Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp đắk lắk

113 11 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  NGUYỄN NGỌC LÂN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TINH BỘT SẮN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬTNÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  NGUYỄN NGỌC LÂN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TINH BỘT SẮN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬTNÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK C u n ngàn M s Quản trị kinh doanh 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời ƣớng dẫn khoa học: TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Lân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu: .2 Đối tương, phạm vi nghiên cứu: .2 Phương pháp nghiên cứu: Những đóng góp đề tài .3 Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANHCHIẾN LƢỢC XUẤT KHẨU 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC 1.1.1 Chiến lược 1.1.2 Vai trò chiến lược 1.1.3 Phân loại chiến lược 1.2 CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU .11 1.2.1 Khái niệm chiến lược xuất 11 1.2.2 Các đặc trưng chiến lược xuất 11 1.2.3 Vai trò chiến lược xuất .12 1.2.4 Các yêu cầu chiến lược xuất .14 1.3 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .16 1.3.1 Mục tiêu chiến lược 17 1.3.2 Phân tích mơi trường bên 18 1.3.3 Phân tích bên 27 1.3.4 Thiết kế lựa chọn chiến lược kinh doanh .35 1.3.5 Các sách để thực thi chiến lược 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨUCHIẾN LƢỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬTNÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK 40 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Nghành nghề kinh doanh 40 2.1.3 Chức - nhiệm vụ Công ty 41 2.1.4 Sơ đồ cấu tổ chức 42 2.1.5 Sứ mệnh tầm nhìn 45 2.1.6 Mục tiêu định hướng chiến lược 46 2.1.7 Hoạt động kinh doanh Công ty 46 2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 49 2.2.1 Môi trường ngành 49 2.2.2 Phân tích mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael E Porter .52 2.2.3 Các lực lượng dẫn dắt ngành nhân tố then chốt thành cơng 54 2.2.4 Phân tích khách hàng 55 2.2.5 Lợi cạnh tranh .57 2.3 PHÂN TÍCH BÊN TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP ĐĂK LĂK 58 2.3.1 Nguồn lực hữu hình 58 2.3.2 Nguồn lực vơ hình 65 2.3.3 Năng lực cốt lõi Công ty 66 2.4 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY .67 2.4.1 Chiến lược kinh doanh 67 2.4.2 Các chiến lược chức thực kế hoạch kinh doanh .70 2.4.3 Đánh giá chung 73 CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TINH BỘT XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬTNÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC .78 3.1.1 Mục tiêu chung 78 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 78 3.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỰC 79 3.2.1 Phân tích môi trường 79 3.3.2.Phân tích nguồn lực……………… ………………………… 82 3.3.3.Phân tích cạnh tranh………………………………………… 83 3.3 THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 855 3.3.1 Thiết kế phương án chiến lược 85 3.3.2 Phân tích phương án chiến lược 87 3.3.3 Lựa chọn chiến lược kinh doanh 89 3.3.6 Chọn lựa chiến lược đầu .92 3.4 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THỰC THI CHIẾN LƯỢC 93 3.4.1 Nâng cao hiệu phận R&D 93 3.4.2 Hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất .94 3.4.3 Phát triển vùng nguyên liệu 95 3.4.4 Chính sách makerting 95 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG S iệu bảng T n bảng Trang 1.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 21 1.2 Vai trò chức tạo giá trị việc đáp ứng khách hàng vượt trội 29 1.3 Vai trò chức tạo giá trị để đạt cải tiến vượt trội 30 1.4 Các nguồn lực hữu hình 31 1.5 Các nguồn lực vơ hình 32 1.6 Các tiêu chuẩn xác định lực cốt lõi 34 1.7 Các nội dung lựa chọn chiến lược chung 36 1.8 Mối quan hệ giai đoạn chu kỳ sống, vị cạnh tranh chiến lược đầu cấp đơn vị kinh doanh 38 2.1 Kim ngạch xuất công ty giai đoạn 2012-2014 47 2.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn Công ty 47 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 2012 – 2014 48 2.4 Tổng số lao động Công ty thời điểm 31/12/2014 528 người: 59 2.5 Báo cáo tài Cơng ty giai đoạn 2012-2014 62 2.7 Các thông số tài Cơng ty 63 2.8 Các tiêu kế hoạch giai đoạn 2010-2014 68 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ S iệu hình Tên hình Trang 1.1 Tiến trình hoạch định chiến lược đơn vị kinh doanh 17 1.2 Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Potter 23 1.3 Các khối lợi cạnh tranh Đạt đáp ứng khách hàng vượt trội 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, đứng trước sóng tồn cầu hóa mang lại nhiều thuận lợi rủi ro xảy đến với doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam làm cách để xuất ngày nhiều thị trường khả doanh lợi cao đơi với việc trì phát triển thị trường tiếp cận, việc đòi hỏi doanh nghiệp phải tự trang bị cho chiến lược phù hợp khả thi thị trường mục tiêu chọn Do chiến lược xuất hợp lý, vừa tính khoa học vừa mang tính thực tiễn cao thực yêu cầu thiết doanh nghiệp xuất đặc biệt sản phẩm thương hiệu riêng Kinh doanh tinh bột sắn ngày chiếm vị trí quan trọng phạm vi toàn giới Hàng năm xuất tinh bột sắn đem cho kinh tế lượng ngoại tệ khơng nhỏ, đồng thời giải hàng nghìn cơng ăn việc làm cho người lao động nước Công ty cổ phần vật nông nghiệp Đắk Lắk doanh nghiệp xuất tinh bột sắn hàng đầu Việt Nam Hằng năm, doanh số, kim ngạch xuất khẩu, khối lượng hàng hóa thu mua, chế biến tăng trưởng vượt bậc Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt gia nhập thị trường tập đồn nước ngồi, cơng ty, văn phòng đại diện nước ngồi tham gia mạnh mẽ vào kinh doanh xuất tinh bột sắn Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Công ty Nhu cầu giới nhiều thay đổi, đặc biệt nhu cầu tinh bột sắn chất lượng cao, chế biến sâu đa dạng ngày tăng Thêm vào đó, nguồn lực cạnh tranh cơng ty ngày biểu yếu đi, đặc biệt lực tài Đây thực tế thách thức gay gắt Cơng tyCơng ty cần định hướng chiến lược kinh doanh tinh bột sắn nói chung xuất tinh bột sắn nói riêng đắn giai đoạn để phát triển mạnh Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật nông nghiệp Đắk Lắk” làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ vấn đề lý luận chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm xuất - Đánh giá cách toàn diện chiến lược trình hoạch định chiến lược công ty - Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất tính khả thi cao ứng dụng vào thực tế Công ty Đ i tƣơng, p ạm vi nghiên cứu - Đ i tƣợng ng i n cứu luận văn Nghiên cứu hoạt động kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất thực trạng công tác xây dựng chiến lược kinh doanh xuất Công ty Cổ phần vật nông nghiệp Đắk Lắk, nghiên cứu nhân tố hình thành nên chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty cổ phần vật nông nghiệp Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2020 - P ạm vi ng i n cứu Phân tích chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn dùng cho xuất Công ty Cổ phần Vật nông nghiệp Đắk Lắk xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cho giai đoạn 2015-2020 P ƣơng p áp ng i n cứu Để làm rõ nội dung đề tài nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu trường phái quản trị chiến 91 Lựa chọn chiến lược này, Công ty hướng trực tiếp vào phục vụ nhu cầu nhóm hay phân đoạn khách hàng hạn chế mà xác định phương diện địa lý, loại khách hàng, hay phân đoạn tuyến sản phẩm - nơi mà Cơng ty lợi cạnh tranh chi phí hay khác biệt hóa Trong chiến lược tập trung, Công ty Cổ phần vật nông nghiệp Đắk Lắk tập trung vào việc phát triển kinh doanh phân đoạn thị trường mục tiêu lựa chọn Trung Quốc Ở phân đoạn này, lợi cạnh tranh Công ty tạo dựng dựa việc thấu hiểu sâu sắc đặc thù thị trường khả cung cấp sản phẩm phù hợp với đặc điểm Cơng ty tạo nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh nhờ việc cung cấp sản phẩm ổn định vùng nguyên liệu lớn , chi phí vận chuyển giảm thời gian giao hàng nhanh Việt Nam gần Trung Quốc Bên cạnh đó, Cơng ty cần trọng tạo khác biệt từ hoạt động marketing bán hàng nhằm mang đến nhiều giá trị cộng thêm cho khách hàng Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là, thị trường Trung Quốc thị trường mục tiêu nhiều Cơng ty lớn cạnh tranh gay gắt nên việc tập trung vào thị trường chưa hẳn an tồn thể thấy, tình trạng khách hàng Trung Quốc ép giá xảy ra, làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Công ty sử dụng chiến lược tập trung ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm: Sử dụng chiến lược giúp Công ty phục vụ tốt yêu cầu khách hàng truyền thống Trung Quốc nhờ nguồn cung ổn định, giá cạnh tranh nhờ vào chi phí vận chuyển thấp điều kiện giao hàng tốt Đáp ứng yêu cầu tốt khách hàng hiểu rõ phân khúc thị trường lựa chọn Thị trường Trung Quốc đủ lớn để lợi nhuận phát triển doanh số tương lai Nhược điểm: Công ty theo đuổi chiến lược thường chi phí cao, Công ty phải đầu nhằm phát triển lực cạnh tranh, dẫn đến chi phí cao, lợi nhuận giảm 92 3.3.3 Lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh Như nêu trên, mục tiêu chủ yếu Công ty giữ vững khách hàng truyền thống phát triển khách hàng thị trường truyền thống Trung Quốc Đây thị trường đầy tiềm để phát triển thị trường mục tiêu Công ty Trên thị trường này, khách hàng đòi hỏi giả sản phẩm phải cạnh tranh, nguồn cung ổn định Để đáp ứng yêu cầu khách hàng, Công ty tạo nên giá cạnh tranh so với đối thủ dựa vào lực cốt lõi vùng nguyên liệu rộng lớn, đảm bảo kiểm sốt chi phí đầu vào cung cấp nhu cầu sản phẩm ổn định cho khách hàng, chi phí vận chuyển thấp Và Cơng ty xem xét giảm chi phí nhờ hoạt hệ thống sản xuất hiệu quả, marketing bán hàng tốt Từ phân tích trên, tác giả chọn chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn Công ty Cổ phần vật nông nghiệp Đắk Lắk c iến lƣợc dẫn đạo c i p í 3.3.4 Chọn lựa chiến lƣợc đầu tƣ Hai nhân tố để lựa chọn chiến lược đầu tư, vị Công ty so với đối thủ cạnh tranh ngành giai đoạn chu kỳ sống ngành mà Công ty cạnh tranh Như phân tích, Cơng ty Cổ phần vật nơng nghiệp Đắk Lắk nhà cung cấp sản phẩm tinh bột sắn lớn Việt nam chiếm 1/10 thị phần Trung Quốc, thị trường lớn giới quy mô Công ty mức trung bình, thấp so với số Cơng ty lớn Thái Lan chiếm 85% thị phần Trung Quốc , thị phần khiêm tốn Sản phẩm Cơng ty chưa phong phú, đa dạng Tuy nhiên, nhờ phát triển vùng nguyên liệu tương đối lớn nên Công ty đáp ứng khách hàng nguồn cung sản phẩm ổn định – yêu cầu quan trọng khách hàng, lợi tương đối Công ty 93 Theo Hiệp hội Thương nhân sắn Thái lan, nhu cầu sản phẩm chế biến từ Sắn tăng lên hàng năm với tăng trưởng dân số tiêu thụ lượng thay cao Riêng nhu cầu sản phẩm tinh bột mỳ giới năm triệu Tuy nhiên, doanh nghiệp đáp ứng cho thị trường 3,5 triệu tinh bột sắn năm Nguồn nguyên liệu sắn thiếu so với nhu cầu Theo Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực giới, giai đoạn từ đến năm 2020, tốc độ tăng hàng năm nhu cầu sử dụng sản phẩm sắn làm lương thực, thực phẩm thức ăn gia súc đạt tương ứng 1,98% 0,95% thể thấy tại, ngành giai đoạn tăng trưởng chu kỳ sống ngành nhu cầu sản phẩm tinh bột sắn thị trường lớn Do đó, giai đoạn này, Công ty cần hướng đến chiến lược tập trung thị trường để củng cố vị Công ty Như vậy, chiến lược đầu Công ty đầu mở rộng vùng nguyên liệu để trì lợi cạnh tranh; hồn thiện hệ thống quản lý sản xuất phát triển lực bán hàng marketing 3.4 XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC THI CHIẾN LƢỢC 3.4.1 Nâng cao hiệu phận R&D Để thực hiệu chiến lược lựa chọn, khả thấu hiểu khách hàng mục tiêu để đưa sản phẩm thỏa mãn nhu cầu yếu tố định Chia sẻ thông tin với nhà nhập để nắm bắt kịp thời yêu cầu thị trường, cập nhập xu hướng tiêu dùng để cải tiến mẫu mã, kiểu dáng nhằm ln ln chủ động ứng phó kịp thời hiệu trước đòi hỏi thị trường ngày đa dạng phức tạp Tham dự triển lãm cơng nghệ, máy móc chế biến sản phẩm tinh bột sắn để tiếp cận với kỹ thuật công nghệ ngành, bước cải tiến quy trình cơng nghệ sản xuất có, ứng dụng cơng nghệ cải tiến 94 nước phát triển để sản xuất sản phẩm chất lượng ngày cao Công ty thiết lập sách thu hút quy tụ nhà thiết kế đủ lực việc thường xuyên sáng tạo mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Khách hàng công ty người tiêu dùng cuối mà khách mua hàng quốc tế tiêu chí để cải tiến, nghiên cứu phát triển tạo ta sản phẩm đảm bảo tính thẩm mỹ, tiện ích, thương mại, phù hợp với công nghệ, phù hợp với nguyên liệu đạt tiêu chuẩn mà thị trường quốc tế đòi hỏi 3.4.2 Hoàn thiện hệ th ng quản lý sản xuất Một lý quan trọng mà khách mua hàng quốc tế lựa chọn sản phẩm Công ty chất lượng sản phẩm phải ổn định đảm bảo tính truy xuất nguồn gốc người tiêu dùng cuối u cầu Tồn quy trình sản xuất khép kín từ khâu chế biến đến khâu đóng gói kiểm sốt chất lượng nghiêm ngặt từ người công nhân trực tiếp sản xuất theo phương châm công nhân KSC đội ngũ quản lý chất lượng đội ngũ đảm bảo chất lượng Công ty Thiết lập vận hành Hệ thống theo dõi Chuỗi hành trình sản phẩm tất phân xưởng Công ty để tạo sản phẩm chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu truy ngược nguồn gốc khách hàng toàn cầu Đầu cho công tác huấn luyện Chuyên viên đánh giá chất lượng nội bộ, điều giúp cho Công ty ln quản lý, vận hành, kiểm sốt chặt chẽ, thường xuyên cải tiến cách hiệu quả, tạo lợi cạnh tranh Công ty so với doanh nghiệp khác ngành việc đảm bảo chất lượng hệ thống, chất lượng sản phẩm cho thị trường quốc tế Thiết lập hệ thống thông tin đa chiều xây dựng hồ sơ theo dõi nhằm khắc phục thiếu sót hệ thống Việc lập lưu trữ khoa học hồ sơ sản xuất sản phẩm Công ty thể tinh thần trách nhiệm 95 Cơng ty sản phẩm làm với khách hàng Khi yêu cầu nguồn gốc sản phẩm, chứng minh tính hợp pháp ngun liệu… Cơng ty hồ sơ chứng minh đầy đủ, hợp lệ trả lời cách nhanh chóng, khách mua hàng quốc tế đánh giá cao, củng cố thêm uy tín Cơng ty 3.4.3 Phát triển vùng nguyên liệu Phát triển nguồn nguyên liệu nguồn lực cốt lõi cơng ty, với mạnh đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp trình độ Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần vật nông nghiệp Đắk Lắk xây dựng vùng nguyên liệu lớn Tuy nhiên, vùng nguyên liệu sắn chưa ổn định Tại vùng nguyên liệu, việc đầu thâm canh sắn chưa nông dân trọng nên suất mang lại chưa thật cao Vì vậy, để việc phát triển vùng nguyên liệu ổn định, Cơng ty cần ban hành sách phát triển vùng nguyên liệu phải bảo đảm sản xuất lợi cho người dân trồng sắn Công ty Công ty phải đưa giá bảo hiểm sản phẩm theo kịp với diễn biến giá thị trường để thu hút người dân trồng sắn Bên cạnh đó, Cơng ty cần tăng cường đầu du nhập, khảo nghiệm giống mới, nhân rộng vào sản xuất; áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nâng cao suất, rải vụ… đáp ứng đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động Công ty cần tăng cường phối hợp với quyền địa phương để quy hoạch vùng nguyên liệu nhằm mở rộng vùng nguyên liệu Cơng ty xem xét mở rộng vùng nguyên liệu sang Lào 3.4.4 Chính sách makerting a Chính sách giá Về giá cho sản phẩm tinh bột sắn xuất khẩu, Công ty thực đơn hàng với mức giá đảm bảo lãi, tối thiểu phải mức trung bình ngành, với phương châm cần đơn hàng với giá Để làm điều 96 này, sản phẩm Công ty phải đáp ứng chất lượng mẫu mã, tính tiện lợi an toàn sử dụng người tiêu dùng đảm bảo sức cạnh tranh giá sản phẩm Thực giảm giá cho đơn hàng khối lượng lớn, toán nhanh khách hàng truyền thống Đối với thị trường nội địa, với mục đích thực chiến lược phát triển thị trường, sách giá phải cạnh tranh với Công ty nước b Chính sách phân phối Kênh phân phối giữ quan trọng việc đưa sản phẩm công ty đến với khách hàng thị trường mục tiêu mình, cơng ty kênh phân phối vấn đề đáng quan tâm nhất, công ty cần phải xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối để sản phẩm vào thị trường mục tiêu cách thuận lợi, như: Tăng cường hợp tác với nhà nhập khẩu, tìm kiếm thêm nhà đại lý, mơi giới đối tác việc phát triển kênh phân phối cơng ty Tích cực việc mở rộng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng trực tiếp cơng ty, để sở đưa sản phẩm ngồi thị trường sách ưu đãi để thu hút nhà phân phối Thực hình thức đối lưu hàng hóa với đối tác để đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa Cơng ty kết hợp cơng ty nước xuất mặt hàng khác văn phòng chi nhánh thị trường Trung Quốc để giới thiệu sản phẩm thị trường Tuỳ theo thị trường mà công ty tổ chức kênh phân phối khác thị trường truyền thống mối quan hệ lâu dài cơng ty tiếp thị trực tiếp với nhà bán bn, thị trường để xâm nhập, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đòi hỏi kinh phí lớn, trước mắt 97 cơng ty thơng qua đại lý nhập để sản phẩm đưa vào thị trường c Chính sách khách hàng Việc lệ thuộc vào số khách hàng lớn mang đến nhiều rủi ro khách hàng bị phá sản thay đổi nhà cung cấp áp dụng sách lợi nhờ quy mơ ép giá nhà sản xuất…, Cơng ty nên ban hành sách bán hàng, quy định khơng bán 40% sản lượng cho khách hàng, giá tốt Cơng ty ln nỗ lực phục vụ khách hàng truyền thống đơn hàng tốt ý thức việc “giữ khách hàng cũ tốt tìm kiếm khách hàng mới” d Chính sách sản phẩm Chất lượng sản phẩm yếu tố định quan trọng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất sang thị trường Trung Quốc công ty, khách hàng công ty thị trường Trung Quốc khách hàng coi trọng chất lượng hết, cơng ty cần tập trung vào hoạt động sau: Coi trọng công tác nghiên cứu thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu phân đoạn thị trường Chọn lựa phát triển sản phẩm ưu công ty, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm tạo đa dạng phong phú với giá hợp lý Nghiên cứu tâm lý tiêu dùng thị trường mà công ty hướng đến để mẫu mã, chất lượng phù hợp Tăng cường hoạt động sau bán hàng như: vận chuyển miễn phí nội địa, bảo hành chu đáo, ln giải kịp thời khiếu nại khách hàng,… Chặt chẽ việc đàm phán với khách hàng chất lượng sản phẩm để tránh trường hợp trả hàng gây tổn thất cho cơng ty uy tín thương hiệu Lập phận chuyên trách nghiên cứu lập phương án phát triển sản phẩm thay cho sản phẩm hữu sở đầu kinh phí cho 98 đổi cơng nghệ Chun mơn hóa, chuyên biệt hóa sản phẩm để sản phẩm ưu chất lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành Công ty quản lý, kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ cơng đoạn để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu giao trách nhiệm rõ ràng phận, tiêu đánh giá cụ thể để đưa biện pháp thưởng phạt phù hợp Nâng cao chất lượng sản phẩm thơng qua việc đầu máy móc cơng nghệ từ nước tiên tiến, quy trình sản xuất thường xuyên rà soát để trách sai sót nhỏ sản phẩm Tiếp tục áp dụng quy trình quản lý chất lượng mà Cơng ty áp dụng ISO, COC phận sản xuất, tăng cường khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm trước đưa sản phẩm ngồi thị trường Cơng ty kế hoạch sản xuất hợp tác với doanh nghiệp ngành đủ lực để chia sẻ đơn hàng số lượng lớn, vượt quy mơ sản xuất Cơng ty Lắng nghe ý kiến đóng góp khách hàng để sản xuất sản phẩm đem đến thỏa mãn tối đa cho khách hàng e Chính sách truyền thơng cổ động Thị trường mục tiêu cơng ty thị trường nước ngồi, để sản phẩm hay thương hiệu công ty biết đến đòi hỏi phải nhiều biện pháp khác nhau: Thành lập phận chuyên nghiên cứu riêng biệt để phân tích tâm lý, thị hiếu thị trường mà công ty thực hướng đến để hình thức quảng bá thích hợp với loại thị trường Bộ phận Makerting Công ty cần đẩy mạnh thực hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu văn hóa kinh doanh - tập quán tiêu dùng hành vi mua hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu xu hướng sản phẩm,…tăng cường xúc tiến mở rộng kênh phân phối Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu công ty như: giới thiệu 99 công ty, sản phẩm Công ty số phương tiện thơng tin nước ngồi hồn thiện Website Cơng ty để cung cấp nhiều thông tin Công ty Tham gia chương trình hội chợ, quảng bá thương hiệu Cơng ty, báo, đài, tạp chí nước; Internet: Website Cục xúc tiến thương mại, qua Thương vụ Việt Nam nước ngoài, qua Tổ chức xúc tiến thương mại nước, tập trung nhấn mạnh vào yếu tố lực sản xuất, chất lượng sản phẩm khả giao hàng cam kết nhằm thu hút khách mua hàng f Chính sách nguồn nhân lực * Chính sách nhân Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng thành công công ty Với quy trình sản xuất qua nhiều cơng đoạn, qua nhiều khâu khác nhau, để người lao động đảm nhận tất quy trình vấn đề công ty cần quan tâm Để phát triển nguồn nhân lực sử dụng hiệu nguồn nhân lực đòi hỏi cơng ty: Chính sách tuyển dụng Công ty đảm bảo phù hợp với quy định Nhà nước, ưu tiên tuyển dụng người trẻ, trình độ học vấn để Cơng ty đào tạo cán nguồn nhằm đáp ứng cho nhu cầu liên tục phát triển mở rộng quy mô Công ty tương lai Vì đội ngũ nhân viên Cơng ty trình độ đại học sách thu hút người kinh nghiệm ngành, nhiệt tình, trách nhiệm, ham học hỏi, biết sáng tạo, khả phân tích tổng hợp, xử lý tình quản trị cơng việc tốt Công ty ưu tiên tuyển dụng người trình độ cao đào tạo từ nước tiên tiến kỹ thuật lãnh đạo, kỹ huấn luyện trình độ chun mơn thích hợp Đối với cơng nhân, sách đào tạo cơng nhân kỹ thuật lành nghề đầu vào nhà đầy đủ tiện nghi cho cơng nhân, điều góp phần ổn định lực lượng công nhân đông đảo Công ty 100 Thường xuyên tổ chức huấn luyện đào tạo công ty với tần suất 15- 20 ngày năm Các khóa đào tạo, huấn luyện xoay quanh chủ đề sau: kỹ lãnh đạo, kỹ quản lý, kiến thức chuyên môn phòng chức năng, kỹ thuật chế biên sản phẩm, kỹ sử dụng máy móc, thiết bị, quản lý chất lượng hệ thống sản phẩm, kiến thức COC, PCCC, an toàn lao động, an tồn sử dụng hóa chất, ISO 9001: 2000, SA 8000, quản trị giá vốn hàng bán Để động viên khích lệ cơng nhân viên Cơng ty cống hiến, sách lương, thưởng phúc lợi yếu tố mà người lao động quan tâm Công ty xem xét tăng lương hàng năm dựa lực, tiến thành đóng góp cá nhân cơng việc Chính sách thưởng, ba tháng xét thưởng lần theo quy chế khen thưởng Cơng ty, việc xét thưởng bình bầu công khai thi tay nghề, khen thưởng cá nhân/tập thể đạt vượt số tiêu quan trọng Nộp đầy đủ loại bảo hiểm xã hội y tế cho công nhân viên theo quy định Nhà nước, nộp bảo hiểm tai nạn 24/24 cho cơng nhân, bố trí xe đưa rước cho cơng nhân viên xa Cơng ty Nhằm khích lệ tạo động lực thực cho công nhân viên phát triển Công ty, Công ty áp dụng kế hoạch cho người lao động sở hữu cổ phần - ESOP, tạo hội làm chủ cho toàn thể công nhân viên Công ty Khen thưởng đột xuất cho cá nhân/tập thể hoàn thành nhiệm vụ mức sáng tạo sáng kiến cải tiến kỹ thuật - quản lý, làm tăng cao hiệu suất cơng việc Điều quan trọng sách động viên, tưởng thưởng thống lời nói hành động Nếu cơng ty đưa sách trả lương thưởng theo lực thực mà thực tế người thành thấp nhận lương, thưởng hàng năm nhiều gần 101 người lực thực cao công ty nghĩa mâu thuẫn lời nói hành động, chế tưởng thưởng xem thất bại việc hỗ trợ chiến lược mục tiêu công ty Trong thời gian qua đội ngũ lao động công ty chủ yếu số lao động thời vụ nên cơng ty khó giữ cần số lao động dễ dàng chấm dứt cơng việc cơng việc khác với mức lương cao hơn, công ty cần sách để giữ chân số lượng lao động Xây dựng sách tiền lương cách hợp lý để giữ chân nguồn lao động trình độ, nghiệp vụ chun mơn, kích thích nhiệt tình gắn bó lâu dài với công ty Để đáp ứng yêu cầu điều kiên nay, đòi hỏi cơng ty phải rà sốt xếp lại nguồn nhân lực tồn cơng ty cách hợp lý, bên cạnh cơng tác tuyển dụng đội ngũ lao động gián tiếp nên quan tâm, đặc biệt nguồn nhân lực đảm đương hoạt động xuất * Xây dựng văn hóa Cơng ty Văn hóa giá trị, truyền thống phong cách hoạt động cơng ty Nó tồn tạo tiếng nói chung cho cơng tác quản lý hành vi nhân viên Nhằm gắn bó hàng ngàn cán công nhân viên lại với nhau, cơng ty xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc trưng mình, làm cho người đồn kết, thương u, tơn trọng giúp đỡ lẫn nhau, tránh phân biệt đối xử chung hưởng niềm tự hào thành viên Công ty Một số điển hình văn hóa Cơng ty nên xây dựng là: Phát triển văn hóa phản biện họp, hội thảo huấn luyện Áp dụng sách Open Door cấp quản lý Cơng ty Khuyến khích xây dựng nhóm tạo điều kiện để nhóm làm việc hiệu Thừa nhận, tơn trọng khen thưởng thành quả, sáng kiến cấp Cấp 102 ln nhiệt tình đào tạo hướng dẫn cấp * Chính sách tài Tài nguồn lực quan trọng việc thực thị chiến lược kinh doanh xuất sản phẩm tinh bột sắn công ty Hoạt động kinh doanh công ty bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, để phân chia nguồn lực tài cho hoạt động xuất tinh bột sắn vấn đề công ty quan tâm thời gian tới, để thực chiến lược cơng ty cần biện pháp hữu hiệu để thực như: Là công ty cổ phần thời gian tới công ty cần kế hoạch để đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán tăng cường thu hút nguồn vốn đầu thơng qua thị trường chứng khốn Phân tích đánh giá lại dự án đầu công ty thực hiện, đánh giá thực trạng tài cơng ty để điều chỉnh kịp thời Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn quản lý nguồn vốn đầu vào dự án cách hiệu quả, khoa học, mang lại hiệu cao Kiểm sốt nguồn chi phí đầu vào trình sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cạnh tranh Th cơng ty vấn bên ngồi kiểm tốn tình hình tài cơng ty năm để nhận thấy rõ tình hình tài cơng ty qua kịp thời điều chỉnh Hiện với phát triển mạnh mẽ hệ thống ngân hàng thương mại, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công ty việc vay vốn Công ty cần tạo cho mối quan hệ với đối tác cung cấp nguồn vốn mạnh để huy động kịp thời nguồn vốn đơn hàng lớn hay mở rộng sản xuất Cơng ty tiếp tục huy động nguồn vốn để bổ sung cho nguồn tài sản cơng ty từ sách ưu đãi Trung ương, Tỉnh huy động nguồn vốn từ cán công nhân viên công ty 103 KẾT LUẬN Đề tài xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật Nông nghiệp Đắk Lắk phân tích mặt tích cực đồng thời hạn chế chiến lược kinh doanh sản phẩm xuất Cơng ty Trên sở việc xây dựng chiến lược xuất tinh bột sắn dã tạo điều kiện cho Công ty đánh giá thực lực ảnh hưởng mơi trường bên trong, bên ngồi từ đề mục tiêu mà cần đạt tương lai, đồng thời qua việc phân tích đánh giá nguồn lực, hội thách thức môi trường kinh doanh giúp cho cơng ty hướng phù hợp nhằm tạo giá trị cao Khi hoàn thành luận văn này, điều tác giả tâm đắc đem hết khả mình, cộng với hỗ trợ thầy, bạn bè để xây dựng cung cấp cho Công ty Cổ phần Vật Nông nghiệp Đắk Lắk bạn đọc hệ thống lý thuyết chiến lược kinh doanh sản phẩm chặt chẽ khoa học; phân tích sâu thực trạng Công ty từ định hướng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn - sản phẩm chủ lực định đến tồn Công ty thời gian tới Hy vọng, tài liệu bổ ích cho Công ty Cổ phần Vật Nông nghiệp Đắk Lắk nghiên cứu xây dựng chiến lược cho sản phẩm tinh bột sắn Công ty – nhiệm vụ cấp bách Công ty Tác giả thấy rằng, dù xây dựng lựa chọn chiến nữa, điều quan trọng tồn cấp Cơng ty phải tập trung cao độ vào việc thực chiến lược, chiến lược tuyệt vời trở nên vô nghĩa không thực cách DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Các báo, tạp chí chuyên ngành kinh tế nguồn: Internet [2] PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm – ThS Trần Hữu Hãi 2009 , Quản trị Chiến lược, NXB Thống kê [3] PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Xuân Lãn 1998 , Quản trị Marketing, NXB Giáo dục [4] TS Dương Ngọc Hùng 2005 , Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.Porter, NXB Tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh [5] PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm 2000 , Quản trị kinh doanh, Giáo trình dùng cho chương trình cao học Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Michael E.Porter 2008 , Nguyễn Phúc Hoàng dịch, Lợi cạnh tranh, NXB trẻ ... luận chiến lược kinh doanh C ƣơng 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk C ƣơng 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất. .. doanh xuất Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, nghiên cứu nhân tố hình thành nên chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn xuất Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2020... ạm vi ng i n cứu Phân tích chiến lược kinh doanh sản phẩm tinh bột sắn dùng cho xuất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cho giai đoạn 2015-2020
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp đắk lắk , Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay