Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP quân đội , chi nhánh đăk lăk

111 1 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NH N TẠI NG N HÀNG TH NG MẠI C PH N QU N Đ I CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 U N N THẠC QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: G T Trương Bá Thanh Đà Nẵng - Năm 2015 ỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT MỤC ỤC MỞ Đ U 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CH NG C Ở LÝ LU HÀNG N VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH NHÂN TẠI NG N HÀNG TH NG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1.1 Tổng quan quan hệ khách hàng ngân hàng 1.1.2 Quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng 10 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến CRM 16 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 20 1.2.1 Cơ sở liệu khách hàng .21 h n iệt hách h ng .23 .3 Tương tác với khách hàng 26 1.2.4 biệt hóa khách hàng .27 1.2.5 Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng 28 1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG 29 1.3.1 Khái niệm khách hàng nhân (KHCN) đặc điểm nghiệp vụ, tâm lý giao dịch KHCN 29 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị quan hệ KHCN 30 1.3.3 Đặc điểm quản trị quan hệ KHCN Ngân hàng 30 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị quan hệ KH 31 CH NG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ NHÂN TẠI NG N HÀNG TMCP QU N Đ I KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 34 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMC QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 34 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ng n h ng TMC Cơ cấu tổ chức Ng n h ng TMC Qu n Đội .34 Qu n Đội 35 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ 35 2.1.4 Khái quát Ngân hàng TMC Qu n Đội CN Đă Lă 36 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI MB ĐẮK LẮK 44 2.2.1 Hoạch định mục tiêu CRM nhân MB Đắk Lắk 44 2.2.2 Thực trạng xây dựng sở liệu Khách hàng nhân 45 2.2.3 Hoạt động tương tác với khách hàng nhân .56 2.2.4 Thiết kế v vận ụng ngu n lực thực để tạo giá trị cho hách h ng mục tiêu 59 2.2.5 biệt hóa hách h ng v gia tăng giá trị cho khách hàng 67 2.2.6 Kiểm soát đánh giá hệ thống CRM nhân 68 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VIETINBANK ĐÀ NẴNG 68 2.4 NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KH TẠI MB ĐẮK LẮK .73 2.4.1 Thành tựu 73 2.4.2 Hạn chế .73 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 74 KẾT LU N CH NG 75 CH NG GIẢI PHÁP T NG C ỜNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NG N HÀNG TH NG MẠI C PH N QU N Đ I CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 76 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI MB ĐẮK LẮK 76 3.1.1 Định hướng chung 76 3.1 hương hướng phát triển hoạt động kinh doanh MB Đắk Lắk 76 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI MB ĐẮK LẮK 77 3.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng sở liệu KHCN 77 3.2.2 Phân tích sở liệu khách hàng nhân .79 3.2.3 Thiết kế hoạt động tạo giá trị KH nhân 82 3.2.4 Tăng cường ngu n lực thực CRM nhân 92 3.2.5 Kiểm soát đánh giá hệ thống CRM nhân 94 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI MB ĐẮK LẮK 95 3.3.1 Kiến nghị MB 96 3.3.2 Kiến nghị quan ban ngành 96 KẾT LU N 98 ANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO TÀI IỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI U N N THẠC Ĩ (BẢN AO) ANH MỤC CÁC CHỮ IẾT TẮT BHTG : Bảo hiểm tiền gửi CMND : Chứng minh nhân dân CMTQN : Chứng minh thư qu n nh n CSDL : Cơ sở liệu CRM : Quản trị quan hệ khách hàng DN : Doanh nghiệp ĐKKD : Đăng ý inh oanh KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng nhân MB : Ng n h ng thương mại cổ phần Qu n đội MB Đă Lă : Ng n h ng thương mại cổ phần Qu n đội chi nhánh Đă NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NH : Ngân hàng SPDV : Sản phẩm dịch vụ Lă ANH MỤC CÁC BẢNG ố hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn MB Đă Lă 01 -2014 2.2 Tình hình cho vay MB Đă Lă 2.3 Kết hoạt động inh oanh MB Đă Lă 011-2013 42 2.4 Bảng ph n húc v 58 2.5 Tình hình nh n MB Đắ Lắ 64 2.6 Thiết ị điện tử tin học có phục vụ cho hoạt động kinh doanh 66 2.7 Bảng số liệu huy động vốn v loại KH 69 2.8 Tình hình KHCN 70 2.9 Kết hảo sát mức độ h i lòng KH MB Đắ Lắ 70 3.1 h n loại KH theo đơn số tiền gởi tiền vay 79 3.2 h n loại KH theo số tiền gởi 80 3.3 h n loại KH theo số tiền vay 80 3.4 h n loại KH theo số phí ịch 81 3.5 h n loại KH theo thời gian quan hệ với ng n h ng 01 -2014 xếp hạng KHCN nợ cho vay ph n theo 39 41 81 3.6 Tỷ trọng chấm điểm KH theo tiêu chí 82 3.7 Chính sách áp ụng KH mục tiêu 84 ANH MỤC CÁC HÌNH ố hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Trao đổi ngu n lực mối quan hệ 1.2 Các hía cạnh mơ tả mối quan hệ hách h ng 1.3 Mô hình IDIC 20 2.1 Mơ hình tổ chức Ng n h ng MB Đắ Lắ 37 2.2 Thông tin lưu trữ nh n 48 2.3 Thông tin lưu trữ tiêu t i 50 2.4 Thơng tin t i sản 51 2.5 Thông tin hoạt động giao ịch tiền gửi 52 2.6 Thông tin hoạt động giao ịch tiền vay 53 2.7 hẩu học ( ID 1) hần mềm lưu giữ thông tin hoạt động toán quốc tế 53 2.8 Cẩm nang sản phẩm ịch vụ MB 55 2.9 Hệ thống quản lý văn ản v h sơ công việc MB 55 2.10 Hệ thống lưu trữ v lu n chuyển h sơ MB 56 2.11 Hệ thống ORACLE’ BI 57 u lisher Enterprise MỞ Đ U Tính cấp thiết đề tài “Khơng có hách h ng khơng có Doanh nghiệp t n tại” – Nhận định nhà kinh tế tiếng Erwin Fran cho thấy vai trò quan trọng khách hàng hoạt động kinh doanh Ngày nay, nhu cầu khách hàng ngày cao có tính chun biệt bắt buộc Ngân hàng phải đưa sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhằm gia tăng giá trị nh cho KH, uy trì lòng trung thành KH, từ đạt mục tiêu lợi nhuận Một công cụ hữu hiệu Doanh nghiệp nói chung NHTM Việt Nam quan tâm triển khai giúp doanh nghiệp hiểu rõ thỏa mãn nhu cầu KH, cải thiện vị cạnh tranh thị trường v điều quan trọng thu hút gìn giữ KH… Đó l quản trị quan hệ khách hàng (CRM-Customer Relationship Management) Ngân hàng TMCP Qu n Đội - Chi nhánh Đắk Lắk Chi nhánh Ngân hàng lớn, kinh doanh sản phẩm tài Để t n phát triển, Ngân hàng cần có giải pháp để giữ ch n KH cũ v lơi éo KH sách chăm sóc phù hợp để tạo trung thành KH thỏa mãn tốt nhu cầu ngày phức tạp KH Tuy thấy tầm quan trọng hách h ng đến Ngân h ng Qu n Đội nói chung Chi nhánh Đắk Lắk nói riêng chưa xây dựng chiến lược quản trị quan hệ khách hàng nên công tác quản trị khách hàng mang tính tự phát, chưa hệ thống v chưa ựa sở khoa học Đứng trước trình phát triển hội nhập quốc tế dự báo có mức độ cạnh tranh gay gắt việc tìm chiến lược nhằm trì quan hệ khách hàng lĩnh vực vấn đề cấp thiết Ng n h ng Qu n Đội Chi nhánh nói riêng Vì tơi định chọn đề t i “Quản trị quan hệ khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Qu n Đội - Chi nhánh Đắk Lắk” với mong muốn góp phần thiết lập, mở rộng v uy trì khách hàng nhân hoạt động kinh doanh chi nhánh thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận Quản trị quan hệ hách h ng Vận ụng lý luận CRM để ph n tích, đánh giá thực trạng cơng tác CRM nh n MB Đắ Lắ thời gian qua Đề xuất giải pháp hoàn thiện trình CRM nhân Chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận quản trị quan hệ KHCN thực tiễn quản trị quan hệ KHCN MB Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu: + Về nội ung: đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quản trị quan hệ KHCN + Về thời gian đánh giá thực trạng: từ năm 012-2014 Phương pháp nghiên cứu Về phương pháp cụ thể, đề tài sử dụng phương pháp so sánh, thống ê, điều tra, khảo sát trực tiếp hoạt động kinh doanh MB Đắk Lắk để hồn thiện q trình ph n tích, đánh giá thực trạng v đề xuất giải pháp Bố cục đề tài Đề tài bao g m phần sau đ y: Chương 1: Cơ sở lý luận Quản trị quan hệ khách hàng nhân Ng n h ng thương mại Chương : Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Qu n Đội - Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp tăng cường Quản trị quan hệ KHCN Ngân hàng 86 theo yêu cầu KH địa điểm, loại tiền, thời gian - Áp ụng lãi suất tiền gửi ưu đãi KH thời kỳ Mức ưu đãi lãi suất tỷ lệ thuận với số tiền gửi, thời hạn gửi tiền KH không vượt biên độ so với lãi suất trần huy động vốn o MB quy định thời kỳ Trường hợp mức lãi suất tiền gửi ưu đãi hông thực cạnh tranh so với TCTD khác, MB Đắ Lắ trình Tổng Giám đốc xem xét, định - Được ưu đãi phí chuyển tiền, đặc iệt có sách miễn phí chuyển tiền hệ thống MB KH; - Miễn phí phát hành, phí thường niên, phí gia hạn,… sản phẩm dịch vụ thẻ ATM, thẻ Bankplus - Được tham gia ịch vụ ảo hiểm y tế to n cầu với giá trị cao hoảng 500.000USD hỗ trợ toàn cầu 24/7 Visa/Master - Gửi tin nhắn chúc mừng kèm theo hoa tươi quà tặng trị giá 1.000.000 đ nhân ịp sinh nhật + 87 Biếu bưu thiếp, lịch quà tặng trị giá 1.500.000đ v o ịp Lễ, Tết Đ ng thời tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật vợ/ch ng/con KH, kỷ niệm ngày cưới tặng quà tổ chức điều tra KH ( ý nội ung gửi phải ghi đích anh tên KH) - Miễn phí ịch vụ Internet banking thơng báo biến động số dư, nhắc nợ từ động qua ịch vụ SMS hác: Dịch vụ gửi giữ TS, cho thuê ngăn tủ sắt… - Được ưu đãi giảm 20% phí ảo hiểm sản phẩm BH MB - Được gởi email/SMS thơng báo chương trình khuyến sản phẩm Hạng - Gặp nhà: tháng/lần - hục vụ KH Phòng VIP (tất - Khi có sách khuyến nhu cầu sản phẩm ịch sản phẩm cán ộ điện thoại trực tiếp đến KH vụ từ tư vấn đến giao ưu tiên giao ịch) ịch trước - Email, tin nhắn: Tự động cung - Mọi giao ịch thực cấp thơng tin liên quan đến cách nhanh chóng ngân hàng: tỷ giá ngoại tệ, giá xác vàng, tình hình thị trưởng tiêu - Trường hợp KH khiếu nại dùng,…mà KH yêu cầu từ giải đầu văn ản trả lời 88 - Dịch vụ tự động: Chăm sóc KH “ - Được giảm lãi suất cho vay so ngày, ngày tuần” với với chất lượng tốt lãi suất thông thường 0,5%/năm, giải h sơ nhanh - Định kỳ tháng tổ chức phiếu miễn/giảm phí liên quan tới điều tra thăm dò ý iến KH để nâng cấp tín ụng theo quy định cao chất lượng phục vụ, NHCTVN tranh thủ ủng hộ nhóm KH - Được cấp hạn mức tín ụng khơng có đảm ảo ằng tài tài sản dịch vụ thấu chi - Giảm tỷ lệ vốn CSH tham gia vào phương án/Dự án, phải đảm ảo mức tối đa hông 5% so với mức tối thiểu áp ụng cho KH vay thơng thường - Bố trí cán ộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giao tiếp tốt phụ trách quan hệ với KH - Ưu tiên thực giao ịch mua, bán ngoại tệ KH có nhu cầu hợp lý: Áp ụng mức giá cạnh tranh so với mặt ằng giá mua bán so với TCTD địa bàn - Cung cấp ịch vụ thu chi tiền theo yêu cầu KH địa điểm, loại tiền, thời gian - Áp ụng lãi suất tiền gửi ưu đãi KH thời kỳ Mức ưu đãi lãi suất tỷ lệ thuận với số tiền gửi, thời hạn gửi 89 tiền KH không vượt biên độ so với lãi suất trần huy động vốn MB quy định thời kỳ Trường hợp mức lãi suất tiền gửi ưu đãi hông thực cạnh tranh so với TCTD khác, MB Đắ Lắ trình Tổng Giám đốc xem xét, định - Được ưu đãi giảm phí chuyển tiền hệ thống MB KH; - Miễn phí phát hành, phí thường niên, phí gia hạn,… sản phẩm dịch vụ thẻ ATM, thẻ bankplus - Được tham gia ịch vụ ảo hiểm y tế to n cầu với giá trị khoảng 5.000 USD hỗ trợ toàn cầu 24/7 Visa/Master - Gửi tin nhắn chúc mừng kèm theo hoa tươi quà tặng trị giá 500.000 đ nh n ịp sinh nhật + Biếu bưu thiếp, lịch quà tặng trị giá 1.000.000đ ịp Lễ, Tết Đ ng thời tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật vợ/ch ng/con KH, kỷ niệm ngày cưới tặng quà tổ chức điều tra KH (chú ý ghi tên KH thong 90 điệp muốn gửi lời chúc tới KH) - Miễn phí ịch vụ Internet banking thông báo biến động số dư, nhắc nợ từ động qua SMS - Được ưu đãi giảm 15% phí ảo hiểm sản phẩm BH MB - Được gởi email/SMS thơng báo chương trình khuyến sản phẩm Hạng 3- Gặp nhà: tháng/lần - Email, tin nhắn: Cung cấp - Được chuyên viên Lễ tân đón tiếp, hướng ẫn giao dịch; ưu thông tin liên quan đến ng n hàng: tiên giao tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, tình hình - Được giảm lãi suất cho vay so thị trường tiêu ùng,… KH với lãi suất thơng thường u cầu 0,25%/năm miễn/giảm phí liên ịch trước - Dịch vụ tự động: Chăm sóc KH quan tới cấp tín dụng theo quy theo tư tưởng “ ngày, định MB ngày tuần” với chất lượng tốt - Giảm tỷ lệ VCSH tham gia vào phương án/ dự án vay vốn, - Định kỳ năm tổ chức phiếu phải đảm bảo mức tối đa khơng điều tra thăm dò ý iến KH để 3% so với mức tối thiểu áp nâng cao chất lượng phục vụ, nhiên chọn mẫu KH dụng cho KH vay thông thường - Áp ụng lãi suất tiền gửi ưu đãi khơng điều tra tồn ộ KH thời kỳ Mức ưu đãi lãi suất tỷ lệ thuận với số tiền gửi, thời hạn gửi tiền KH không vượt biên độ so với lãi suất trần huy động vốn o MB quy định thời kỳ Trường hợp mức lãi 91 suất tiền gửi ưu đãi hông thực cạnh tranh so với TCTD khác, MB Đắ Lắ trình Tổng Giám đốc xem xét, định - Được ưu đãi giảm phí chuyển tiền hệ thống MB KH; - Miễn phí phát hành, phí thường niên, phí gia hạn,… sản phẩm dịch vụ thẻ ATM, thẻ bankplus - Được tham gia ịch vụ ảo hiểm y tế to n cầu với giá trị khoảng 3.000 USD hỗ trợ toàn cầu 24/7 Visa/Master - Gửi tin nhắn chúc mừng kèm quà tặng trị giá 300.000 đ nhân ịp sinh nhật + Biếu bưu thiếp, lịch quà tặng trị giá 500.000đ dịp Lễ, Tết tặng quà nhỏ hi tổ chức điều tra KH - Giảm 50% phí ịch vụ khác như: Gửi giữ tài sản, cho thuê ngăn tủ sắt - Được ưu đãi giảm 10% phí ảo hiểm sản phẩm BH MB - Được gởi email/SMS thông báo chương trình khuyến sản phẩm 92 3.2.4 Tăng cường nguồn lực thực CRM nhân a Công tác tổ chức  Con người Xây dựng đội ngũ cán nhân viên đảm bảo chất lượng phục vụ tốt cho công tác quản trị quan hệ KHCN - Công việc cần thực phải làm thay đổi nhận thức Ban lãnh đạo Chi nhánh nhân viên tầm quan trọng công tác CRM thông qua diễn đàn, thuê chuyên viên tư vấn giảng dạy kết hợp với Trường đào tạo phát triển ngu n nhân lực MB để đào tạo - Ngân hàng phải không ngừng hồn thiện máy nhân sự, hồn thiện cơng tác tuyển dụng, tăng cường đào tạo lãnh đạo nhân viên có lực, kinh nghiệm làm việc tâm huyết công tác, nhân viên phải nắm vững phương châm “lấy KH làm trung tâm”, “KH người trả lương cho chúng ta” Để làm điều này, MB Đắk Lắk cần: + Mọi nhân viên trước hết phải nắm sản phẩm dịch vụ mà Chi nhánh cung ứng cho KHCN Mỗi nhân viên cho dù cơng tác vị trí đóng vai trò người bán hàng, người giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, từ thuyết phục KH sử dụng dịch vụ + Tăng cường kiến thức kỹ bán hàng, kỹ giao tiếp, kỹ đàm phán khả phối hợp làm việc theo nhóm + Đưa nhiều sách đãi ngộ nhân viên để thu hút nhân tài bố trí nhân viên đủ trình độ Phòng tiếp xúc trực tiếp với KH + Cần có chế quản lý tập trung CSDL để từ chia sẻ thơng tin KH cho đội ngũ bán hàng phòng ban điểm giao dịch Nhân viên giao dịch tùy theo vị trí chức để truy cập tra cứu cập nhật kiến thức, quy định tin học hóa lực lượng bán, tin học hóa Marketing, kênh tương tác KH, sách ưu đãi,… từ nâng cao 93 khả tự đào tạo học hỏi kinh nghiệm lẫn công tác + Để đáp ứng kịp thời nhu cầu KHCN, tạo hài lòng thỏa mãn sử dụng dịch vụ MB Đắk Lắk, đ ng thời tạo giá trị cho KH, linh hoạt giải nhu cầu chuyên biệt đa dạng KH… cần tăng cường thêm tính tự chủ độc lập tác nghiệp số phận chuyên phục vụ KH Có phát huy hết khả sáng tạo nhân viên, nhân hóa mối quan hệ gắn bó với KH  Thành lập phận Marketing: Hiện nay, MB Đắ Lắ chưa có phận phòng Marketing thực việc lên kế hoạch phân tích KH chăm sóc KHCN Nhiệm vụ Phòng Quan hệ hách h ng Phòng tự triển khai theo cách chưa thống toàn Chi nhánh Đ ng thời cán chăm sóc KH kiêm nhiệm khơng có cán đào tạo chun ngành Marketing nên bị động công tác quản lý chăm sóc KH Do đó, ngân hàng cần phải thành lập thêm phận Marketing phận hỗ trợ KH đ ng thời tuyển dụng thêm nhân viên có kinh nghiệm chuyên ngành Marketing để nâng cao cơng tác chăm sóc tiếp thị ngân hàng Bên cạnh đó, phận Marketing phải xây dựng sách chăm sóc KH phù hợp chung cho tất Phòng ban, tránh tình trạng phân biệt KH Phòng ban mà phải KH Chi nhánh  Xây dựng văn hóa DN hướng vào KH Trong thời gian qua, MB quan tâm đến việc tạo dựng phong cách phục vụ KH thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp ngày tạo hài lòng KH Với giá trị cốt lõi “Hợp tác – Tin cậy – Chăm sóc khách hàng – Sáng tạo – Chuyên nghiệp - Hiệu ” Slogan: “Vững v ng tin cậy” quan điểm phải xuyên suốt sở chi phối hoạt động tất phòng ban kể phận không trực tiếp phục vụ KH Yếu 94 tố định thành cơng q trình xây dựng văn hóa định hướng KH người, cán MB Đắ Lắ phải thực nhận thức trách nhiệm cơng việc, KH b Công nghệ - Nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin: M B có hệ thống cơng nghệ đại tiên tiến, kết chiến lược đại hóa Ngân hàng từ cuối năm 2006 Tuy hệ thống lưu trữ lượng lớn liệu thông tin KH cơng nghệ CRM nói chung CRM CN nói riêng ngân hàng hạn chế Hiện phận phục trách công nghệ ngân hàng phận thơng tin điện tốn, để cải nâng cao cơng nghệ phòng thơng tin điện tốn nên viết chương trình phần mềm hỗ trợ ngân hàng việc phân tích sở liệu, cụ thể phần mềm nhận diện KH VIP KH đến giao dịch điểm giao dịch hệ thống, từ để cán ngân hàng nhận diện phục vụ KH tốt - Cần triển khai hệ thống trực tuyến tư vấn hỗ trợ KH: Tổng đài phải có nhiều line để nhận nhiều điện thoại, Fax, email… công nghệ áp dụng phải tiên tiến để thông tin tương tác với KH phải phận chuyên trách CRM tiến hành lưu trữ vào Database phục vụ nhu cầu truy xuất sau.…Đ ng thời phận đóng vai trò kênh bán hàng, điều tra nhu cầu KH, phát triển quảng bá sản phẩm, ịch vụ ngân hàng 3.2.5 Kiểm soát đánh giá hệ thống CRM nhân Hiện MB Đắ Lắ chưa xây dựng hệ thống Đánh giá kiểm soát hoạt động CRM nói chung CRM nhân nói riêng Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh phải xác định kết đạt Để xem xét kết thực hệ thống CRM cần đánh giá tiêu chí: + Lợi ích KH mang lại cho MB Đắ Lắ 95 + Quan điểm “KH trung tâm hoạt động” tuân thủ trình triển khai chưa? Mức độ đạt mục tiêu hướng đến KHCN? + Thị phần MB Đắk Lắk địa bàn + Sự phối hợp phận chức thực quy trình phục vụ KHCN Hiệu hoạt động nhóm làm việc chuyên trách + Kết thực tiêu kế hoạch kinh doanh chung MB Đắk Lắk: doanh số tăng thêm, chi phí tăng thêm, lợi nhuận thu theo sản phẩm, lợi nhuận thu KHCN, số lượng KH mới, số khách đi, khả mở rộng dịch vụ theo KH, lòng trung thành KH… + Việc sử dụng phối hợp công nghệ để tương tác với KH: trực tiếp, qua điện thoại, qua website, mail, qua Trung tâm dịch vụ KH (MB247) + Đảm bảo an toàn liệu bí mật kinh doanh ngân hàng KHCN Trong trình triển khai thực CRM CN MB Đắk Lắk cần phải có hệ thống kiểm sốt đánh giá khách quan hàng năm tiêu kinh tế hiệu mang lại từ việc ứng dụng hệ thống CRM ngân hàng, phát kịp thời sai sót có biện pháp điều chỉnh thích hợp cần thiết 3.3 M T SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI MB ĐẮK LẮK Một điều cần khẳng định công tác CRM thành công với nỗ lực đơn độc MB Đắk Lắk nói riêng MB nói chung mà cần có phối hợp đ ng thành phần có liên quan hỗ trợ Nhà nước thông qua ban hành giám sát thể chế hoạt động Tác giả xin đưa số kiến nghị đến MB ban ngành để hỗ trợ hoạt động CRM CN Đắk Lắk đạt hiệu 96 3.3.1 Kiến nghị MB - MB cần có sách hỗ trợ lãi suất mua bán vốn ưu đãi để Chi nhánh Đắk Lắk có ngu n vốn đầu vào lãi suất thấp từ lãi suất cho vay đầu thấp, từ tiết kiệm chi phí cho KH - MB cần ban hành Ban hành quy trình CRM nói chung cho tồn hệ thống NH TMCP Qu n đội cách rõ ràng, thống có hệ thống, sở Chi nhánh Đắk Lắk có tiền đề triển khai tốt hoạt động CRM nói chung CRM CN nói riêng - MB cần kiến nghị với NHNN điều chỉnh mức thuế lợi tức, thuế vốn mà MB phải nộp cho NHNN, khoản để lại nhằm đại hóa, mua phần mềm công nghệ tiên tiến hỗ trợ Trụ sở Chi nhánh Khi công nghệ đại triển khai đ ng tồn hệ thống Chi nhánh có ngu n thông tin cách đầy đủ chuẩn xác 3.3.2 Kiến nghị quan ban ngành - Cần có hệ thống cung cấp thơng tin đ ng đầy đủ nhân, NH cập nhật thơng tin đầy đủ, kịp thời, chi phí xác - Phải cải cách hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, nghiêm khắc để ràng buộc trách nhiệm nhân hoạt động kinh doanh có chế tài quan ban ngành cung cấp sai thông tin KH gây lệch lạc - Đối với ngu n đào tạo: Cần đạo tạo đội ngũ trẻ có trình độ Trường Đại học chất lượng Hiện nay, nội dung đào tạo trường rộng, dàn trải, lại thiếu nghiệp vụ chuyên sâu, sinh viên học sách chủ yếu nên cần phải đào tạo chuyên sâu bám sát thực tế - Cần thiết lập mạng lưới cung cấp thông tin thị trường, thông tin tình hình cung cầu hàng hóa, dịch vụ, thơng tin dự báo nhu cầu tương lai, biến động giá nước giới sách phát triển 97 cơng nghệ thương mại quốc tế, thông tin phải công bố rộng rãi để từ để ngân hàng có sở hoạch định xác định nhóm đối tượng KH mục tiêu Trên số giải pháp kiến nghị giúp cho MB Đắk Lắk nâng cao hoạt động CRM nhân Chi nhánh Cơng việc quan trọng cấp bách việc NH phải lựa chọn xây dựng cho hệ thống CRM hoàn chỉnh, thống phù hợp Thêm vào giải pháp nâng cao trình độ cán nhân viên, hoạt động hướng đến KH, với hệ thống công nghệ tiên tiến, đại đáp ứng yêu cầu hệ thống CRM, giải pháp kết hợp cách thống triệt để toàn Chi nhánh đem lại thành công cho hoạt động CRM nhân 98 KẾT U N Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn sâu rộng sức ép cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt, đòi hỏi MB nói chung Chi nhánh Đắ Lắ nói riêng phải có chiến lược tồn diện lâu dài hướng đến KH Trong đó, triển khai chiến lược CRM hoạt động tất yếu để nâng cao lực cạnh tranh, giữ gìn thu hút KH Để thực thành công hoạt động CRM MB Đắ Lắ Ban lãnh đạo nên giúp cho tất nhân viên hiểu tầm quan trọng KH, cần cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu hướng đến KH Đ ng thời phải cải tiến công nghệ, đào tạo đội ngũ nhân viên nhiệt tình, động có trình độ có sách chăm sóc KH thống tồn hệ thống, có tạo dựng trì lòng trung thành KH, từ tăng hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Cùng với việc sử dụng phương pháp luận phân tích kết hợp thực tế hoạt động CRM CN ngân hàng MB Đắ Lắ , tác giả đưa số giải pháp với hi vọng góp phần hồn thiện phát triển hoạt động CRM CN MB Đắ Lắ Mặc dù có nhiều cố gắng nghiên cứu để có kết trên, song trình độ hạn chế nên luận văn khơng nên tránh khỏi thiếu sót, vậy, mong đóng góp nhà khoa học Q thầy để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] GS.TS Nguyễn Th nh Độ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê [3] GS Philip Kotler (2008), Quản trị Mark ting, NXB: Lao động - Xã Hội [4] Phan Thị Linh Nga (2012), Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương iệt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế Đ Nẵng [5] TS Phan Thị Bích Nguyệt, PGS.TS Trần Ngọc Thơ, TS Nguyễn Thị Ngọc Trang, TS Nguyễn Thị Uyên Uyên (2005), Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống Kê, Tp.HCM [6] Ng n h ng TMC Qu n Đội (2012, 2013, 2014), Báo cáo thường niên, báo cáo nội [7] Ng n h ng nh nước, tổng hợp tình hình cho vay năm 01 , 013, 014 [8] Lê Duy Tiến (2007), Quản trị quan hệ khách hàng hoạt động tín dụng Ngân hàng Cơng thương iệt Nam, Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế Quốc dân [9] Nguyễn Văn Thanh ( 010), Quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng Ngoại thương iệt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng,Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế Đ Nẵng [10] Nguyễn Thị Thùy Trang (2012), Quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế Đ Nẵng [11] H Thị Thanh Thúy (2013), Quản trị quan hệ khách hàng nhân chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Đà Nẵng, Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế Đ Nẵng Trang Web [12] Trang wed www.militarybank.com.vn ... TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NH N TẠI NG N HÀNG TH NG MẠI 1.1 T NG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1.1 Tổng quan quan hệ khách hàng ngân hàng a Khái niệm khách hàng ngân hàng Khách hàng NHTM... luận Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân Ng n h ng thương mại Chương : Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Qu n Đội - Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp tăng cường Quản. .. với khách hàng 26 1.2.4 Cá biệt hóa khách hàng .27 1.2.5 Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng 28 1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP quân đội , chi nhánh đăk lăk , Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP quân đội , chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay