Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đăk lăk

94 0 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU MẠNH CƯỜNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Người cam đoan NGUYỄN HỮU MẠNH CƯỜNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục Đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.3 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.4 Vai trò cho vay doanh nghiệp 10 1.1.5 Phân loại cho vay doanh nghiệp 13 1.1.6 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 17 1.2 LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.2.1 Khái niệm mục tiêu phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 18 1.2.3 Tiêu chí phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 20 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.3.1 Tiêu chí phản ánh quy mơ cho vay doanh nghiệp 20 1.3.2 Thị phần cho vay doanh nghiệp ngân hàng 21 1.3.3 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp 22 1.3.4 Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp 24 1.3.5 Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay doanh nghiệp 24 1.3.6 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 25 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 26 1.4.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 26 1.4.2 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 33 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VIETCOMBANK ĐẮKLẮK 33 2.1.1 Hoạt động Vietcombank ĐắkLắk 33 2.1.2 Bối cảnh kinh doanh Vietcombank ĐắkLắk .36 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK ĐẮKLẮK 41 2.2.1 Mục tiêu giải pháp chi nhánh thực cho vay khách hàng doanh nghiệp 41 2.2.2 Quy trình cho vay doanh nghiệp 44 2.2.3 Kết cho vay doanh nghiệp Vietcombank ĐắkLắk .47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁNH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA VIETCOMBANK ĐẮK LẮK 55 2.3.1 Những thành tựu đạt 55 2.3.2 Các hạn chế tồn nguyên nhân 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG CHO VAY Đ KIỂM SOÁT RỦI RO CHO VAY NG THỜI DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK ĐẮKLẮK 66 3.1 CƠ SỞ LÀM CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Chiến lược hoạt động Vietcombank 66 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietcombank ĐắkLắk đến năm 2020 67 3.1.3 Lựa chọn mục tiêu cho vay doanh nghiệp Vietcombank ĐắkLắk 68 3.2 GIẢI PHÁP NH KIỂM SOÁT RỦI M TĂNG TRƯỞNG CHO VAY Đ RO CHO VAY DOANH NG TH I NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK ĐẮKLẮK 69 3.2.1 Tăng cường hoạt động Marketing, đa dạng hóa đối tương khách hàng nhằm phát triển khách hàng Doanh nghiệp, tăng thị phần cho vay 69 3.2.2 Đổi cấu cho vay Doanh nghiệp theo định hướng đa dạng hóa phù hợp với thị trường mục tiêu 71 3.2.3 Cải tiến quy trình cho vay doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ 72 3.2.4 Xây dựng sách lãi suất hợp lý, linh hoạt 73 3.2.5 Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro kiểm tra kiểm soát nội 74 3.2.6 Nâng cao trình độ nhân khơng ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp 76 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ khác 77 3.3 KHUYẾN NGHỊ 77 3.3.1 Khuyến nghị Chính phủ 77 3.3.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần HSC Hội sở VCB/Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank ĐắkLắk Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk VNĐ Việt nam đồng USD Đô la Mỹ GDP Tổng sản phẩm quốc nội ATM Máy rút tiền tự động NHNN Ngân hàng nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Các tiêu kinh doanh Vietcombank Đắk Lắk giai đoạn 2012-2014 35 2.2 Số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012- 2014 37 2.3 Tình hình lao động VCB Đắk Lắk năm 2012 2014 40 2.4 Tình hình hoạt động cho vay doanh nghiệp Vietcombank ĐắkLắk từ năm 2012 – 2014 47 2.5 Thị phần cho vay Ngân hàng địa bàn tỉnh Đắk Lắk 48 2.6 Tình hình cho vay doanh nghiệp theo lĩnh vực đầu tư 2012 – 2014 50 2.7 Tình hình dư nợ cho vay theo thời gian doanh nghiệp Vietcombank Đắk Lắk từ năm 2012 – 2014 51 2.8 Dư nợ phân theo loại tiền tệ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2014 52 2.9 Chất lượng cho vay doanh nghiệp qua tiêu tài từ năm 2012 – 2014 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế, tạo thành hệ thống xương sống hệ thống kinh tế xã hội đất nước Trong năm vừa qua, có nhiều cố gắng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng thương mại song doanh nghiệp gặp phải rào cản: mơi trường vĩ mơ khơng ổn định, khung pháp lý chưa hồn chỉnh, cơng chúng NHTM chưa đánh giá mức vai trò doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội Trong đó, nguồn vốn tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam dồi mà ngân hàng thương mại không mạnh dạn cho doanh nghiệp vay với khối lượng lớn sợ sức nặng rủi ro Nhu cầu vốn doanh nghiệp Việt Nam việc tìm lối cho nguồn vốn cho vay NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk nói riêng chưa đề cập nhiều nhiều nghiên cứu trước Làm để vừa giải nhu cầu vốn vay cho doanh nghiệp kinh tế vừa mang lại hiệu an toàn vốn vay cho ngân hàng vấn đề thời bàn luận Trong thực tế, để giải vấn đề cách thấu đáo, tác giả nhận thấy cần trả lời câu hỏi sau: - Cho vay doanh nghiệp Việt Nam có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam? - Làm để ngân hàng thương mại nói chung Vietcombank ĐắkLắk nói riêng vừa đáp ứng nhu cầu vốn vay doanh nghiệp, vừa mở rộng quy mơ kiểm sốt rủi ro cho vay doanh nghiệp? Những yêu cầu ngày trở nên cấp thiết trước yêu cầu hội nhập kinh tế giới doanh nghiệp NHTM nói chung, Vietcombank ĐắkLắk nói riêng Đã có số nghiên cứu tác giả khác Vietcombank Đắk Lắk viết cho vay doanh nghiệp, nhiên tính ứng dụng chưa cao đa phần viết vấn đề phát triển cho vay mà chưa đơi với kiểm sốt rủi ro Chính vậy, việc nghiên cứu để đưa giải pháp để phát triển kiếm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế, giúp doanh nghiệp Vietcombank ĐắkLắk hội nhập kinh tế nước giới Vì sau nghiên cứu, học tập chương trình cao học tài ngân hàng, tác giả chọn vấn đề “Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh ĐắkLắk” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành tàingân hàng với mong muốn vận dụng kiến thức lý luận giải thực tiễn xảy đơn vị Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại; Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn năm 2012-2014; Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu Luận văn hướng đến trả lời câu hỏi sau: - Mục tiêu cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại gì? Các tiêu đánh giá kết cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại? - Thực trạng công tác cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk có thành cơng hạn chế 72 Chi nhánh cần phát triển hình thức cho vay: Cho vay tài trợ dự án, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay trả góp, cho vay hình thức thấu chi tài khoản, cho vay hình thức phát hành thẻ tín dụng, cho vay cầm cố khoản phải thu, cho vay bảo lãnh bên thứ ba để mở rộng đối tượng khách hàng cho vay Bên cạnh đó, Chi nhánh cần chủ động tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương thức cho vay phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng vốn, góp phần thu hồi nợ gốc lãi hạn 3.2.3 Cải tiến quy trình cho vay doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ Cải tiến quy trình cho vay Doanh nghiệp Vietcombank Đắk Lắk nằm quy trình chung Vietcombank, muốn cải tiến quy trình cần có thời gian cách thức phù hợp Do đó, để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay Ngân hàng cần rút ngắn thời gian tác nghiệp phận, nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi khách hàng, rút ngắn thời gian từ lúc Doanh nghiệp xin vay vốn đến lúc giải ngân Để rút ngắn thời gian này, ngân hàng thực bước sau: - Hướng dẫn cung cấp đầy đủ biểu mẫu hồ sơ vay vốn thông qua mạng thơng tin khách hàng - Doanh nghiệp gửi hồ sơ vay vốn qua mạng thông qua website Ngân hàng tới phận chuyên trách phục trách cơng tác tín dụng - Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ qua mạng phải xem xét sơ ngay, hồ sơ vay vốn đáp ứng yêu cầu tiến hành thẩm định thực tế - Sau thẩm định thực thực tế sở hồ sơ khách hàng cung cấp, đạt yêu cầu tiến hành lập hồ sơ vay vốn giải ngân cho khách hàng vòng 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ vay ngắn hạn) 07 ngày (đối với hồ sơ vay trung dài hạn) Trường hợp hồ sơ khơng đạt u cầu báo để Doanh nghiệp tìm nguồn vốn khác 73 3.2.4 Xây dựng sách lãi suất hợp lý, linh hoạt Lãi suất ngân hàng trước hết phải phù hợp với quy định Nhà nước, đồng thời cần phải dựa nhu cầu thị trường Để khuyến khích doanh nghiệp vay vốn, Chi nhánh cần xây dựng sách lãi suất linh hoạt với khách hàng khách hàng vay vốn, khoản vay Đầu tiên, Chi nhánh cần phải thu thập thông tin lãi suất NHTM địa bàn từ xây dựng sách lãi suất cho vay chi nhánh Lãi suất khoản vay nguồn thu ngân hàng lại chi phí khách hàng Do ngân hàng khách hàng ln có mong muốn trái chiều lãi suất Nếu lãi suất cho vay q cao chi phí đầu vào doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận thu khơng bù đắp chi phí dẫn đến tình trạng khơng trả nợ, xuất nợ xấu, lãi suất cho vay thấp ảnh hưởng đến lợi nhuận chi nhánh Chính vậy, lãi suất cần phải xây dựng sở đảm bảo lợi ích cho ngân hàng cho khách hàng Ngân hàng cần tiến hành đánh giá phân loại khách hàng để có mức lãi suất khác theo tiêu chí nhằm thu hút doanh nghiệp vay vốn ngân hàng Đối với khách hàng truyền thống có uy tín lâu năm vay trả, sử dụng nhiều dịch vụ Ngân hàng cho vay với mức lãi suất thấp ưu đãi để khuyến khích khách hàng Với khách hàng doanh nghiệp vay vốn lần đầu, phương án kinh doanh của doanh nghiệp khả thi ngân hàng xem xét đưa mức lãi suất thấp thơng thường để khuyến khích khách hàng đến với Ngân hàng Đây công tác quan trọng nhằm sàng lọc khách hàng có quan hệ lâu năm, giữ chân khách hàng cũ đồng thời khuyến khích khách hàng tìm đến ngân hàng 74 3.2.5 Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro kiểm tra kiểm soát nội Công tác quản lý rủi ro tăng cường kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng cơng tác cần thiết quan trọng Việc kiểm sốt quản trị rủi ro tốt giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro khách quan lẫn chủ quan Vì vậy, để tăng cường cơng tác quản lý rủi ro kiểm tra kiểm soát nội cho vay doanh nghiệp chi nhánh xây dựng số giải pháp sau: - Định kỳ hàng ngày kiểm tra khoản nợ đến hạn, nợ hạn để kịp thời xử lý Tuân thủ xác quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất khả thu hồi khoản vay, có nguy gây rủi ro tiềm ẩn cho Ngân hàng - Chi nhánh có Ban xử lý nợ chuyên trách nhiên việc xử lý nợ chưa thật hiệu thành viên chủ yếu Ban xử lý nợ phải chuyên trách cách công việc khác Do khơng tập trung tồn vào việc xử lý nợ dẫn đến hiệu hoạt động chưa cao - Thành lập tổ chuyên biệt xử lý nợ hạn, cảnh báo nợ có khả chuyển nợ hạn, nợ xấu để có biện pháp công tác quản lý nợ hợp lý thời gian tới Trên sở cán quản lý phải lập kế hoạch lộ trình xử lý nợ hàng tháng, quý, năm… - Thường xuyên phổ biến, cập nhật kịp thời chủ trương, sách, văn có liên quan đến hoạt động cho vay doanh nghiệp đến cán - Trong công tác thẩm định cần lưu ý số nội dung như: Thu thập thông tin từ nhiều kênh, nguồn khác nhau, có khả chọn lọc thơng tin có hiệu quả, kết hợp với việc kiểm tra thực tế doanh nghiệp để định cho vay đắn Đồng thời phối hợp với trung tâm thông tin cho vay NHNN (CIC), thông tin từ đồng nghiệp, bạn 75 bè, Chi cục Thuế, quan ban ngành để nắm rõ thơng tin hoạt động Doanh nghiệp Một vấn đề đa phần doanh nghiệp có 03 báo cáo tài khác nhau; 01 báo cáo tài thua lỗ, thấp để né tránh thuế; 01 báo cáo tài với tình hình khả quan, hiệu kinh doanh tốt, lợi nhuận cao dùng để cung cấp cho ngân hàng; 01 báo cáo tài thật dành riêng cho chủ doanh nghiệp Do cần phải kiểm tra khoản mục lớn báo cáo tài chính: Tổng tài sản, Tổng nguồn vốn, Tài sản cố định, Nguồn vốn chủ sở hữu, Công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Công nợ phải thu, Lãi lỗ nào, tất đối chiếu với hồ sơ, sổ sách, đối chiếu với phòng, tổ khác doanh nghiệp ước lượng giá trị khoản mục xem có hợp lý hay khơng? Và hợp lý với tình hình doanh nghiệp hay không? So sánh với ngành nghề, quy mơ xem có hợp lý hay khơng? Xem xét dòng tiền từ hoạt động kinh doanh phụ nào, có tương xứng với doanh thu lợi nhuận, khoản mục, ràng buộc tỷ lệ khoản mục báo cáo tài có hợp lý hay khơng? Tiếp cận người lao động để tìm hiểu thêm thơng tin doanh nghiệp, lương thưởng có đầy đủ kịp thời hay khơng, phong cách, thái độ làm việc người lao động, tư tưởng họ nào, có nhiều lao động nghỉ việc hay không Đồng thời hỏi thăm dân cư lân cận doanh nghiệp, người xung quanh nhận định doanh nghiệp tốt hay xấu, có bất thường hay không Phải đảm bảo nguyên tắc kiểm tra trước, sau cho vay cách chi tiết tình hình sử dụng vốn vay để tránh tình trạng sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến khả toán Các biện pháp kiểm tra sử dụng vốn theo hình thức thường xuyên, đột xuất sở kinh doanh khách hàng nhằm đảm bảo khách hàng không sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư 76 trung dài hạn Bên cạnh đó, việc kiểm tra đánh giá tài sản chấp, vật tư đảm bảo nợ vay không phần quan trọng Trong trình kiểm tra, tài sản chấp có sụt giảm giá trị, khơng đủ điều kiện đảm bảo nợ vay phải thơng báo để khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo yêu cầu khách hàng giảm dư nợ tương ứng với giá trị tài sản bị sụt giảm giá trị 3.2.6 Nâng cao trình độ nhân khơng ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp Con người yếu tố trung tâm, muốn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày mở rộng cần phải có đội ngũ cán ngân hàng có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao phải có kiến thức chun mơn Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu Lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức để bố trí vào phận tín dụng Tín dụng nghề đòi hỏi phải có lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao có cạm bẫy nên đòi hỏi cán cho vay phải có lĩnh đạo đức nghề nghiệp Thường xuyên tổ chức thi kiểm tra nghiệp vụ kỹ giao tiếp với khách hàng Tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu để truyền đạt kinh nghiệm tình ứng xử với khách hàng, vấn đề khó khăn q trình cho vay Bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng giao công việc nhiều cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán đủ thời gian để nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chi nhánh cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trọng công tác nâng cao chất lượng tuyển dụng, thu hút nhân tài, có quy chế tuyển dụng rõ ràng, minh bạch 77 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ khác Hồn thiện cơng nghệ hệ thống hỗ trợ quản lý Vietcombank ĐắkLắk phải đại hoá sở vật chất, triển khai công nghệ để đưa vào ứng dụng nhiều sản phẩm dịch vụ Điều góp phần tích cực việc cải thiện văn minh tín dụng lôi kéo khách hàng, làm tăng thêm nguồn vốn đầu vào cho ngân hàng Xây dựng Website riêng Vietcombank ĐắkLắk, mục thông tin doanh nghiệp với đầy đủ thơng tin sách tín dụng, thủ tục cho vay, sản phẩm dịch vụ, sản phẩm mới, sản phẩm khuyến nhằm rút ngắn trình tiếp cận doanh nghiệp Vietcombank ĐắkLắk Tăng cường mối quan hệ Ngân hàng với tổ chức có liên quan Xây dựng mối liên kết với hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt thơng tin doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn, dịch vụ; đồng thời chuyền tải thông tin hoạt động Vietcombank ĐắkLắk tới doanh nghiệp, tạo mối liên hệ qua lại thường xuyên, xâm nhập lẫn Vietcombank ĐắkLắk doanh nghiệp Mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức quốc tế, tranh thủ khai thác nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, tạo đa dạng nguồn vốn, đặc biệt vốn trung dài hạn ngoại tệ đầu tư cho dự án sản xuất hàng xuất Mở rộng hợp tác, học tập kinh nghiệm mơ hình quản lý tín dụng, đầu tư cho doanh nghiệp tổ chức tín dụng địa bàn, khu vực giới, tạo hội nhận tài trợ đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ đầu tư cho doanh nghiệp 3.3 KHUYẾN NGHỊ 3.3.1 Khuyến nghị Chính phủ a Tạo mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định Về nguyên tắc, thành phần kinh tế nói chung ngân hàng nói 78 riêng mơi trường kinh tế vĩ mơ khơng ổn định khơng thể hoạt động có hiệu Các nước thành công phát triển cho vay doanh nghiệp cho thấy cần phải tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định doanh nghiệp phát huy hết tiềm mạnh Để nâng cao khả cung ứng vốn vay hệ thống ngân hàng, nhìn từ khía cạnh vĩ mơ, nhà nước nên thiết lập sách phù hợp với điều kiện vĩ mô, đặc biệt tạo tin cậy cho hệ thống ngân hàng Nhà nước cần trì tính ổn định sách tài tiền tệ nhằm tạo môi trường ổn định lâu dài để doanh nghiệp ngân hàng yên tâm hoạt động Bên cạnh đó, cẩn đẩy mạnh q trình cải cách hành chính, thủ tục hành quan quản lý Nhà nước theo hướng khuyến khích đầu tư kinh doanh lành mạnh, giảm chi phí, thời gian cho chủ thể kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp b Hoàn thiện hành lang pháp lý hệ thống chế sách liên quan tới hoạt động ngân hàng Hoàn thiện hành lang pháp lý để giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng điều cần thiết Để xây dựng hành lang pháp lý có hiệu quả, luật văn pháp lý phải mang tính đồng (như luật ngân hàng Nhà nước luật tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp, luật phá sản doanh nghiệp, quy định hợp đồng, tài sản, đặc biệt tài sản đảm bảo) có tính đến đặc thù loại hình doanh nghiệp nhằm tạo sân chơi, bình đẳng, thơng thống, khuyến khích cạnh tranh doanh nghiệp, xố bỏ tình trạng phân biệt đối xử doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tín dụng, thuế, đất đai ưu đãi khác Bên cạnh đó, nhà nước cần hồn thiện văn pháp lý ngân 79 hàng tín dụng, văn quy phạm pháp luật tài chính, củng cố phát triển thị trường dịch vụ nhằm tạo dựng mơi trường thuận lợi thích ứng với xu hướng phát triển kinh tế thị trường Ngồi ra, nâng cao vai trò pháp luật bảo vệ quyền chủ nợ tổ chức tín dụng kinh tế doanh nghiệp c Tăng cường vai trò cơng ty mua bán nợ D TC, VAMC Mua bán nợ biện pháp cuối công tác xử lý nợ xấu Hoạt động mua bán nợ không giúp giải tốn nợ xấu Ngân hàng mà hỗ trợ Doanh nghiệp cân đối lại tình trạng tài chính, làm tăng khoản cho kinh tế Bản thân ngân hàng nhiều thời gian thu hồi khoản nợ để tự xử lý ngân hàng vừa thời gian, lại khơng có chun mơn sâu để tối đa hóa giá trị thu hồi Do đó, công ty mua bán nợ DATC(Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính), VAMC(Cơng ty TNHH MTV Quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt Nam) chìa khố mấu chốt xử lý nợ Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao Tuy nhiên công ty mua bán nợ lại thiếu chế tài đặc thù để hoạt động hiệu Trong đó, việc thiếu chế hình thành sử dụng quỹ tài đủ lớn để xử lý nợ xấu hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp tái cấu có lẽ điều cần khắc phục thời điểm d Đẩy mạnh tiến độ tái cấu Tổ chức tín dụng: Sau chặng đường năm thực đề án tái cấu hệ thống tổ chức tín dụng (giai đoạn 2011-2015) đề án xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng Việt Nam, đến nay, việc tái cấu triển khai theo mục tiêu, định hướng lộ trình đề đạt số kết 80 đáng kể Không tập trung giải ngân hàng yếu nước, năm qua, Ngân hàng Nhà nước thực nhiều giải pháp cấu lại ngân hàng thương mại, ngân hàng nước ngồi tổ chức tín dụng phi ngân hàng Do đó, số lượng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực tế thu gọn, đặc biệt với tổ chức yếu Số liệu công bố vào đầu năm 2015 cho thấy, toàn hệ thống giảm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, quỹ tín dụng nhân dân thông qua sáp nhập, hợp nhất, thu hồi giấy phép, chuyển đổi hình thức hoạt động Cần xem xét để bổ sung, điều chỉnh danh mục đối tượng NHTM cần cấu lại sở tra, giám sát, kịp thời phát vấn đề phát sinh hay tồn từ lâu chưa phát hệ thống ngân hàng để kiện toàn hệ thống Ngân hàng thời gian tới 3.3.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước a Hoàn thiện văn pháp lý lĩnh vực ngân hàng, nâng cao lực điều hành giám sát hệ thống ngân hàng thương mại Để nâng cao hiệu hoạt động NHTM nói chung Vietcombank nói riêng, NHNN cần thực nhanh có hiệu chương trình cải tổ, cấu lại ngành Ngân hàng Việt Nam, tạo mơi trường cạnh tranh thơng thống cho hoạt động ngân hàng, giúp doanh nghiệp có hội tiếp cận nguồn vốn vay cách dễ dàng Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cần đạo NHTM đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp chế, sách tín dụng, lãi suất để tránh tình trạng “cò” tín dụng nhằm tập trung vốn cho ngành sản xuất thương mại dịch vụ mà nhà nước khuyến khích phát triển Trên sở rà soát lại văn hành, NHNN cần tiếp tục hoàn 81 thiện hệ thống văn pháp lý lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển hệ thống ngân hàng cho phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế Thế giới b Hướng dẫn thực quy định bảo đảm tiền vay xử lý tài sản đảm bảo Hiện nay, TCTD quyền chủ động lựa chọn, định việc cho vay khơng có đảm bảo tài sản tổ chức phù hợp với quy định NHNN, “tổ chức tín dụng xem xét, định” “tự chịu trách nhiệm” Về nguyên tắc, người vay phải có trách nhiệm trả nợ đầy đủ hạn cho ngân hàng, người vay lừa đảo, chiếm đoạt tài sản phải chịu trách nhiệm dân hình theo luật định Nếu nợ vaytài sản đảm bảo nợ liên quan đến vụ án hình ngân hàng khơng có quyền xử lý tài sản đảm bảo hợp pháp để thu nợ mà quan pháp luật tiến hành kiểm kê tài sản, cho tang vật vụ án, phải xử lý theo thủ tục tố tụng hình Theo tác giả, để NHTM dễ dàng cho doanh nghiệp vay vốn cho vay với tỷ lệ cao NHNN cần có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải bảo hiểm tài sản dùng làm đảm bảo nợ vay Ngồi ra, khoản vaytài sản đảm bảo cần phải bảo hiểm rủi ro để giảm tổn thất cho NHTM trường hợp tài sản bị kê biên, NHTM có hồ sơ hợp pháp tiến hành xử lý nợ 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận Chương kết phân tích, khảo sát, đánh giá trạng Chương 2, nội dung Chương người viết tập trung vào việc đưa giải pháp để phát triển cho vay đồng thời kiểm soát rủi ro Vietcombank Đắk Lắk Sau trình bày chiến lược hoạt động Vietcombank định hướng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Đắk Lắk, người viết đề giải pháp để phát triển cho vay doanh nghiệp đồng thời kiếm soát rủi ro đề xuất Cuối cùng, người viết mạnh dạn đề xuất số ý tưởng Chính phủ Ngân hàng Nhà Nước nhằm tạo thêm điều kiện, môi trường giúp cho hoạt động cho vay doanh nghiệp đạt hiệu cao 83 KẾT LUẬN Trong năm qua Vietcombank Đắk Lắk nhiều Ngân hàng thương mại khác địa bàn triển khai thực sách tăng trưởng tín dụng, phát triển mạnh cho vay khách hàng mới, bên cạnh khống chế tỷ lệ nợ xấu 1% thấp Tuy nhiên, thực tế tồn số khoản cho vay chứa đựng nhiều yếu tố phát sinh rủi ro, dấu hiệu khoản cho vay có vấn đề lại chưa nhận diện kịp thời Đây lỗ hổng mà Ngân hàng thương mại cần phải kịp thời khắc phục tiến trình tái cấu hệ thống ngân hàng hội nhập quốc tế Với mục tiêu cụ thể nghiên cứu, tìm sở để xây dựng đề xuất giải pháp nhằm phát triển cho vay doanh nghiệp đồng thời kiểm soát rủi ro Vietcombank Đắk Lắk, luận văn hoàn thành nội dung sau: - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết liên quan cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại mục tiêu, phương hướng cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp với nhân tố ảnh hưởng đến cho vay doanh nghiệp Chi nhánh khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014 từ xác định tồn nguyên nhân để có giải pháp thiết thực nhằm phát triển kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp - Trên sở lý luận thực tiễn với chiến lược phát triển Vietcombank, người viết đưa hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk thời gian tới Trong trình nghiên cứu, thực đề tài, người viết nhận 84 hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Nhà giáo ưu tú, PGS TS Võ Thị Thuý Anh, quý Thầy, Cô Trường Đại học Đà Nằng mà trực tiếp Khoa Sau đại học Trường; quan tâm tạo điều kiện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà Nước, Ban lãnh đạo Vietcombank Đắk Lắk đồng nghiệp; giúp đỡ, trao đổi chân tình bạn học viên lớp cao học Mặc dù cố gắng, trình độ kiến thức nhiều hạn chế, nội dung luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ, quan chủ quản bạn đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện đề tài, đem lại tính khả thi cao áp dụng vào thực tiễn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Thị Thúy Anh, Lê Phương Dung (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB tài [2] T.S Phan Thị Thu Hà & T.S Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ, NXB thống kê, Hà Nội [3] NHNN Việt Nam, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN: Về việc ban hành qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng [4] NHNN Việt Nam, Quyết định số 127/2005/QĐ - NHNN: Về việc sửa đổi bổ sung qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, [5] NHNN Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN: Về việc phân loại tài sản có trích lập dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng Tổ chức tín dụng [6] NHNN Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (2011-2014), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng, năm 2011 - 2014 [7] Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2012,2013,2014), Báo cáo thường niên, Hà Nội [8] Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2012,2013,2014), “Tạp chí Ngân hàng Ngoại thương“, Hà nội [9] Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đăk Lăk (2012,2013,2014), Báo cáo thường niên, Báo cáo tổng kết kinh doanh, Đăk Lăk [10] TS Nguyễn Hòa Nhân chủ biên (2011), Tài tiền tệ, NXB tài chính, Đà Nẵng [11] Quốc hội, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Tổ chức Tín dụng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [12] Trang thông tin điện tử Ngân hàng Vietcombank Website: http://vietcombank.com.vn [13] Website: http://www.daklak.gov.vn [14] Website: http://www.cafef.vn ... thống hoá lý luận cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk... phần cho vay doanh nghiệp ngân hàng Thị phần dư nợ cho vay doanh nghiệp ngân hàng tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp ngân hàng so với tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp ngân hàng khác địa bàn kể cho. .. VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm mục tiêu phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đăk lăk , Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay