Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh quảng ngãi

122 12 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO NGUYỄN THÀNH TRUNG HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ DÂN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Cao Nguyễn Thành Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 1.1.1 Nguồn nhân lực ngành y tế 1.1.2 Chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế 15 1.1.3 Lựa chọn, hoạch định sách 21 1.1.4 Đánh giá sách thu hút nguồn nhân lực .24 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 26 1.2.1 Điều kiện tự nhiên 26 1.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .27 1.2.3 Chính sách Nhà nƣớc 29 1.3 NỘI DUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ .31 1.3.1 Chính sách ƣu đãi thu nhập 31 1.3.2 Chính sách ƣu đãi đào tạo .34 1.3.3 Chính sách quản lý, sử dụng nguồn nhân lực 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG .39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI 40 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .41 2.1.3 Tình hình y tế tỉnh Quảng Ngãi 44 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 49 2.2.1 Thực trạng quy mô nguồn nhân lực ngành y tế 49 2.2.2 Thực trạng cấu nguồn nhân lực ngành y tế .51 2.2.3 Thực trạng phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế 58 2.2.4 Thực trạng nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế 59 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực y tế 60 2.3 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 64 2.3.1 Thực trạng ban hành sách 64 2.3.2 Thực trạng triển khai sách 68 2.3.3 Đánh giá hiệu thực sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực y tế nguyên nhân thực trạng 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG .83 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 84 3.1 CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 84 3.1.1 Xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lƣợng khám bệnh, chữa bệnh 84 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển ngành y tế 85 3.1.3 Một số quan điểm xây dựng giải pháp 89 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 90 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 90 3.2.2 Nhóm giải pháp cơng tác tổ chức, tuyển chọn sử dụng nguồn nhân lực .94 3.2.3 Nhóm giải pháp đảm bảo điều kiện sinh hoạt công tác cho cán y tế nói chung nguồn nhân lực y tế diện thu hút nói riêng .96 3.2.4 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực y tế 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN( Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BN : Bệnh nhân CBYT : Cán y tế CSSDGB : Công suất sử dụng giƣờng bệnh CSSK : Chăm sóc sức khỏe DSĐH : Dƣợc sĩ đại học DTTS : Dân tộc thiểu số ĐKKV : Đa khoa khu vực GDP : Tổng sản phẩm quốc nội KCB : Khám chữa bệnh KTV : Kỹ thuật viên NHS : Nữ hộ sinh NNL : Nguồn nhân lực NNLCLC : Nguồn nhân lực chất lƣợng cao NSNN : Ngân sách nhà nƣớc NVYT : Nhân viên y tế TTYT : Trung tâm y tế TYT : Trạm y tế VN : Việt Nam WTO : Tổ chức Thƣơng mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu dân tộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 43 2.2 Đối tƣợng tham gia bảo hiểm y tế 44 2.3 Tình hình thực cơng tác khám, chữa bệnh qua năm 45 2.4 Hoạt động khám, chữa bệnh Trạm Y tế xã 46 2.5 Số mắc/chết theo bảng phân loại quốc tế bệnh tật (ICD.10) Chƣơng/nhóm bệnh 46 2.6 Mƣời bệnh có tỷ lệ mắc cao trung bình năm 2010 – 2013 48 2.7 Dân số số lƣợng cán y tế giai đoạn 2009 – 2013 49 2.8 Số lƣợng nhân lực y tế theo chuyên ngành giai đoạn 2009 – 2013 50 2.9 Tỷ lệ cấu nguồn nhân lực y tế theo chuyên môn giai đoạn 2009 – 2013 52 2.10 Cơ cấu nguồn nhân lực y tế theo tuyến năm 2013 53 2.11 Cơ cấu chuyên môn nguồn nhân lực y tế theo tuyến năm 2013 54 2.12 Cơ cấu trình độ chuyên môn nguồn nhân lực y tế theo tuyến năm 2013 55 2.13 Cơ cấu nguồn nhân lực y tế theo giới tính năm 2013 56 2.14 Cơ cấu trình độ chun mơn nguồn nhân lực phân theo giới tính nữ năm 2013 56 2.15 Tỷ trọng nhân lực y tế ngƣời đồng bào DTTS theo tuyến năm 2013 57 2.16 Số lƣợng cán y tế đƣợc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn giai đoạn 2009 – 2013 58 2.17 Bố trí nhân lực thu hút năm 2013 73 3.1 Một số tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 87 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Biến động số lƣợng cán y tế giai đoạn 2009 – 2013 51 2.2 Cơ cấu chuyên môn nguồn nhân lực y tế theo tuyến năm 2013 54 2.3 Cơ cấu trình độ chun mơn nguồn nhân lực y tế theo tuyến năm 2013 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con ngƣời nguồn tài nguyên quan trọng nhất, định phát triển đất nƣớc Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong trình lãnh đạo đất nƣớc, Đảng ta trọng đến yếu tố ngƣời, coi ngƣời vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Những năm qua, Đảng Nhà nƣớc ta ngày quan tâm đến ngành y tế, coi đầu tƣ cho sức khỏe đầu tƣ trực tiếp cho phát triển bền vững Trong đó, nhân lực y tế yếu tố định chất lƣợng dịch vụ y tế, hiệu công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân Ngành y tế Việt Nam ngành vừa phục vụ vừa làm dịch vụ, phát triển theo hƣớng thị trƣờng khơng đáp ứng đƣợc cơng tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho tồn dân; vì, tỷ lệ ngƣời có thu nhập thấp, ngƣời nghèo, ngƣời cận nghèo nƣớc ta cao, họ khơng có đủ điều kiện tham gia dịch vụ y tếnhân Chính vậy, phát triển hệ thống y tế cơng lập cần thiết, phát triển nguồn nhân lực quan trọng Tuy nhiên, thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế Việt Nam cho thấy tình trạng chảy máu chất xám từ khu vực công sang khu vực tƣ, từ nƣớc nƣớc ngồi vấn đề khó khăn cho phát triển kinh tế, xã hội đất nƣớc Thực tiễn tổ chức thực sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực ngành y tế, đặc biệt sở y tế cơng lập có ý nghĩa to lớn việc phát triển hệ thống y tế cơng lập phục vụ cơng tác phòng, khám 99 + Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; nâng cao kỹ nghề nghiệp cho nhân viên y tế + Hỗ trợ tăng thêm khoản phụ cấp đặc thù ngành y tế nhƣ: phụ cấp thâm niên, bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho cán y tế bị nhiễm bệnh dịch, tử vong dịch bệnh + Trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp lần đầu, hỗ trợ tiền mua đất nhà cho cán đến cơng tác vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện cho họ an tâm cơng tác + Có sách thƣởng vật chất tƣơng xứng với sức lao động bỏ cho cán có thành tích xuất sắc cơng tác để kích thích họ hồn thành tốt nhiệm vụ - Xây dựng chế áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội trƣờng hợp bị rủi ro xảy tai nạn nghề nghiệp cán y tế làm nhiệm vụ Khám chữa bệnh theo yêu cầu tạo điều kiện cho sở y tế nhà nuớc cung cấp dịch vụ y tế chất lƣợng cao theo yêu cầu ngƣời sử dụng Thực tốt hình thức khám chữa bệnh theo yêu cầu góp phần nâng cao lực chuyên môn, nâng cao y đức tăng thu nhập cho nhân viên sở y tế Cần có chế giá dịch vụ theo thỏa thuận sở y tế cung cấp dịch vụ ngƣời sử dụng dịch vụ Giải pháp nhằm khắc phục bất cập giá thị trƣờng biến động lớn, có giá vật tƣ y tế ngày tăng cao, nhiên giá dịch vụ theo quy định Nhà nƣớc chậm thay đổi, tiền cơng dịch vụ giảm tƣơng đối Trong q trình thực sách đãi ngộ nhân viên ngành y tế, cần tăng cƣờng hiệu lực hoạt động kiểm tra giám sát thực chế độ sách cán y tế đơn vị toàn ngành thông qua việc xây dựng chế tiếp nhận xử lý thơng tin phản hồi quy 100 định rõ trách nhiệm đối tác có liên quan, đa dạng hóa hình thức tiếp nhận thông tin phản hồi để kịp thời tham mƣu điều chỉnh sửa đổi bất cập quy định hành b Nâng cao động lực thúc đẩy yếu tố tinh thần Với số lƣợng sinh viên em tỉnh học trƣờng đại học Y Dƣợc nƣớc lớn Tuy nhiên số lƣợng sau tốt nghiệp trở công tác tỉnh Điều cho thấy mơi trƣờng làm việc, đầu tƣ trang thiết bị y tế sách sử dụng nhân lực y tế nhiều bất cập Cho nên, thời gian tới cần phải có sách thu hút NNLCLC riêng cho ngành y tế với nhiều chế độ đãi ngộ, ý đối tƣợng nhƣ: chuyên gia giỏi; sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi; cán ngành theo học chuyên khoa lợi nhƣng tỉnh có nhu cầu Đồng thời, đặc biệt ý sách thu hút chuyên gia đầu ngành sách thu hút cán y tế công tác vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Thƣờng xuyên tuyên truyền giáo dục để cán bộ, nhân viên y tế nhận thức cách sâu sắc ý nghĩa cao quý nghề y, có lòng u ngành, u nghề, với đạo đức, trách nhiệm tình yêu thƣơng chia sẻ với đối tƣợng bệnh nhân Ln có tinh thần học hỏi nâng cao tay nghề chuyên môn, trau dồi đạo đức lối sống “ lƣơng y nhƣ từ mẫu” Đối với ngƣời bệnh ngƣời dân, cần tuyên truyền sâu rộng kiến thức phòng chữa bệnh, chế độ sách xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi nghĩa vụ, để ngƣời dân thông cảm hợp tác với nhân viên y tế tham gia khám chữa bệnh Bảo đảm NNL đủ số lƣợng cấu phù hợp, bƣớc nâng cao chất lƣợng, tăng số lƣợng giƣờng bệnh cho sở y tế, tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị nhằm khắc phục tình trạng tải bệnh viện tuyến 101 tỉnh, từ giảm tình trạng căng thẳng tinh thần làm việc tải nhân viên y tế Làm tốt công tác thi đua khen thƣởng, kịp thời động viên gƣơng tận tụy phục vụ ngƣời bệnh; đồng thời xử lý nghiêm minh biểu thiếu trách nhiệm gây phiền hà cho ngƣời bệnh, ảnh hƣởng đến uy tín ngành Lãnh đạo sở khám chữa bệnh cần tổ chức lớp tập huấn tâm lý y học, kỹ giao tiếp, quy tắc ứng xử, công tác xã hội cho nhân viên trực tiếp làm công tác khám chữa bệnh Cần tổ chức định kỳ khảo sát mức độ hài lòng bệnh nhân ngƣời nhà thông qua câu hỏi vấn Đồng thời, theo dõi sát đơn thƣ khiếu nại ngƣời dân tinh thần, thái độ nhân viên y tế thuộc đơn vị mình; xây dựng hộp thƣ góp ý; định kỳ kiểm tra, giám sát, hỏi han ngƣời bệnh khoa, phòng nhằm ngăn chặn, tiến tới loại trừ khỏi bệnh viện tƣợng tiêu cực khám chữa bệnh Xử lý, khen thƣởng kịp thời tác phong làm việc, văn hóa ứng xử thầy thuốc với bệnh nhân nhân dân; thực nghiêm túc quy định y đức ngƣời cán y tế dù cƣơng vị c Nâng cao động lực thúc đẩy hội thăng tiến Cần xây dựng chiến lƣợc đào tạo ngƣời cụ thể có kế hoạch đào tạo theo năm gắn với xây dựng lộ trình cơng danh cho cán viên chức để họ định hƣớng phấn đấu rõ ràng gắn bó lâu dài Tăng cƣờng đào tạo quản lý nhà nƣớc, quản lý ngành cho cán y tế đào tạo chuyên sâu bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên khoa cấp II cho bác sĩ địa phƣơng Ngồi ra, ngành y tế cần có sách ƣu đãi đào tạo số chuyên khoa đặc biệt nhƣ lao, tâm thần… Những bác sĩ theo học đƣợc ƣu đãi nhƣ khơng đóng học phí, có học bổng chế độ cao trƣờng 102 Song song với việc nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo nƣớc, việc trọng thúc đẩy q trình đào tạo ngồi nƣớc, đƣa sinh viên xuất sắc, cán học tập, tu nghiệp trƣờng đại học/ viện nghiên cứu quốc tế có uy tín góp phần tích cực việc xây dựng nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ ngành y tế nói riêng đất nƣớc nói chung tƣơng lai Hiện tại, thiếu bác sĩ trầm trọng cho công tác khám chữa bệnh, nhƣng hầu nhƣ phòng kế hoạch tổng hợp, phòng hành chánh, phòng nhân quan y tế bác sĩ lại đảm đƣơng cơng việc túy hành Đây lãng phí nhân ngành y khoa Với cơng việc hành giấy tờ mà giao cho bác sĩ vừa khơng có nghiệp vụ hành chính, vừa nghiệp vụ chuyên môn y khoa Cần thay đội ngũ nhân viên hành chánh thực thụ Ngƣời đảm đƣơng cơng việc hành cần đào tạo thời gian ngắn kiến thức hành y khoa đảm đƣơng tốt vai trò Hiện nhà nƣớc có sách đền bù đào tạo nhƣng thực tế chi phí cho đào tạo Việt Nam thấp nên sinh viên trƣờng họ s n sàng chịu đền bù để tìm chỗ làm theo ý muốn sở tƣ nhân s n sàng bỏ tiền đền bù để thu hút sinh viên giỏi, cần thay đổi sách quy định mức đền bù gấp nhiều lần (từ 5-10 lần chi phí đào tạo) Cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, cơng chức để có sở khen thƣởng, động viên kịp thời tập thể cá nhân điển hình việc nâng cao trình độ rèn luyện y đức Xây dựng tiêu chuẩn sách đề bạt, bố trí chức vụ lãnh đạo sở y tế tổ chức thực công khai, minh bạch Thực tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán lãnh đạo, có kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ để kế thừa Hàng năm, tiến hành đánh giá lại 103 lực nhằm để kích thích họ phấn đấu công tác nhiều Bổ nhiệm vào vị trí phù hợp với lực chun mơn, giao nhiệm vụ quan trọng để ngƣời có lực phát huy hết khả vốn có Việc bố trí, sử dụng cán phải theo hƣớng lấy lực hiệu cơng việc Bố trí ngƣời, việc tạo điều kiện cho họ phát huy ƣu điểm, khắc phục nhƣợc điểm Tạo điều kiện để cán có hội phát triển, phấn đấu khơng ngừng hƣớng đến vị trí cao 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ việc phân tích thực trạng sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá mặt đƣợc nhƣ yếu tồn tại, đồng thời kết hợp với lý luận sách sách thu hút nguồn nhân lực, Chƣơng trình bày giải pháp nhằm hồn thiện sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi: nhóm giải pháp chung; nhóm giải pháp cơng tác tổ chức, tuyển chọn sử dụng; nhóm giải pháp đảm bảo điều kiện sinh hoạt công tác cho cán y tế nói chung nguồn nhân lực y tế diện thu hút nói riêng; giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực y tế Tất giải pháp nêu với mục đích cuối nhằm làm cho việc triển khai sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhân lực ngành y tế thời gian tới nhƣ định hƣớng phát triển mục tiêu mà tỉnh Quảng Ngãi đề 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Nguồn nhân lực mục tiêu quan trọng chiến lƣợc phát triển ngƣời Thực tiễn xã hội Việt Nam cho thấy, nguồn nhân lực hầu khắp tất ngành, đặc biệt NNLCLC khan Vấn đề NNLCLC ngành Y tế nóng bỏng việc tổ chức thực sách thu hút nguồn lực vào làm việc bệnh viện công lập vấn đề cấp bách Nhà nƣớc ngành Y tế Việt Nam, tốn chƣa có lời giải thỏa đáng Đã có nhiều đề tài nghiên cứu NNLCLC nhƣng nghiên cứu tổ chức thực sách thu hút NNLCLC hầu nhƣ chƣa có - Thơng qua sở lý luận nguồn nhân lực thu hút nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực y tế nói riêng nhân tố ảnh hƣởng đến nguồn nhân lực ngành y tế, luận văn đƣợc vai trò mang tính định nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực y tế có vai trò quan trọng, đặc thù loại hình nguồn nhân lực có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng ngƣời - Qua số liệu thống kê nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi năm qua, luận văn tiến hành tổng hợp, phân tích đánh giá nội dung nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Từ cho phép khẳng định NNLCLC ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi thiếu Có thể kết luận thiếu hụt số lƣợng NNLCLC chỗ: Sự phát triển hệ thống y tếnhân làm dịch chuyển nguồn lực từ khu vực cơng sang khu vực tƣ; Chính sách đào tạo khơng kịp thời, đồng bộ; Chính sách ƣu đãi nhà nƣớc địa phƣơng chƣa thỏa đáng, chƣa thu hút, giữ chân đƣợc NNLCLC; Sự cân đối số lƣợng NNLCLC làm nhiệm vụ quản lý so với NNLCLC làm chun mơn - Trên sở đó, luận văn đề xuất số giải pháp hồn thiện 106 sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi, kịp thời bổ sung NNL ngành y tế địa phƣơng, đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian đến Các giải pháp bao gồm: nhóm giải pháp chung; nhóm giải pháp công tác tổ chức, tuyển chọn, sử dụng; nhóm giải pháp đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơng tác cho cán y tế nói chung nguồn nhân lực y tế diện thu hút nói riêng; giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực y tế - Hệ thống giải pháp nhằm thực có hiệu sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế làm việc địa phƣơng Quảng Ngãi Chính sách phải đƣợc tiến hành đồng từ khâu hoạch định, ban hành triển khai, phải có phối hợp chặt chẽ chủ thể ban hành, chủ thể thực thi sách Tóm lại, để thu hút nguồn nhân lực ngành y công tác, cần triển khai đồng số vấn đề nhƣ: Có sách đãi ngộ hợp lý; đổi phƣơng thức tuyển dụng; xây dựng môi trƣờng làm việc thích ứng thân thiện; có chế ln chuyển, thăng tiến hợp lý - Luận văn đƣợc thực với nỗ lực mong muốn khắc phục phần tình trạng thiếu nhân lực y tế số lƣợng chất lƣợng tỉnh Quảng Ngãi nay, đồng thời góp phần thực thành cơng sách an sinh xã hội tỉnh thời gian đến Ngoài kết đạt đƣợc, luận văn khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Q thầy để luận văn đƣợc hồn thiện Kiến nghị - Đảng, Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm nữa, xác định rõ vai trò quan trọng sức khỏe q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Coi đầu tƣ cho sức khỏe đầu tƣ trực tiếp cho phát triển bền vững Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe, tạo hành lang pháp lý rõ ràng minh bạch cho trình xây dựng phát triển hệ thống 107 y tế Cần có sách phân cấp quản lý quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm địa phƣơng kinh phí đào tạo, chế độ đãi ngộ với đối tƣợng diện NNLCLC mà địa phƣơng cần thu hút, sử dụng, dẫn tới tình trạng “xé rào” mặt sách địa phƣơng muốn đột phá chế thu hút - Đề nghị Bộ Y tế Bộ Giáo dục & Đào tạo cần có kế hoạch đạo đơn vị đào tạo y/dƣợc mở thêm mã ngành đào tạo nhƣ điều chỉnh tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội; Tăng cƣờng trao đổi sở đào tạo sở sử dụng để xác định nhu cầu; Tăng tiêu tuyển sinh quy để đạt mức sinh viên cho phép theo số giáo viên điều kiện đảm bảo khác có nhà trƣờng (hiện nhiều trƣờng chƣa tuyển đủ số sinh viên theo tiêu đƣợc đặt ra); Tăng cƣờng, khuyến khích cán giảng dạy cho chuyên ngành có sức thu hút thấp; Tuyển sinh số chuyên khoa có sức hút thấp từ vào trƣờng theo chế độ ƣu đãi Có sách điều động, tăng cƣờng nhân lực y tế công tác tỉnh Quảng Ngãi - Đề nghị Sở Nội vụ tham mƣu HĐND, UBND tỉnh xem xét bố trí biên chế nghiệp y tế hàng năm phù hợp với quy định Nhà nƣớc, phù hợp với số giƣờng bệnh đƣợc giao điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tham mƣu xây dựng sách khuyến khích bác sĩ, dƣợc sĩ đại học công tác đơn vị tuyến huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; có sách sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ, ƣu đãi cho cán y tế công lập học đại học trở tỉnh công tác để UBND tỉnh xem xét, định - Đề nghị Sở Tài hàng năm bố trí nguồn ngân sách tỉnh kịp thời, hợp lý để thực tốt sách tỉnh đãi ngộ, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế đƣợc thu hút Tham mƣu xây dựng sách hỗ 108 trợ cho cán chuyên môn đƣợc cử hỗ trợ tuyến dƣới phạm vi Đề án 1816 Bộ Y tế Tham mƣu xây dựng sách, mức chi trả tỉnh cho cá nhân tự túc kinh phí học tự nguyện trở làm việc sở y tế công lập tỉnh, báo cáo Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh xem xét, định - Đề nghị phối hợp Sở Tài ngun Mơi trƣờng, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở nội vụ, Sở Lao động thƣơng binh xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo việc ban hành chế, sách ƣu đãi cho ngƣời thân gia đình nguồn nhân lực chất lƣợng cao ổn định nơi ở, làm việc học tập - Đề nghị Sở Khoa học Cơng nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế Sở, Ngành liên quan triển khai, hƣớng dẫn thực bố trí kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới, đại vào thực tiễn hoạt động chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân ngành y tế - Đề nghị Ban Dân tộc phối hợp Sở Giáo dục Đào tạo việc xét chọn thí sinh cử học cử tuyển bác sĩ, dƣợc sĩ ĐH tỉnh Phối hợp đề xuất sách thu hút, hỗ trợ, ƣu đãi tỉnh CBYT công tác vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - Đề nghị HĐND, UBND huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế đạo đơn vị y tế địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực y tế hàng năm, năm Xây dựng, ban hành sách thu hút, sách ƣu đãi, hỗ trợ địa phƣơng CBYT địa bàn đƣợc cử đào tạo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Bộ Y tế Việt Nam Nhóm đối tác [2] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Kinh tế phát triển, Tài liệu giảng dạy trƣờng Đại học Kinh tế Đà N ng [3] Bộ Chính trị (2005), Nghị số 46/NQ-TW cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới, Hà Nội [4] Bộ Y tế (năm 2008), Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/6/2008 Bộ Y tế việc cử cán chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến hỗ trợ bệnh viện tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh [5] Bộ Y tế (2010), Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế [6] Bộ Y tế (2012), Quyết định số 816/QĐ-BYT v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012- 2020 [7] Bộ Y tế-Bộ Nội vụ (2007), Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYTBNV ngày 05 tháng năm 2007 Bộ Y tế Bộ Nội vụ việc hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế Nhà nước [8] PGS.TS Trần Xuân Cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [9] Chính phủ (2005), Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 5/10/2005 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chương trình hành động phủ thực NQ số 46/NQ-TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ sức khỏe nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới, Hà Nội [10] Chính phủ (2005), Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 Thủ tướng phủ việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cán bộ, viên chức sở y tế Nhà nước [11] Chính phủ (2006), Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 [12] Chính phủ (2011), Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 [13] Hoàng Chƣơng (2012), Tài thời kỳ tri thức, tồn cầu hố, Nhà xuất Văn hóa- Thơng tin [14] Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới Tổ chức Y tế Thế giới (2009), “Giám sát đánh giá nguồn nhân lực y tế” [15] Cục thống kê tỉnh Quảng Ngãi (2011), Niên giám thống kê 2010, NXB Thống kê [16] Cục thống kê tỉnh Quảng Ngãi (2014), Niên giám thống kê 2013, NXB Thống kê [17] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI [18] Giáo trình hoạch định phân tích sách cơng, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội (2008) [19] Đoàn Thị Thu Hà (2007), Giáo trình sách kinh tế- xã hội, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [20] GS.TS Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển giáo dục phát triển người phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nhà xuất Khoa học xã hội [21] Lê Quang Hoành (2011), Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực y tế thời kỳ cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước [22] Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam, Nxb Từ điển quốc gia, Hà Nội [23] Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2013), Nghị số 04/2013/NQ-HĐND V/v Quy định sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao sinh viên tốt nghiệp đại học quy đến công tác, làm việc tỉnh Quảng Ngãi [24] Harold Lasswell (1999), Khái quát khoa học sách, Armerican Elsevier [25] Vũ Hoàng Ngân - Phạm Thành Nghị (2004), Quản lý mguồn nhân lực Việt Nam, Nhà xuất Khoa học xã hội [26] Phạm Thành Nghị (2006), Nâng cao hiệu quản lý Nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, Nhà xuất Khoa học xã hội [27] Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tƣ Pháp, Hà Nội [28] Trƣơng Hoài Phong (2010), Nghiên cứu nguồn nhân lực Y tế tỉnh Sóc Trăng, Luận án chuyên khoa cấp II [29] Hồ Sĩ Quý (2007) Con người phát triển người, NXB Giáo dục, Hà Nội [30] Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (2011), Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 [31] Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (2012), Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 [32] Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (2013), Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 [33] Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (2014), Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 [34] TS Nguyễn Thanh (2002), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [35] Nguyễn Hoàng Thanh (2011), Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam [36] Nguyễn Đăng Thành (2002), Chính sách vấn đề chi phối việc hoạch định sách Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học [37] PGS PTS Phạm Đức Thành (1995), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội [38] Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 [39] TS Võ Văn Thắng (2011), “Thực trạng nhân lực y tế Việt Nam”, Hội nghị “Đào tạo nguồn nhân lực y tế, Trƣờng Đại học Y Dƣợc Huế ngày 9/4/2011 [40] TS Vũ Bá Thể (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nhà xuất Lao động - Xã hội [41] Thủ Tƣớng Chính phủ (2010), Quyết định số 2052/QĐ-TTg v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 [42] Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Quyết định số 308/QĐUBND v/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 [43] Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2013), Quyết định số 27/QĐUBND v/v Ban hành Quy định sách thu hút,, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao sinh viên tốt nghiệp đại học quy đến cơng tác, làm việc tỉnh Quảng Ngãi [44] Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2014), Quyết định số 24/2014/QĐUBND v/v Quy định sách đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ đại học người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược công tác quan hành đơn vị nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi ... VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 1.1.1 Nguồn nhân lực ngành y tế a Khái niệm nguồn nhân lực ngành y tế Nguồn nhân lực. .. luận sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế - Chƣơng 2: Thực trạng sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi - Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh. .. VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 1.1.1 Nguồn nhân lực ngành y tế 1.1.2 Chính sách thu hút nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh quảng ngãi , Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay