc nghèo hèn kém, thua thiệt so với địa phƣơng khác nƣớc Tuyên truyền để khơi dậy lòng tự hào ngƣời dân xứ Quảng cần cù sáng tạo, địa phƣơng có truyền thống cách mạng; nghèo vƣơn lên thành tỉnh khá, ý chí, mệnh lệnh, trách nhiệm cấp, ngành ngƣời dân Từ đó, cơng tác Xóa đói giảm nghèo phải trở thành phong trào cách mạng, mang tính hội hóa cao, huy động đƣợc sức mạnh tổng hợp hội để đạt đƣợc kết Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, khuyên nông - lâm - công - ngư, hướng dẫn cách làm ăn cho người dân theo hướng sản xuất hàng hóa Hiền tài chất lƣợng nguồn lao động nguyên khí quốc gia, yếu tố hàng đầu định đến tồn phát triển địa phƣơng, quốc gia Vì vậy, năm qua, Đảng Nhà nƣớc chăm lo giáo dục đào tạo để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; tỉnh ta quan tâm nâng cao chất lƣợng nguồn lao động, góp phần vào phát triển kinh tế - hội Mặc dầu đạt đƣợc kết đó, nhƣng chất lƣợng lao động tỉnh ta đạt 36,6% tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề (trong tỷ lệ lao động qua đào nƣớc 45%) Đây nguyên nhân làm cho tỉnh Quảng Nam nghèo Bởi vì, lao động khơng có trình độ tay nghề có hội có việc làm, có thu nhập, dẫn đến đói nghèo Vì vậy, để đƣa tỉnh Quảng Nam thoát khỏi nghèo phải tập trung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn tới, nhiệm vụ nặng nề, cấp bách hàng đầu phải thực Để thực đạt tiêu nói trên, cần: - Làm tốt công tác phân luồng đào tạo để thu hút tối đa lao động vào học nghề; phân luồng vừa đảm bảo phù hợp với khả loại lao 114 động (những lao động có trình độ thu hút vào học cao đẳng nghề, trung cấp nghề; loại lao động trình độ có hạn học sơ cấp nghề ngắn hạn); phân luồng đảm bảo đƣợc cấu lao động theo phát triển tỉnh, nâng cao số lao động có trình độ tay nghề cao, vừa đảm bảo đƣợc phổ cập nghề cho lao động, lao động thuộc khu vực nông thôn, nông dân; phân luồng vừa đảm bảo đƣợc nâng cao trình độ ngƣời lao động nay, vừa đảm bảo định hƣớng cho số lao động đƣợc bổ sung vào nguồn Với cách làm này, thu hút tối đa lao động tham gia vào học nghề, vừa phù hợp với lực cá nhân, vừa phục vụ chuyển dịch cấu lao động, vừa tiết kiệm chi phí cho hội - Quan tâm nâng cao chất lƣợng dạy nghề, quy hoạch phát triển có hệ thống mạng lƣới sở dạy nghề phù hợp với xu hƣớng phát triển tỉnh - Khuyến khích hội hóa dạy nghề đảm bảo đào tạo nghề để nâng quy mô dạy nghề từ 30.000lƣợt lao động năm lên 45.000lƣợt ngƣời năm Tiếp tục đổi chế, sách đào tạo nghề theo hƣớng hội hóa, khuyến khích phát triển sở dạy nghề ngồi cơng lập, khuyến khích ngƣời học, ngƣời dạy, sở dạy nghề, gắn đào tạo với giải việc làm; thay đổi chế giao tiêu, kinh phí theo hƣớng đấu thầu đào tạo nghề - Bên cạnh đào tạo để nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề chun mơn cần phải trang bị cho lao động văn hóa ứng xử, lý tƣởng, cách sống, lĩnh trị, ý chí vƣơn lên làm giàu, chống tƣ tƣởng hẹp hòi, níu kéo Để từ tạo đƣợc đội ngũ lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ lĩnh trị để thực mục tiêu đề Thứ ba, tiếp tục bổ sung mạnh dạn đổi chế sách,từng bước thực chuyển dịch cấu lao động theo hướng đại Bổ sung mạnh dạn đổi chế sách nhằm giải phóng sức sản xuất, bƣớc thực chuyển dịch cấu lao động theo hƣớng 115 đại, mở mang loại hình doanh nghiệp, khu cơng nghiệp, làng nghề, trang trại, hộ gia đình kinh tế để thu hút lao động có việc làm Ngồi sách ƣu đãi tỉnh áp dụng nhƣ ƣu đãi sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng, tính nộp thuế thời gian tới cần hoàn thiện ban hành loại chế khuyến khích doanh nghiệp thu hút lao động Quảng Nam, nhƣ: Doanh nghiệp tuyển dụng đƣa lao động xuất lao động đƣợc 500 ngƣời đƣợc UBND tỉnh tặng khen 20 triệu đồng tiền thƣởng; doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất kinh doanh vào nghèo có tỷ lệ hộ nghèo 30% tỉnh đƣợc ƣu tiên vay 500 triệu đồng từ nguồn giải việc làm, xóa đói giảm nghèo tỉnh - Bổ sung hoàn thiện chế khuyến khích thân ngƣời lao động tự tạo việc làm thơng qua sách cho vay vốn ƣu đãi giải việc làm - Hỗ trợ kinh phí đảm bảo đƣợc học nghề, định hƣớng xuất lao động Bằng sách tạo mơi trƣờng thơng thống để giải việc làm Theo dự kiến số chỗ làm việc đƣợc tạo hàng năm đạt 40.000 chỗ năm (bình quân 1000 doanh nghiệp thành lập năm thu hút 15.000 chỗ làm việc; 10.000 lao động làm việc tỉnh; 5.000 ngƣời xuất lao động; 10.000 chỗ làm việc chỗ) với hƣớng đó, thời gian tới tạo đƣợc nhiều chỗ làm việc cho lao động, đảm bảo mục tiêu đề Thứ tư, thực có hiệu chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh hội Tiếp tục phát huy kết đạt đƣợc xóa đói giảm nghèo, thời gian tới tập trung đủ nguồn vốn cho hộ nghèo vay, thực tốt sách bảo hiểm y tế cho ngƣời nghèo, xóa nhà dột nát, giảm học phí cho hộ nghèo Thực có hiệu chƣơng trình xóa nghèo bền vững theo Nghị 30a/CP Chính phủ cho huyện nghèo sách xóa nghèo bền vững 116 30b tỉnh ban hành áp dụng cho nghèo có tỷ lệ hộ nghèo 30% Trong cần trọng nội dung sau: - Phát triển kết cấu hạ tầng, Quảng Nam cần tiếp tục đầu tƣ cho cơng trình thuộc mạng lƣới hạ tầng, cụm cơng nghiệp, chợ cơng trình trọng điểm khác phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế hội địa phƣơng nhiều khó khăn - Tăng cƣờng biện pháp quản lý kinh tế - hội, Quảng Nam phải tiến hành công bố quy hoạch: Sử dụng đất, phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, khu dân cƣ, chế độ sách ƣu đãi Nhà nƣớc phạm vi toàn tỉnh để doanh nghiệp, hộ gia đình lựa chọn đầu tƣ phát triển sản xuất; thƣờng xuyên tổ chức tốt việc cung cấp thông tin dự báo, tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ, giá thị trƣờng để định hƣớng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngƣời dân, - Tăng cƣờng khả quản lý rủi ro, chủ động phòng tránh, ứng phó có thiên tai xảy cho ngƣời dân vùng chịu nhiều ảnh hƣởng thiên tai.Tăng cƣờng biện pháp bảo vệ sản xuất đời sống, hạn chế thiệt hại thiên tai, dịch bệnh Muốn cần có kế hoạch phòng trừ dịch bệnh, trùng phá hoại nhƣ làm tốt công tác dự báo thời tiết để ngƣời dân chủ động kế hoạch sản xuất phòng tránh hợp lý Thứ năm, thực kế hoạch hóa gia đình - Thơng qua chƣơng trình kế hoạch hóa gia đình để giảm quy mơ hộ gia đình, khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều vào cơng tác hoạt động hội hạn chế tình trạng bất bình đẳng nam nữ - Cần có nhiều chƣơng trình phổ biến kiến thức khuyến khích sử dụng biện pháp tránh thai, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, ngƣời nghèo hay ngƣời có trình độ học vấn thấp Ngồi ra, cần khuyến khích gia đình giản khoảng cách lần sinh từ 3-5 năm để nhằm có điều kiện chăm sóc tốt 117 cho trẻ em gia đình Xóa đói giảm nghèo nhiệm vụ trị cấp thiết, đòi hỏi phải có thái độ nghiêm túc thực liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp, ngành Mỗi đảng viên nhận giúp đỡ hộ thoát nghèo, quan, doanh nghiệp giúp xã, huyện thoát nghèo Thực tốt an sinh hội chắn góp phần để Quảng Nam xóa đói giảm nghèo bền vững, vƣơn lên thành tỉnh khu vực nƣớc 118 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN An sinh hội đƣợc xác định phận quan trọng sách hội, nằm chiến lƣợc phát triển kinh tế - hội đất nƣớc Bảo đảm an sinh hội điều kiện để bảo đảm định hƣớng hội chủ nghĩa cho phát triển kinh tế thị trƣờng, phản ánh chất tốt đẹp chế độ Hồn thiện cơng tác an sinh hội phải hƣớng tới tất đối tƣợng thụ hƣởng hội họ bị suy giảm khả lao động, giảm sút thu nhập gặp rủi ro, bất hạnh sống nhằm nâng cao chất lƣợng công tác an sinh hội để qua động viên, khuyến khích họ tự lực vƣơn lên giải vấn đề mình, đòi hỏi tâm không quan quản lý Nhà nƣớc mà cần có chung tay góp sức quan, đơn vị, tổ chức trị hội cộng đồng thân đối tƣợng yếu hội Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần hồn thiện cơng tác an sinh hội địa bàn tỉnh Quảng Nam để ngày đáp ứng đƣợc nguyện vọng phận ngƣời yếu nhóm ngƣời khơng may rơi vào hồn cảnh khó khăn nguyện vọng chung phần đông nhân dân địa bàn tỉnh KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu thực đề tài “Hoàn thiện an sinh hội địa bàn tỉnh Quảng Nam” tỉnh Quảng Nam, tác giả xin đƣa số kiến nghị sau: a Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật ASXH Xây dựng hoàn thiện hệ thống luật ASXH phải theo hƣớng hạn chế đến mức tối đa bất bình đẳng hội, góp phần đảm bảo sống vật chất 119 tinh thần thành viên, hƣớng tới mục tiêu sống ngày mai tốt đẹp ngƣời - Kiến nghị sửa đổi Luật BHXH cho phù hợp với tình hình nay: + Quy định đối tượng tham gia:cần bổ sung đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ tháng đến tháng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc Đồng thời nên mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo hướng khơng khống chế tuổi trần tham gia, có sách hỗ trợ tiền đóng nhằm khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện Sự thay đổi nhằm tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH hạn chế hành vi lạm dụng Quỹ BHXH từ quy định doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh thƣờng ký hợp đồng lao động thời hạn dƣới 03 tháng không ký hợp đồng lao động để tham gia BHXH cho ngƣời lao động + Quy định tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH, BHTN:quy định mức tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH, BHTN người lao động thuộc đối tượng thực chế độ tiền lương người sử dụng lao động định mức tiền lương, tiền công ghi hợp đồng lao động bao gồmcả khoản phụ cấp ghi hợp đồng Việc sửa đổi nhằm khắc phục tình trạng thực tếhiện có doanh nghiệp lợi dụng quy định ký hợp đồng với ngƣời lao độngghi tiền lƣơng hợp đồng lao động mức thấp, mức tối thiểu ít, bổ sung nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp để trốn tránh trách nhiệm đóng BHXH khoản phụ cấp khơng bắt buộc đóng BHXH Tiền lƣơng, tiền cơng tháng làm đóng BHXH, BHTN thấp nên Quỹ BHXH, BHTN bị thất thu quyền lợi hƣởng chế độ BHXH ngƣời lao động không đƣợc đảm bảo + Quy định vi phạm xử lý vi phạm pháp luật lạm dụng Quỹ BHXH Cần quy định số tiền phạt số tiền chưa đóng, chậm đóng BHXH 120 cao mức lãi suất hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH năm mức tiền phạt tối đa xử lý vi phạm hành phải cao mức quy định (là 30 triệu đồng) Nhằm tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp lợi dụng quy định chiếm dụng tiền đóng BHXH thời gian kéo dài; có doanh nghiệp trích tiền đóng BHXH ngƣời lao động nhƣng lại khơng đóng cho tổ chức BHXH, sử dụng để đầu tƣ sản xuất, kinh doanh, chấp nhận nộp phạt tổng số tiền phải nộp phạt tiền lãi chậm nộp thấp lãi vay ngân hàng + Đối với chế độ trợ cấp ốm đau: Cần quy định thời gian đóng BHXH tối thiểu người lao động từ tháng trở lên hưởng chế độ ốm đau, trừ trường hợp người lao động bị ốm đau nằm viện tác động thiên tai, rủi ro bất khả kháng Đối với trường hợp ốm đau dài ngày phải có thời gian tham gia đóng bảo hiểm 12 tháng Vì Luật BHXH khơng quy định thời gian đóng BHXH tối thiểu ngƣời lao động trƣớc hƣởng chế độ ốm đau Nhƣ vậy, ngƣời lao động bị ốm đau tháng đăng ký tham gia BHXH, họ có quyền đƣợc hƣởng chế độ ốm đau nhƣ đối tƣợng có thời gian đóng BHXH lâu Điều dẫn tới sách dễ bị lạm dụng, trƣờng hợp ngƣời lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần điều trị dài ngày.Một ngƣời lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày, họ tham gia BHXH tháng đƣợc hƣởng chế độ Thực trạng làm ảnh hƣởng cân đối thu chi Quỹ BHXH nguyên tắc hƣởng sở mức đóng BHXH Quy định khơng đảm bảo đƣợc tính cơng ngƣời lao động tham gia BHXH, không đảm bảo mối tƣơng quan mức hƣởng chế độ BHXH khác + Đối với chế độ thai sản: bổ sung quy định lao động nam có vợ sinh nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tùy thuộc sinh 121 thường sinh phải phẫu thuật, nhằm tạo đề kiện để ngƣời chồng chăm sóc vợ họ, thể chia trách nhiệm với vợ thời điểm quan trọng sống + Đối với chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: Nên loại bỏ quy định bị tai nạn lao động tuyến đường từ nơi đến nơi làm việc xác định tai nạn lao động nhằm loại bỏ kẽ hở dễ lợi dụng, nhƣ cố tình nhầm lẫn tai nạn giao thơng với tai nạn lao động + Đối với chế độ hưu trí: Nên nâng cao tuổi nghỉ hƣu lao động nữ làm việc khối hành nghiệp nhƣng tinh thần tự nguyện nhằm phát huy hết đƣợc khả nhƣ kinh nghiệm họ; lao động nữ làm việc khối lao động trực tiếp giữ ngun tuổi nghỉ hƣu nhƣng họ có yêu cầu lại đến tuổi quy định nên xem xét tạo điều kiện cho họ; Về cách tính lƣơng hƣu nên sửa đổi lại theo hƣớng tính tiền lƣơng bình qn quãng đời công tác, vừa đảm bảo công đóng BHXH đồng thời đảm bảo an tồn cho quỹ + Đối với chế độ tử tuất: Nên quy định tiền trợ cấp tuất hàng tháng theo thứ tự ƣu tiên, không nên khống chế số suất tuất suất nhƣ Đồng thời, tăng mức trợ cấp tuất lần trƣờng hợp ngƣời lao động đóng bảo lƣu thời gian đóng chết, từ 1,5 tháng lên tháng cho năm đóng BHXH Ngồi ra, cần tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, tiếp tục hồn thiện quy định cơng tác kê khai tăng giảm đóng BHXH chi trả BHXH theo hƣớng đơn giản hoá, giảm bớt thủ tục hành phiền hà nhƣng đảm bảo quản lý có hiệu quả, với mục tiêu phục vụ ngƣời lao động tốt - Đối với sách ưu đãi hội + Đối với cán quản lý ngƣời có công với cách mạng phƣờng, thị trấn cần đƣợc xếp vào biên chế công chức cấp xã, phƣờng đƣợc hƣởng 122 lƣơng từ NSNN, kiêm nhiệm có chế độ đãi ngộ hợp lý để họ yên tâm công tác lâu dài ngành + Cần bổ sung chế độ ƣu đãi giáo dục đào tạo cho đối tƣợng học sinh, sinh viên ngƣời có cơng với cách mạng học trƣờng Quân hệ dân sự, học chức tập trung quy, học liên kết hệ quy b Có chương trình đào tạo sử dụng cán Sự nghiệp ASXH đòi hỏi có đội ngũ nhân viên thông thạo nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật ASXH pháp luật có liên quan.Vì vậy, để việc quản lý công tác ASXH đƣợc thực tốt đạt kết cao cần trọng việc tuyển dụng bồi dƣỡng nâng cao mặt cho đội ngũ cán làm công tác an sinh hội theo hƣớng giỏi chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ, trị tƣ tƣởng phẩm chất đạo đức tốt Có lực việc tổ chức thực thi sách, kiểm tra, giám sát, phân tích đánh giá, đề xuất sách tham mƣu điều chỉnh sách cho phù hợp với tình hình địa phƣơng c Hồn thiện chế tài cho an sinh hội Nhanh chóng tạo lập chế tài độc lập, tăng trƣởng nhanh, có khả đảm bảo cân đối thu - chi quỹ bảo hiểm cách vững Đổi chế lập dự toán phân bổ định mức chi tiêu NSNN CTXH ƢĐXH theo hƣớng công khai, minh bạchvà xuất phát từ nhu cầu thực tế (số lƣợng đối tƣợng, mức trợ cấp); khắc phục tình trạng thiếu nguồn chi TCXH chậm chi trả cho đối tƣợng ngƣời có cơng… Minh bạch hóa thƣờng xuyên định kỳ khoản đóng góp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đóng góp vào quỹ ASXH, để họ biết đƣợc khoản tiền mà họ đóng góp đƣợc sử dụng nhƣ Từ họ có đƣợc niềm tin động lực trì việc đóng góp nhƣ tuyên truyền 123 vận động tổ chức cá nhân khác chung tay đóng góp vào quỹ d Các quan chức liên quan cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cập nhật kịp thời đối tƣợng hƣởng khơng hƣởng chế độ để tránh tƣợng tiêu cực, tham ơ, lãng phí, móc ngoặc gây thất kinh phí; thực chi trả đối tƣợng định mức tiêu chuẩn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] BHXH tỉnh Quảng Nam, Báo cáo kết hoạt động năm 2010, 2011, 2012, 2013 [2] Bộ LĐTB&XH, “Luận khoa học cho việc đổi sách đảm bảo hội kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hƣớng hội chủ nghĩa Việt Nam”,Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX04-05 [3] Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, Niên giám thống kê tỉnh năm 2010, 2011, 2012, 2013 [4] Nghị định số 67 2007 NĐ-CP Ngày 13 04 2007 sách trợ giúp đối tƣợng bảo trợ hội [5] Nghị định số 13 2010 NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67 2007 NĐ-CP Ngày 13 04 2007 sách trợ giúp đối tƣợng bảo trợ hội [6] Nghị định số 136 2013 NĐ-CP Ngày 13 04 2007 sách trợ giúp đối tƣợng bảo trợ hội [7] Quốc hội (2006), Luật BHXH, Hà Nội [8] Quốc hội (2008), Luật BHYT, Hà Nội [9] Quyết định số 832 QĐ-UBND ngày16 2012 UBND tỉnh Quảng Nam việc ban hành Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 định hƣớng đến năm 2020 [10] UBND tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tình hình kinh tế hội giai đoạn 2010-2013 Kế hoạch kinh tế hội năm [11] Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025 [12] Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ X, XI, NXB CTQG Hà Nội [13] Ansel M.sharp (2005), Kinh tế học vấn đề hội (sách dịch), NXB Lao động - hội, Hà Nội [14] Mai Ngọc Anh (2009), An sinh hội nông dân điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế - Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân [15] Hồng Chí Bảo (2008) “Vấn đề ASXH Việt Nam nay”, Tạp chí lý luận Chính trị số [16] Nguyễn Văn Chiểu, An sinh hội & định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò khoa học hội vào q trình hoạch định sách ASXH Việt Nam, Trƣờng Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội [17] Mai Ngọc Cƣờng (2009), Xây dựng hồn thiện hệ thống sách an sinh hội Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội [18] Nguyễn Tấn Dũng (2010), Đảm bảo ngày tốt ASXH PLXH nội dung chủ yếu chiến lược [19] Nguyễn Hữu Dũng(2010),“Hệ thống sách ASXH Việt Nam: Thực trạng định hƣớng phát triển”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, kinh tế kinh doanh số 26 [20] Đảng tỉnh Quảng Nam, Văn kiện đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XX, 2010 [21] Nguyễn Hải Hữu (2008), Giáo trình An sinh hội, Nxb Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân [22] Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2009), “Chiến lƣợc an sinh hội Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020”, Tạp chí Lao động hội, số 19 [23] Bùi Sỹ Lợi (2010), Cấu trúc hệ thống ASXH Việt Nam: từ tới mơ hình tương lai, Nguồn: Website thức trung tâm bồi dƣỡng đại biểu dân cử thuộc ủy Ban thƣờng vụ Quốc hội: http:/ttbd.gov.vn [24] Ngô Quang Minh (2007), “An sinh hội vai trò kinh tế nƣớc ta”, Tạp chí Lý luận trị số [25] Phạm Xuân Nam (2012) - Viện Khoa học hội Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, ASXH nước ta - Một số vấn đề lý luận thực tiễn [26] Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2008), Giải pháp tăng cường an sinh hội cho người nghèo tỉnh Thái Nguyên [27] Vũ Văn Phúc (2012), An sinh hội nước ta: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Website Bộ Lao động Thƣơng binh hội [28] Phạm Văn Sáng, Ngô Quang Minh, Bùi văn Huyền, Nguyễn Anh Dũng, Lý thuyết mơ hình ASXH (phân tích thực tiển Đồng Nai), Nxb trị quốc gia [29] Sở Lao động Thƣơng binh hội tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2011, 2012,2013 [30] Mạc Văn Tiến (2012), Viện trƣởng Viện khoa học dạy nghề - “Đào tạo nghề với việc đảm bảo an sinh hội Việt Nam” Nguồn Wepsite Bộ Lao động thƣơng binh hội [31] Phạm Văn Vận (2005), Giáo trình kinh tế công cộng, Nxb Thống kê, Hà Nội ... Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN SINH XÃ HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ AN SINH XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm an sinh xã hội 1.1.2 Cơ sở công tác an sinh xã hội. .. trợ xã hội 55 2.2.4 Thực trạng hoạt động ƣu đãi xã hội .61 2.2.5 Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo .65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM. .. thời gian qua sở đánh giá lại thực trạng công tác ASXH địa phƣơng, từ có điều chỉnh cho phù hợp Với lý trên, tơi định chọn đề tài: “Hồn thiện công tác an sinh xã hội địa bàn tỉnh Quảng Nam làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh quảng nam , Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay