Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

97 5 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THU HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THU HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Bùi Thị Thu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội 1.1.2 Nguyên tắc hoạt động hệ thống KSNB Ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 10 1.2 CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘ BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.2.1 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.2 Mục tiêu, chức nhiệm vụ kiểm soát nội hoạt động tín dụng NHTM 14 1.2.3 Các thành phần thệ thống kiểm soát nội 16 1.2.4 Nội dung kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại 18 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 22 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 28 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHCT 28 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 30 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 32 2.2.1 Nội dung kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam 32 2.2.2 Kết công tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 50 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 56 2.3.1 Nhân tố bên 56 2.3.2 Nhân tố bên 63 2.4 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 65 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 65 2.4.2 Những mặt hạn chế 66 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM 70 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2020 71 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng 2015- 2020 Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam 71 3.1.2 Định hƣớng công tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 73 3.2.1 Nâng cao kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng, hồn thiện cơng tác lập kế hoạch, tổ chức thực KSNB hoạt động tín dụng 73 3.2.2 Tăng cƣờng tổ chức đoàn kiểm tra chéo, đồn kiểm tra có thành phần tham gia phòng ban trụ sở 75 3.2.3 Xây dựng đội ngũ kiểm tra viên nội có lực, kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức gắn với NHCT 75 3.2.4 Xây dựng cẩm nang nghiệp vụ kiểm tra cho cán làm cơng tác kiểm sốt nội 78 3.2.5 Tăng cƣờng áp dụng công nghệ thơng tin hoạt động kiểm tra kiểm sốt nội 79 3.2.6 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, phúc tra hoạt động tín dụng Chi nhánh 80 3.2.7 Tổ chức giao ban định kỳ công tác kiểm tra kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 81 3.3 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Đối với Chính phủ 81 3.3.2 Đối với NHNN Việt Nam 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt tiếng Việt Nội dung CBTD Cán tín dụng GHTD Giới hạn tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp KSNB Kiểm soát nội KTNB Kiểm toán nội KTV Kiểm tra viên NHCT Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam QHKH Quan hệ khách hàng QLRR Quản lý rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tóm tắt kết hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 30 Số lƣợng KTKSNB hoạt động tín dụng qua năm từ 2012-2014 51 2.3 Số lƣợng dƣ nợ kiểm tra từ 2012-2014 52 2.4 Sai sót phát qua kiểm tra 53 2.5 Số lƣợng lỗi ghi nhận chƣa xác, thơng tin chƣa đầy đủ 54 2.6 Chất lƣợng tín dụng 55 2.7 Tình hình nhân phòng KTKSNB Vietinbank 59 2.2 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Trang Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam giai đoạn 2013-2015 28 2.2 Quy trình giám sát từ xa hoạt động tín dụng NHCT 35 2.3 Quy trình kiểm tra trực tiếp hoạt động tín dụng NHCT 38 73 Bốn là, Kiểm soát ngăn ngừa rủi ro: Đảm bảo Chi nhánh tuân thủ kế hoạch khắc phục chỉnh sửa lỗi, kế hoạch ngăn chặn, kiểm soát hạn chế rủi ro cảnh báo 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM 3.2.1 Nâng cao kỹ thuật kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng, hồn thiện cơng tác lập kế hoạch, tổ chức thực KSNB hoạt động tín dụng a Nâng cao kỹ thuật kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng Bên cạnh việc kiểm tra trực tiếp chỗ, cán kiểm soát nội nên tăng cƣờng đầu tƣ cho cơng tác giám sát từ xa Đây hình thức kiểm tra KTV nội đối tƣợng đƣợc kiểm tra dƣới hình thức biên bản, báo cáo, thông tin hoạt động đƣợc cung cấp từ đối tƣợng đƣợc kiểm tra mà cán kiểm tra không đến trực tiếp kiểm tra, kiểm sốt Tác dụng hình thức kiểm tra nhằm hồn thiện hệ thống thơng tin kiểm soát đối tƣợng đƣợc kiểm tra, từ có kết luận tổng quát, đầy đủ đối tƣợng để cung cấp cho lãnh đạo ngân hàng thơng tin xác để có định kinh doanh, định quản trị đắn Nhƣ việc tăng cƣờng công tác giám sát từ xa kết hợp với kiểm tra chỗ Đoàn kiểm tra nội cần thiết, mặt để bổ sung thông tin cho KTV nội bộ, mặt khác phát sai phạm kịp thời, hạn chế khắc phục rủi ro cách hiệu quả, đảm bảo tính kinh tế Ngồi ra, cán làm cơng tác KSNB nên bƣớc đổi tƣ nhận thức việc tiến hành kiểm tra nội theo hƣớng nâng cao 74 chất lƣợng, đảm bảo hiệu quả, coi yêu cầu hàng đầu Nên thực kiểm tra kiểm soát theo phƣơng pháp “định hƣớng rủi ro”, ƣu tiên tập trung nguồn lực để kiểm tra, giám sát quy trình, phận đƣợc đánh giá có mức độ rủi ro cao Từng kiểm tra, Đồn/tổ kiểm tra phải có chuẩn bị kỹ lƣỡng, rà sốt đánh giá thơng qua số liệu hoạt động Chi nhánh có đƣợc qua cơng tác giám sát từ xa, từ khoanh vùng, định hƣớng rủi ro xác định nội dung trọng tâm kiểm tra để tiết kiệm thời gian nhận lực tiến hành kiểm tra thực tế Chi nhánh Kiểm tra kiểm soát nộ trọng kiểm tra đánh giá cán bộ, chi nhánh có thực quy trình, quy định hay khơng chƣa đủ mà cần phải mở rộng, đánh giá chế kiểm sốt nội quy trình nghiệp vụ để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào quy trình để kiểm sốt tốt rủi ro b Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch, tổ chức thực KSNB hoạt động tín dụng Trong cơng tác lập kế hoạch kiểm tra cần phải xây dựng mục tiêu công việc phù hợp với định hƣớng đạo ban lãnh đạo, xây dựng kế hoạch sở cân đối nguồn lực yêu cầu khu vực, kế hoạch kiểm tra cần phải phù hợp với nghiệp vụ phòng ban để khơng ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh Chi nhánh Việc kiểm tra không thực theo kế hoạch hàng năm mà tiết cụ thể hàng quý, hàng tháng Đặc biệt công tác kiểm tra hoạt động tín dụng khơng nên áp dụng nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm mà phải xem xét mảng nghiệp vụ phát sinh trƣớc Nhƣ KSNB phát kịp thời sai sót, gian lận hoạt động tín dụng đƣa giải pháp ngăn chặn để hạn chế rủi ro thiệt hại Bên cạnh việc thực kiểm tra theo kế hoạch đa lập phận kiểm soát nội cần tập trung tăng tần suất kiểm tra đột xuất, bất thƣờng khách hàng có nợ hạn 75 dƣới 10 ngày để nhận diện sớm rủi ro khoản vay Ngồi cơng tác tổ chức thực cần có phối hợp chặt chẽ phòng KSNB trụ sở phòng khu vực, cụ thể nhƣ sau: trụ sở phải thƣờng xuyên theo dõi việc thực khu vực, thực điều phối giải nhanh vƣớng mắc từ phòng khu vực, thực trao đổi thơng tin thƣờng xun trụ sở phòng khu vực Taị phòng khu vực cần phải bám sát mục tiêu kế hoạch, nghiên cứu kỹ văn đạo trụ sở chính, trƣởng phòng khu vực cần phải giao kiểm sốt cơng việc đến KTV 3.2.2 Tăng cƣờng tổ chức đoàn kiểm tra chéo, đồn kiểm tra có thành phần tham gia phòng ban trụ sở Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội NHCT cần tổ chức nhiều đoàn kiểm tra chéo, đoàn kiểm tra có thành phần tham gia phòng ban trụ sở cách thức để phòng kiểm tra kiểm sốt nội có thêm sở để đánh giá kết chất lƣợng hoạt động phòng khu vực, biên kiểm tra đồn chéo ngồi việc đánh giá tình hình hoạt động chi nhánh trƣởng đoàn thực thêm nội dung đánh giá phòng khu vực nhằm hạn chế trƣờng hợp phòng khu vực ngại va chạm, cố ý bỏ qua lỗi, bao che cho chi nhánh đồng thời thơng qua đồn kiểm tra chéo phòng khu vực học hỏi kinh nghiệm lẫn Bên cạnh NHCT tăng cƣờng tổ chức đồn kiểm tra có tham gia phòng ban nghiệp vụ trụ sở để tạo điều kiện, hội cho KTV máy KSNB đƣợc học hỏi nghiệp vụ, kinh nghiệm cán công tác phòng ban trụ sở để KTV máy KSNB tự học hỏi nâng cao lực cá nhân 3.2.3 Xây dựng đội ngũ kiểm tra viên nội có lực, kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức gắn với NHCT Chất lƣợng đội ngũ làm công tác KSNB hoạt động tín dụng có ảnh 76 hƣởng lớn đến kết cơng tác KSNB Do để hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng NHCT cần phải xây dựng đội ngũ cán làm cơng tác KSNB giỏi trình độ chun mơn tốt phẩm chất đạo đức Để làm đƣợc điều Khối quản lý rủi ro NHCT cần phải quan tâm đến vấn đề sau a Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán làm công tác KSNB Sự tăng trƣởng nóng NHTM đòi hỏi phải tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt nội để giảm thiểu rủi ro KTV nội có khả ngăn chặn, phát chỉnh sửa vấn đề tiêu cực phát sinh cao nội ngân hàng, đóng vai trò nhƣ ngƣời bảo vệ giá trị ngân hàng Song nguồn cung KTV chuyên nghiệp mỏng chƣa đáp ứng đƣợc so với nhu cầu ngân hàng Vì yêu cầu đặt Khối Q RR đào tạo, bồi dƣỡng cho KTV nâng cao trình độ khả Với đội ngũ KTV giỏi có lực giúp ích nhiều cho hoạt động quản lý điều hành Ban lãnh đạo ngân hàng, làm tăng tính xác an tồn định đƣa Tức là, KTV thực vai trò tƣ vấn mình, đòi hỏi KTV phải có trình độ lực tốt, có hiểu biết chuyên sâu nhiều lĩnh vực quản lý, kế tốn tín dụng… Và u cầu KTV nội cần giữ đƣợc bí mật nghề nghiệp, giữ đƣợc độc lập cần thiết cơng việc Ngồi việc bồi dƣỡng cho nguồn cán có làm cơng tác kiểm sốt nội bộ, ngân hàng nên tuyển thêm số cán bổ sung Tuy nhiên việc tuyển chọn KTV làm cơng tác nội khơng đơn giản phải có tiêu chí, đòi hỏi rõ ràng vị trí tuyển dụng khác Khối QLRR NHCT cần đặt mục tiêu tuyển dụng nhân viên; yêu cầu trình độ lực ngƣời đƣợc tuyển dụng Cụ thể: 77 - KTV phải có trình độ đại học trở lên có chun mơn lĩnh vực làm kiểm tra, kiểm sốt: tài chính, ngân hàng, kế tốn…Cần có thêm điều kiện bổ sung ứng viên có thâm niên, kinh nghiệm cơng tác vị trí làm cơng tác kiểm tốn Điều giúp cho ngân hàng giảm bớt gánh nặng chi phí đào tạo mà có đƣợc nhân có chất lƣợng cho cơng tác kiểm sốt nội nói chung KSNB hoạt động tín dụng nói riêng - KTV cần có lực chuyên mơn sâu, cần nắm quy trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàngđồng thời khơng ngừng tích luỹ cải thiện khả năng, hiểu biết lĩnh vực khác ngân hàng Nắm bắt đƣợc xu vận động ngân hàng tƣơng lai - Về đạo đức nghề nghiệp: KTV nội cần khơng ngừng rèn luyện phẩm chất, tính kiên định, làm việc khách quan, tính độc lập cơng việc Giữ tính bí mật cơng tác, khơng bao che cho sai phạm, có khả giao tiếp thuyết trình để thực cơng tác thu thập thơng tin kiểm sốt thuận lợi rõ ràng Chính ngân hàng cần trọng vào cơng tác bồi dƣỡng, đào tạo cho KTV, lựa chọn KTV giỏi đáp ứng tốt yêu cầu vị trí công việc Để giải vấn đề nhân cho KSNB nói chung phận KSNB tín dụng nói riêng chọn cán từ phòng ban khác có lực phù hợp sang làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chuyên biệt Đồng thời cần xây dựng tổ chức chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên sâu nghiệp vụ tín dụng nhƣ phƣơng pháp kiểm tra, kiểm soát nội để nâng cao trình độ cho KTV Trong khóa đào tạo, phải đề mục tiêu đào tạo, trình độ kinh nghiệm cần có; Qua mời chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thẩm định tín dụng chun gia Kiểm tốn, kiểm soát nội 78 để trao đổi kinh nghiệm kỹ cần thiết cho KTV Đồng thời thực kiểm tra định kỳ chƣơng trình đào tạo chuyên môn lƣu giữ hồ sơ kết đào tạo KTV b Xây dựng chế độ quan tâm ưu đãi phù hợp với kiểm viên nội Ngân hàng nên tạo điều kiện đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho KTV việc cho KTV nội tham dự lớp học bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn Ngân hàng Nhà nƣớc tổ chức có sách hỗ trợ hợp lý tài KTV tự theo học khóa học chun sâu vừa có mục đích nâng cao trình độ nhƣ Thạc sỹ, Chứng Kiểm tốn nội bộ, Chứng CPA, ACCA… vừa trang bị cho KTV có đủ tự tin kiến thức để hồn thành cơng việc hiệu Thực phân công trách nhiệm quyền hạn cách rõ ràng, khuyến khích KTV nội vừa có khả làm việc độc lập vừa có tinh thần làm việc theo nhóm Tạo mơi trƣờng làm việc cạnh tranh lành mạnh thoải mái, tạo say mê gắn lâu dài với cơng việc KTV Khối Q RR nên đƣa tiêu chí để xem xét, đánh giá kết hoạt động lực làm việc thực tế KTV nhƣ: Kiến thức chun mơn; Khả phân tích đánh giá; Khả giao tiếp; Khả soát xét; Thái độ cá nhân tác phong nghề nghiệp Sau định kỳ thơng báo cho KTV nội tiến triển vọng nghề nghiệp ngƣời, phải nói rõ: Kết hoạt động KTV nội bộ; Triển vọng cá nhân nghề nghiệp;Cơ hội thăng tiến ngƣời 3.2.4 Xây dựng cẩm nang nghiệp vụ kiểm tra cho cán làm cơng tác kiểm sốt nội Kiểm sốt nội hoạt động có ý nghĩa quan trọng 79 mặt hoạt động ngân hàng nhƣng đến NHCT chƣa xây dựng cẩm nang nghiệp vụ kiểm tra cho cán làm công tác KSNB Xây dựng cẩm nang nghiệp vụ kiểm tra giúp cho kiểm tra viên có tài liệu hƣớng dẫn đầy đủ nhằm đảm bảo chất lƣợng công việc KTV đồng thời công cụ giúp cho KTV tự nâng cao lực hoạt động kiểm tra Để xây dựng cẩm nang nghiệp vụ kiểm tra máy kiểm tra kiểm soát nội Khối QLRR NHCT cần có phối hợp chặt chẽ với phòng ban nhƣ phòng pháp chế, phòng chế độ để có hỗ trợ tƣ vấn phù hợp tinh liên quan đến chế sách, pháp luật….Để cẩm nang kiểm nghiệp vụ kiểm tra công cụ hỗ trợ đắc lực cho KTV NHCT cần xây dựng cẩm nang với đầy đủ nội dung nhƣ vấn đề kiểm sốt nội bộ, cập nhật đầy đủ quy trình, phƣơng pháp kiểm tra, giám sát, cách thức triển khai đoàn, tổ kiểm tra, hƣớng dẫn đầy đủ việc ghi nhận lỗi, xác định nguyên nhân gây lỗi KTV có sở tin cậy q trình tác nghiệp Bên cạnh cẩm nang cần phải thƣờng xuyên cập nhật học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động kiểm tra, cập nhật thƣờng xuyên câu hỏi, vấn đề vƣớng mắc KTV q trình kiểm tra để KTV khác học hỏi đúc rút kinh nghiệm cho thân 3.2.5 Tăng cƣờng áp dụng công nghệ thông tin hoạt động kiểm tra kiểm soát nội NHCT cần trọng khai thác, nghiên cứu, phát triển phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động kiểm tra kiểm sốt nộ Những phần mền hỗ trợ đƣợc thể dƣới dạng báo cáo, hệ thống biểu đồ hệ thống cảnh báo sớm rủi ro hoạt động tín dụng nhờ KTV tiết kiệm thời gian, giảm thiểu đáng kể công việc cho KTV nhƣ phải khai thác, chiết xuất liệu từ hệ thống… 80 NHCT cần xây dựng phát triển phần mền để hỗ trợ cho công việc giám sát từ xa, liệu thực giám sát từ xa KTV phòng KV máy kiểm tra kiểm sốt NHCT thực giám sát theo dõi thủ công, điều làm nhiều thời gian tác nghiệp, việc theo dõi thủ cơng đơi khơng xác, thiếu sót liệu, nhập nhầm liệu vào báo cáo ảnh hƣởng không nhỏ đến kết giám sát Đồng thời việc theo dõi thủ cơng gây khó khăn việc truy vấn thông tin lịch sử, thống kê liệu toàn Ngân hàng cần đánh giá thơng tin theo chiều nghiệp vụ phát sinh Ngồi NHCT cần nâng cấp chƣơng trình lấy liệu để chiết xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí nhằm đánh giá đƣợc tổng thể rủi ro khách hàng Cải tiến chƣơng trình nhập kết kiểm tra trực tiếp hiên áp dụng để han chế việc phải khai báo bổ sung thông tin đƣợc nhập chƣơng trình nhƣng định kỳ phòng khu vực phải theo dõi khai báo lại thủ cơng, điều gây lãng phí thời gian, khơng hiệu nhiều có sai sót tác nghiệp cán 3.2.6 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, phúc tra hoạt động tín dụng Chi nhánh Để hoạt động kiểm tra kiểm sốt nội có hiệu việc phát lỗi sai sót xẩy mà việc theo dõi kết khắc phục chỉnh sửa sai sót đƣợc phát qua kiểm tra thời hạn Để kiến nghị sau kiểm tra đƣợc chi nhánh thực đầy đủ NHCT cần có văn đạo công tác khắc phục sửa sai Chi nhánh, phận Nội dung văn đạo công tác khắc phục sửa sai phải quy định cụ thể thời gian hoàn thành việc khắc phục sai sót cán tác nghiệp Để kết khắc phục Chi nhánh đƣợc thực tốt hàng tháng 81 phòng Khu vực cần phải thực phúc tra kết khắc phục chỉnh sửa Chi nhánh thông qua việc vấn trực tiếp cán bộ, kiểm tra chứng liên quan đến lỗi, kiến nghị đƣợc khắc phục Ngoài NHCT cần thực xý lý nghiêm minh vi phạm tiêu cực, áp dụng chế tài chi nhánh chậm khắc phục chỉnh sửa, để tồn đọng lỗi sai sót nhiều 3.2.7 Tổ chức giao ban định kỳ cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội NHCT cần tổ chức giao ban định kỳ cho khu vực toàn máy định kỳ hàng tháng để trao đổi kinh nghiệm công tác KSNB hoạt động tín dụng Điều tạo điều kiện cho cán làm cơng tác KSNB nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ nghề nghiệp thông qua việc nắm bắt thơng tin tình hình gian lận, sai sót rủi ro phát sinh hoạt động tín dụng chi nhánh khác Hơn nữa, sai sót, gian lận rủi ro tín dụng chi nhánh khác nên thông qua giao ban này, KTV, khu vực nắm bắt thơng tin, tình hình chung tồn hệ thống vụ việc gian lận lớn, nghiêm trọng xảy để từ rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh sớm có biện pháp thích hợp để phòng ngừa rủi ro chi nhánh Ngồi ra, giao ban này, cán làm cơng tác KSNB đƣa đề xuất, kiến nghị lên cấp lãnh đạo khó khăn, vƣớng mắc thực tiễn công tác Trên sở đó, Ban lãnh đạo ngân hàng có quan tâm kịp thời đƣa biện pháp khắc phục để nâng cao chất lƣợng hiệu công tác KSNB hoạt động tín dụng 3.3 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Để góp phần tạo mơi trƣờng kiểm sốt tốt cho NHTM, Chính phủ nên: - Đƣa giải pháp cấu lại kinh tế, tập trung thúc đẩy hoạt 82 động đầu tƣ, củng cố, khôi phục lại phát triển hệ thống tài chính, thị trƣờng chứng khốn hệ thống ngân hàng sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế; - Tiếp tục cải thiện môi trƣờng kinh doanh nhằm thu hút đầu tƣ, bao gồm đầu tƣ nƣớc vào kinh tế khu vực ngân hàng cho phát triển phù hợp với sở hạ tầng nƣớc; - Nâng cao tính minh bạch thơng tin tất TCTD thông qua ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Đồng thời xây dựng kênh thông tin đầy đủ NHNN, NHTM, doanh nghiệp, thuế, hải quan, hiệp hội ngành nghề nhằm giúp cho NHTM quản trị tốt hoạt động tín dụng 3.3.2 Đối với NHNN Việt Nam a NHNN Việt Nam cần quy định cụ thể chế, sách để tạo lập khung pháp lý hoàn thiện cho hoạt động tín dụng + Ban hành quy chế đạo NHTM hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động phù hợp với thông lệ quốc tế Tiếp tục đạo NHTM cấu lại khoản nợ khó đòi tồn đọng, ngăn chặn nợ xấu phát sinh mới, nâng cao chất lƣợng bảo đảm tiêu an toàn hoạt động + Tiếp tục hoàn thiện quy định tổ chức, hoạt động NHTM xác định rõ trách nhiệm Hội đồng Quản trị Ban điều hành việc phải trì chế kiểm tra, kiểm soát nội hiệu b Nâng cao chất lượng hiệu công tác thông tin rủi ro NHNN Việt Nam NHTM, đạo tổ chức tín dụng thực tốt cơng tác thơng tin tín dụng kịp thời, xác NHNN nên đầu tƣ hồn thiện hệ thống thông tin đầy đủ doanh nghiệp ngân hàng giúp cho NHTM kiểm soát tốt hoạt động tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng (CIC) NHNN hoạt động thập niên đạt đƣợc kết bƣớc đầu đáng khích lệ việc cung cấp thơng tin kịp thời tình hình hoạt động tín 83 dụng nhƣng chƣa phải quan định mức tín nhiệm độc lập hiệu quả, thơng tin cung cấp đơn điệu, thiếu cập nhật, chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ yêu cầu tra cứu thông tin NHTM Điều đặt vấn đề NHNN phải đầu tƣ phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngày lớn mạnh NHTM nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu công tác thông tin rủi ro Ngồi ra, NHNN nên khuyến khích mở rộng hình thức hoạt động Hiệp hội liên ngân hàng việc phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo phát sinh liên quan đến vốn cho vay ngân hàng c NHNN cần nâng cao vai trò giám sát, đánh giá hệ thống KSNB ngân hàng rủi ro ngân hàng máy tra ngân hàng Trong thời gian vừa qua, máy Thanh tra NHNN nhìn chung hoạt động phát nhiều sai phạm NHTM, nhiên việc phát sai phạm chậm chạp, thơng thƣờng đến xảy hậu nghiêm trọng có nhiều đơn tố cáo phát Thanh tra ngân hàng cảnh báo rủi ro tiềm ẩn, chƣa kiến nghị cụ thể hệ thống KSNB thông qua kết luận tra Do đó, để tra ngân hàng thực đƣợc vai trò đánh giá hệ thống KSNB rủi ro ngân hàng, cần phải thực giải pháp sau: + Hoàn thiện thể chế hạ tầng sở hỗ trợ hoạt động giám sát NH; + Nâng cao chất lƣợng, trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho cán tra ngân hàng; + Tổ chức hệ thống tra giám sát phải đảm bảo phối hợp tra chỗ giám sát từ xa NHNN cần quy định phối hợp kiểm tra quan tra, giám sát NHNN với hệ thống kiểm tra, KSNB ngân hàng Điều đảm bảo phối hợp chặt chẽ, vừa làm tăng tính hiệu cơng tác kiểm tra NHNN vừa đảm bảo chức quản lý TCTD NHNN Vì nhƣ 84 hƣớng tới mục đích chung tăng hiệu kiểm tra, giám sát nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ nguyên tắc, sách hoạt động tín dụng TCTD KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng đƣa nhận xét ƣu điểm, hạn chế KSNB hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam Từ thực trạng kết hợp với vấn đề chung KSNB hoạt động tín dụng, chƣơng tác giả nêu đƣợc sở để đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác KSNB hoạt động tín dụng nhằm khắc phục tồn tại, yếu phát huy vai trò KSNB chắn phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số kiến nghị với Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam nhằm hồn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, tạo môi trƣờng điều kiện thuận lợi cho công tác KSNB hoạt động tín dụng Chi nhánh đƣợc thực có hiệu quả, nâng cao chất lƣợng tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Ngồi ra, để tạo hành lang pháp lý môi trƣờng kinh doanh lành mạnh cho hoạt động KSNB Ngân hàng, tác giả có số đề xuất Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc Tất kiến nghị, đề xuất lại nhằm mục đích tạo điều kiện cho máy KTKSNB thực tốt giải pháp hồn thiện cơng tác KSNB hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Viêt Nam 85 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế chịu tác động khủng hoảng tài suy thối giới, hoạt động doanh nghiệp bị ảnh hƣởng nặng nề, đặc biệt hoạt động ngân hàng thƣơng mại Yêu cầu đặt ngân hàng phải đảm bảo hoạt động kinh doanh cách an tồn hiệu Do cơng tác kiểm soát nội đƣợc ngân hàng trọng, đặc biệt cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Thời gian qua cơng tác kiểm sốt nội ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam đạt đƣợc kết định nhiên số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục đƣợc hoàn thiện Với đề tài “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam”, tác giả mong muốn đóng góp phần kiến thức, cơng sức nghiên cứu cơng kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Mặc dù cố gắng, nhƣng với trình độ nhận thức hạn hẹp, thời gian nghiên cứu chƣa nhiều uận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong xem xét, đóng góp ý thầy, giáo để Luận văn đƣợc hoàn chỉnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo thƣờng niên Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam năm 2012, 2013, 2014 [2] Bộ mơn Kiểm tốn, Khoa Kế tốn - Kiểm toán, Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2009), Kiểm tốn, NXB ao động Xã hội, Hà Nội [3] PGS TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị NHTM, NXB Giao Thông Vận tải, tr 141 [4] TS Trƣơng Quốc Cƣờng, TS Đào Minh Phúc, TS Nguyễn Đức Thắng (2010), Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng, NXB Chính trị Quốc gia [5] PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Quản trị NHTM đại, NXB Phƣơng Đơng, tr 173-174 [6] Phạm Thị Thu Hƣơng (2013), Hoàn thiện cơng tác KSNB hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [7] Phạm Thị Mỹ Ly (2011), Tăng cường kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập – Chi nhánh Đà Nẵng (Eximbank Đà Nẵng), Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [8] Quyết định 1773/QĐ-HĐQT-NHCT 17 ngày 19/8/2013: Ban hành quy chế tạm thời tổ chức hoạt động máy kiểm tra kiểm sốt nội Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam [9] Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/08/2006 Thống đốc NHNN quy định kiểm tra, kiểm soát nội Tổ chức tín dụng [10] Nguyễn Thị Quỳnh Tâm (2013), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [11] Phan Thụy Thanh Thảo (2007), Hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [12] Thơng tƣ số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 v/v Quy định hệ thống kiểm soát nội Tổ chức Tín dụng chi nhánh ngân hàng nƣớc [13] Phạm Thị Huyền Trang (2010), Hồn thiện cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 70 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP. .. tín dụng tới hiệu hoạt động tài Ngân hàng b Chức nhiệm vụ kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngân hàng Để đạt đƣợc mục tiêu kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng ngân hàng, cơng tác kiểm tra, kiểm. .. thực 1.2.4 Nội dung kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại a Công tác tổ chức thực kiểm sốt nội hoạt động tín dụng KSNB hoạt động tín dụng hoạt động giám sát, kiểm tra kiểm soát việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam , Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay