Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện tại Việt Nam

186 6 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:16

Nghiên cứu này phân tích tác động của biến đổi khí hậu và cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động các công ty phát điện ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu báo cáo tài chính của 32 công ty phát điện ở Việt Nam, các dữ liệu về lượng mưa và nhiệt độ hàng năm từ Tổng cục thống kê Việt Nam và Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn 2006 – 2016, và thực hiện phương pháp phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu thu được từ mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với thực tế hơn so với mô hình phi tuyến. Các kết quả trong mô hình tuyến tính cho thấy biến đổi khí hậu có tác động đến hiệu quả hoạt động, giá trị thị trường và chi phí giá vốn của công ty phát điện. Tùy theo thước đo biến đổi khí hậu, mối quan hệ có thể cùng chiều hoặc ngược chiều. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy tỷ lệ sở hữu nhà nước cao làm giảm hiệu quả hoạt động và tăng chi phí cho các công ty phát điện. Kết quả tương tự khi phân tích tác động của sở hữu nhà nước thông qua biến chi phí đại diện. Dựa trên kết quả nghiên cứu, Luận án đã gợi ý những kiến nghị đối với các cấp quản lý của các công ty phát điện, các đơn vị đối tác, các nhà đầu tư vào các công ty phát điện và các cơ quan quản lý nhà nước, đặt trong bối cảnh Việt Nam đang hình thành và phát triển thị trường điện và dưới sự tác động của biến đổi khí hậu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM QUỐC BẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CẤU TRÚC SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2019 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix TÓM TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh lý nghiên cứu 1.1.1 Diễn biến biến đổi khí hậu 1.1.2 Việt Nam – điển hình kinh tế chuyển đổi 1.1.3 Các nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến công ty phát điện 1.1.4 Các vấn đề đặc thù khác Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Các đóng góp nghiên cứu 10 1.7 Kết cấu nghiên cứu 11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 13 2.1 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp 13 2.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu kinh doanh công ty phát điện 16 2.2.1 Khái niệm biến đổi khí hậu 16 2.2.2 Biến đổi khí hậu loại rủi ro kinh doanh 17 2.2.3 Biến đổi khí hậu tác động đến cung cầu thị trường điện 19 2.2.3.1 Tác động biến đổi khí hậu lên nhu cầu điện 20 2.2.3.2 Tác động biến đổi khí hậu lên nguồn cung điện truyền dẫn điện 23 2.2.4 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến suất sinh lợi cổ phiếu 26 2.3 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu nhà nước đến hiệu kinh doanh 27 2.3.1 Sở hữu nhà nước hiệu kinh doanh 27 iv 2.3.2 Vai trò sở hữu nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu 28 2.4 Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty 30 2.4.1 Cấu trúc vốn 30 2.4.2 Tỷ lệ toán hành 30 2.4.3 Quy mô công ty 31 2.5 Tóm lược số nghiên cứu gần 31 2.5.1 Nhóm nghiên cứu biến đổi khí hậu 31 2.5.2 Nhóm nghiên cứu cấu trúc sở hữu 34 2.5.3 Các nghiên cứu nước 38 2.6 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh công ty phát điện 39 2.7 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu định lượng 40 2.8 Biến đổi khí hậu kết kinh doanh 42 2.8.1 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi 42 2.8.2 Ảnh hưởng BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện 44 2.8.3 Ảnh hưởng BĐKH đến chi phí cơng ty phát điện 47 2.9 Tỷ lệ sở hữu nhà nước công ty phát điện 48 2.10 Vai trò điều tiết cấu trúc sở hữu kiểm soát biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh 51 2.11 Mối quan hệ biến kiểm soát với hiệu kinh doanh cơng ty phát điện 53 2.11.1 Chi phí đại diện sở hữu nhà nước 54 2.11.2 Đòn bẩy tài (LEV) 55 2.11.3 Tỷ lệ toán hành (LIQ) 56 2.11.4 Quy mô công ty (SIZE) 56 2.12 Kết luận chương 57 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 58 3.1 Quy trình nghiên cứu 58 3.2 Nghiên cứu định lượng 58 3.2.1 Dữ liệu đo lường biến mơ hình nghiên cứu định lượng 58 3.2.2 Các phương pháp ước lượng phương trình 64 3.3 Nghiên cứu định tính 68 3.4 Kết luận chương 72 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73 4.1 Thống kê mô tả 73 v 4.2 Kết ước lượng 75 4.2.1 Kết ước lượng đơn phương trình 76 4.2.1.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu kinh doanh 76 4.2.1.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu kinh doanh 76 4.2.1.3 Vai trò cấu trúc sở hữu kiểm sốt biến đổi khí hậu hiệu kinh doanh78 4.2.1.4 Tác động biến kiểm sốt chi phí đại diện 78 4.2.1.5 Tác động biến kiểm sốt khác mơ hình 79 4.2.2 Kết ước lượng hệ phương trình 83 4.2.2.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu kinh doanh 84 4.2.2.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu kinh doanh 85 4.2.2.3 Vai trò sở hữu nhà nước ứng phó biến đổi khí hậu 85 4.2.2.4 Tác động biến kiểm sốt chi phí đại diện 86 4.2.2.5 Ảnh hưởng biến kiểm soát khác 90 4.2.3 Kết mơ hình phân tích ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến giá trị thị trường chi phí cơng ty phát điện 91 4.2.3.1 Ảnh hưởng BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện 91 4.2.3.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến chi phí cơng ty phát điện 97 4.2.4 Kết nghiên cứu định tính từ vấn chuyên gia 100 4.2.4.1 Kết tổng quan 100 4.2.4.2 Mối quan hệ biến đổi khí hậu hiệu kinh doanh 102 4.2.4.3 Tỷ lệ sở hữu nhà nước vai trò điều tiết sở hữu nhà nước 105 4.2.4.4 Vấn đề giảm sở hữu nhà nước chi phí đại diện 108 4.2.4.5 Biện pháp áp dụng mức trần chi phí đại diện 112 4.2.4.6 Các vấn đề kết mơ hình thực nghiệm 113 4.3 Kết luận chương 114 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 117 5.1 Các kết nghiên cứu 117 5.2 Ý nghĩa đóng góp đề tài 119 5.2.1 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu 120 5.2.2 Ý nghĩa lý thuyết nghiên cứu 120 5.3 Hàm ý sách 121 5.3.1 Đối với cấp quản lý công ty phát điện 123 5.3.2 Đối với nhà đầu tư vào công ty phát điện 125 vi 5.3.3 Đối với quan quản lý nhà nước 126 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 131 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 Phụ lục Giới thiệu lộ trình phát triển thị trường điện Việt Nam 141 Phụ lục Danh sách 32 công ty phát điện 143 Phụ lục Danh sách chuyên gia tham gia vấn 144 Phụ lục Các kết chi tiết ước lượng FEM 145 Phụ lục Các kết chi tiết ước lượng GMM – biến phụ thuộc ROA ROE 153 Phụ lục Các kết ước lượng – biến phụ thuộc TQ, TQ70, TQ80 COR 169 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BĐKH Biến đổi khí hậu CAPM Capital Asset Pricing Model Mơ hình định giá vốn tài sản CCKP Climate Change Knowledge Portal Chuyên trang đặc biệt kiến thức biến đổi khí hậu CO2 Khí Carbon Dioxide DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTM Đánh giá tác động môi trường FEM Fixed Effect Model Mơ hình tác động cố định GENCO Power Generation Corporation Tổng công ty phát điện GHGs Greenhouse Gases Khí thải nhà kính GMM General Method of Moments GSO General Statistics Office of Vietnam Tổng cục thống kê Việt Nam HOSE/HSX Ho Chi Minh Stock Exchange HNX Ha Noi Stock Exchange Phương pháp hệ ước lượng hệ phương trình Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội HQKD Hiệu kinh doanh MM Modilligani Miller OLS Ordinary least squares Phương pháp bình phương nhỏ REM Random Effect Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Return on Assets Tỷ suất sinh lợi tài sản ROE Return on Equity Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu ROS Return on Sales Tỷ suất sinh lợi doanh thu SHNN Sở hữu nhà nước TTĐ Thị trường điện UPCOM Unlisted Public Company Market Sàn chứng khoán Upcom WB The World Bank Ngân hàng Thế giới Pooled Model Mơ hình hồi quy gộp viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp ảnh hưởng BĐKH đến KQKD công ty phát điện .47 Bảng 2.2: Kỳ vọng mối quan hệ giá vốn hàng bán BĐKH 48 Bảng 2.3: Mối quan hệ biến kiểm soát với hiệu kinh doanh 57 Bảng 1: Chỉ tiêu đo lường biến từ liệu báo cáo tài 60 Bảng 2: Tương quan cặp chuỗi liệu 63 Bảng 3: Các câu hỏi vấn chuyên gia 71 Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 74 Bảng 4.2: Tương quan cặp biến mô hình 75 Bảng 4.3: Kết ước lượng mơ hình (2) với phương pháp FE .80 Bảng 4.4: Kết ước lượng mơ hình (3) với phương pháp FE .81 Bảng 4.5: Kết ước lượng mơ hình (4) với phương pháp FE .82 Bảng 4.6: Kết ước lượng mơ hình (5) với phương pháp FE .83 Bảng 4.7: Kết ước lượng mơ hình (2) với phương pháp GMM 87 Bảng 4.8: Kết ước lượng mơ hình (3) với phương pháp GMM 88 Bảng 4.9: Kết ước lượng mơ hình (4) với phương pháp GMM 89 Bảng 4.10: Kết ước lượng mơ hình (5) với phương pháp GMM .90 Bảng 4.11: Tổng hợp kết mối quan hệ biến kiểm soát 91 Bảng 4.12: Tổng hợp ảnh hưởng BĐKH đến ROA, ROE Tobin Q 93 10 Bảng 4.13: Tác động BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện .94 11 Bảng 4.14: Tác động BĐKH đến giá trị thị trường công ty phát điện (tt) 95 12 Bảng 4.15: Ảnh hưởng biến tương tác đến giá trị thị trường công ty 96 13 Bảng 4.16: Ảnh hưởng biến tương tác đến giá trị thị trường công ty 97 14 Bảng 4.17: Tác động BĐKH đến giá vốn công ty phát điện 98 15 Bảng 4.18: Tổng hợp ý kiến đồng ý chuyên gia 101 16 Bảng 4.19: Tổng hợp kết luận mơ hình định lượng 115 17 ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 3.1: Tóm lược quy trình nghiên cứu định lượng 59 Hình 3.2: Thay đổi nhiệt độ trung bình hàng năm giai đoạn 2006-2016 62 Hình 3.3: Thay đổi lượng mưa hàng năm giai đoạn 2006-2016 .63 TĨM TẮT Nghiên cứu phân tích tác động biến đổi khí hậu cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động công ty phát điện Việt Nam Nghiên cứu sử dụng liệu báo cáo tài 32 cơng ty phát điện Việt Nam, liệu lượng mưa nhiệt độ hàng năm từ Tổng cục thống kê Việt Nam Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2006 – 2016, thực phương pháp vấn chuyên gia Kết nghiên cứu thu từ mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với thực tế so với mơ hình phi tuyến Các kết mơ hình tuyến tính cho thấy biến đổi khí hậu có tác động đến hiệu hoạt động, giá trị thị trường chi phí giá vốn cơng ty phát điện Tùy theo thước đo biến đổi khí hậu, mối quan hệ chiều ngược chiều Kết thực nghiệm cho thấy tỷ lệ sở hữu nhà nước cao làm giảm hiệu hoạt động tăng chi phí cho cơng ty phát điện Kết tương tự phân tích tác động sở hữu nhà nước thơng qua biến chi phí đại diện Dựa kết nghiên cứu, Luận án gợi ý kiến nghị cấp quản lý công ty phát điện, đơn vị đối tác, nhà đầu tư vào công ty phát điện quan quản lý nhà nước, đặt bối cảnh Việt Nam hình thành phát triển thị trường điện tác động biến đổi khí hậu Từ khóa: Biến đổi khí hậu, cơng ty phát điện, thị trường điện, tỷ lệ sở hữu nhà nước, chi phí đại diện, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh lý nghiên cứu 1.1.1 Diễn biến biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu (BĐKH) thách thức lớn toàn nhân loại kỷ 21 kỷ tiếp theo, làm thay đổi tồn diện, sâu sắc q trình phát triển quốc gia, có Việt Nam Biến đổi khí hậu có tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt kinh tế Theo Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên môi trường thực năm 2016 cho thấy diễn biến thời tiết Việt Nam chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tính từ năm 1958, trung bình 10 năm nhiệt độ tăng thêm 0,10C, trung bình giai đoạn 1958 – 2014 nhiệt độ tăng thêm 0,60C Nhiệt độ trung bình 20 năm gần tăng 0,380C so với thời kỳ 1981 – 1990 trước đó, với tượng hạn hán mùa khô xảy thường xuyên hơn, số lượng bão mạnh có xu hướng tăng Với diễn biến vậy, kịch dự đoán vào cuối kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 1,9 đến 2,40C phía Bắc, 1,7 đến 1,90C phía Nam điều kiện khả quan, tăng từ 3,3 đến 4,00C 3,0 đến 3,50C phía Bắc phía Nam điều kiện khí hậu bất lợi hơn, với nhiệt độ cực trị có xu hướng tăng rõ rệt Còn theo nghiên cứu Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thế giới Đại học Copenhagen (2012) cho biết, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 5,4%/năm giai đoạn 2007 – 2050 tốc độ tăng trưởng bị tác động biến đổi khí hậu mức 5,32% đến 5,39% – tốc độ tăng trưởng Việt Nam chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu Khơng cấp độ quốc gia, biến đổi khí hậu nỗi lo ngành công nghiệp, đặc biệt ngành chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thiên nhiên mà đó, ngành điện ví dụ điển hình Chiến lược quốc gia BĐKH Việt Nam (2011) nhấn mạnh, BĐKH làm tài nguyên nước thêm nguy 164 Kết chi tiết bảng 4.9 Cột (6) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 31 F(9, 31) = 311.50 Prob > F = 0.000 roe Coef roe L1 dtvn1960 own_dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 235 32 7.34 11 Std Err t P>|t| 0979104 0303697 3.22 0.003 035971 1598498 -1.744416 2.851275 -.1455683 -.4458956 0325823 -.1808836 0009429 -.0067795 3079757 5282086 9808558 0243417 0658598 0053715 017721 0005002 0035274 0272304 -3.30 2.91 -5.98 -6.77 6.07 -10.21 1.89 -1.92 11.31 0.002 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.069 0.064 0.000 -2.821705 8508063 -.1952135 -.5802176 021627 -.2170257 -.0000772 -.0139736 2524388 -.6671276 4.851743 -.0959231 -.3115736 0435376 -.1447414 001963 0004146 3635125 [95% Conf Interval] Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(21) = 21.70 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(21) = 19.71 weakened by many instruments.) -1.98 -0.94 Pr > z = Pr > z = 0.048 0.347 Prob > chi2 = 0.417 Prob > chi2 = 0.540 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(14) = 15.79 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(7) = 3.92 Prob > chi2 gmm(own own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(7) = 8.14 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 11.56 Prob > chi2 iv(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own Hansen test excluding group: chi2(5) = 5.59 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 14.12 Prob > chi2 = = 0.327 0.789 = 0.320 = 0.641 L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq = 0.348 = 0.590 165 Kết chi tiết bảng 4.10 Cột (3) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 31 F(10, 31) = 568.23 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 235 32 7.34 11 roa Coef [95% Conf Interval] roa L1 -.045306 0620048 -0.73 0.470 -.1717655 0811536 drvn1960 own_drvn1960 own own2 ac1 ac2 lev liq size _cons 104586 -.2742907 185935 -.2503551 -.1080703 0069662 -.2061982 0010775 -.0038742 1594331 124849 243045 0562215 0629619 0418673 003677 0199912 0005279 0027381 0210408 0.84 -1.13 3.31 -3.98 -2.58 1.89 -10.31 2.04 -1.41 7.58 0.409 0.268 0.002 0.000 0.015 0.068 0.000 0.050 0.167 0.000 -.1500451 -.7699843 0712705 -.3787667 -.1934591 -.0005331 -.2469706 9.10e-07 -.0094585 1165202 3592172 2214029 3005995 -.1219435 -.0226814 0144654 -.1654259 0021541 0017102 2023461 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own own2 own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own own2 own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(20) = 35.01 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(20) = 21.84 weakened by many instruments.) -2.38 -3.02 Pr > z = Pr > z = 0.017 0.003 Prob > chi2 = 0.020 Prob > chi2 = 0.349 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(12) = 13.95 Prob > chi2 = 0.304 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 7.89 Prob > chi2 = 0.444 gmm(own own2 own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(4) = 7.08 Prob > chi2 = 0.132 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 14.76 Prob > chi2 = 0.542 iv(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L Hansen test excluding group: chi2(6) = 13.02 Prob > chi2 = 0.043 Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 8.82 Prob > chi2 = 0.843 166 Kết chi tiết bảng 4.10 Cột (4) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 31 F(10, 31) = 454.85 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 235 32 7.34 11 roe Coef roe L1 -.005582 0351465 -0.16 0.875 -.0772637 0660997 drvn1960 own_drvn1960 own own2 ac1 ac2 lev liq size _cons -.2730862 3809897 269828 -.457858 -.1971389 0315049 -.1789427 -.0011885 -.0067599 2468955 2260152 4227234 1091113 1140167 1005543 0085661 0207223 0007644 0053303 0488859 -1.21 0.90 2.47 -4.02 -1.96 3.68 -8.64 -1.55 -1.27 5.05 0.236 0.374 0.019 0.000 0.059 0.001 0.000 0.130 0.214 0.000 -.7340473 -.4811603 047294 -.6903966 -.4022207 0140343 -.221206 -.0027475 -.0176311 147192 1878748 1.24314 492362 -.2253193 0079429 0489755 -.1366794 0003704 0041114 346599 Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own own2 own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own own2 own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(20) = 18.93 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(20) = 22.80 weakened by many instruments.) -1.88 -0.98 Pr > z = Pr > z = 0.061 0.326 Prob > chi2 = 0.526 Prob > chi2 = 0.299 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(12) = 12.10 Prob > chi2 = 0.438 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 10.70 Prob > chi2 = 0.219 gmm(own own2 own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(4) = 5.85 Prob > chi2 = 0.211 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 16.95 Prob > chi2 = 0.389 iv(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L Hansen test excluding group: chi2(6) = 8.85 Prob > chi2 = 0.182 Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 13.96 Prob > chi2 = 0.453 167 Kết chi tiết bảng 4.10 Cột (5) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 31 F(10, 31) = 287.26 Prob > F = 0.000 roa Coef roa L1 dtvn1960 own_dtvn1960 own own2 ac1 ac2 lev liq size _cons Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 235 32 7.34 11 Std Err t P>|t| 0247604 0496285 0.50 0.621 -.0764575 1259784 0389301 -.0221961 1866078 -.2485797 -.1326144 0047526 -.1860533 0013436 -.0065725 1688667 3516079 6212114 0608057 0719619 0443789 0034273 0167797 0007506 003148 0291185 0.11 -0.04 3.07 -3.45 -2.99 1.39 -11.09 1.79 -2.09 5.80 0.913 0.972 0.004 0.002 0.005 0.175 0.000 0.083 0.045 0.000 -.6781789 -1.289165 0625938 -.395347 -.2231259 -.0022374 -.2202757 -.0001872 -.012993 1094791 7560392 1.244773 3106217 -.1018124 -.0421029 0117427 -.151831 0028745 -.0001521 2282544 [95% Conf Interval] Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own own2 own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own own2 own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(20) = 33.57 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(20) = 26.65 weakened by many instruments.) -2.83 -2.30 Pr > z = Pr > z = 0.005 0.021 Prob > chi2 = 0.029 Prob > chi2 = 0.145 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(12) = 14.30 Prob > chi2 = 0.282 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 12.35 Prob > chi2 = 0.136 gmm(own own2 own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(4) = 8.51 Prob > chi2 = 0.075 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 18.14 Prob > chi2 = 0.316 iv(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.si Hansen test excluding group: chi2(6) = 13.88 Prob > chi2 = 0.031 Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 12.76 Prob > chi2 = 0.545 168 Kết chi tiết bảng 4.10 Cột (6) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 31 F(10, 31) = 790.29 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 235 32 7.34 11 roe Coef roe L1 -.0137412 0423625 -0.32 0.748 -.1001402 0726577 dtvn1960 own_dtvn1960 own own2 ac1 ac2 lev liq size _cons 1.524548 -2.818813 3829885 -.5118767 -.2288731 0315907 -.1424485 -.0010841 -.0124809 2337098 5215254 9216963 1020971 1223606 1051717 0084237 022129 0008666 0046928 0378188 2.92 -3.06 3.75 -4.18 -2.18 3.75 -6.44 -1.25 -2.66 6.18 0.006 0.005 0.001 0.000 0.037 0.001 0.000 0.220 0.012 0.000 4608899 -4.698625 1747601 -.7614328 -.4433721 0144105 -.1875809 -.0028517 -.0220519 1565778 2.588206 -.9390007 591217 -.2623206 -.014374 0487709 -.097316 0006834 -.0029098 3108418 Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own own2 own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own own2 own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(20) = 19.07 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(20) = 26.53 weakened by many instruments.) -1.95 -0.81 Pr > z = Pr > z = 0.052 0.421 Prob > chi2 = 0.517 Prob > chi2 = 0.149 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(12) = 13.86 Prob > chi2 = 0.310 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 12.67 Prob > chi2 = 0.124 gmm(own own2 own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(4) = 6.46 Prob > chi2 = 0.167 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 20.07 Prob > chi2 = 0.217 iv(D.own D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.siz Hansen test excluding group: chi2(6) = 6.11 Prob > chi2 = 0.411 Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 20.42 Prob > chi2 = 0.118 169 Phụ lục Các kết ước lượng – biến phụ thuộc TQ, TQ70, TQ80 COR Kết chi tiết bảng 4.12 Cột (3) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.1806 between = 0.0421 overall = 0.0048 corr(u_i, Xb) F(7,109) Prob > F = -0.9262 = = tq Coef drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -1.583583 -.3617511 2186482 2940754 576494 -.0082945 -.6884447 5.553476 8012683 3828123 1.175998 1910552 4504348 0128156 16831 1.136388 sigma_u sigma_e rho 1.196724 43228405 88457848 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| -1.98 -0.94 0.19 1.54 1.28 -0.65 -4.09 4.89 F(17, 109) = 0.051 0.347 0.853 0.127 0.203 0.519 0.000 0.000 3.43 0.0024 [95% Conf Interval] -3.171671 -1.120473 -2.112142 -.0845898 -.3162532 -.0336945 -1.02203 3.301193 3.58 004505 3969703 2.549438 6727406 1.469241 0171055 -.3548597 7.805759 Prob > F = 0.0000 Kết chi tiết bảng 4.12 Cột (4) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.2460 between = 0.0364 overall = 0.0024 corr(u_i, Xb) F(7,109) Prob > F = -0.9369 = = tq Coef dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons 10.22537 -.1897744 9512572 2791491 764018 -.0159457 -.8091707 5.985731 2.762291 3663734 1.147038 1830644 4354827 0124965 1622405 1.093391 sigma_u sigma_e rho 1.3283553 41466732 91120524 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(17, 109) = t P>|t| 3.70 -0.52 0.83 1.52 1.75 -1.28 -4.99 5.47 4.23 0.000 0.606 0.409 0.130 0.082 0.205 0.000 0.000 5.08 0.0001 [95% Conf Interval] 4.750601 -.9159145 -1.322135 -.0836786 -.0990946 -.0407133 -1.130726 3.818665 15.70014 5363658 3.224649 6419769 1.627131 008822 -.4876153 8.152797 Prob > F = 0.0000 170 Kết chi tiết bảng 4.13 Cột (3) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.1862 between = 0.0227 overall = 0.0002 corr(u_i, Xb) F(7,109) Prob > F = -0.9103 = = tq7 Coef drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -1.382627 -.5464579 2636505 2541469 6745172 -.0082103 -.5735771 4.738464 6884302 328903 1.010389 16415 3870026 0110108 1446079 9763565 sigma_u sigma_e rho 99781184 37140792 87831051 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| -2.01 -1.66 0.26 1.55 1.74 -0.75 -3.97 4.85 F(17, 109) = 0.047 0.099 0.795 0.124 0.084 0.457 0.000 0.000 3.56 0.0017 [95% Conf Interval] -2.747073 -1.198333 -1.738907 -.0711931 -.0925094 -.0300334 -.8601852 2.803358 3.79 -.0181805 1054171 2.266208 5794868 1.441544 0136128 -.286969 6.673571 Prob > F = 0.0000 Kết chi tiết bảng 4.13 Cột (4) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.2517 between = 0.0190 overall = 0.0000 corr(u_i, Xb) F(7,109) Prob > F = -0.9249 = = tq7 Coef dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons 8.85096 -.3970371 8974905 2414622 8367186 -.0148272 -.678337 5.113246 2.372568 3146829 9852061 1572364 3740418 0107334 1393505 939128 sigma_u sigma_e rho 1.1105628 35616319 90674016 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(17, 109) = t P>|t| 3.73 -1.26 0.91 1.54 2.24 -1.38 -4.87 5.44 4.43 0.000 0.210 0.364 0.128 0.027 0.170 0.000 0.000 5.24 0.0000 [95% Conf Interval] 4.148607 -1.020728 -1.055156 -.0701753 0953798 -.0361005 -.9545251 3.251925 13.55331 2266542 2.850137 5530997 1.578057 006446 -.4021489 6.974567 Prob > F = 0.0000 171 Kết chi tiết bảng 4.13 Cột (5) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.1836 between = 0.0304 overall = 0.0015 corr(u_i, Xb) F(7,109) Prob > F = -0.9169 = = tq8 Coef drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -1.458445 -.487079 2456436 2694839 6453239 -.0082195 -.6114134 5.006267 7258834 3467965 1.065358 1730804 408057 0116098 1524751 1.029474 sigma_u sigma_e rho 1.0648307 39161393 88085893 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| -2.01 -1.40 0.23 1.56 1.58 -0.71 -4.01 4.86 F(17, 109) = 0.047 0.163 0.818 0.122 0.117 0.480 0.000 0.000 3.50 0.0020 [95% Conf Interval] -2.897123 -1.174418 -1.865861 -.0735558 -.1634318 -.0312298 -.913614 2.965883 3.70 -.019768 2002605 2.357148 6125235 1.45408 0147909 -.3092127 7.046651 Prob > F = 0.0000 Kết chi tiết bảng 4.13 Cột (6) xtreg tq8 dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.2492 between = 0.0258 overall = 0.0003 corr(u_i, Xb) F(7,109) Prob > F = -0.9299 tq8 Coef dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons 9.331187 -.3295133 9138538 2561268 816318 -.0151951 -.7218747 5.401425 2.501731 3318142 1.038841 1657964 3944047 0113177 1469367 9902541 sigma_u sigma_e rho 1.184316 37555271 9086319 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(17, 109) = t P>|t| = = 3.73 -0.99 0.88 1.54 2.07 -1.34 -4.91 5.45 4.35 0.000 0.323 0.381 0.125 0.041 0.182 0.000 0.000 5.17 0.0000 [95% Conf Interval] 4.372838 -.9871584 -1.145095 -.0724763 0346208 -.0376264 -1.013099 3.438774 14.28954 3281317 2.972802 5847298 1.598015 0072363 -.4306509 7.364077 Prob > F = 0.0000 172 Bảng 4.15 Cột (5) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.2530 between = 0.0273 overall = 0.0004 corr(u_i, Xb) F(8,108) Prob > F = -0.9321 = = tq8 Coef dtvn1960 own_dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons 13.6528 -9.302458 -.1672488 1.232093 2631769 8298617 -.0175297 -.7298017 5.35711 6.335082 12.52343 397838 1.125699 1664092 3956385 0117685 147626 9940884 sigma_u sigma_e rho 1.2040424 3763273 91100443 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(17, 108) = t P>|t| 2.16 -0.74 -0.42 1.09 1.58 2.10 -1.49 -4.94 5.39 0.033 0.459 0.675 0.276 0.117 0.038 0.139 0.000 0.000 4.37 4.57 0.0001 [95% Conf Interval] 1.095569 -34.12606 -.9558327 -.9992374 -.0666751 0456375 -.040857 -1.022422 3.386655 26.21003 15.52115 6213351 3.463424 5930288 1.614086 0057976 -.4371814 7.327566 Prob > F = 0.0000 Cột (6) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.2564 between = 0.0205 overall = 0.0000 corr(u_i, Xb) F(8,108) Prob > F = -0.9275 tq7 Coef dtvn1960 own_dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons 13.41603 -9.826498 -.2256317 1.233657 2489094 8510252 -.0172934 -.6867105 5.066435 6.004312 11.86955 3770659 1.066923 1577206 3749813 0111541 1399181 9421846 sigma_u sigma_e rho 1.131341 35667833 90959084 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(17, 108) = t P>|t| = = 2.23 -0.83 -0.60 1.16 1.58 2.27 -1.55 -4.91 5.38 4.46 0.028 0.410 0.551 0.250 0.117 0.025 0.124 0.000 0.000 4.65 0.0001 [95% Conf Interval] 1.514438 -33.354 -.9730417 -.88117 -.0637202 1077473 -.0394028 -.9640524 3.198861 25.31761 13.70101 5217784 3.348485 561539 1.594303 0048159 -.4093686 6.934008 Prob > F = 0.0000 173 Cột (8) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.1808 between = 0.0423 overall = 0.0048 corr(u_i, Xb) F(8,108) Prob > F = -0.9255 = = tq Coef drvn1960 own_drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -1.247232 -.7359243 -.2980667 20342 290542 5754699 -.0078279 -.6862322 5.510936 2.028055 4.072931 5216165 1.184254 1929025 4524825 0131293 1695048 1.165491 sigma_u sigma_e rho 1.192027 43421512 8828542 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| -0.61 -0.18 -0.57 0.17 1.51 1.27 -0.60 -4.05 4.73 F(17, 108) = 0.540 0.857 0.569 0.864 0.135 0.206 0.552 0.000 0.000 2.98 0.0047 [95% Conf Interval] -5.267189 -8.809179 -1.332001 -2.143977 -.0918241 -.3214288 -.0338524 -1.02222 3.200731 3.55 2.772724 7.337331 7358676 2.550817 6729081 1.472369 0181967 -.3502443 7.821141 Prob > F = 0.0000 Cột (9) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.1838 between = 0.0306 overall = 0.0015 corr(u_i, Xb) F(8,108) Prob > F = -0.9163 = = tq8 Coef drvn1960 own_drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -1.200586 -.5641883 -.438256 2339691 266775 6445389 -.0078617 -.6097171 4.973654 1.83733 3.6899 4725621 1.072883 1747613 4099296 0118946 153564 1.055885 sigma_u sigma_e rho 1.061254 3933802 87919827 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(17, 108) = t P>|t| -0.65 -0.15 -0.93 0.22 1.53 1.57 -0.66 -3.97 4.71 3.67 0.515 0.879 0.356 0.828 0.130 0.119 0.510 0.000 0.000 3.04 0.0040 [95% Conf Interval] -4.842493 -7.87821 -1.374956 -1.892671 -.0796322 -.1680127 -.0314389 -.9141077 2.880708 2.441321 6.749833 498444 2.36061 6131823 1.45709 0157154 -.3053266 7.066601 Prob > F = 0.0000 174 Cột (10) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 134 18 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.4 12 within = 0.1864 between = 0.0229 overall = 0.0002 corr(u_i, Xb) F(8,108) Prob > F = -0.9096 = = tq7 Coef drvn1960 own_drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -1.162205 -.4822758 -.5047234 253671 2518313 6738461 -.0079045 -.5721272 4.710587 1.742565 3.499584 4481885 1.017547 1657476 3887865 0112811 1456436 1.001425 sigma_u sigma_e rho 99476651 37309063 8766815 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(17, 108) = t P>|t| -0.67 -0.14 -1.13 0.25 1.52 1.73 -0.70 -3.93 4.70 3.75 0.506 0.891 0.263 0.804 0.132 0.086 0.485 0.000 0.000 3.09 0.0035 [95% Conf Interval] -4.616272 -7.419058 -1.393111 -1.763283 -.0767091 -.0967962 -.0302656 -.860818 2.725589 2.291862 6.454506 383664 2.270625 5803717 1.444488 0144566 -.2834363 6.695584 Prob > F = 0.0000 175 Kết chi tiết bảng 4.14 cột (3) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 29 F(8, 31) = 2990.19 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max cos Coef Std Err cos L1 .7689502 0684601 drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons 0893798 0192647 1474924 0697883 1054033 000598 0096997 -.0283713 0422485 0097228 0516366 0182014 0172182 0005731 0062161 0284433 t = = = = = 235 32 7.34 11 P>|t| [95% Conf Interval] 11.23 0.000 6293248 9085755 2.12 1.98 2.86 3.83 6.12 1.04 1.56 -1.00 0.043 0.056 0.008 0.001 0.000 0.305 0.129 0.326 0032134 -.000565 0421789 0326664 0702866 -.0005708 -.0029781 -.0863818 1755461 0390943 2528059 1069102 14052 0017668 0223775 0296393 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(20) = 40.74 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(20) = 19.17 weakened by many instruments.) -3.46 -0.71 Pr > z = Pr > z = 0.001 0.475 Prob > chi2 = 0.004 Prob > chi2 = 0.511 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(14) = 11.20 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(6) = 7.97 Prob > chi2 gmm(own ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(8) = 8.02 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(12) = 11.15 Prob > chi2 iv(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own Hansen test excluding group: chi2(4) = 4.13 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 15.03 Prob > chi2 = = 0.670 0.241 = 0.432 = 0.516 L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq = 0.388 = 0.522 176 Kết chi tiết bảng 4.14 cột (4) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 31 F(9, 31) = 6607.12 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max cos Coef cos L1 .6163507 0565029 drvn1960 own_drvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -.4042222 8133124 -.0406941 1742669 1094575 0876758 0007353 0229791 -.0137875 255185 4037509 028975 0645173 0158075 0197828 0005928 0051967 0371119 Std Err t = = = = = 235 32 7.34 11 P>|t| [95% Conf Interval] 10.91 0.000 5011123 7315891 -1.58 2.01 -1.40 2.70 6.92 4.43 1.24 4.42 -0.37 0.123 0.053 0.170 0.011 0.000 0.000 0.224 0.000 0.713 -.9246754 -.010143 -.0997889 0426829 0772179 0473285 -.0004738 0123803 -.0894777 1162309 1.636768 0184008 3058509 1416971 1280231 0019444 0335779 0619026 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(21) = 50.75 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(21) = 21.81 weakened by many instruments.) -3.33 -1.07 Pr > z = Pr > z = 0.001 0.286 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.411 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(14) = 11.15 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(7) = 10.66 Prob > chi2 gmm(own own_drvn1960 ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(7) = 7.15 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 14.66 Prob > chi2 iv(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own Hansen test excluding group: chi2(5) = 8.52 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 13.29 Prob > chi2 = = 0.675 0.154 = 0.414 = 0.402 L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq = 0.130 = 0.652 177 Kết chi tiết bảng 4.14 cột (5) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 29 F(8, 31) = 2059.55 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max cos Coef cos L1 .7271228 0639196 dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons 0789559 017144 2010288 0808076 1104012 0001559 0136943 -.036082 2611066 0103529 0433177 0169901 0181757 0005564 0054298 026276 Std Err t = = = = = 235 32 7.34 11 P>|t| [95% Conf Interval] 11.38 0.000 5967579 8574876 0.30 1.66 4.64 4.76 6.07 0.28 2.52 -1.37 0.764 0.108 0.000 0.000 0.000 0.781 0.017 0.180 -.4535746 -.0039708 1126818 0461559 0733317 -.000979 0026202 -.0896721 6114863 0382588 2893758 1154592 1474708 0012908 0247684 0175082 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(20) = 42.06 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(20) = 20.38 weakened by many instruments.) -3.32 -0.93 Pr > z = Pr > z = 0.001 0.351 Prob > chi2 = 0.003 Prob > chi2 = 0.435 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(14) = 10.99 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(6) = 9.39 Prob > chi2 gmm(own ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(8) = 7.45 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(12) = 12.93 Prob > chi2 iv(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own Hansen test excluding group: chi2(4) = 4.48 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 15.90 Prob > chi2 = = 0.687 0.153 = 0.489 = 0.374 L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) = 0.345 = 0.460 178 Kết chi tiết bảng 4.14 cột (6) Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: code Time variable : year Number of instruments = 31 F(9, 31) = 4667.56 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 235 32 7.34 11 cos Coef [95% Conf Interval] cos L1 .7473711 0568842 13.14 0.000 631355 8633872 dtvn1960 own_dtvn1960 own ac1 ac2 lev liq size _cons -1.647168 3.544888 -.0357656 1741873 0740602 1054734 0005069 0142788 -.0186152 6506367 8510987 0219724 051451 0148889 0157129 0007821 0045513 02033 -2.53 4.17 -1.63 3.39 4.97 6.71 0.65 3.14 -0.92 0.017 0.000 0.114 0.002 0.000 0.000 0.522 0.004 0.367 -2.974151 1.80906 -.0805786 0692522 0436941 0734266 -.0010882 0049963 -.0600786 -.3201862 5.280715 0090475 2791223 1044262 1375201 0021019 0235614 0228482 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(own own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Instruments for levels equation Standard D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(own own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size) collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(21) = 40.38 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(21) = 20.85 weakened by many instruments.) -3.46 -1.30 Pr > z = Pr > z = 0.001 0.193 Prob > chi2 = 0.007 Prob > chi2 = 0.468 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(14) = 9.69 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(7) = 11.16 Prob > chi2 gmm(own own_dtvn1960 ac1 ac2 lev liq size, collapse lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(7) = 7.71 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 13.14 Prob > chi2 iv(D.own D.own2 D.own_drvn1960 D.ac1 D.ac2 D.lev D.liq D.size L.own Hansen test excluding group: chi2(5) = 6.12 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 14.73 Prob > chi2 = = 0.785 0.132 = 0.358 = 0.516 L.own2 L.own_drvn1960 L.ac1 L.ac2 L.lev L.liq L.size) = 0.295 = 0.544 ... Nghiên cứu phân tích tác động biến đổi khí hậu cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động công ty phát điện Việt Nam Nghiên cứu sử dụng liệu báo cáo tài 32 cơng ty phát điện Việt Nam, liệu lượng mưa nhiệt... lý nghiên cứu 1.1.1 Diễn biến biến đổi khí hậu 1.1.2 Việt Nam – điển hình kinh tế chuyển đổi 1.1.3 Các nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến công ty phát điện. .. trống nghiên cứu yếu tố BĐKH tác động đến HQKD công ty phát điện vai trò điều tiết sở hữu nhà nước công ty phát điện 1.6 Các đóng góp nghiên cứu Nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện tại Việt Nam, Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay