Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh (HDBank) chi nhánh đà nẵng

95 6 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỊ TUYẾT NHUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK)-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỊ TUYẾT NHUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK)-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Luận văn Hà Thị Tuyết Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, VAI TRỊ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.1.1 Khái niệm phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM, liên hệ với phân tích tín dụng, định tín dụng 1.1.2 Mục tiêu phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM 1.1.3 Vai trò phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.2.1 Phƣơng pháp tỷ số: 1.2.2 Phƣơng pháp so sánh 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích DUPONT 1.2.4 Phƣơng pháp loại trừ 1.3 CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 10 1.3.1 Tổ chức cơng tác phân tích 10 1.3.2 Thu thập thơng tin sử dụng phân tích tài 12 1.3.3 Thẩm định độ tin cậy Báo cáo tài 14 1.3.4 Nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM 15 1.3.5 Các tiêu chí đánh giá cơng tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM 23 1.3.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác phân tích tài khách hàng DN NHTM 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 30 2.1.2 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức ộ máy quản l 33 2.1.4 Chức nhiệm vụ phòng an 33 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng từ 2012-2014 34 2.1.6 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng 38 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HDBANK - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 40 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng 40 2.2.2 Cơng tác tổ chức phân tích tài khách hàng doanh nghiệp 41 2.2.3 Cơng tác thu thập thông tin 42 2.2.4 Thẩm định độ tin cậy BCTC khách hàng 43 2.2.5 Phƣơng pháp phân tích tài 44 2.2.6 Nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp 46 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 57 2.3.1 Đối với cơng tác tổ chức phân tích tài khách hàng doanh nghiệp 58 2.3.2 Đối với công tác thu thập thông tin 58 2.3.3 Đối với công tác thẩm định BCTC 59 2.3.4 Đối với phƣơng pháp phân tích tài 59 2.3.5 Đối với nội dung phân tích tài doanh nghiệp 59 2.3.6 Chất lƣợng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 64 3.1 MỤC TIÊU CỦA VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 64 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 65 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích tài khách hàng doanh nghiệp 65 3.2.2 Hồn thiện cơng tác thu thập thẩm định thông tin 67 3.2.3 Hồn thiện phƣơng pháp phân tích nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp 69 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 78 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc 78 3.3.2 Kiến nghị với Bộ tài 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ BCTC CBCNV CBQHKHDN Báo cáo tài Cán ộ cơng nhân viên Cán ộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DN Doanh nghiệp ĐT Đầu tƣ HDBank Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QHKH Quan hệ khách hàng QHKHDN Quan hệ khách hàng doanh nghiệp QTTD Quản trị tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TD Tín dụng TC Tài Chính XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội ộ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình hoạt động huy động vốn HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2012 đến năm 2014 35 2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh HDBank - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2012 đến năm 2014 36 2.3 Báo cáo tình hình cho vay giai đoạn 2012 - 2014 38 2.4 Báo cáo tình hình phân loại nợ cho vay DN giai đoạn 2012 – 2014 39 2.5 Cơ cấu chấm điểm thang điểm XHTDNB HDBANK 45 2.6 Phân tích ảng cân đối kế tốn Cty CP Phƣơng Nam 46 2.7 Phân tích áo cáo kết hoạt động kinh doanh 50 2.8 Các số khả toán 51 2.9 Chỉ số hoạt động 51 2.10 Đòn cân nợ cấu tài sản, nguồn vốn 52 2.11 Chỉ số sinh lời 53 2.12 Hệ số cân đối vốn 53 2.13 Hệ số tăng trƣởng 54 2.14 Kết phân tích xếp hạng TD công ty CP Phƣơng Nam 54 2.15 Xác định nhu cầu vốn lƣu động 55 3.1 Bảng phân tích áo cáo lƣu chuyển tiền tệ 69 3.2 Bảng tiêu thức phân loại DN vừa nhỏ 73 70 STT SXKD ĐT TC ∑ Phân tích đánh giá - DN đầu tƣ lớn, gặp khó khăn tiền cho đầu tƣ này, cẩn trọng khoản cho vay mới, - - + + DN đầu tƣ lớn, gặp khó khăn sản phẩm Chỉ cho vay để giải khó khăn - Ngừng cho vay tƣ vấn tháo gỡ khó khăn - + - + DN gặp khó khăn sản xuất kinh doanh trả nợ Cần tƣ vấn tháo gỡ khó khăn cho vay giải khó khăn - DN khó khăn lớn có nguy không trả nợ đủ - - - - DN khó khăn lớn, có nguy khơng trả nợ hạn lại tăng vốn đầu tƣ nhƣ mạo hiểm Phân tích xu hƣớng khoản mục BCLCTT, tìm khoản mục chi lớn, giải thích nguyên nhân xem xét ảnh hƣởng nhƣ dòng tiền, khả tốn tƣơng lai Ví dụ việc lƣu chuyển tiền qua năm âm, dấu hiệu CBQHKH cần xem xét lại khả tạo lãi DN, khả tạo dòng tiền tƣơng lai Phân tích BCLCTT để iết DN thời kỳ chu trình kinh doanh Phân tích khả tạo dòng tiền DN thơng qua tiêu Tỷ trọng dòng tiền thu vào hoạt động = Tổng tiền thu vào hoạt động Tổng dòng tiền vào 71 Hệ số tốn nợ = Nếu tỷ trọng dòng tiền thu vào hoạt động sản xuất KD lớn, điều chứng tỏ phần lớn tiền thu vào từ hoạt động án hàng, cung cấp dịch vụ Dòng tiền tăng qua nhiều kỳ, cho thấy khả tạo dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động DN lớn Nếu tỷ trọng nhỏ, cho thấy DN kinh doanh hiệu quả, quản l nguồn thu kém, CBQHKH phải lƣu đến khả hoạt động liên tục đơn vị Nếu dòng tiền thu chủ yếu khơng phải từ hoạt động SXKD , điều ất thƣờng, CBQHKH cần xem xét lại Phân tích khả toán nợ ngắn hạn Tổng tiền từ hoạt động KD Tổng nợ ngắn hạn Chỉ tiêu đánh giá DN có đủ khả chi trả nợ mà khơng cần vay từ ên ngồi hay khơng, tiêu nhỏ, nguy thiếu lƣợng tiền lớn tƣơng lai, DN khơng an tồn b Hồn thiện phương pháp phân tích - Sử dụng phƣơng pháp phân tích DUPONT: để thấy đƣợc tác động nhân tố ảnh hƣởng đến mức sinh lời của vốn chủ sở hữu DN, giúp cho CB QHKH NH phân tích ảnh hƣởng tỷ số thành phần tỷ số tổng hợp, từ xác định đƣợc nguyên nhân dẫn đến tƣợng tốt xấu trình hoạt động DN, tƣ vấn giúp DN hoạt động hiệu Việc sử dụng kết hợp phƣơng pháp Dupont với phƣơng pháp tỷ số phƣơng pháp so sánh cho thấy nhìn tồn diện tình hình hoạt động nhƣ tình hình tài DN Qua phƣơng trình Dupont cho thấy ROE thể hiệu toàn ộ nguồn lực tài chịu tác động tổng hợp nhiều yếu tố Nó phụ thuộc vào định quản trị sách sản xuất, tiêu thụ sách tài Nếu nhƣ lợi nhuận doanh thu cao, vòng quay tài sản cao, 72 sách tài tốt ROE cao Ở đây, CBQHKH cần để đến hiệu tài cao Xét phƣơng trình sau: Qua phƣơng trình ta thấy, RE> I việc vay nợ mang lại hiệu tài tăng lên, tăng ROE lên Nên đầu tƣ cho vay trƣờng hợp Nếu RE< I , việc vay nợ DN làm giảm hiệu tài DN rủi ro DN tăng lên CBQHKH không nên cho vay trƣờng hợp - Bổ sung phân tích số tiêu: Hiệu suất sử dụng tổng TS; Tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạn; Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản RE ; Tốc độ tăng trƣởng doanh thu/ doanh thu kỳ; nhóm tiêu khả kiểm sốt chi phí - Phân nhóm KH trƣớc phân tích: Hiện HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng, áp dụng chung phƣơng pháp phân tích TC cho DN vừa nhỏ nhƣ DN lớn, sử dụng chung phƣơng pháp nhƣ cho tất DN không đƣa nhận định đắn cho DN NH cần phân nhóm loại KH, nhƣ lĩnh vực hoạt động riêng NH trƣớc thu thập thông tin để có phƣơng pháp phân tích phù hợp, ởi loại hình DN, ngành nghề kinh tế khác có đặc điểm kinh doanh, thuận lợi khó khăn khác Do việc phân loại DN trƣớc phân tích tài DN quan trọng Đối với DN vừa lớn nên phân tích sâu lực tài chính, DN nhỏ, có quy mơ lực tài nhỏ é, phân tích theo quy trình tốn thời gian chi phí NH 73 Bảng 3.2 Bảng tiêu thức phân loại DN vừa nhỏ DN siêu Quy mô khu vực Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động I Nông,lâm nghiệp thủy sản 10 ngƣời trở xuống 20 tỷ đồng Từ Từ 20 Từ 200 trở xuống 10 ngƣời tỷ đồng ngƣời đến đến 200 đến 100 tỷ 300 ngƣời ngƣời đồng II Công nghiệp xây dựng 10 ngƣời trở xuống 20 tỷ đồng Từ Từ 20 Từ 200 trở xuống 10 ngƣời tỷ đồng ngƣời đến đến 200 đến 100 tỷ 300 ngƣời ngƣời đồng III Thƣơng mại dịch vụ 10 ngƣời trở xuống 10 tỷ đồng Từ Từ 10 trở xuống 10 ngƣời tỷ đồng đến 50 đến 50 tỷ ngƣời đồng Từ 50 ngƣời đến 100 ngƣời (Nguồn: nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009) c ết hợp thông tin tài thơng tin phi tài Theo cấu chấm điểm XHTDNB HDBank, tiêu phi tài chiếm trọng số 65-70% cấu điểm Vì vậy, để đảm ảo tính xác kết xếp hạng, hạn chế đánh giá cảm tính, mang tính chủ quan cán ộ Ngân hàng cần sử dụng thông tin BCTC để làm sở cho việc chấm điểm thơng tin phi tài Chẳng hạn nhƣ tiêu “Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản l DN theo đánh giá CBQHKHDN”: CBQHKHDN vào Sản lƣợng chi phí; thu nhập cán ộ nhân viên DN; tình hình thực nghĩa vụ với Ngân sách nhà nƣớc BCTC khách hàng để đo lƣờng, chấm điểm tiêu 74 d Sử dụng thông tin phân tích t thuyết minh BCTC Sử dụng thuyết minh BCTC khách hàng nhằm nắm rõ sách kế tốn đƣợc sử dụng q trình lập BCTC, đồng thời sử dụng thơng tin kế tốn chi tiết để ổ sung đánh giá trƣờng hợp cần thiết Ví dụ nhƣ: đánh giá tình hình cơng nợ DN; khoản phải thu, phải trả, việc trích lập dự phòng; làm r cách chấm điểm số tiêu phi TC nhƣ: “Tỷ trọng doanh thu chuyển qua HDBank tổng doanh thu 12 tháng vừa qua so với tỷ trọng tài trợ vốn HDBank tổng số vốn đƣợc tài trợ ởi tổ chức tín dụng DN.” e Xây dựng số liệu ngành riêng NH: Về hệ thống tiêu đánh giá, ngân hàng chƣa có tiêu định mức, số liệu trung ình ngành để so sánh phân tích, Để khắc phục điều ngân hàng tổng hợp số liệu ngành riêng ngân hàng để làm sở cho CBQHKH so sánh đối chiếu phân tích Để có đƣợc số liệu này, NH giao cho ộ phận riêng chuyên thống kê số liệu tiêu tài DN có quan hệ TD với NH ngành nghề theo định kỳ để thấy đƣợc xu hƣớng chấp nhận chung thời kỳ, từ đặt mục tiêu cho NH Có thể nói giải pháp khó thực hiện, thƣờng phải dựa vào kinh nghiệm số cán ộ giỏi, ngân hàng làm đƣợc đem lại lợi ích lớn f Phân tích báo cáo dự toán Vì khoản vay đƣợc hồn trả khơng phải ằng khoản tiền phát sinh khứ mà ằng khoản tiền phát sinh tƣơng lai, nên CBQHKHDN cần phải chắn hoạt động DN tƣơng lai phải có hiệu Trƣớc đây, ngƣời ta quan niệm cần có áo cáo dự tốn luồng tiền mặt giúp NH đánh giá đƣợc tình hình tài DN cách tốt Tuy nhiên, áo cáo luồng tiền mặt dự tốn khơng 75 cho iết đầy đủ thơng tin hoạt động DN tƣơng lai ằng BCTC dự tốn ởi khoản vay làm thay đổi toàn ộ cấu trúc tài tiêu tài DN Do cần phải quan tâm đến BCTC dự toán DN nhƣ tiêu tài DN tƣơng lai Các áo cáo dự tốn mà CBQHKHDN cần quan tâm ảng cân đối tài sản dự toán, áo cáo kết hoạt động kinh doanh dự toán áo cáo lƣu chuyển tiền tệ dự toán Ở kỹ thuật phân tích Báo cáo dự tốn chẳng có khác so với công việc làm trƣớc với áo cáo tài lịch sử Điều quan trọng CBQHKHDN cần xem xét BCTC dự tốn có đƣợc lập sở khoa học có tính khả thi hay khơng Để làm đƣợc điều đó, CBQHKHDN cần phải iết cách xác định tiêu áo cáo dự tốn Thơng thƣờng DN dự tính nhu cầu vốn cần huy động ằng cách dự áo theo tỷ lệ phần trăm doanh thu Trên sở ngƣời ta ƣớc tính chi phí tính nhu cầu vốn cần huy động thêm bên ngồi CBQHKHDN kiểm tra số liệu ằng cách sau: Thứ nhất, CBQHKHDN cần kiểm tra doanh thu dự áo DN có khả thực đƣợc khơng? Điều CBQHKHDN xem xét tốc độ tăng doanh thu qua thời kỳ từ a năm đến năm năm Ngoài ra, CBQHKHDN cần phải xem xét yếu tố iến động thị trƣờng giá cả, dự đoán iến động tỷ giá, trƣợt giá đồng tiền vòng đời sản phẩm Nếu nhƣ dự áo doanh thu DN đƣợc tính tốn sở khoa học mang tính khả thi CBQHKHDN tiếp tục ƣớc thứ hai Ngƣợc lại, doanh thu dự áo theo muốn chủ quan, khơng có sở để thực CBQHKHDN tƣ vấn cho DN số thích hợp từ chối khoản vay 76 Thứ hai, CBQHKHDN cần xem xét liệu lịch sử để xác định khoản mục áo cáo tài thay đổi tỷ lệ phần trăm với doanh thu khứ Điều giúp cho CBQHKHDN kiểm tra cách nhanh chóng số liệu dự tốn sau có doanh thu dự tốn g Hồn thiện hệ thống tiêu phân tích Bổ sung thêm nhóm tiêu kiểm sốt chi phí nhƣ: giá vốn hàng án/doanh thu thuần; chi phí quản l DN/doanh thu thuần; chi phí hoạt động tài chính/doanh thu thuần, tiêu cho thấy để có đƣợc đơn vị doanh thu cơng ty phải hao phí ao nhiêu đơn vị chi phí tƣơng ứng Nếu mức hao phí tính lớn hiệu KD giảm ngƣợc lại Bên cạnh đó, thấy cho vay ngắn hạn cho vay dài hạn có đặc trƣng riêng, theo tác giả nên phân chia số tài làm hai loại, loại phân tích cho vay ngắn hạn loại phân tích cho vay dài hạn * Các số tài phân tích cho vay ngắn hạn: Các khoản cho vay ngắn hạn HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng chủ yếu dùng để tài trợ cho tài sản lƣu động đƣợc hoàn trả chủ yếu ằng đầu tài sản Chính vậy, cho vay ngắn hạn, CBQHKHDN cần phải tính tốn số sau: Hệ số toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh Vòng quay hàng tồn kho Số ngày vòng quay khoản phải thu Thời gian chu chuyển tiền * Các số tài phân tích cho vay trung dài hạn: Trƣớc cho vay trung dài hạn, CBQHKHDN thẩm định hiệu kinh tế dự án đầu tƣ, kế hoạch trả nợ dự án, nhiên dự án 77 đầu tƣ có hiệu tốt mà đặt tổng thể NH khó mà ảo tồn đƣợc việc thu nợ lãi Chính cho vay trung dài hạn, thời gian đầu tuƣ dài, nợ thu theo vòng đời dự án nên NH thƣờng tập trung vào phân tích số khả sinh lời số cấu tài Các tiêu cần phân tích cho vay trung dài hạn ao gồm Tỷ suất nợ Tỷ suất tài sản chấp Khả trả lãi nợ vay Tỷ suất sinh lời Tài sản ROA) Tỷ suất sinh lời kinh tế RE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE h Hồn thiện chương trình XHTDNB - Chƣơng trình cần thiết kế để hỗ trợ cơng tác phân tích BCTC, tỷ số tài phục vụ cho việc lập Báo cáo phân tích tài KH đề xuất tín dụng CB QHKHDN Điều vừa đảm ảo rút ngắn thời gian nhập số liệu tính tốn CB QHKHDN, đảm ảo tính xác cao kết phân tích, thống số liệu nhƣ phƣơng pháp phân tích BCTC nhƣ tiêu tài - Bổ sung thêm phần giải thích l chấm điểm tiêu vào hệ thống xếp hạng chấm điểm tín dụng tại, điều tạo thuận lợi cho công tác phê duyệt tiếp quản hồ sơ - Sửa đổi phƣơng pháp chấm điểm tiêu tài doanh nghiệp phải vào áo cáo tài thời điểm đánh giá thay sử dụng áo cáo tài năm liền kề trƣớc Điều đảm ảo việc phản ánh xác tình hình tài hoạt động doanh nghiệp thời điểm đƣợc đánh giá, giai đoạn kinh tế gặp phải nhiều khó khăn, 78 tình hình tài nhiều doanh nghiệp liên tiếp ị sụt giảm 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc - Hoàn thiện phát triển hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng CIC để tạo điều kiện cho ngân hàng trình thu thập xử l thông tin - Cần xây dựng tiêu trung ình ngành để ngân hàng có sở để phân tích đánh giá - Cần hổ trợ cho ngân hàng kinh phí nguồn nhân lực, tăng cƣờng tƣ vấn hƣớng dẫn cho ngân hàng thƣơng mại cơng tác phân tích tài khách hàng Có thể tổ chức hội thảo àn ạc đúc rút kinh nghiệm ngân hàng thƣơng mại - Cần thức hóa tài liệu liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tín dụng đặc iệt đến cơng tác phân tích tài khách hàng Sau phải có hƣớng dẫn cụ thể ngân hàng thƣơng mại 3.3.2 Kiến nghị với Bộ tài - Bộ tài cần phối hợp với ộ ngành khác để xây dựng tiêu trung ình ngành thật hiệu để ngân hàng thƣơng mại sử dụng làm việc đánh giá lực tài khách hàng vay vốn Nếu chi nhánh, ngân hàng xây dựng hệ thống tiêu trung ình ngành khơng đầy đủ, thiếu xác Vì vậy, việc xây dựng hệ thống tiêu trung ình ngành cho tồn ộ hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng cần thiết - Bộ tài cần đạo doanh nghiệp sử dụng thống chuẩn mực kế toán chung, thực kiểm toán uộc tất doanh nghiệp Hiện công tác quản l nhà nƣớc pháp lệnh kế toán thống kê doanh nghiệp chƣa đƣợc mức Trong công ty kiểm tốn nhà nƣớc non trẻ, đội ngủ cán ộ thiếu kinh 79 nghiệm Do đó, Bộ tài cần an hành quy định uộc doanh nghiệp phải thực thống đồng ộ chế độ kế toán thống uộc doanh nghiệp phải tiến hành kiểm toán cơng khai tốn doanh nghiệp 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG Thông qua việc phản ánh thực tế cơng tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng chƣơng 2, chƣơng tác giả đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác chi nhánh phục vụ cho công tác cho vay Những giải pháp tác giả đƣa là: Hồn thiện quy trình phân tích tài khách hàng DN nhằm đƣa quy trình phân tích cụ thể, quán phù hợp với thực tế ngân hàng giúp CBQHKHDN thuận tiện việc phân tích Đẩy mạnh công tác thu thập, xử l lƣu trữ thông tin phục vụ cho việc phân tích, nhƣ việc mở rộng thêm nhiều kênh thu thập thông tin từ ạn hàng KH, từ NH khác, từ quan thuế Cần thực phân tích BCLCTT, áo cáo dự tốn để đánh giá triển vọng tài tƣơng lai DN Xây dựng số liệu trung ình ngành để có sở so sánh, phân tích Giúp CBQHKHDN tiết kiệm đƣợc thời gian đƣa nhận xét, đánh giá khách quan KH vay vốn Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lƣợng TD 81 KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu l luận khảo sát sơ ộ thực tiễn công tác phân tích tài khách hàng DN hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng, tác giả khái quát vấn đề chủ yếu sở l luận cơng tác phân tích tài khách hàng DN hoạt động tín dụng NHTM Trên sở đó, tác giả xây dựng tiêu chí để đánh giá sơ ộ thực trạng cơng tác phân tích BCTC khách hàng DN hoạt động tín dụng HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng đề xuất hƣớng thực số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác HDBank – Chi nhánh Đà Nẵng Do khả có hạn thời gian nghiên cứu hạn chế, tác giả mong nhận đƣợc đóng góp Thầy, Cô ạn để tiếp tục hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tấn Bình, phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM (2000) [2] Công ty cổ phần Phƣơng Nam, Báo cáo tài năm 2012, 2013, 2014 [3] TS Phan Đức Dũng 2009 , Phân tích báo cáo tài định giá giá trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, Tp HCM [4] TS Lƣu Thị Hƣơng, giáo trình tài doanh nghiệp, NXB giáo dục (1998) [5] Josette Payrard, Phân tích tài doanh nghiệp, nhà xuất ản thống kê Đỗ Văn Thận dịch [6] TS Nguyễn Minh Kiều 2009 , Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê [7] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng Thƣơng mại, NXB tài [8] PGS.TS Nguyễn Phúc Năng, giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học kinh tế Quốc dân 2011 [9] Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh - chi nhánh Đà Nẵng, Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, Đà Nẵng [10] TS Nguyễn Hồ Nhân 2013 , Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Tài GS.TS Trƣơng Bá Thanh, Bài giảng phân tích tài doanh nghiệp lớp cao học [11] Quy trình cấp tín dụng KHDN Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh [12] Quy trình xếp hạn tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh [13] TS Nguyễn Đức Thắng, TS Trƣơng Quốc Cƣờng, TS Đào Minh Phúc (2010), Rủi ro tín dụng NHTM lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia [14] Lê Văn Tề 2005 ,Tiền tệ, tín dụng Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội [15] PGS.TS Hồng Tùng, Bài giảng phân tích báo cáo tài lớp cao học ... CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 64 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH... Nội dung phân tích tài khách hàng doanh nghiệp 46 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ... luận phân tích tài khách hàng doanh nghiệp NHTM Chƣơng 2: Thực trạng công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) chi nhánh Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh (HDBank) chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh (HDBank) chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay