Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đăk lăk

123 4 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN NHƠN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Nhơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 11 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế Việt Nam 13 1.2 NỘI DUNG TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DNNVV 15 1.2.1 Phát triển ố lượng doanh nghiệp 15 1.2.2 Gia tăng nguồn lực doanh nghiệp 16 1.2.3 Tăng cường liên kết doanh nghiệp 19 1.2.4 Nâng cao hiệu kinh doanh 20 1.2.5 Nâng cao qu m đ ng g p cho xã hội 21 1.2.6 Mở rộng thị trường 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DNNVV .23 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 23 1.3.2 Điều kiện kinh tế 24 1.3.3 Điều kiện xã hội 24 1.3.4 Chính ách nhà nước DNNVV 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 28 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 28 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 28 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 32 2.1.3 Đặc điểm xã hội 34 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 35 2.2.1 Thực trạng phát triển ố lượng DNNVV 35 2.2.2 Thực trạng nguồn lực DNNVV 43 2.2.3 Thực trạng liên kết doanh nghiệp 53 2.2.4 Thực trạng kết kinh doanh DNNVV 54 2.2.5 Thực trạng đ ng g p xã hội DNNVV 61 2.2.6 Thực trạng mở rộng thị trường DNNVV 64 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 67 2.3.1 Những mặt thành c ng 67 2.3.2 Những mặt hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 80 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 80 3.1.1 Bối cảnh nước 80 3.1.2 Quan điểm phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk .80 3.1.3 Mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn tỉnh 81 3.1.4 Phương hướng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh 81 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 82 3.2.1 Phát triển ố lượng doanh nghiệp nhỏ vừa 82 3.2.2 Gia tăng nguồn lực doanh nghiệp 85 3.2.3 Tăng cường liên kết doanh nghiệp 93 3.2.4 Nâng cao hiệu kinh doanh 94 3.2.5 Gia tăng đ ng g p cho xã hội doanh nghiệp 97 3.2.6 Mở rộng thị trường 99 3.2.7 Một ố giải pháp khác 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC 108 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA Khu vực mậu dịch tự quốc gia Đ ng Nam Á ASEAN Hiệp hội quốc gia Đ ng Nam Á BQ Bình quân CIEM Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư CTCP C ng t Cổ phần GDP Tổng ản phẩm quốc dân DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân DOE Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học tổng hợp Copenhagen DT Doanh thu HTX Hợp tác xã ILSSA Viện Khoa học lao động vấn đề xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh Xã hội LĐ Lao động MTV Một thành viên NLN Nông - lâm nghiệp NMTĐ Nhà má thủ điện PCI Chỉ ố lực cạnh tranh cấp tỉnh QTD Quỹ tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài ản cố định WTO Tổ chức thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hi u Bảng T n ảng Trang 2.1 Số lượng DNNVV hoạt động tốc độ tăng trưởng DNNVV địa bàn tỉnh 35 2.2 Số lượng DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk phân theo qu m lao động 37 2.3 Số lượng DNNVV phân theo địa giới hành chính, giai đoạn 2010 - 2014 39 2.4 Số lượng DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk phân theo vốn loại h nh doanh nghiệp 40 2.5 Số lượng DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk phân theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2010 - 2014 42 2.6 Tỷ trọng vốn SXKD b nh quân DNNVV tổng ố vốn SXKD doanh nghiệp, 2010-2014 44 2.7 Qu m vốn SXKD b nh quân DNNVV, giai đoạn 2010-2014 45 2.8 Số lượng lao động làm việc b nh quân DNNVV tốc độ tăng trưởng lao động 46 2.9 Qu m lao động DNNVV phân theo ngành, lĩnh vực hoạt động ản xuất kinh doanh, 2010 - 2014 47 2.10 Qu m lao động DNNVV phân theo vốn loại h nh doanh nghiệp, giai đoạn 2012 – 2014 48 2.11 Tr nh độ người lao động DNNVV 50 2.12 Giá trị tài ản cố định DNNVV, giai đoạn 52 2010 - 2014 2.13 Lợi ích DNNVV tham gia liên kết 53 2.14 Doanh thu DNNVV, giai đoạn 2010 – 2014 55 2.15 Lợi nhuận DNNVV, giai đoạn 2010 - 2014 57 2.16 Chỉ tiêu tỷ uất lợi nhuận b nh quân DNNVV, giai đoạn 2010 - 2014 59 2.17 Chỉ tiêu lãi, lỗ DNNVV địa bàn tỉnh 60 2.18 Một ố tiêu phản ánh ự đ ng g p cho xã hội DNNVV, giai đoạn 2010 - 2014 62 2.19 Số lượng lao động tham gia làm việc DNNVV, giai đoạn 2010-2014 63 2.20 Kim ngạch xuất DNNVV địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2014 65 DANH MỤC CÁC H NH Số hiệu hĩnh Tên hình Trang 2.1 Tốc độ tăng trưởng DNNVV, giai đoạn 2010 - 2014 36 2.2 Cơ cấu ố lượng doanh nghiệp theo qu m 38 2.3 Lợi ích DNNVV tham gia liên kết 54 2.4 Doanh thu b nh quân DNNVV theo ngành kinh tế 56 2.5 Cơ cấu lao động theo loại h nh doanh nghiệp 64 97 cách nhanh nhất; qua đ ẽ g p phần giảm thiểu ản phẩm bị lỗi tr nh ản xuất - Trong giai đoạn hội nhập na , lợi o ánh lao động giá rẻ kh ng điểm mạnh DNNVV Việt Nam n i chung DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk n i riêng Do vậ , doanh nghiệp cần đổi má m c, thiết bị, c ng nghệ nhằm giảm tiêu hao chi phí ngu ên vật liệu, tăng uất lao động, nâng cao chất lượng tính độc đáo ản phẩm,… đâ giải pháp mang tính bền vững - Để nâng cao tính cạnh tranh ản phẩm th việc giảm giá thành vấn đề hết ức quan trọng doanh nghiệp, muốn vậ , cầu DNNVV phải kh ng ngừng nâng cao lực quản lý mình, nâng cao tr nh độ, nhận thức đội ngũ lao động; bố trí, dụng lao động phù hợp với tr nh độ, chu ên m n, trường; thực rà oát, cắt giảm loại chi phí kh ng cần thiết; đồng thời, đẩ mạnh ứng dụng c ng nghệ th ng tin vào quản lý ản xuất kinh doanh 3.2.5 Gia tăng đ ng g p cho xã hội doanh nghi p a Ban hành sách ưu tiên DNNVV sử dụng nhiều lao động Hiện na , ố lượng lao động làm việc DNNVV chiếm tỷ trọng thấp tổng ố người độ tuổi lao động địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh cao nhiều o với mặt chung nước Do vậ , để gia tăng ố lao động làm việc khu vực nà , UBND tỉnh cần c ách ưu tiên DNNVV dụng nhiều lao động, lao động chỗ, lao động nữ, như: C ách ưu đãi thuế, tăng cường hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động phổ th ng người dân tộc; hỗ trợ khám bệnh định kỳ cho người lao động, đ ưu tiên lao động nữ; bố 98 trí đất nơi thụân tiện hỗ trợ tiền thuê đất doanh nghiệp c nhu cầu xâ dựng nhà tập thể, trường mầm non cho người lao động,… b Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường doanh nghiệp - Đối với nhà nước: Các quan c thẩm qu ền thường xu ên tổ chức tu ên tru ền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ m i trường DNNVV, doanh nghiệp ản xuất đường, tinh bột, doanh nghiệp chế biến mặt hàng n ng - lâm ản, doanh nghiệp khai thác khoáng ản… Đồng thời, xử lý nghiêm minh, kịp thời qu định pháp luật doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân c lĩnh vực m i trường - Đối với doanh nghiệp: Trong tr nh ản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần c biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ m i trường m i inh, nhiều h nh thức, như: Khi mua ắm c ng nghệ, má m c, thiết bị doanh nghiệp lưu ý ếu tố m i trường bên cạnh ếu tố khác, tăng cường dụng c ng nghệ ạch; thực đ ng g i bao b ản phẩm chất liệu dễ phân hủ , tái tạo; đầu tư đồng hệ thống xử lý nước thải; vận động tu ên tru ền người tiêu dùng chung ta với doanh nghiệp bảo vệ m i trường… c Tăng cường giao dịch, toán qua hệ thống ngân hàng Hiện na , hệ thống ngân hàng thương mại phát triển rộng khắp, tu nhiên th i quen dụng tiền mặt doanh nghiệp người dân phổ biến Do vậ , doanh nghiệp cần tăng cường giao dịch qua ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp; đồng thời, chủ doanh nghiệp dễ kiểm oát, quản lý nguồn thu - chi phát inh giảm thất thu cho ngân ách nhà nước nhà nước Để thực tốt việc nà nhà nước cần ban hành văn qu định cụ thể việc toán qua hệ thống ngân hàng 99 doanh nghiệp; đồng thời, thường xu ên tổ chức tuyên tru ền vận động người dân hạn chế dụng tiền mặt 3.2.6 Mở rộng thị trường Thị trường tiêu thụ ản phẩm lu n vấn đề ống doanh nghiệp Hiện na , thị trường tiêu thụ ản phẩm DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk chủ ếu thị trường tỉnh, thị trường nước quốc tế chiếm tỷ trọng thấp tổng ố ản phẩm tiêu thụ Bên cạnh đ , DNNVV địa bàn chịu ự cạnh tranh ga gắt doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, B nh Dương, Đồng Nai, doanh nghiệp Trung Quốc Thái Lan Để mở rộng thị trường tiêu thụ ản phẩn cần thực đồng ố giải pháp au: * Đối với nhà nước: - Tiếp tục đẩ mạnh hoạt động Trung tâm xúc tiến thương mại; bổ sung kinh phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phạm vi nước quốc tế Bên cạnh đ , tiếp tục du tr chương tr nh hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường n ng th n, hội chợ triển lãm thương mại tổ chức địa bàn, tiếp tục du tr mở rộng Fe tival cà phê Bu n Ma Thuột đến đ ng đảo cộng đồng quốc tế nước - UBND tỉnh cần c ách hợp tác kinh tế với tỉnh thành khác nước tổ chức nước nhằm t m kiếm đầu cho ản phẩm dựa vào lợi o ách địa phương - Xúc tiến xâ dựng hệ thống th ng tin liệu thị trường nhằm cung cấp kịp thời, rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp địa bàn tỉnh * Đối với doanh nghiệp: Bên cạnh ự hỗ trợ từ phía nhà nước, thân DNNVV cần phải c ự chủ động, nỗ lực việc t m kiếm, mở rộng thị trường, cụ thể: 100 - Cần tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo ản phẩm ản xuất nhằm thâm nhập chiếm lĩnh thị trường Song ong với đ du tr , củng cố thương hiệu doanh nghiệp nhằm nâng cao u tín doanh nghiệp lòng tin khách hàng - Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp c vốn đầu tư nước ngoài, qua đ bước thâm nhập vào thị trường quốc tế - Thường xu ên nghiên cứu thị trường nước quốc tế như: Th ng tin thị trường, th ng tin đối thủ cạnh tranh, thị hiếu người tiêu dùng, qu m dân ố, phong tục tập quán nhằm gia tăng thị phần thị trường tru ền thống, đồng thời, xâ dựng chiến lược bước thâm nhập vào thị trường - Đối với mặt hàng xuất khẩu, bên cạnh việc nghiên cứu thị trường, DNNVV cần chủ động nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế vào tr nh ản xuất kinh doanh, như: Qu định an toàn thực phẩm, qu cách, mẫu mã, bao b … nhằm tạo thuận lợi cho DNNVV thâm nhập thị trường 3.2.7 Một số giải pháp khác Bên cạnh giải pháp mà luận văn tr nh bà , để phát triển DNNVV địa bàn tỉnh qu ền địa phương cần c ố giải pháp nhằm quảng bá h nh ảnh người tiềm năng, mạnh địa phương, việc du tr ự ổn định kinh tế - xã hội tạo điều kiện DNNVV phát triển, cụ thể sau: a Quảng bá hình ảnh, tiềm năng, mạnh địa phương Một giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk giới thiệu, quảng bá h nh ảnh, tiềm mạnh địa phương, thời gian qua chưa trọng mức 101 Để doanh nghiệp tỉnh, nhà đầu tư nước biết đến Đắk Lắk th đòi hỏi qu ền địa phương cần đẩ mạnh việc giới thiệu, quảng bá h nh ảnh, tiềm mạnh địa phương rộng rãi phạm vi nước quốc tế Song ong với đ việc giới thiệu, c ng khai danh mục, dự án đầu tư xã hội h a, ách ưu đãi đầu tư tỉnh Đắk Lắk C vậ , doanh nghiệp nước biết c ự cân nhắc xem xét đầu tư vào tỉnh Do vậ , để thu hút nhà đầu tư nước quốc tế, đòi hỏi qu ền địa phương cần tăng cường việc giới thiệu, quảng bá h nh ảnh, người tiềm năng, mạnh tỉnh cách âu rộng phạm vi nước quốc tế b Duy trì n định kinh tế - xã hội Nhân tố kinh tế - xã hội lu n nhân tố quan trọng c lớn đến tỉnh th ảnh hưởng ự phát triển DNNVV Do vậ , để phát triển DNNVV địa bàn đòi hỏi qu ền địa phương, cấp ngành phải nỗ lực du tr ự ổn định kinh tế - xã hội, đ là: Du tr ự ổn định tăng trưởng kinh tế, tiếp tục đầu tư xâ dựng hạ tầng, giữ g n ự ổn định t nh h nh an ninh trật tự xã hội địa bàn, nâng cao tr nh độ dân trí,… Sự ổn định kinh tế - xã hội ẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ách phát triển kinh tế, qua đ nhà đầu tư, doanh nghiệp ên tâm bỏ vốn đầu tư đâ m i trường tốt để doanh nghiệp n i chung DNNVV n i riêng tồn phát triển 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG Xuất phát từ thực trạng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 – 2014, bối cảnh nước, quan điểm mục tiêu phát triển DNNVV tỉnh Đắk Lắk, luận văn đưa giải pháp từ phía nhà nước doanh nghiệp để phát triển DNNVV địa bàn tỉnh thời gian đến, đ là: Giải pháp phát triển ố lượng DNNVV, giải pháp gia tăng nguồn lực, giải pháp tăng cường liên kết doanh nghiệp, giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh, giải pháp gia tăng đ ng g p cho xã hội, giải pháp mở rộng thị trường ố giải pháp khác 103 KẾT LUẬN Ở nước ta n i chung tỉnh Đắk Lắk n i riêng, DNNVV c vị trí, vai trò hết ức quan trọng kinh tế Hiện na , DNNVV hoạt động địa bàn tỉnh Đắk Lắk chiếm 98% ố lượng doanh nghiệp toàn tỉnh, g p phần tạo c ng ăn việc làm bình quân cho 45.000 lao động năm Các DNNVV g p phần quan trọng việc thúc đẩ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Do vậ , thời gian qua Tỉnh ủ , Hội đồng nhân dân Ủ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến việc phát triển DNNVV Luận văn cao học với đề tài “Phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Đắk Lắk” nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 -2014, từ đ đưa hướng để giải qu ết vấn đề đặt ự phát triển DNNVV thời gian qua Qua ngiên cứu luận văn hoàn thành mục tiêu đề đ ng g p ố kết au: Thứ nhất, luận văn làm rõ khái niệm phát triển DNNVV, vai trò DNNVV ự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luận văn nêu rõ nội dung tiêu chí để đánh giá ự phát triển DNNVV, bao gồm tiêu chí đánh giá gia tăng ố lượng, gia tăng nguồn lực doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp, hiệu kinh doanh, đ ng g p cho xã hội mở rộng thị trường Bên cạnh đ , luận văn đưa nhân tố ảnh hưởng đến ự phát triển DNNVV như: điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội ách nhà nước Thứ hai, luận văn khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, đặc điểm xã hội, qua đ thuận lợi, kh khăn ự phát triển DNNVV Quan trọng hơn, luận văn nêu lên thực trạng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 – 2014 104 Trên đ , tác giả âu phân tích mặt thành c ng mặt hạn chế, tồn việc phát triển DNNVV thời gian qua, từ đ ngu ên nhân tồn để làm đề xuất nh m giải pháp khắc phục, đ là: Nh m giải pháp phát triển ố lượng, nh m giải pháp gia tăng nguồn lực cho DNNVV, nh m giải pháp tăng cường liên kết doanh nghiệp, nh m giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh, nh m giải pháp mở rộng thị trường ố giải pháp khác Trong nh m giải pháp nà , luận văn đưa giải pháp phía nhà nước giải pháp doanh nghiệp Tu nhiên, hạn chế mặt thời gian khả nên luận văn ẽ kh ng thể tránh khỏi thiếu t Tác giả luận văn mong nhận ự tham gia đ ng g p ý kiến Quý Thầ , Quý C Anh Chị học viên để luận văn nà ngà hoàn chỉnh./ 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Vi t [1] Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Ngu ễn Hữu Thắng (2006), Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất trị quốc gia, năm 2006 [2] Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế Phát triển, Nhà Xuất Thơng tin truyền thơng (2012) [3] Ngu ễn Thế Bính (2013), “Kinh nghiệm quốc tế ách hỗ trợ phát triển DNNVV học cho Việt Nam”, Tạp chí hát triển Hội nhập, ố 12 (22), năm 2013 [4] Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014), Báo cáo đánh giá Kế hoạch phát triển DNNVV, giai đoạn 2011 – 2015 (Ban hành theo Qu ết định ố 1231/QĐ-TTg ngà 07/9/2012 Thủ tướng Chính phủ) [5] Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2011), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2010 [6] Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2012), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2011 [7] Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2013), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2012 [8] Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2014), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2013 [9] Cục Xúc tiến thương mại (2011), Vùng kinh tế Tây Nguyên, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 [10] Phạm Xuân Giang, “Phát triển DNNVV tiến tr nh hội nhập kinh tế quốc tế”, Bài đăng trang thông tin điện tử Hệ thống thông tin 106 sở liệu về kinh tế - xã hội thuộc Viện Nghiên cứu hát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng [11] Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kh a XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 28/11/2013 [12] Đào Du Huân (2012), “Phát triển DNNVV phù hợp với tái cấu trúc hội nhập kinh tế quốc tế”, Bài đăng Tạp chí hát triển Hội nhập số (14), năm 2012 [13] Mai Thanh Lan Tạ Hu Hùng (2014), “Khung lực lãnh đạo, quản lý nhà quản trị cấp cao doanh nghiệp giai đoạn tái cấu trúc Việt Nam - Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Kinh tế hát triển, ố 206 (II), năm 2014 [14] Võ Thị Hồng Loan (2011), “Phân tích ố đặc điểm DNNVV thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ố 01, năm 2011 [15] Luật Doanh nghiệp (2014), Được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kh a XIII, kỳ họp thứ th ng qua ngà 26/11/2014 [16] Nghị định ố 56/2009/NĐ-CP ngà 30/6/2009 Chính phủ trợ giúp phát triển DNNVV [17] Nghị qu ết ố 22/2010/NQ-CP ngà 05 tháng năm 2010 Chính phủ việc triển khai thực Nghị định ố 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa [18] Hoàng Đ nh Phi (2012), “Lựa chọn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam vượt qua khủng hoảng”, Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 48, năm 2012 107 [19] Qu ết định ố 87/2009/QĐ-TTg ngà 17/6/2009 Thủ Tướng Chính phủ việc Phê du ệt Qu hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk thời kỳ đến năm 2020 [20] Qu ết định ố 1231/QĐ-TTg ngà 07/9/2012 Thủ tướng Chính phủ việc Phê du ệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2011 – 2015 [21] Ngu ễn Trường Sơn (2014), hát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [22] Trương Quang Th ng nh m nghiên cứu, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển (2009), Doanh nghiệp nhỏ vừa vấn đề tài trợ tín dụng, nghiên cứu thực nghiệm thành phố Hồ Chí Minh (2008 – 2009), Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế [23] Ủ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 2015 [24] Ủ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2011), Kế hoạch phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Đắk Lắk , giai đoạn 2011 – 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UB ngày 04 tháng năm 2011 [25] Ủ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2015), Báo cáo tổng kết kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV, giai đoạn 2011 – 2015 Trang Web [26] Cổng th ng tin điện tử Cục Xúc tiến thương mại (Viettrade) http://www.vietrade.gov.vn/ [27] Cổng th ng tin doanh nghiệp Cục phát triển doanh nghiệp http://www.business.gov.vn/ 108 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TR NH ĐỘ C A GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP LỢI ÍCH KHI THAM GIA LIÊN KẾT C A CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Kính gửi: Quý Doanh nghiệp! T i tên Ngu ễn Văn Nhơn theo học Lớp Cao học Chu ên ngành Kinh tế Phát triển Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Tâ Ngu ên liên kết mở Đắk Lắk Nhằm c thêm th ng tin để làm cho việc viết luận văn tốt nghiệp, kính mong Quí Doanh nghiệp vui lòng trả lời câu hỏi phiếu Khảo át gửi kèm theo T i xin cam kết th ng tin mà Doanh nghiệp cung cấp ẽ giữ bí mật dụng vào mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn ự hợp tác Quý Doanh nghiệp! 109 PHIẾU KHẢO SÁT Về trình độ Giám đốc Doanh nghi p vi c tham gia Hi p hội, li n kết Doanh nghi p tr n địa àn tỉnh Đắk Lắk Xin Quý Doanh nghiệp vui lòng trả lới th ng tin au: I THÔNG TIN CHUNG Tên doanh nghiệp: Địa doanh nghiệp: Năm bắt đầu hoạt động: Lĩnh vực kinh doanh: II THÔNG TIN VỀ GIÁM ĐỐC C A DOANH NGHIỆP Thông tin Giám đốc doanh nghi p: 1.1 Giới tính: a Nam 1.2 Tuổi ơng/ a 18 - 35 b Nữ à: b 36 - 45 c Trên 45 1.3 Trình độ chuy n mơn: a Trên đại học c Cao đẳng b Đại học d Trung cấp e Chưa qua đào tạo III THÔNG TIN VỀ THAM GIA HIỆP HỘI, LIÊN KẾT GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP Ông/Bà đánh lợi ích vi c tham gia vào Hi p hội, li n kết doanh nghi p? c C lợi a Rất c lợi b Kh ng c lợi d Kh ng biết Xin trân trọng cảm ơn Quý Ông/Bà trả lời câu hỏi Phiếu khảo sát./ 110 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT TT T n Doanh nghi p Địa Ngành nghề Kinh doanh Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An Km 26, Quốc Lộ 26, Hu ện Kr ng Păc - Tỉnh Đắk Lắk Trồng, chế biến, thu mua xuất cà phê C ng t TNHH MTV Cư Pul Km 12, QL.26, xã Hoà Đ ng, hu ện Kr ng Pắk- ĐắkLắk Sản xuất, chế biến, thu mua xuất cà phê 10 11 12 Số 17 Yết Kiêu, Phường C ng t Cổ phần Đak Co Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột Công t TNHH MTV Đặng 122 Ng Qu ền, thàh phố Lê Bu n Ma Thuột CTCP Tư vấn Đầu tư xâ 12 Lý Chính Thắng, TP BMT dựng Tài ngu ên nước SHT C ng t TNHH Phú Thịnh 82-84 Quang Trung, TPBMT DNTN Quảng cáo thương mại Ánh Sáng DNTN Xăng dầu Thiện Lộc DNTN Thương mại Phương Hạnh Công ty TNHH MTV Thương mại Dũng Hu ền C ng t TNHH Xâ dựng Khôi Nguyên C ng t TNHH Xâ dựng Thương mại - Dịch vụ Đức Tài 13 Công ty TNHH Văn Sỹ 14 C ng t TNHH Xâ dựng Ngọc Hồi C ng t TNHH Thương Mại Hoàng Nam 15 16 C ng t TNHH Thuận Hiếu Tư vấn giám át, thiết kế xâ dựng Kinh doanh thiết bị viễn thông Tư vấn thủ lợi, thủ điện, cấp thoát nước Xâ dựng dân dụng, cầu đường, thủ lợi Dịch vụ:quảng cáo,cắt 116 Lý Thường Kiệt chữ,trang trí nội ngoại thất Xã Ea Tu, TPBMT Kinh doanh Xăng dầu Số 403 Hoàng Diệu, Thành Mua,bán đại lý tiêu phố Bu n Ma Thuột, Tỉnh thụ:Bia,nước giải khát ĐăkLăk, Tỉnh ĐăkLăk loại Số 92 đường Ama Khê, Phường Tân Lập, TP.Bu n Khách ạn Ma Thuột 07 T Hiệu, TP Bu n Ma Xâ dựng dân dụng, cầu Thuột đường, thủ lợi Số 111 đường Lê Duẩn, khối Xâ dựng dân dụng, cầu 4, Thị trấn Phước An, Hu ện đường, thủ lợi Kr ng Pắk Số 76 đường Ngu ễn Tất Thành, Phường Tân Lập, Kinh doanh xe máy TP.Bu n Ma Thuộ Số 33/9 Ngu ễn Lương Bằng, Xâ dựng dân dụng, cầu TP.Bu n Ma Thuột đường, thủ lợi Số 23A, Th n Kim Châu , Xã Kinh doanh xăng , dầu, Dra Bhăng, Hu ện Cư Kuin nhớt Số 79 đường Trần Hưng Đạo, Xâ dựng dân dụng, cầu khối 11, Thị trấn Phước An, đường, thủ lợi Hu ện Kr ng Pắk 111 17 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Ba Sứ C ng t TNHH Tư vấn Xâ 18 dựng Hải Phố 19 20 21 22 23 24 25 Thôn 2, Xã Ea Ral, Hu ện Ea H'leo Số 132 đường Lê Duẩn, Thị trấn Phước An, Hu ện Kr ng Pắk C ng t TNHH Tin học Số 138 - 140 đường Lý Thường Kiệt, Phường Thắng Quang Anh Lợi, TP.Bu n Ma Thuộ Số 45/26 Ngu ễn Viết Xuân, C ng t TNHH Thăng Long phương Tân Thành, TP Bu n Ma Thuột Khối 4, Thị trấn Ea Kar, C ng t TNHH Thanh Thủ hu ện Ea Kar Công ty TNHH MTV Số 27 đường Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Ngu ễn Như TP.Bu n Ma Thuộ Số 267 đường Ngu ễn Chí Cơng ty TNHH Hồng Phúc Thanh, Phường Tân An, TP.Bu n Ma Thuộ Số 75/20/2 đường Ngu ễn C ng t TNHH Viết Cường Lương Bằng, Xã Hòa Thắng, TP.Bu n Ma Thuột Số 109/5 Hoàng Hoa Thám, DNTN Thương Mại Hoàn An Phường Tân Tiến, TP.Bu n Ma Thuột, Kinh doanh, phân xăng, dầu, nhớt bón, Tư vấn thiết kế xâ dựng Kinh doanh máy móc, thiết bị tin học Kinh doanh trang thiết bị tế Kinh doanh dịch vụ uống Mua bán phụ tùng m ăn t , xe máy Buôn bán máy m c, thiết bị điện Vận tải hàng h a đường Kinh doanh dịch vụ ăn uống ... LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam... bàn tỉnh Đắk Lắk .80 3.1.3 Mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn tỉnh 81 3.1.4 Phương hướng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh 81 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA... 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 28 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đăk lăk , Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay