Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông

131 8 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN LONG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TRÊN ĐA ÀN TH GIA NGHĨA, TỈNH ĐĂK NƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TR KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG Á THANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Văn Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN V QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ 1.1 GV Đ C GV T Đ I V I Ộ KI DO T 1.1.1 Khái niệm thuế ản chất chức vai t 1.1.2 Khái niệm đ c m vai t h inh 1.1.3 Các sắc thuế chủ yếu áp ụng h 1.2 ỘI D GQ Ả T Đ IV I anh th inh Ộ KI 13 anh th 16 DO T 24 1.2.1 Quản l thủ tục hành thuế 24 27 1.2.2 Giám sát việc tu n thủ pháp luật thuế 1.2.3 Quản l quy t nh thu thuế 29 1.2.4 Các ch tiêu đánh giá ết quản l thu thuế 1.3 CÁC KI DO Â T Ả T ƯỞ G Đ T 1.3.1 h n tố thu c quản l 1.3.2 h n tố thu Q Ả inh Đ IV I Ộ 36 nhà nước c quan thuế 1.3.3 h n tố t phía 33 anh th 36 40 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TRÊN Đ A ÀN TH GIA 44 NGHĨA – TỈNH ĐAK NÔNG 2.1 CÁC Â Đ IV I Ộ KI G Ĩ - TỈ T Ả ƯỞ G Đ DO Đ K 2.1.1 Đ c m t T TRÊ T Ị GI 44 nhiên 44 inh anh th t ên đ a àn Th 49 2.2 T ỰC TRẠ G CÔ G TÁC Q Ả DO TRÊ T Đ K ĐỊ BÀ T Ô G 2.1.2 T nh h nh h ạt đ ng h Gia ghĩa CÔ G TÁC Q Ả ĐỊ BÀ T Đ IV T Ị GI I Ộ KI G Ĩ – TỈ Ô G 50 2.2.1 Th c t ạng quản l thủ tục hành thuế h inh anh th 50 2.2.2 Th c t ạng giám sát việc tu n thủ pháp luật thuế 2.2.3 Th c t ạng quản l quy t 2.3 G Ạ V I Ộ KI C DO nh thu thuế TRO G CÔ T 58 G TÁC Q 62 Ả T TẠI T Ị GI G Ĩ T VÀ Đ I G NHÂN 77 hững hạn chế 2.3.1 YÊ 77 2.3.2 guyên nh n hạn chế 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TẠI TH 3.1 C T G Ĩ C T I T L P GIẢI P Đ I V I Ộ KI ÁP OÀ T DO I T GIA NGHĨA 81 CÔ G TÁC Q Ả TẠI T Ị GI 81 3.1.1 Mục tiêu phát t i n inh tế- h i th Gia ghĩa đến năm 2015 81 3.1.2 Chiến lược cải cách ệ thống thuế 82 3.1.3 Đ nh hướng mục tiêu c n đạt quản l anh th t ên đ a àn th 3.2 GIẢI P ÁP Ộ KI DO OÀ T I T thuế h inh Gia ghĩa 83 CÔ G TÁC Q TẠI T Ị GI Ả T Đ IV I G Ĩ 87 3.2.1 Giải pháp h àn thiện quản l thủ tục hành thuế .88 3.2.2 Giải pháp h àn thiện quản l qui t nh quản l thuế 92 3.2.3 Giải pháp tăng cư ng giám sát việc tu n thủ pháp luật thuế 98 3.3 MỘT S KI G Ị 102 3.3.1 Đối với nhà nước 102 3.3.2 Đối với Chính quyền đ a phương quan an ngành liên quan 105 3.3.3 Đối với quan Thuế 105 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 QUYẾT Đ NH GIAO Đ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT: CCT: Cục Thuế Chi cục Thuế CB UNT: Cán CQT: Cơ quan thuế CBT: Cán DTPL: D DT: D DTPĐ: D ĐT T: Đối tượng n p thuế GTGT: Giá t GDP: Tổng sản phẩm quốc n i thuế t án pháp lệnh t án t án phấn đấu Đ D: ĐTV: ủy nhiệm thu gia tăng i đồng nh n n i đồng tư vấn HKD: inh anh KVKTNQD: Khu v c inh tế ng ài quốc anh MB: Môn NQD: g ài quốc anh NSNN: g n sách NNT: gư i n p thuế hà nước QLT: Quản l thuế SXKD: Sản TNCN: Thu nhập nh n TNDN: Thu nhập TTĐB: Tiêu thụ đ c TN: Tài nguyên UBND: UNT: uất inh anh anh nghiệp ỷ an nh n Ủy nhiệm thu iệt n DANH MỤC CÁC Số hiệu bảng ẢNG Tên bảng Trang 2.1 nhân đăng ký kinh doanh 2011-2014 2.2 D anh thu mức thuế h Th Gia ghĩa năm 2014 2.3 Lượt h kinh doanh tạm ngh kinh doanh hàng tháng t 2011-2014 2.4 Tình hình quản l h 2.5 Kết i m t a h inh anh th giai đ ạn 2011-2014 CCT Th Gia ghĩa 61 2.6 Kết nhận DT thu thuế 2011-2014CCT Th 63 2.7 Kết th c DT thu thuế 2011-2014 CCT Th ghĩa Gia 65 2.8 Kết thu thu thuế NQD giai đ ghĩa Gia 66 2.9 Cơ cấu cán b CCT theo mơ hình chức QLT năm 2014 69 2.10 T nh h nh nợ thuế h 2014 73 inh 49 inh anh th t ên đ a àn năm anh th 2011-2014 Gia ạn 2011-2014 th 53 56 58 ghĩa inh anh th giai đ ạn 2011- DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Tỷ t ọng thuế năm 2014 th inh tế Gia ghĩa phân theo ngành 55 2.2 Miễn, giảm thuế h tạm ngh Th Gia ghĩa kinh doanh 2011-2014 CCT 57 2.3 Kết quản l thuế h inh anh th CCT th Gia ghĩa giai đ ạn 2011-2014 60 2.4 Kết th c DT thu 67 2.5 Cơ cấu t nh đ cán ghĩa năm 2014 2.6 ợ thuế tỷ lệ nợ thuế h inh 2011-2014 CCT th Gia ghĩa 2.7 QD CCT th Gia ghĩa công chức CCT th Gia 71 ạn 74 Mức đ hài l ng KD t ên đ a àn th Gia ghĩa chất lượng cung cấp ch vụ công CCT thái đ 76 phục vụ CBT năm 2014 anh th giai đ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu l u ài phận quan t ọng ng n sách nhà nước góp ph n t lớn s nghiệp y ng ả vệ tổ quốc Mục tiêu quan t ọng nước ta y ng m t hệ thống thuế có hiệu l c hiệu ca Điều hơng ch phụ thu c sách thuế hợp l mà c n phụ thu c ất lớn công tác quản l thuế nhà nước Thuế m t cơng cụ tài quan t ọng quốc gia uất phát t vai t thuế t ng việc điều tiết inh tế vĩ mô nhằm đảm ả s công ằng nghĩa vụ quyền lợi tổ chức thuế nguồn thu chủ yếu phát t i n T S nh n t ng đảm ả ch inh tế Đồng th i máy nhà nước tồn ngày thành lập ngành thuế(năm 1990) đến hệ thống sách thuế nước ta đ t ng ước cải cách; máy ngành thuế tổ chức lại thống the hệ thống ọc t t ung ương đến quận huyện th t ng ; công tác quản l thuế thư ng ước đại h nhằm quản l uyên h àn thiện đổi hai thác p th i hiệu nguồn thu phát sinh nghĩa vụ thuế hu v c inh tế ền ph n inh tế nước ta ngày phát t i n mạnh mẽ với nhiều thành inh tế đ c doanh T ng th th t ên đ a iệt tăng t ưởng nhanh i gian quacông tác quản l àn Th Gia ghĩa t nh Đa tích c c góp ph n tăng thu ch ng n sách ca năm t ước Tuy nhiên thức t h v n inh anh th v n c n thấp ảy a nhiều h nh thức với mức đ tăng Đối với nguồn thu c hu v c inh tế g ài quốc thuế h ơng đ inh anh có nhiều chuy n iến hà nước với tỷ lệ tăng năm sau giác chấp hành nghĩa vụ n p thuế t nh t ạng vi phạm pháp luật thuế hác nợ thuế ngày n nhiều tiềm hai thác ởi th c t ang quản l thuế c n sót h anh thu tính thuế c n chưa tương ứng với anh thu th c tế inh anh h … D vấn đề cấp thiết đ t a phải h àn thiện sách cơng cụ quản l đ n ng ca hiệu l c công tác quản l Gia inh anh th t ên đ a àn Th ghĩa nhằm th c tuyên ngôn ngành thuế “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm đổi mới” Th Gia ghĩa t nh Đa ơng đ a àn có điều iện inh tế hi đ c iệt hăn có số thu t thuế hông nhiều chưa đủ đáp ứng nhu c u chi tiêu năm đ a phương nguồn thu thuế chủ yếu t tế ng ài quốc anh tỷ t ọng số thuế t t ng t inh h tổng thu t l hu v c anh th hu v c inh hu v c chiếm t th 80% đến 90% chiếm t 40% đến 45% inh tế ng ài quốc anh t ên đ a àn Xuất phát t t ên việc chọn đề tài: T nghĩa thiết th c G N ĩ, ỉ Đ N có ý luận th c tiễn tăng cư ng tính hiệu l c hiệu l sách thuế Mục đích nghiên cứu -Mục tiêu tổng quát: Làm õ sở l luận th c tiễn đề giải pháp thiết th c nhằm h àn thiện công tác quản l anh th t ên đ a àn th uất thuế h inh Gia ghĩa - hiệm vụ cụ th : ệ thống hóa vấn đề l luận quản l thuế h inh anh th Ph n tích đánh giá th c t ạng cơng tác quản l anh th t ên đ a àn Th thuế inh Gia ghĩa ch a ết đạt hạn chế t ng công tác quản l thuế inh anh th th 102 hai thuế sách miễn giảm thuế nợ thuế đ t ng lớp nh n n tham gia giám sát công tác quản l thu thuế đ a phương Đối với cấp phư ng c n phát huy vai t đạ cơng tác thu hàng tháng ỷ an nh n gh Đảng uỷ t ng việc ch n ĐTV thuế cấp ằng gh chuyên đề tổ chức sở Đảng Thông qua i m t a đánh giá việc th c gh đ út a nhận ét t ách nhiệm nh n ngư i đứng đ u Đẩy mạnh công tác t a đôi với i m t a n phạm t phía h i i m t a thuế h ê ngành đ phát ngăn ch n inh anh t phía CBT CB tiêu c c lợi ụng quyền hạn g y hăn ch h hai thuế p th i sai T Chống inh i u anh Xử l nghiêm hắc CBT th hóa iến chất; đồng th i hen thưởng i u ương p th i đơn v nh n có thành tích phối hợp t ng cơng tác thuế t ng đấu t anh chống tiêu c c nhằm y ng đơn v t ng vững mạnh 3.3 MỘT SỐ KI N NGHỊ 3.3.1 Đối với nhà nước í a àn thiện sách thuế: Sửa đổi ổ sung Luật Quản l thuế hành the hướng ổ sung chức Thanh t a chuyên ngành đ quy đ nh ch quan thuế Đồng th i nghiên cứu sửa đổi quy đ nh th i gian n p thuế đ giảm t n suất hai thuế ê hai n p thuế chi phí ngư i n p thuế mở ng iện hai thuế n p thuế điện tử qua mạng Inte net h anh; nghiên cứu ổ sung đ ả ghi chép đ y đủ y ng áp ụng chế đ ế t án thuế đảm p th i nghĩa vụ thuế NNT Sửa đổi ổ sung thuế T C : T ên sở tổng th c Luật thuế T inh C (có hiệu l c t ết t nh t i n hai ngày 01 01 2009) nghiên cứu đ 103 có sửa đổi ổ sung the hướng mở ng đối tượng ch u thuế đảm ả đ ng viên hợp l huyến hích nh n sản uất inh anh Làm rõ tiêu chí gia cảnh nhà uy chuy n nhượng thuế suất thu nhập t m t h thống sở tính thuế đảm ả n ng ca ch công tác quản l thuế ễ hi u ạt đ ng đ thống mức đảm ả tính hợp l tính tu n thủtạ thuận lợi thu; Đồng th i t ánh t anh chấp; đảm ả sách ễ th c t ng th c tế Sửa đổi hàng hóa ất đ ng sản ổ sung thuế GTGT: ghiên cứu giảm ch vụ hơng ch u thuế GTGT (ch ớt số lượng nhóm giữ lại m t số hàng hóa ch vụ hơng ch u thuế phù hợp với thông lệ quốc tế như: chuy n quyền sử ụng đất ch vụ tài chính; ) đ tạ điều liên h àn h u t ụng m t mức thuế suất ( hơng hóa ch vụ uất hẩu) đ đảm t ng việc tính thuế Nên th iện ch việc tính thuế ng t nh sản uất inh anh Tiến tới áp mức thuế suất 0% áp ả công hấu t thuế ụng hàng ằng nghĩa vụ thuế đơn giản c m t phương pháp tính hấu t phù hợp với thơng lệ quốc tế Ban hành quy đ nh u c mở tài hàng h th i tạ điều iện ch inh anh nhằm hạn chế t án ch qua ng n ằng tiền m t đồng quan thuế i m s át h ạt đ ng inh NNT Ban hành Quy t nh quản l (thay Quy t h ản t án gia nh t ước đ y thuế áp ụng h inh anh anh th hông c n phù hợp với Luật QLT) áp ụng thống Ban hành sửa đổi quy đ nh tỷ lệ GTGT t lệ T CT t ên thu áp ụng ấn đ nh thuế áp ụng h inh anh anh hông mở sổ sách ế t án sử ụng hóa đơn the hướng ễ th c huy đ ng nguồn thu đảm ả huyến hích phát t i n inh tế h 104 b , C n thiết phải í an hành Quy t nh quản l the hướng đơn giản ễ hi u Luật QLT Quyết đ nh 2248/ QĐ-TCTngày 22/12/2012 Tổng thay ch ễ th thu thuế h th c phù hợp với quy đ nh cục Thuế; C n thiết phải sửa đổi ổ sung tỷ lệ GTGT T C 763/BTC-TCT ngày 16 2009 hướng anh nh n the công văn số n tỷ lệ GTGT áp ụng h inh anh n p thuế the phương pháp h án The inh quan m Tổng cục Thuế th tỷ lệ quy đ nh phù hợp với đ c m h inh anh t ên nước C n the quan m Cục Thuế đ a phương th tỷ lệ GTGT T C tính t ên anh thu thấp áp ụng Thứ với tỷ lệ thấp ngành thuế muốn thu m t đơn v th phải ác đ nh mức nghĩa với hạn D tương ứng anh thu tăng gấp nhiều l n ngành thuế quan t m đến đ nh anh thu ca T ch quan t m đến mức thuế mà hơng anh thu tính thuế hơng đủ sở pháp l T anh thu đ (thuế GTGT T D ng S ác đ nh GTGT T C ễ th c pháp luật hướng hác thủ tục Đơn cử quy t n sách thuế ản chồng ché g y nh m l n an hành m t số quy t nh quản l ụng thống t nh quản l ác đ nh hông t với quy đ nh n nhiều văn trình tác nghiệp Việc cục Thuế đ áp ất nhỏ ch nhiều sắc thuế hác hắc phục m yếu việc hướng the hướng đơn giản ng hợp ác T C ) Với tỷ lệ th việc ch sắc thuế ất cập hi ác đ nh sắc thuế Phải thuế tăng đồng anh thu th c tế tăng ch có anh thu th c tế h th tiền thuế huy đ Thứ hai hư tiền thuế Tổng ng ngành thuế c n đơn giản nợ thuế cưỡng chế nợ thuế hi áp ụng c n lúng túng về: Biên xác minh tài sản trước tổ chức cưỡng 105 chế nợ thuế xác lập quan thuế, đại diện quyền địa phương NNT khó thực 3.3.2 Đối với Chính quyền đ a phương quan an ngành liên quan - Khuyến hích trì ổn đ nh - Xy th inh anh phát t i n SXKD t ên đ a àn nhằm uy hai thác nguồn thu ền vững ng quy chế phối hợp ngành chức tổ chức đ àn quyền đ a phương … T ng công tác quản l thuế - Tăng cư ng s ch đạ cấp quyền đ a phương t ng công tác quản l thuế - Phải có s phối hợp thống t ng việc điều t a hai thác số liệu T CQT với quan Công an Cục thuế với CCT CCT với - Chính quyền đ a phương quan an ngành liên quan có t ách nhiệm hợp tác cung cấp thơng tin c n thiết ch quan thuế m t cách nhanh chóng ác đ cơng tác quản l thuế thuận lợi hiệu 3.3.3 Đối với quan Thuế Tăng cư ng tham mưu ch quan luật QLT văn hi u t ách g y hi u l m t hà nước cấp t ên sửa đổi ổ sung ản ưới luật hác the hướng õ àng minh ạch ễ ng t nh th c thi Tăng cư ng công tác đà tạ ồi ưỡng công chức đạc đà tạ công chức làm công tác t a i m t a thuế iệt t ọng nhằm n ng ca nghiệp vụ đáp ứng yêu c u ngày ca inh tế Ph n ổ nguồn l c phù hợp với t ng v t í cơng việc tổ chức máy tinh gọn đạt chất lượng ca Ban hành quy đ nh tử qua ng n hàng h t ên giới áp huyến hích inh anh n p thuế điện ạc Đ y phương thức n p thuế tiên tiến h u ụng Th c điều giảm đáng 106 nh n l c thu thuế giảm ớt th i gian làm thủ tục n p thuế kinh doanh C n có có iện pháp l nghiêm minh cơng chức thuế có hành vi tiêu c c sách nhiễu g y phiền hà ch ngư i n p thuế 107 K T LUẬN T ết nghiên cứu đề tài “ G N ĩ, ỉ Đ N ” đề tài út a m t số ết luận sau: Đề tài đ hệ thống h vấn đề l luận quản l thu thuế h inh anh th ni ung công tác quản l thu thuế; vai t anh; th c t ạng công tác quản l thuế h inh anh th h inh làm sở giải n i ung nghiên cứu đề tài Phân tích th c t ạng quản l thu thuế h đ a àn th Gia ghĩa t nh Đa inh anh th t ên ông qua năm 2011-2014 đạt ết đ nh số thu t h tăng qua năm năm sau tăng cao năm t ước góp ph n h àn thành DT thu thuế ngành thuế Đa đảm ả m t ph n nhu c u chi S phương pháp thu thập thông tin th CCT th ni Gia ghĩa ông, Tuy nhiên, thông qua thống ê ph n tích đánh giá m t QLT th cơng tác quản l ản đ s sánh tổng hợp thu thuế h c l hạn chế yếu inh anh th ém th qua ung: - Hạn chế từ công tác quản thuế: + Quản l ĐT T ch đơn thu n đ phản ánh t imta T t giác đến đăng T với mà có thiếu s thuế h c giám sát đối chiếu, phân tích, n đến sót h qua nhiều năm liền há phổ iến Đối với công tác quản l c n phải n p quy đổi tỷ lệ đ anh thu tính thuế chủ yếu ác đ nh số thuế ác đ nh anh thu tính thuế; việc làm chưa quy đ nh Luật QLT thiếu sở t ng QLT văn minh công ằng h a học chưa tạ môi 108 Việc quản l thu n p thuế c n nhiều sai phạm như: thu nhảy cóc chậm chấm chậm chấm báo soát iên lai thuế n đến ác đ nh chưa p th i tiền nợ thuế tiền phạt chậm n p thuế đ có iện pháp ph n l ại nợ nợ Đối với CB thu vàS T m t m t thư ng uyên chậm n p tiền thuế tiền phạt đ ảnh hưởng đến việc đánh giá chức thu thuế t ụ sở đ a m n p thuế tạ T ết thu n p; m t hác tổ n đến th c sai quy đ nh Luật thuế thức n p thuế T t ông ch đến thu (chậm n p thuế đổ lỗi ch CBT CB CBT CB T T hông đến) Tổ chức th c quy t nh QLT nói chung quản l chế nợ thuế chưa đồng thu hiệu nợ thuế é nợ thuế, cưỡng ài nhiều năm chưa có iện pháp thu chậm tổ chức cưỡng chế nợ thuế làm tỷ lệ nợ thuế tăng mức ch phép ợ thuế nhiều anh ỏ t ốn hỏi đ a àn T chi t ả tiền thuế t n đến h anh nợ Công tác i m t a thuế chưa đảm ỏ inh óa nợ ất cập ả số lượng chất lượng sau i m t a Tuyên t uyền hướng n thuế c n chưa đáp ứng yêu c u th c tế T chưa có h nh thức tuyên t uyền ph ng phú có sức thu hút t ng lớp nh n dân, n i ung tuyên t uyền chưa úc tích - Hạn chế từ nguồn lực CCT: CCT c n thiếu cán iên iên chế đến năm 2014 t nh đ chuyên môn c n yếu làm (Đại đa số đà tạ lại chức t QLT t ém v a học v a a) thiếu inh nghiệm ph n tích đánh giá nhận đ nh QLT Về sở vật chất c n nghè việc tạm ợ phương tiện làm việc như: máy tính c n thiếu thông tin n i trung tâm đ i thuế chưa đủ ất hăn ch ng đ nh nhà làm hệ thống mạng đ i thuế liên phư ng xa việc thu n p thuế cơng tác giám sát Ban l nh đạ CCT h ạt đ ng tác nghiệp CBT 109 Đề tài đ đưa a 03 nhóm giải pháp ản nhằm hắc phục hạn chế tồn công tác quản l thu thuế đ a àn th Gia ghĩa, giúp cho CCT tổ chức th c ch t chẽ hiệu quản l Trong 03 nhóm giải pháp ản đ nêu t sẵn CCT như: sở vật chất thiết ngư i làm n ng cốt đ th c đồng giải pháp i quan t ọng CCT c n ác đ nh t ách nhiệm ngư i đứng đ u tạ ng đề tài c n lấy n i l c có phương tiện làm việc yếu tố c n T ước mắt nên c i yếu tố c n ngư tăng cư ng công tác đà thu thuế HKD th t ách nhiệm CBT CB ồi ưỡng cán T; phát huy tính sáng tạ nh n; áp ụng công nghệ quản l thuế đại thông qua chương t nh tin học h t đ ng h iện pháp mang tính cấp ách Về l u ài iến ngh Chính phủ sửa đổi Tổng cục Thuế nghiên cứu đề uất với Quốc h i ổ sung sách thuế the hướng đơn giản th c có lợi ch c n phải có điều T hơn; ởi, đ việc quản l ễ hi u ễ thu thuế có hiệu iện đ nh t ng mơi t ng quản l mơi t ng văn hóa t inh tế mơi t a gồm: ng pháp luật m t điều iện đ nh - Về mơi t ng t quản l thuế chi phối ởi m t điều l Thêm tệ nạn tham nhũng chấp nhận ếu việc muốn hay yêu c u m t nhóm đối tượng nà th iện pháp quản l luật m t t iện quan t ọng sai lệch hông đạt mục tiêu quản cửa quyền ngư i thi hành pháp ng nh n tố g y giảm sút l ng tin t ng n chúng s n chúng Chính phủ - Mơi t ng văn hóa đ y th thông qua cách nh n nhận ngư i n sách Chính phủ thái đ tu n thủ t quy đ nh Luật thuế thái đ ng việc th c công chúng hành vi vi phạm pháp luật thuế T ng m t quốc gia ngư i n nhận thức 110 m t cách đ y đủ có thái đ tích c c hệ thống thuế có thái đ phê phán ngư i vi phạm pháp luật thuế th công tác quản l thu thuế đạt ết tốt đẹp - S phát t i n hệ thống tài đ c iệt việc sử ụng phương thức t án qua ng n hàng làm ch gia ch t nên ễ i m s át việc quản l thuế ễ àng ất nhiều Bên cạnh hệ thống ế t án đại tiền đề c n thiết đ tiến thuế GTGT thuế T áp ụng sắc thuế tiên C i ung công tác quản l t ng vấn đề tương đối thu thuế h inh anh th m t ng phức tạp inh anh thư ng uyên thay đổi ngành nghề quy mô đ a m inh điều iện inh tế- thói quen…cũng ảnh hưởng đến ết inh h i ph ng tục tập quán anh h D điều hạn chế đ nh anh yếu tố hác iện th i gian nghiên cứu c n hạn hẹp hách quan chủ quan luạn văn hỏi sai sót đ nh Tác giả m ng nhận nhiều t ánh iến đóng góp nhà nghiên cứu qu th y Cô giá công chức ngành Thuế ạn è đồng nghiệp đ luận văn h àn thiện Qua góp ph n cải thiện công tác quản l thuế h ghĩa nói iêng T nh Đa inh anh th CCT th ơng nói chung đạt hi u –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Gia 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH O [1] PTS Lê Văn Ái (1996), Thuế Nhà nước, XB Tài i [2] Ban chấp hành Đảng th Gia ghĩa l n thứ IV Nghị phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn [3] B Tài nước c ng h 0-2015 h i chủ nghĩa Việt am (2002) Thông tư số 96/ 00 /TT-BTC hướn dẫn thực Nghị định số g 75/ 00 /NĐ-CP ngày 30/8/ 00 Chính phủ thuế Mơn [4] B Tài (2014), Bá đánh giá cơng tác điều hành th c nhiệm vụ tài chính- Snăm 2014 t i n hai nhiệm vụ năm 2015 [5] B Tài nước c ng h h i chủ nghĩa Việt am (2003) Thông tư số 9/ 003/TT-BTC ngày / / 003 hướng dẫn thi hành Nghị định 49/ 003/NĐ-CP ngày 4/ / 003 Chính phủ Quy định chi số tiết thi hành Luật Thuế TTĐB Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Thuế TTĐB [6] B Tài nước c ng h h i chủ nghĩa Việt am (2007) Thông tư số / 007/TT-BTC ngày 09/4/ 007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 58/ 003/NĐ-CP ngày 0/ / 003; Nghị định số 48/ 004/NĐ-CP ngày 3/7/ 004 Nghị định số 56/ 005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Thuế GTGT [7] B Tài nước c ng h tư số 34/ 007/TT-BTC ngày h i chủ nghĩa Việt 3/ am (2007) Thông / 007 hướng dẫn thi hành Nghị định 4/ 007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 Chính phủ Quy định chi số tiết thi hành Luật Thuế TNDN [8] B Tài nước c ng h tư số 60/ 007/TT-BTC ngày h i chủ nghĩa Việt am (2007) Thông 4/6/ 007 hướng dẫn thi hành số 112 điều Luật Quản thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 5/5/ 007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Quản thuế [9] B Tài nước c ng h h i chủ nghĩa Việt am (2008) Thông tư số 30/ 008/TT-BTC ngày 6/ / 008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 4/ 008/NĐ-CP / / 008 quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN [10] B Tài nước c ng h h i chủ nghĩa Việt am (2008) Thông tư số 84/ 008/TT-BTC ngày 30/9/ 008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế TNCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 00/ 008/NĐ-CP ngày 8/9/ 008 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNCN [11] B Tài nước c ng h h i chủ nghĩa Việt am (2008) Thông tư số 9/ 008/TT-BTC ngày 6/ / 008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 3/ 008/NĐ-CP ngày 6/ / 008 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT [12] B Tài nước c ng h tư số 8/ h i chủ nghĩa Việt /TT-BTC ngày 8/0 / am (2011) Thông hướng dẫn thi hành số điều Luật quản thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/ 007/NĐ-CP ngày 5/5/ 007 ngày 8/ 0/ Nghị định 06/ 0/NĐ –CP Chính phủ [13] B Tài (2000) Quyết định số 69/ 000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Chế độ kế tốn hộ kinh doanh [14] B Tài (2005) Kế hoạch cải cách đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 005- 0, ban hành kèm theo Quyết định số 9/QĐBTC ngày tháng năm 005 Bộ trưởng Bộ Tài i 113 [15] B Tài (2011) Quyết định số /QĐ-BTC ngày 8/9/ Bộ Tài việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn đề án triển khai thực Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn -2020 [16] Chính phủ nước C ng h a h i chủ nghĩa Việt am (2003) Nghị định số 49/ 003/NĐ-CP ngày 4/ / 003 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TTĐB Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Thuế TTĐB [17] Chính phủ nước C ng h a 08/ 006/NĐ-CP ngày h i chủ nghĩa Việt am (2006) Nghị định /9/ 006 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đầu tư [18] Chính phủ nước C ng h a h i chủ nghĩa Việt số 88/ 006/NĐ-CP ngày am (2006), Nghị định 9/8/ 006 đăng ký kinh doanh [19] Chính phủ nước C ng h a h i chủ nghĩa Việt số 4/ 008/NĐ-CP ngày am (2008) Nghị định / / 008 quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN [20] Chính phủ nước C ng h a h i chủ nghĩa Việt am (2008) Nghị định số 3/ 008/NĐ-CP ngày 08/ / 008 quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT [21] Chính phủ nước C ng h a h i chủ nghĩa Việt am (2010) Nghị định số 06/ 0/NĐ-CP ngày 8/ 0/ 0 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 85/ 007/NĐ-CP ngày 5/5/ 007 Quy định chi tiết thi hành Luật quản thuế Nghị định số năm 00/ 008/NĐ-CP ngày 08 tháng 008 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế TNCN [22] Chính phủ ước C ng aX i Chủ ghĩa Việt đ nh số 88 2006 Đ-CP ngày 29 2006 đăng [23] Chi cục Thuế Th Gia ghĩa Bá am (2006) gh inh anh tổng ết công tác thuế năm 114 011, 2012, 2013, 2014 [24] Cục Thuế t nh Đa ông Bá tổng ết công tác thuế năm 2011 2012, 2013, 2014 [25] Lê Doãn Danh (2005): Quản thu thuế khu vực kinh tế quốc doanh địa bàn tỉnh Nghệ An - Thực trạng giải pháp đổi Luận văn thạc sĩ Kinh anh quản l [26] ọc viện Chính t Quốc gia Chí Minh i guyễn Tùng Khánh (2011) Các giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế KVKTTN địa bàn tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sỹ [27] Kinh tế phát t i n Đại học Đà ẵng guyễn àng guyên (2001): Quản thu thuế quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Ngãi-Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ Kinh tế quản l ọc viện Chính t Quốc gia i [28] Luật thuế Tiêu thụ đ c biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 [29] Luật Thuế tài nguyên số 45 2009 Q hành ( Đ số 150 2010 12 văn ản hướng d n thi Đ-CP; Thông tư 105 2010 TT-BTC B Tài ngày 23/7/2010) [30] Ph ng Thống ê Th Gia ghĩa (2011 2014) Niên giám thống kê thị Gia Nghĩa [31] Quốc i hóa XI ỳ họp thứ 10 (năm 2006) 78 Q 11 2006 luật sử đổi Luật quản l thuế số ổ sung số điều Luật quản l thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 [32] Quốc i hóa XII ỳ họp thứ 02(2007) Luật thuế Thu nhập nh n số 04/QH12/2007 [33] Quốc i hóa XII (2008) Luật thuế Giá t gia tăng số 13 Q 12 2008 Luật sửa đổi, bổ sung m t số điều Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 115 [34] Quốc h i nước C ng h a h i chủ nghĩa Việt 2008), Luật thuế Gíá trị gia tăng am (2003 2005 [35] Quốc h i nước C ng h a h i chủ nghĩa Việt am (2003) Luật h i chủ nghĩa Việt am (2005) Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt [36] Quốc h i nước C ng h a đầu tư [37] guyễn Cơng Thạch (2012), hồn thiện cơng tác quản thu thuế đối với hộ kinh doanh thể địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sỹ Kinh tế Đại học Đà ẵng [38] Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 503TCT/QĐ-TCCB ngày 9/03/ 0 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chức năng, nhiệm vụ, quền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế [39] Tổng cục Thuế (2014), Quyết định số 688/QĐ-TCT ngày 06/ 0/ việc ban hành quy trình quản thuế hộ kinh doanh [40] Tổng cục Thuế (2006), Hội thảo khoa học- Thực ti n nâng cao hiệu công tác tuyên truyền thuế [41] Tổng cục Thuế (năm 2014), Sổ tay nghiệp vụ điều tra Doanh thu hộ kinh doanh nộp thuế khốn [42] Tổng cục Thuế (2014), Tạp t í thuế nhà nước số 51 ngày 18 12 2014 [43] Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết đ nh số 732 QĐ-TTg ngày 17 05 2011 Thủ tướng Chính phủ phê uyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011-2020.[1] PGS.TS Lê Văn Ái (2000) Những vấn đề luận thuế kinh tế (Viện nghiên cứu tài chính), NXB Tài i [44] Tổng cục Thuế (2008) Quyết định số /QĐ/TCT ngày hành Quy trình quản kê khai nộp thuế kế toán thuế /4/ 008 Ban 116 [45] Tổng cục Thuế (2008) Quyết định số 477/QĐ/TCT ngày 5/5/ 008 Ban hành Quy trình quản thu nợ thuế [46] Tổng cục Thuế (2008) Quyết định số 8/QĐ/TCT ngày 9/5/ 008 Ban hành quy trình kiểm tra thuế [47] Tổng cục Thuế (2007 2008 2010) Báo cáo tổng kết công tác thuế [48] Tổng cục Thuế (2012), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ QLT HKD thể Trang Web [49] Website: Chính phủ: ; B Tài chính: ; Tổng cục Thuế: ; Đại học Đà ẵng: ; Đại học inh tế-Đại học Đà Đa ông: ; Cục Thuế t nh Đa ông: ; ẵng: ; Ủy an nh n n t nh ... Cục Thuế t nh Gia Lai quản l thu thuế - guyễn Cơng Thạch (2012), hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Luận văn s u nghiên cứu công. .. thuế 1.3.3 h n tố t phía 33 anh cá th 36 40 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN Đ A ÀN TH GIA 44 NGHĨA – TỈNH ĐAK NÔNG 2.1 CÁC... PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI TH 3.1 C LÝ T G Ĩ C T I T L P GIẢI P Đ I V I Ộ KI ÁP OÀ T DO I CÁ T GIA NGHĨA 81 CÔ G TÁC Q Ả TẠI T Ị XÃ GI 81
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông , Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay