Giải pháp phát triển chợ truyền thống tại thành phố đà nẵng

87 14 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ ANH TUẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.Bùi Quang Bình Đà Nẵng - Năm 2015 ỜI C Đ N Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Anh Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Bố cục luận văn Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHỢ TRUYỀN THỐNG 1.1.1 Khái niệm chợ truyền thống .7 1.1.2 Phân loại chợ truyền thống 1.1.3 Vai trò chợ truyền thống 11 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG 15 1.2.1 Phát triển quy mô chợ truyền thống 15 1.2.2 Gia tăng, đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng dịch vụ .17 1.2.3 Thực hoạt động liên kết chợ truyền thống .18 1.2.4 Tổ chức quản lý hoạt động chợ 19 1.2.5 Tăng kết hiệu chợ truyền thống 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ HÌNH THÀNH CHỢ 21 1.3.1 Sự phát triển sản xuất nhu cầu tiêu dùng xã hội .21 1.3.2 Hệ thống sách pháp luật chợ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 22 1.3.3 Sự xuất phát triển trung tâm thƣơng mại lớn .22 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỢ Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TẠI VIỆT NAM 26 1.4.1 Kinh nghiệm tổ chức quản lý chợ thành phố Hồ Chí Minh: tƣ nhân quản lý chợ 26 1.4.2 Kinh nghiệm tổ chức quản lý chợ số tỉnh khu vực Đồng Sông Cửu Long: Hợp tác xã quản lý chợ 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội 31 2.1.2 Sự phát triển trung tâm thƣơng mại lớn 34 2.1.3 Khả cạnh tranh chợ truyền thống với siêu thị .36 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Tình hình phát triển quy mô chợ truyền thống 39 2.2.2 Thực trạng phân bố ngành hàng chất lƣợng sản phẩm chợ truyền thống 47 2.2.3 Tình hình liên kết hoạt động chợ truyền thống loại hình hệ thống phân phối .49 2.2.4 Tình hình quản lý hoạt động chợ 52 2.2.5 Tình hình kết hiệu chợ truyền thống 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .60 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 60 2.3.2 Những tồn hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 62 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI ĐÀ NẴNG 64 3.1 CĂN CỨ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Mục tiêu phát triển .64 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển chợ 66 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN .68 3.2.1 Giải pháp quy hoạch 68 3.2.2 Giải pháp chế sách 70 3.2.3 Giải pháp khai thác nguồn lực để đầu tƣ xây dựng chợ 72 3.2.4 Giải pháp bồi dƣỡng, đào tạo cán quản lý chợ .75 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý chợ 75 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lƣợng phục vụ, văn minh thƣơng mại an toàn vệ sinh thực phẩm 76 3.2.7 Giải pháp phòng chống cháy nổ, an tồn giao thơng 78 3.2.8 Giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý thị trƣờng, chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại, hàng giả .79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Số lƣợng siêu thị trung tâm thƣơng mại Đà Nẵng 35 Diện tích quầy sạp chợ địa bàn thành phố Đà Nẵng 40 Bảng tổng hợp phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy chợ 43 2.4 Kết đầu tƣ xây dựng chợ giai đoạn 2005-2010 45 2.5 Số chợ phân theo địa giới hành 47 2.6 Bảng tổng hợp ngành hàng kinh doanh chợ 48 2.7 Số thu phí chợ cơng ty Quản lý Hội chợ triễn lãm quản lý năm 2012-2013 57 Bảng tổng số thu phí chợ địa bàn quận Cẩm Lệ từ năm 2010-2013 59 Bảng tổng hợp doanh thu lợi nhuận theo ngành hàng chợ Cẩm Lệ 60 Tổng hợp kế hoạch đầu tƣ xây nâng cấp chợ giai đoạn 2011-2015 67 2.2 2.3 2.8 2.9 3.1 MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Hiện nay, địa bàn thành phố Đà Nẵng có 60 chợ khoảng 15.000 hộ kinh doanh (số liệu Sở Công Thƣơng Đà Nẵng) phần lớn lƣợng hàng hóa luân chuyển qua kênh phân phối này, thực kênh phân phối hữu hiệu cho hàng Việt nhƣ để phát triển sâu rộng vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” Là thị trƣờng đầy tiềm với ƣu vốn có chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu mua sắm đông đảo ngƣời dân từ bao đời nay, cung cấp hàng hóa đa dạng chủng loại lẫn giá cả, đặt biệt chợ truyền thống nơi thuận bán vừa mua, nơi tiểu thƣơng lấy hàng sản lƣợng lớn với giá ƣu đãi, Trong kinh tế thị trƣờng nhiều thành phần kinh tế nhƣ nƣớc ta chợ đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội Đặc biệt mà đời sống ngƣời dân bƣớc đƣợc cải thiện nhu cầu tiêu dùng hàng hóa ngày nhiều hơn, phong phú đa dạng Là loại hình tổ chức thƣơng mại hỗn hợp, Chợ xuất từ lâu ăn sâu vào tiềm thức mua bán ngƣời dân Thơng qua việc sinh hoạt chợ loại hình tổ chức thƣơng mại cho thấy đƣợc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng, địa phƣơng Tuy nhiên, chợ truyền thống tồn nhiều yếu kém, sức cạnh tranh so với siêu thị nhiều hạn chế nhƣ: giá khơng đƣợc niêm yết, giá hàng hóa nhiều lúc cao, chí cao giá siêu thị, mẫu mã hàng hóa khơng đẹp Mặt khác, phong cách phục vụ chợ truyền thống với chất lƣợng sản phẩm, nhƣ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề đƣợc nhiều ngƣời quan tâm,… vấn đề đặt với xu hƣớng địa bàn thành phố Đà Nẵng năm qua có nhiều siêu thị, cửa hàng bán lẻ đại văn minh lên với phong cánh phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo có nhiều ƣu đãi khách hàng,… Liệu điều có khiến ngƣời dân quay lƣng với chợ truyền thống? Thực tế hệ thống chợ truyền thống nƣớc ta tồn nhiều yếu kém: sở vật chất nhìn chung nghèo, lạc hậu Việc đầu tƣ xây dựng thiếu đạo thống nhất, việc xây dựng chợ vội vàng thiếu tính tốn điều tra khảo sát vào nhu cầu thực tế Công tác quy hoạch chợ chƣa đồng chƣa phù hợp với phát triển vùng địa phƣơng Nhiều chợ sau xây dựng vào hoạt động nhƣng không mang lại hiệu Măt khác Việt Nam đƣờng hội nhập kinh tế đòi hỏi hoạt động thƣơng mại ngày phải diễn mạnh mẽ hơn, hệ thống chợ phải hoạt động có hiệu hơn, đại nhằm đẩy mạnh hoạt động mua bán chợ Xuất phát từ lý định chọn đề tài: “Giải pháp phát triển chợ truyền thống địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn Thạc sỹ nhằm góp phần giải vấn đề tồn chợ truyền thống Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển chợ truyền thống - Phân tích thực trạng phát triển chợ truyền thống Đà Nẵng ; - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu việc khai thác, quản lý chợ Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu Phát triển chợ phát triển chợ truyền thống 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc phát triển chợ truyền thống Đà Nẵng Không gian: Đề tài đƣợc thực phạm vi thành phố Đà Nẵng Thời gian: Các giải pháp, đề xuất luận văn từ đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phƣơng pháp sau: - Phƣơng pháp phân tích thực chứng, phƣơng pháp phân tích chuẩn tắc - Phƣơng pháp phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát hóa - Và phƣơng pháp khác,… Bố cục luận văn Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn đƣợc chia làm chƣơng nhƣ sau: Chƣơng Cơ sở lý luận chung phát triển chợ truyền thống Chƣơng Thực trạng phát triển quản lý chợ thành phố Đà Nẵng Chƣơng Phƣơng hƣớng, giải pháp phát triển chợ truyền thống Đà Nẵng Tổng quan nghiên cứu Có nhiều nghiên cứu khác chợ truyển thống phát triển chợ truyền thống Việt Nam Mỗi nghiên cứu tùy theo mục tiêu chủ đề quan tâm mà tập trung vào giải chúng Dƣới xin đƣa số nghiên cứu làm sở cho đề tài Trong nghiên cứu Lê Thị Mai (2002) Chợ nông thơn Châu thổ sơng Hồng q trình chuyển đổi kinh tế-xã hội thời kỳ đổi khẳng định vai trò chợ truyền thống khơng nhân tố tác động tới phát triển kinh tế xã hội nơng thơn mà tạo chuyển biến xã hội Tác giả khẳng định cần phải trì phát triển loại hình nhƣng cần có lộ trình giải pháp thích hợp với vùng khu vực nông thôn Tuy đề cập tới chợ nông thôn nhƣng nghiên cứu hữu ích cho nghiên cứu phát triển chợ truyền thống khu vực nông thôn địa phƣơng Thao Hà Anh (2013) viết “Chợ truyền thống: Nâng cấp, nâng hiệu quả” khẳng định vai trò cần thiết phải phát triển loại hình thƣơng mại điều kiện Việt Nam Hiện Việt Nam theo tác giả với vai trò kênh phân phối khoảng 40% lƣợng hàng hóa, nâng cấp chợ truyền thống tạo điều kiện thuận lợi cho lƣu thơng hàng hóa thị trƣờng nội địa Theo thống kê Bộ Công Thƣơng, từ năm 2003 đến cuối năm 2012, nƣớc cải tạo nâng cấp đƣợc 2.984 chợ loại; Xây 2.006 chợ, nâng tổng số chợ nƣớc lên 8.547 Số chợ đạt hiệu chiếm khoảng 97% Ngoài hiệu kinh tế, chợ truyền thống nơi giải cơng ăn việc làm cho lƣợng lớn lao động, đặc biệt lao động nông thôn Cũng theo thống kê Bộ Công Thƣơng, chợ truyền thống tạo công ăn việc làm cho khoảng hai triệu thƣơng nhân buôn bán chợ Riêng chợ khu vực nông thôn, số lƣợng ngƣời bán thƣờng xuyên cố định chiếm khoảng 47% Tác giả vấn đề chợ truyền thống (i) tình trạng xuống cấp sở hạ tầng với 28% số chợ tình trạng lều lán, tạm bợ; chí có tới 15% số chợ họp ngồi trời; (ii) Nạn hàng nhái, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm đặc điểm nhức nhối tồn lâu khu chợ truyền thống; (iii) Tình trạng tự phát khơng tn thủ quy hoạch gây khơng khó khăn quản lý Để phát triển theo tác giả (i) Thực quy hoạch quản lý quy hoạch 67 nhu cầu trao đổi hàng hoá, mua sắm dân cƣ Đối với chợ không đảm bảo điều kiện hoạt động nằm kế hoạch di dời giải toả cần phải thực giải toả dứt điểm bố trí hộ kinh doanh vào chợ đƣợc đầu tƣ nâng cấp mở rộng c Phương hướng huy động nguồn vốn để phát triển chợ Theo kế hoạch giai đoạn 2014-2016 thành phố dự kiến đầu tƣ cho phát triển chợ 48 chợ chủ yếu đầu tƣ kinh phí cho việc nâng cấp chợ đê đảm bảo điều kiện kinh doanh tốt cho tiểu thƣơng thuận lợi cho khách hàng đến mua sắm chợ truyền thống, theo nguồn vốn để thực đƣợc huy động từ nhiều nguồn từ trung ƣơng, đến địa phƣơng vốn đóng góp hộ tiểu thƣờng chợ Tổng vốn dự kiến 1.241.500 tỉ đồng, đó: + Vốn từ ngân sách Trung ƣơng: 66,5 tỉ đồng , chiếm tỉ trọng 5,36% + Vốn tƣ ngân sách địa phƣơng: 265,1 tỉ đồng , chiếm tỉ trọng 21,35% + Vốn doanh nghiệp đầu tƣ (bao gồm vốn HTX, hộ kinh doanh): 909,9 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 73,29% Bảng 3.1:Tổng hợp kế hoạch xây nâng cấp chợ giai đoạn 2014-2016 Q Hải Châu Nguồn vốn đầu tƣ (triệu đồng) DN, HTX, NS Nhà NS TW Thƣơng nhân Nƣớc chợ 50.597 1.015.000 26.500 197.000 791.500 Q.Thanh Khê 19.642 29.000 5.800 23.200 Q.Liên Chiểu 13.200 20.000 6.600 13.400 Q.Sơn Trà 31.532 36.000 16.600 20.400 Q.Ngũ Hành Sơn 21.500 33.500 16.000 17.500 Q.Cẩm Lệ 18.100 15.000 6.100 8.900 Huyện Hòa Vang 13 60.345 93.000 40.000 18.000 35.000 214.916 1.241.500 66.500 265.100 909.900 STT Địa bàn Quận, Số Huyện chợ Tổng cộng 48 Diện tích chợ (m2) Vốn đầu tƣ (triệu đồng) ( Nguồn Sở Công thƣơng thành phố Đà Nẵng) 68 d Phương hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh mơi trường phòng cháy chữa cháy chợ Cơng tác vệ sinh mơi trƣờng an tồn thực phẩm chợ cần phải đặc biệt quan tâm trọng, chúng ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng chất lƣợng sống ngƣời dân thành phố, đề nghị UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn quy định vệ sinh môi trƣờng chợ, phối hợp Sở Y tế tăng cƣờng công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt cơng tác phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trƣờng, thu gom rác thải, phát động phong trào diệt chuột, khám sức khỏe cho hộ kinh doanh thực phẩm chợ; đồng thời kiểm tra kiên xử lý hộ vi phạm Về công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với Cơng an thành phố, quyền địa phƣơng, tổ chức truyên truyền, phổ biến quy định phòng cháy chữa cháy, xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy chợ, tổ chức huấn luyện diễn tập công tác phòng chống cháy nổ, đầu tƣ thêm trang thiết bị chữa cháy, nhằm nâng cao nhận thức cơng tác phòng cháy chữa cháy cho thƣơng nhân tham gia kinh doanh chợ Vận động tiểu thƣơng kinh doanh chợ tự trang bị phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy chỗ nhƣ bình chữa cháy , bình co2,…để kịp thời xử lý có tình xấu nguy cháy xảy 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3.2.1 Giải pháp quy hoạch Công tác quy hoạch phát triển chợ nhiệm vụ quan việc đầu tƣ xây dựng chợ đòi hỏi kinh phí lớn, đƣa vào hoạt động phải đạt hiệu cao đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Do vậy, cần phải có giải pháp hợp lý việc lựa chọn vị trí, mặt dành cho việc đầu tƣ xây dựng, quy hoạch cần nghiên cứu bố trí quỹ đất vị trí thuận lợi cho việc giao thƣơng nhƣ đƣờng giao 69 thông, khu vực trọng điểm, khu vực đông dân cƣ theo quy mô dân số vùng, thu nhập ngƣời dân để có kế hoạch đầu tƣ xây dựng chợ theo quy mô cho phù hợp với nhu cầu mua sắm chi tiêu ngƣời dân Quy hoạch chợ vừa cần thiết cho quản lý nhà nƣớc, vừa sở để nhà đầu tƣ yên tâm mặt pháp lý, nhƣng muốn chợ hoạt động hiệu phải làm tốt từ khâu quy hoạch Chẳng hạn, chọn địa điểm, quan quản lý nhà tƣ vấn phải khảo sát kỹ dung lƣợng thị trƣờng, số lƣợng thƣơng nhân địa bàn, số dân, lƣợng hàng hóa, thói quen mua bán Một điều quan trọng phải lấy ý kiến ngƣời dân tiểu thƣơng vị trí đặt chợ Các nhà quản lý phải suy nghĩ việc đa số ngƣời dân, tiểu thƣơng ủng hộ điểm A thay điểm B, dù khơng ý song xuất phát từ nhu cầu thực tế Đối với khu dân cƣ đô thị đƣợc hình thành theo chủ trƣơng di dời giải toả mở rộng không gian đô thị thành phố Đà Nẵng cần ƣu tiên quỹ đất để phát triển sở hạ tầng thƣơng mại chợ đảm bảo nhu cầu phù hợp với gia tăng tƣơng lai với sở vật chất khang trang, đẹp đạt chợ văn minh Ở khu vực nơng thơn xã thuộc huyện Hồ Vang : Tập trung cải tạo, nâng cấp, mở rộng chợ có, đầu tƣ xây số chợ cần thiết chợ loại 2, loại phục vụ nhu cầu dân sinh Tăng số hộ kinh doanh cố định chợ, chợ xã, cụm xã miền núi Chú trọng phát triển thêm loại hình chợ chuyên doanh (chợ gia súc, gia cầm ,) chợ du lịch, chợ đầu mối phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội chung thành phố địa phƣơng Phát triển chợ lớn trung tâm thành phố (chợ Cồn, chợ Hàn) trở thành chợ truyền thống đại Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu giao thƣơng địa phƣơng khu vực Miền Trung – Tây nguyên khai thác du lịch 70 Tập trung giải tỏa dứt điểm chợ tự phát, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đƣờng gây ảnh hƣởng đến an ninh trật tự, cản trở giao thông, không đảm bảo vệ sinh mơi trƣờng, an tồn vệ sinh thực phẩm cảnh quan đƣờng phố Trong quy hoạch, xác định địa điểm để trì chợ quan trọng, khơng thể theo ý chí chủ quan ngƣời hay số ngƣời Chợ khác trƣờng học, khác bệnh viện, khác quan hành nhà nƣớc, xây đâu học sinh, bệnh nhân, ngƣời dân cần phải đến Chợ có đặc thù riêng, khơng phù hợp với tập quán tiêu dùng, không thuận tiện cho ngƣời mua, ngƣời bán, hiệu mang lại thấp 3.2.2 Giải pháp chế sách Thành phố sớm ban hành quy định đầu tƣ xây dựng quản lý chợ địa bàn thành phố phù hợp với nhu cầu phát triển quản lý chợ tình hình mới; đồng thời ban hành quy chế đấu thầu nhận quản lý khai thác chợ hạng 2, hạng địa bàn thành phố để có sở pháp lý thực xã hội hóa cơng tác đầu tƣ quản lý chợ; chuyển đổi mơ hình từ Ban quản lý chợ sang Doanh nghiệp hợp tác xã quản lý Ban hành sách ƣu đãi thời gian thuê đất, ƣu đãi đầu tƣ vào lĩnh vực chợ, chợ vùng nông thôn đồng thời có sách thuế hợp lý nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tƣ vào lĩnh vực kinh doanh khai quản lý khai thác chợ nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tƣ xây dựng quản lý chợ địa bàn thành phố tạo điều kiện cho thành phần kinh tế đầu tƣ xây dựng chợ đƣợc hƣởng sách ƣu đãi đầu tƣ theo quy định Xây dựng chế, sách cụ thể tín dụng cho nhà đầu tƣ đƣợc hƣởng loại hình tín dụng ƣu đãi theo quy định nhà nƣớc tín dụng đầu tƣ phát triển, giới thiệu có văn thơng tin đến doanh nghiệp 71 quỹ tín dụng ƣu đãi cho vay hỗ trợ doanh nghiệp Cung cấp miễn phí thơng tin cần thiết trình khảo sát lập dự tốn đầu tƣ Xây dựng giá th diện tích kinh doanh phù hợp với thực tiễn chợ, địa phƣơng, đảm bảo thu hút đƣợc hộ đến tham gia kinh doanh chợ Các chợ chƣa hoạt động hết công suất thiết kế, hoạt động hiệu tìm biện pháp hữu hiệu để thu hút thƣơng nhân xem xét để chuyển đổi mục đích sử dụng, mở rộng cơng xếp di dời sang chợ khác Với Đà Nẵng, cần có chế sách nhằm xã hội hóa, tạo mơi trƣờng pháp lý thuận lợi, khuyến khích thành phần kinh tế nhƣ nguồn lực xã hội khác chung tay, tham gia xây dựng khai thác, phát triển hệ thống chợ phạm vi nƣớc Bên cạnh nguồn lực đầu tƣ, hỗ trợ Nhà nƣớc từ Trung ƣơng nhƣ địa phƣơng, nguồn lực xã hội hóa thơng qua chế, sách nêu theo tơi đóng vai trò đặt biệt quan trọng Xu hƣớng cải tạo, nâng cấp, xây dựng chuyển đổi mơ hình hoạt động chợ xu hƣớng khách quan cần thiết q trình phát triển thƣơng mại nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nói chung thành phố Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa chuyển đổi tất chợ truyền thống thành siêu thị, trung tâm thƣơng mại mà phải xem xét, đánh giá cụ thể trƣờng hợp cụ thể Sẽ có chợ truyền thống đƣợc chuyển đổi hoạt động tốt hơn, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm ngƣời tiêu dùng, nhƣng có chợ nên cải tạo, nâng cấp giữ nguyên chức chợ truyền thống vốn có hiệu hơn, v.v Với số lƣợng chợ lớn cần đƣợc quy hoạch quản lý, có nhiều chợ phải di dời, chuyển đổi, nâng cấp, chí phải di chuyển sang vị trí khác, v.v Bên cạnh đó, chợ truyền thống đƣợc chuyển 72 đổi thành sở khang trang hơn, vệ sinh hơn, bảo đảm an tồn phòng cháy chữa cháy hơn, nhƣ vậy, bà có nơi mua bán tốt hơn, văn minh, đại Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần phải có tham mƣu cấp quản lý thƣơng mại với quyền sở tại, đánh giá kỹ khâu trƣớc tiến hành thay đổi, xây dựng phƣơng án phù hợp; đồng thời, cần có tham vấn bà cách công khai, dân chủ từ sớm trình chuyển đổi thay đổi tạo đƣợc đồng thuận cao xã hội Vì vậy, vai trò quan tham mƣu, xây dựng phƣơng án cụ thể cho dự án đầu tƣ xây dựng chợ địa phƣơng quan trọng, để bảo đảm cho trình xây dựng dự án triển khai đầu tƣ đƣợc công khai, minh bạch, bảo đảm tham gia dân chủ cởi mở từ phía ngƣời dân hộ kinh doanh chợ Rõ ràng thời gian qua có nhiều chợ truyền thống đƣợc chuyển đổi thành cơng hoạt động có hiệu nhiều địa phƣơng nƣớc Nhƣng nhƣ phản ánh phƣơng tiện thông tin đại chúng, có số chợ truyền thống sau chuyển đổi hoạt động hiệu quả, gây dƣ luận phản ứng khơng đồng thuận từ phía ngƣời dân Rõ ràng, nguyên nhân điều q trình triển khai thực cơng tác chuyển đổi chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣ nêu trên, cụ thể bên cạnh việc xem xét, đánh giá điều kiện qui hoạch việc bảo đảm cho q trình thơng tin chủ trƣơng, phƣơng án xếp kinh doanh cụ thể sau chuyển đổi, tham gia đóng góp hộ kinh doanh trình xây dựng dự án có hạn chế 3.2.3 Giải pháp khai thác nguồn lực để đầu tƣ xây dựng chợ Vận động tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn tiêu dùng nhàn rỗi từ gia đình ngƣời thân đầu tƣ vào chợ, thơng qua hình thức doanh nghiệp 73 cổ phần hợp tác xã Đối với chợ diện di dời giải toả tiểu thƣơng chợ bị di dời đƣợc bố trí, xếp vào kinh doanh chợ đƣợc thành phố đầu tƣ thực phƣơng án nhà nƣớc nhân dân làm sở thống hộ tiểu thƣơng quy mô chợ mức đóng góp hộ theo ngành hàng, mặt hàng vị trí kinh doanh Thực tế năm qua thành phố thực đầu tƣ nhiều chợ với phƣơng án mang lại hiệu cao, giảm bớt phần ngân sách đầu tƣ từ thành phố Thành phố cần xây dựng kế hoạch ngân sách dành cho phát triển chợ, trƣớc hết mạng lƣới chợ địa bàn, ngân sách địa phƣơng dành tỷ lệ thỏa đáng cho việc bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cƣ, xây dựng hạ tầng giao thông, điện nƣớc chủ yếu chợ trung tâm, chợ chuyên doanh ngành nông sản, thực phẩm, thủy sản Các quận huyện chủ động tạo nguồn thu để xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống chợ địa bàn theo quy hoạch kế hoạch đƣợc duyệt Nguồn thu từ chợ (ngoài thuế) cần đƣợc quản lý thống nhất, sau chi trả khoản chi phí quản lý, phần lại đầu tƣ nâng cấp, mở rộng xây chợ Liên kết tổ chức, cá nhân để tăng cƣờng khả vốn, từ tiếp cận nguồn vốn vay, huy động vốn từ nguồn cho thuê tài Tìm kiếm tiếp cận quỹ tín dụng ƣu đãi, đặc biệt quỹ tín dụng ƣu đãi cho doanh nghiệp vừa nhỏ nhà nƣớc địa phƣơng, vay vốn từ chƣơng trình hỗ trợ phát triển Đơn giản hóa thủ tục hành cửa liên thông việc cấp giấy chứng nhận đầu tƣ cách thức phân cấp, ủy quyền thích hợp, cải tiến quy trình đăng ký, thẩm định dự án, đấu thầu, tạo mơi trƣờng kinh doanh thơng thống, minh bạch Các tổ chức, cá nhân đƣợc quyền thuê đất để thực dự án đầu tƣ 74 gia hạn sau kết thúc thời hạn cho thuê ban đầu Cho phép doanh nghiệp đƣợc chấp tài sản gắn liền đất giá trị quyền sử dụng đất để đảm bảo vay vốn tổ chức tín dụng Ƣu tiên quỹ đất phát triển sở hạ tầng thƣơng mại trình thị hóa Đẩy mạnh việc chuyển đổi mơ hình ban quản lý chợ trƣớc sang mơ hình doanh nghiệp hợp tác xã đầu tƣ quản lý khai thác chợ Để tăng cƣờng khả huy động nguồn vốn xã hội đầu tƣ lĩnh vực chợ, hay nói cách khác xã hội hóa cơng tác đầu tƣ xây dựng quản lý kinh doanh khai thác chợ Ngồi sách ƣu đãi chung đƣợc áp dụng chủ đầu tƣ thuộc thành phần kinh tế đƣợc hƣởng theo quy định Luật Đầu tƣ, thành phố Đà Nẵng cần ban hành sách ƣu đãi riêng (phù hợp với quy định pháp luật) để khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế đƣợc tham gia đầu tƣ phát triển chợ Tập trung vào sách đất đai, khuyến khích thuế, tín dụng đầu tƣ… với mức ƣu đãi áp dụng nhƣ dự án sản xuất Công bố minh bạch trang thông tin, mạng internet, thông tin quy hoạch chợ, danh mục chợ thành phố mời gọi đầu tƣ, để chủ đầu tƣ tiếp cận thơng tin có hội tham gia đầu tƣ vào lĩnh vực chợ, nhƣ tham gia vào công tác quản lý khai thác chợ Để phát triển chợ truyền thống theo hƣớng văn minh, thành phố cần tạo mơi trƣờng bình đẳng, thu hút thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ, đồng thời tạo thuận lợi thủ tục đầu tƣ nhƣ vấn đề liên quan khác Các thành phần kinh tế hoạt động dƣới quản lý thống Nhà nƣớc Theo đó, Đà Nẵng áp dụng đồng giải pháp để phát huy nội lực, kết hợp với nguồn lực từ bên đẩy mạnh đại hóa lĩnh vực thƣơng mại, ứng dụng thƣơng mại điện tử vào quản lý kinh doanh, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 75 3.2.4 Giải pháp bồi dƣỡng, đào tạo cán quản lý chợ Chất lƣợng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng, định hiệu công tác quản lý nhà nƣớc chợ Hiện nay, đa số cán quản lý chợ Đà Nẵng đƣợc điều động từ ngành khác, khơng có nghiệp vụ chun ngành, chủ yếu quản lý theo kinh nghiệm Do đó, hàng năm Sở Cơng Thƣơng dành phần kinh phí phối hợp với sở đào tạo địa bàn để đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán quản lý, kinh doanh chợ, xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng nội dung phù hợp với đối tƣợng Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn địa phƣơng cho đội ngũ cán quản lý, kinh doanh chợ Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý chợ có, bổ sung cán có phẩm chất đạo đức, có lực cơng tác Từng bƣớc tiêu chuẩn hoá cán bộ, nhân viên tổ chức quản lý, quy định rõ trình độ văn hố, trình độ chun mơn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, độ tuổi Xây dựng triển khai số mơ hình quản lý chợ theo hƣớng văn minh, đại giai đoạn Rút kinh nghiệm triển khai diện rộng giai đoạn 2015-2020 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý chợ Xây dựng kế hoạch thực quy hoạch phát triển mạng lƣới chợ, thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Tổ chức tuyên truyền chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc phát triển chợ, cho thƣơng nhân ngƣời dân đƣợc biết, thực Xây dựng chế phối hợp ngành, cấp việc hƣớng dẫn thực đầu tƣ phát triển, quản lý kinh doanh khai thác hạ tầng thƣơng mại theo quy định nhà nƣớc Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động đầu tƣ, quản lý khai thác kinh doanh chợ Đồng thời phát bất cập, khó 76 khăn q trình thực hiện, từ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, chế, sách địa phƣơng, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chợ phát triển Xây dựng phƣơng án thí điểm chuyển đổi ban quản lý, tổ quản lý sang doanh nghiệp, HTX quản lý chợ Phối hợp với quyền địa phƣơng quận huyện, tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn diện chức năng, nhiệm vụ máy tổ chức ban quản lý chợ có địa bàn, đánh giá lực tổ chức, quản lý hoạt động chợ, chọn chợ điển hình, thí điểm thực chuyển đổi mơ hình quản lý thơng qua hình thức giao, tổ chức đấu thầu Về nhân lực; xây dựng sách thu hút lao động có chun mơn cách đảm bảo cơng việc ổn định chế độ hấp dẫn bảo hiểm, lƣơng, thƣởng, rõ ràng lấy thƣớc đo mức độ hoàn thành công việc để định mức thù lao xứng đáng, làm cho ngƣời lao động an tâm, tin tƣởng, giảm tỉ lệ nghỉ bỏ việc Thƣờng xuyên tổ chức khóa đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chợ, trang bị kỹ cần thiết để hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp Hơn nữa, cần phải nâng cao chất lƣợng ban quản lý chợ có có hƣớng chuyển đổi sang mơ hình DN hợp tác xã kinh doanh, khai thác quản lý chợ theo Luật DN nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động, đầu tƣ, khai thác chợ Thực tế, mơ hình xã hội hóa quản lý chợ truyền thống đƣợc số chợ thực cho hiệu tốt nhƣ: chợ Đồng Xuân chợ Láng Hạ TP Hà Nội , chợ Bến Thành TP.HCM… 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lƣợng phục vụ, văn minh thƣơng mại an toàn vệ sinh thực phẩm Thực tổ chức tuyên truyền phƣơng tiện thơng tin đại chúng, khuyến khích kinh doanh cách đề cao uy tín đối tƣợng 77 kinh doanh có thành tích cao, tn thủ pháp luật thơng qua mạng lƣới kinh doanh ngày văn minh, đại Tổ chức xắp xếp ngành hàng kinh doanh chợ cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho thƣơng nhân tham gia kinh doanh ngƣời tiêu dùng Mở rộng tập huấn bồi dƣỡng kiến thức, khơng ngừng nâng cao trình độ dân trí, trình độ hiểu biết kinh tế thị trƣờng đến tầng lớp dân cƣ, doanh nhân, doanh nghiệp…, phát huy hiệu vai tró chi hội, hiệp hội bảo vệ ngƣời tiêu dùng địa bàn thành phố Mở rộng lớp đào tạo nâng cao trình độ lực thƣơng nhân, nhà phân phối hàng hóa, chuyển giao kiến thức, cơng nghệ phân phối hàng hóa đại, bƣớc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế hàng hóa, bao gói dịch vụ khách hàng Tổ chức tuyên truyền, giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm tiểu thƣơng chợ, xây dựng quy chế phối hợp với lực lƣợng quản lý thị trƣờng ngành chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa trƣớc đƣa vào chợ, có phân cơng đội bảo vệ giám sát chặt chẽ, tập trung vào ngành hàng có nguy cao: ăn uống, thịt, cá, sản phẩm từ thịt…và cƣơng xử lý trƣờng hợp kinh doanh vi phạm hàng hạn sử dụng, nhập lậu, hàng khơng đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, giá Thƣờng xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trƣờng, tổng dọn vệ sinh khu vực chợ; khơi thông cống rãnh, diệt chuột, xử lý tình trạng ứ đọng nƣớc khu vực kinh doanh làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng chung Phối hợp với Đội Y tế dự phòng tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc chợ, phối hợp với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật có kế hoạch kiểm tra chất lƣợng hàng hóa rau củ chợ Đầu mối trƣớc cung cấp cho 78 chợ địa bàn; phối hợp với quan Y tế triển khai khám sức khỏe định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh thực phẩm chợ Tiếp tục nhân rộng thực tốt mơ hình chợ đạt chuẩn văn minh thƣơng mại, chợ an toàn vệ sinh thực phẩm cho chợ địa bàn đáp ứng tiêu chí theo quy định, khơng để xảy tƣợng trộm cắp, móc túi, bán hàng rong gây trật tự khu vực vỉa hè lòng lề đƣờng giao thơng khu vực có chợ 3.2.7 Giải pháp phòng chống cháy nổ, an tồn giao thông Các chợ đƣợc đầu tƣ xây dựng nâng cấp phải trọng đầu tƣ đầy đủ hạng mục cơng trình đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo quy định hành, cải tạo, thay đổi công chợ phải đƣợc quan chức thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đƣa cơng trình vào sử dụng Hằng năm có kế hoạch, đề xuất kinh phí phục vụ cho cơng tác phòng cháy chữa cháy chợ phạm vi quản lý theo quy định Điều 50, Điều 55 Luật Phòng cháy chữa cháy để phục vụ cho hoạt động phòng cháy chữa cháy nhƣ: Xây dựng phong trào tồn dân tham gia cơng tác phòng cháy chữa cháy, công tác tuyên truyền, trang bị dụng cụ chữa cháy sở, định kỳ tổ chức diễn tập phƣơng án phòng cháy chữa cháy chợ nhằm nâng cao kỹ chữa cháy sở cho cán nhân viên quản lý chợ, hƣớng dẫn tuyên truyền cho tiểu thƣơng tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành phòng cháy chữa cháy kỹ xử lý tình huống, cách nạn, cơng tác cứu hộ cứu nạn có cháy xảy Các dự án xây dựng chợ, cần ý đến thiết kế đầu tƣ hệ thống đƣờng giao thông nội bộ, khu vực đỗ xe thuận tiện, thông thoáng, nhiều chợ đƣợc đầu tƣ trƣớc chƣa quan tâm mức cho việc dành vị trí cho khu 79 vực để xe khách hàng tiểu thƣơng nên không thuận lợi cho việc mua sắm khách hàng Định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, kịp thời khắc phục thiếu sót, tổ chức cho hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an tồn phòng cháy chữa cháy, bố trí xếp theo khu vực hộ kinh doanh mặt hàng, nhóm hàng đảm bảo yêu cầu cơng tác phòng cháy chữa cháy, có hình thức xử lý nghiêm hộ kinh doanh cố tình lấn chiếm, cơi nới làm giảm khoảng cách an tồn phòng cháy chữa cháy, làm hạn chế khả thoát nạn triển khai chữa cháy Đảm bảo trì thƣờng xun điều kiện an tồn phòng cháy chữa cháy, phát xử lý kịp thời tình cháy, nổ xảy 3.2.8 Giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý thị trƣờng, chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại, hàng giả Tăng cƣờng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực quy định pháp luật hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thƣơng mại, hàng không đảm bảo chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hộ tiểu thƣơng chợ, nhằm bảo vệ sản xuất kinh doanh, bảo vệ doanh nhân chân lợi ích ngƣời tiêu dùng Chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng chất lƣợng, kiểm tra thực ghi nhãn mác hàng hóa kiểm tra chống vi phạm sở hữu công nghiệp Chú trọng kiểm tra việc thực quy định pháp luật giá, niêm yết giá bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời trƣờng hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đƣa tin thất thiệt đẩy giá bán lên cao, gây bất ổn thị trƣờng Kiểm tra việc thực đo lƣờng (cân, đong, đóng gói hàng hóa), chất lƣợng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa; kịp thời phát thủ đoạn gian lận đo lƣờng, đóng gói để tăng giá; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 80 KẾT LUẬN Trong năm qua với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng cấu kinh tế Đà Nẵng có bƣớc chuyển biến rõ nét, tăng dần tỷ trọng ngành thƣơng mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, với phát triển siêu thị, trung tâm thƣơng mại, cửa hàng bán lẻ …đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển chung thành phố, siêu thị với phƣơng thức bán hàng tiến nhiều tác động đến xu hƣớng tiêu dùng phân dân cƣ, nâng cao đƣợc văn minh thƣơng mại Tuy nhiên, nhận thấy phong tục tập quán tiêu dùng phần lớn ngƣời dân Việt Nam không dễ dàng thay đổi chợ truyền thống kênh mua sắm đƣợc ƣu tiên hàng đầu việc chọn tiêu dùng thực tế năm qua thành phố chủ trƣơng thực kế hoạch đầu tƣ phát triển chợ truyền thống đạt nhiều hiệu quả, giải nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, chợ đƣợc đầu tƣ xây dựng phát huy tác dụng Ở Việt Nam nhiều nơi có chủ trƣơng xố bỏ chợ truyền thống để xây dựng thành trung tâm thƣơng mại gặp phải phản ứng liệt từ hộ tiểu thƣơng họ nhận thấy chợ truyền thống họ kinh doanh có nhiều thuận lợi cho ngƣời bán ngƣời mua, chi phí phải trả thấp hơn, Kết hợp với lý luận thực tiễn sở nghiên cứu, phân tích thực trạng xu phát triển chợ tƣơng lai, luận văn đƣa số giải pháp để phát triển nhằm nâng cao hiều hoạt động chợ truyền thống nay, phục vụ ngày tốt nhu cầu ngày cao ngƣời tiêu dùng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hà Anh (2013), “Chợ truyền thống: Nâng cấp, nâng hiệu quả”, Báo Nhân dân [2] Bùi Quang Bình (2010), Kinh tế Phát triển, NXB Giáo dục [3] Thanh Hiền (2012), “Mơ hình chợ truyền thống: Giữ đô thị đại?”, Báo Hà Nội [4] Đề án đầu tƣ chợ địa bàn quận Thanh Khê theo hƣớng xã hội hóa [5] Đề án quy hoạch mạng lƣới Bán buôn, bán lẻ địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 2020; [6] Xuân Huy (2014), “Giải pháp phục hồi phát triển thị trƣờng hàng hóa nƣớc”, Tạp chí Cộng sản [7] Kinh nghiệm tổ chức quản lý chợ số nơi nước ta, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội [8] Lê Thị Mai (2002), Chợ nơng thơn Châu thổ sơng Hồng q trình chuyển đổi KT-XH thời kỳ đổi mới, Luận án tiến sỹ, Trƣờng đại học khoa học xã hội nhân văn năm 2002 [9] Vụ thị trƣờng Bộ thƣơng mại (2012), “Mô hình tổ chức, quản lý chợ truyền thống thị Việt Nam”, Tạp chí Cơng thương Trang web [10] http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/gioi_th ieu/Dieu_kien_tu_nhien [11] http://www.baomoi.com/Dau-an-thanh-pho-Da-Nang-sau-39-nam-giaiphong/122/13415900.epi ... Chƣơng Cơ sở lý luận chung phát triển chợ truyền thống Chƣơng Thực trạng phát triển quản lý chợ thành phố Đà Nẵng Chƣơng Phƣơng hƣớng, giải pháp phát triển chợ truyền thống Đà Nẵng Tổng quan nghiên... HƢỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI ĐÀ NẴNG 64 3.1 CĂN CỨ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Mục tiêu phát triển .64 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển chợ 66 3.2 CÁC GIẢI... góp phần giải vấn đề tồn chợ truyền thống Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển chợ truyền thống - Phân tích thực trạng phát triển chợ truyền thống Đà Nẵng ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển chợ truyền thống tại thành phố đà nẵng , Giải pháp phát triển chợ truyền thống tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay