Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm du lịch của du khách trường hợp lựa chọn điểm đến hội an của khách du lịch tây âu bắc mỹ

147 17 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ KIM THOA NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH – TRƢỜNG HỢP LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN HỘI AN CỦA KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ KIM THOA NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH – TRƢỜNG HỢP LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN HỘI AN CỦA KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC MỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRƢƠNG SĨ QUÝ ĐÀ NẴNG - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Trần Thị Kim Thoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG 10 1.1.1 Định nghĩa hành vi tiêu dùng 10 1.1.2 Quá trình định mua ngƣời tiêu dùng 10 1.2 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG TRONG DU LỊCH 12 1.2.1 Định nghĩa hành vi tiêu dùng du lịch 12 1.2.2 Tiến trình định lựa chọn sản phẩm du lịch 12 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi định lựa chọn sản phẩm du lịch 15 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH 18 1.3.1 Quyết định lựa chọn điểm đến du lịch du khách 18 1.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn điểm đến du lịch du khách 19 1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH 23 1.4.1 Mơ hình tham gia hành động du lịch Chapin (1974) 23 1.4.2 Mơ hình nhận thức lựa chọn điểm đến khách du lịch Woodside Lysonski’s (1989) 24 1.4.3 Mơ hình lựa chọn điểm đến du lịch Um Crompton (1990) 25 1.4.4 Mơ hình định tiêu dùng Gilbert (1991) 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU - BẮC MỸ ĐẾN HỘI AN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC MỸ ĐẾN HỘI AN 29 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 30 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 2.2.2 Các giả thuyết mô hình nghiên cứu 34 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 35 2.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.4.1 Nghiên cứu định tính 36 2.4.2 Nghiên cứu định lƣợng 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU 46 3.1.1 Thống kê mô tả theo đặc điểm nhân học 46 3.1.2 Thống kê liệu theo thang đo 48 3.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 52 3.2.1 Thang đo động du lịch 52 3.2.2 Thang đo thái độ 54 3.2.3 Thang đo kinh nghiệm điểm đến 55 3.2.4 Thang đo hình ảnh điểm đến 55 3.2.5 Thang đo nhóm tham khảo 56 3.2.6 Thang đo giá tour du lịch 57 3.2.7 Thang đo truyền thông 57 3.2.8 Thang đo đặc điểm chuyến 58 3.2.9 Thang đo định lựa chọn điểm đến 59 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 60 3.3.1 Kết phân tích nhân tố biến độc lập 60 3.3.2 Kết phân tích EFA thang đo định lựa chọn điểm đến .66 3.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 68 3.4.1 Kiểm tra hệ số tƣơng quan biến 68 3.4.2 Xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến tính 70 3.5 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN HỘI AN CỦA DU KHÁCH TÂY ÂU – BẮC MỸ THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC 78 3.5.1 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi 78 3.5.2 Kiểm định khác biệt theo giới tính 80 3.5.3 Kiểm định khác biệt theo quốc tịch 80 3.5.4 Kiểm định khác biệt theo trạng thái nghề nghiệp 82 3.5.5 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 82 3.6 NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 87 4.1 KẾT LUẬN 87 4.1.1 Về phƣơng pháp nghiên cứu 87 4.1.2 Về mơ hình lý thuyết 87 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 90 4.2.1 Đối với quyền địa phƣơng 90 4.2.2 Đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch 93 4.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 99 4.3.1 Hạn chế nghiên cứu 99 4.3.2 Kiến nghị hƣớng nghiên cứu 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA Analysis of variance ATT Thái độ COM Truyền thông DCD Quyết định lựa chọn điểm đến EFA Exploratory Factor Analysis EXP Kinh nghiệm điểm đến IMA Hình ảnh điểm đến KMO Kaiser – Meyer - Olkin MOT Động du lịch OLS Ordinary Least Square PRI Giá tour du lịchs RG Nhóm tham khảo TC Đặc điểm chuyến DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn điểm đến Hội An khách du lịch Tây Âu - 37 Bắc Mỹ 3.1 Bảng thống kê mẫu nghiên cứu theo đặc điểm nhân học 47 3.2 Bảng mô tả liệu theo thang đo thuộc yếu tố bên 48 3.3 Bảng mô tả liệu theo thang đo thuộc yếu tố bên ngồi 51 3.4 Bảng mơ tả liệu theo thang đo định lựa chọn điểm đến 52 3.5 Kết Cronbach’s Alpha lần thang đo Động du lịch 53 3.6 Kết Cronbach’s Alpha lần thang đo Động du lịch 54 3.7 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Thái độ 54 3.8 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Kinh nghiệm điểm đến 55 3.9 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Hình ảnh điểm đến 56 3.10 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Nhóm tham khảo 56 3.11 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Giá tour du lịch 57 3.12 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Truyền thông 57 3.13 Kết Cronbach’s Alpha lần thang đo Đặc điểm chuyến 58 3.14 Kết Cronbach’s Alpha lần thang đo Đặc điểm chuyến 59 3.15 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Quyết định lựa chọn điểm đến 59 3.16 Kết Ma trận thành phần sau xoay lần 61 3.17 Kết Ma trận thành phần sau xoay lần 63 3.18 Kết Ma trận thành phần sau xoay lần 65 3.19 Kết phân tích EFA thang đo Quyết định lựa chọn điểm đến 66 3.20 Ma trận hệ số tƣơng quan biến 68 3.21 Bảng tóm tắt kết phân tích hồi quy 71 3.22 Bảng kiểm định hệ số tƣơng quan hạng Spearman 75 3.23 Kết kiểm định Levene định lựa chọn điểm đến Hội An khách du lịch Tây Âu - Bắc 78 Mỹ theo độ tuổi 3.24 Kết One – Way ANOVA kiểm định khác biệt mức độ đánh giá định lựa chọn điểm đến Hội An khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ theo độ tuổi 78 PHỤ LỤC 3.3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA  Kết phân tích yếu tố khám phá EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df 832 3638.808 666 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Comp onent Total 8.225 3.169 2.749 2.424 2.323 1.507 1.420 22.231 8.564 7.430 6.551 6.279 4.073 3.838 22.231 30.795 38.225 44.776 51.055 55.128 58.966 8.225 3.169 2.749 2.424 2.323 1.507 1.420 22.231 8.564 7.430 6.551 6.279 4.073 3.838 22.231 30.795 38.225 44.776 51.055 55.128 58.966 5.375 4.438 2.558 2.273 2.270 2.169 2.040 14.526 11.996 6.914 6.144 6.136 5.863 5.515 14.526 26.522 33.435 39.580 45.716 51.579 57.093 10 11 12 1.347 930 894 808 756 3.641 2.514 2.415 2.184 2.044 62.607 65.121 67.536 69.720 71.764 1.347 3.641 62.607 2.040 5.514 62.607 13 14 15 16 17 18 19 711 677 661 649 620 589 529 1.921 1.830 1.786 1.754 1.675 1.592 1.428 73.685 75.515 77.301 79.055 80.730 82.322 83.751 20 21 22 23 522 487 474 452 1.412 1.316 1.282 1.223 85.162 86.479 87.760 88.983 24 25 26 27 28 29 30 31 411 402 397 353 331 329 310 296 1.110 1.088 1.072 953 896 888 837 801 90.092 91.180 92.253 93.206 94.102 94.990 95.827 96.628 32 33 34 272 264 202 734 714 546 97.362 98.076 98.622 Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 35 36 182 171 492 461 99.115 99.576 37 157 424 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component IMA11 MOT5 MOT1 IMA1 719 709 648 642 -.391 399 395 IMA4 IMA9 MOT3 633 626 623 -.421 IMA3 MOT2 MOT8 IMA8 IMA7 IMA10 IMA2 MOT7 MOT6 IMA6 ATT1 609 588 557 555 543 542 529 526 517 477 435 IMA5 EXP4 EXP2 EXP3 EXP1 ATT3 432 409 COM1 TC2 COM2 TC1 RG3 TC3 PRI3 PRI2 PRI1 COM3 RG2 ATT2 474 RG1 436 447 365 351 -.432 -.436 -.423 -.398 370 -.470 -.372 -.371 717 648 624 563 -.429 371 380 504 -.490 484 477 408 413 562 508 411 448 378 372 -.369 -.370 351 371 372 516 462 405 487 501 -.571 444 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted -.381 -.439 Rotated Component Matrix Component IMA11 IMA4 IMA7 IMA8 IMA6 IMA10 IMA3 IMA2 IMA1 IMA5 777 738 709 706 690 682 658 643 616 594 IMA9 MOT3 MOT1 MOT7 MOT5 MOT2 MOT8 MOT6 EXP3 EXP4 EXP1 EXP2 PRI3 PRI2 PRI1 COM3 COM1 COM2 ATT2 ATT1 ATT3 RG1 RG2 RG3 TC3 572 a 847 775 768 757 707 702 606 796 774 769 739 TC2 TC1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .855 822 767 824 788 743 812 740 701 800 747 596 494 356 817 772 591  Kết phân tích yếu tố khám phá EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df 839 3495.317 630 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total 8.138 3.148 2.746 2.416 2.085 1.451 1.361 1.333 928 22.606 8.744 7.628 6.712 5.793 4.029 3.781 3.704 2.579 22.606 31.350 38.978 45.690 51.483 55.512 59.293 62.997 65.575 10 11 12 13 14 891 802 755 677 664 2.475 2.229 2.097 1.881 1.845 68.051 70.279 72.377 74.258 76.103 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 650 621 589 546 525 488 487 474 422 408 401 397 1.807 1.725 1.637 1.518 1.457 1.355 1.352 1.316 1.171 1.134 1.113 1.102 77.910 79.635 81.272 82.789 84.247 85.602 86.953 88.269 89.440 90.575 91.688 92.789 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 337 330 328 309 287 265 207 198 173 161 936 918 910 858 798 736 574 551 481 447 93.726 94.644 95.554 96.412 97.210 97.946 98.521 99.072 99.553 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total 8.138 3.148 2.746 2.416 2.085 1.451 1.361 1.333 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Variance 22.606 8.744 7.628 6.712 5.793 4.029 3.781 3.704 Cumulative % 22.606 31.350 38.978 45.690 51.483 55.512 59.293 62.997 Rotation Sums of Squared Loadings Total 5.361 4.442 2.554 2.275 2.271 2.161 1.851 1.763 % of Variance 14.892 12.339 7.095 6.319 6.308 6.003 5.143 4.898 Cumulative % 14.892 27.231 34.326 40.646 46.953 52.956 58.099 62.997 Component Matrix a Component IMA11 MOT5 MOT1 IMA1 IMA4 MOT3 IMA9 IMA3 MOT2 IMA8 723 709 649 644 635 626 623 611 588 558 MOT8 IMA10 IMA7 IMA2 MOT7 MOT6 COM2 COM1 IMA6 IMA5 ATT1 EXP4 EXP2 EXP3 EXP1 ATT3 PRI2 PRI1 TC2 PRI3 RG3 COM3 ATT2 RG1 RG2 558 547 543 534 530 516 485 483 480 434 433 411 370 -.384 412 409 -.417 467 380 -.431 365 -.415 -.443 -.391 390 392 424 -.434 -.378 -.468 -.373 -.366 712 654 617 562 -.422 -.371 -.373 424 407 359 380 -.382 363 407 517 514 447 -.431 422 -.421 414 420 TC3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .387 483 -.532 -.509 504 Rotated Component Matrix Component IMA11 IMA4 IMA7 IMA8 IMA6 IMA10 IMA3 IMA2 IMA1 IMA5 776 738 710 706 690 681 658 643 616 594 IMA9 MOT3 MOT1 MOT7 MOT5 MOT2 MOT8 MOT6 EXP3 EXP4 EXP1 EXP2 PRI3 PRI2 PRI1 COM3 COM1 COM2 ATT2 ATT1 ATT3 RG1 RG2 RG3 TC3 573 a 842 774 767 753 710 708 608 797 775 768 738 TC2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .842 832 775 823 789 744 815 741 702 779 768 639 387 832 780  Kết phân tích yếu tố khám phá EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df 839 3400.219 595 Sig Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Total 8.021 3.140 2.746 2.405 1.965 22.918 8.972 7.846 6.872 5.613 22.918 31.890 39.736 46.607 52.220 8.021 3.140 2.746 2.405 1.965 22.918 8.972 7.846 6.872 5.613 22.918 31.890 39.736 46.607 52.220 5.344 4.455 2.537 2.278 2.272 15.267 12.727 7.250 6.507 6.491 15.267 27.995 35.244 41.752 48.242 10 11 12 1.438 1.340 1.168 926 873 801 738 4.108 3.829 3.338 2.644 2.495 2.289 2.107 56.329 60.157 63.496 66.140 68.636 70.925 73.032 1.438 1.340 1.168 4.108 3.829 3.338 56.329 60.157 63.496 2.149 1.662 1.528 6.139 4.750 4.365 54.381 59.131 63.496 13 14 15 16 17 673 663 637 617 571 1.922 1.894 1.819 1.762 1.632 74.954 76.847 78.666 80.428 82.060 18 19 20 21 22 23 24 25 526 501 487 474 429 420 408 399 1.502 1.431 1.393 1.354 1.225 1.200 1.166 1.139 83.562 84.993 86.385 87.739 88.964 90.164 91.330 92.469 26 27 28 29 352 333 329 310 1.005 951 941 885 93.475 94.426 95.367 96.252 30 31 32 33 34 35 299 266 213 200 173 161 854 759 608 571 495 461 97.106 97.865 98.473 99.044 99.539 100.000 Total Extraction Method: Principal Component Analysis % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Comp onent Total % of Cumulative Variance % Component Matrix a Component IMA11 MOT5 MOT1 IMA1 IMA4 MOT3 IMA9 IMA3 MOT2 MOT8 728 707 651 647 635 629 620 615 590 564 -.377 419 420 IMA8 IMA10 IMA7 MOT7 IMA2 MOT6 COM2 COM1 IMA6 IMA5 ATT1 EXP4 EXP2 EXP3 EXP1 ATT3 COM3 PRI3 TC2 TC3 PRI2 PRI1 ATT2 RG2 RG1 564 551 545 537 536 516 488 486 483 438 430 -.425 -.409 -.441 405 -.389 409 -.414 479 391 378 435 461 -.389 -.376 -.464 -.369 -.367 711 654 617 561 -.422 402 393 449 -.429 366 -.372 -.373 359 -.388 608 468 445 443 439 -.416 362 431 454 405 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .429 -.526 -.379 488 533 Rotated Component Matrix Component IMA11 IMA4 IMA7 IMA8 IMA6 IMA10 IMA3 IMA2 IMA1 IMA5 775 738 712 706 691 681 658 644 615 593 IMA9 MOT3 MOT1 MOT5 MOT7 MOT2 MOT8 MOT6 EXP3 EXP4 EXP1 EXP2 PRI3 PRI2 PRI1 COM3 COM1 COM2 ATT2 ATT1 ATT3 TC3 TC2 RG2 RG1 575 a 851 781 762 755 714 698 608 799 777 768 736 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .846 831 779 823 789 744 818 751 698 830 809 828 785  Kết phân tích EFA thang đo định lựa chọn điểm đến KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df 787 490.916 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.954 472 376 73.840 11.800 9.407 73.840 85.640 95.047 198 4.953 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix Component DCD4 DCD2 DCD1 DCD3 905 861 846 823 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.954 % of Variance 73.840 Cumulative % 73.840 PHỤ LỤC 3.4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY  Kết phân tích tƣơng quan Correlations MOT MOT ATT EXP IMA RG PRI COM TC DCD ATT EXP IMA RG 220 000 220 200 220 000 220 000 220 003 220 000 220 000 220 000 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 264** -.056 288** 234** 315** 284** -.069 424** 000 220 220 409 220 000 220 000 220 000 220 000 220 310 220 000 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 087 -.056 098 036 -.017 175** 040 141* 200 220 409 220 220 146 220 599 220 798 220 009 220 551 220 037 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 391** 288** 098 200** 180** 274** 064 572** 000 220 000 220 146 220 220 003 220 007 220 000 220 348 220 000 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 358** 234** 036 200** 236** 182** 045 378** 000 220 000 220 599 220 003 220 220 000 220 007 220 509 220 000 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 199** 315** -.017 180** 236** 174** 101 352** 003 220 000 220 798 220 007 220 000 220 220 010 220 134 220 000 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 345** 284** 175** 274** 182** 174** -.097 392** 000 220 000 220 009 220 000 220 007 220 010 220 220 153 220 000 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 236** -.069 040 064 045 101 -.097 171* 000 220 310 220 551 220 348 220 509 220 134 220 153 220 220 011 220 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 591** 424** 141* 572** 378** 352** 392** 171* 000 220 000 220 037 220 000 220 000 220 000 220 000 220 011 220 220 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .358 199 345 ** DCD 591** 391 ** TC ** 264 ** COM 087 ** PRI ** Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 236  Kết phân tích hồi quy Variables Entered/Removed Variables Model Variables Entered b Removed TC, EXP, RG, IMA, PRI, COM, a ATT, MOT a All requested variables entered b Dependent Variable: DCD Method Enter Model Summary Model R R Square a Std Error of the Estimate Adjusted R Square 582 763 b 566 Durbin-Watson 63822 1.616 a Predictors: (Constant), TC, EXP, RG, IMA, PRI, COM, ATT, MOT b Dependent Variable: DCD ANOVA Model Sum of Squares b df Mean Square Regression Residual 119.788 85.945 211 Total 205.733 219 F 14.974 407 Sig 36.761 a 000 a Predictors: (Constant), TC, EXP, RG, IMA, PRI, COM, ATT, MOT b Dependent Variable: DCD Coefficients Unstandardized Coefficients B Std Error Model (Constant) MOT a Standardized Coefficients Beta t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF -1.406 348 308 065 292 -4.559 5.340 000 000 661 1.513 ATT 175 053 166 3.278 001 775 1.290 EXP 077 051 069 1.514 132 947 1.055 IMA 365 057 322 6.430 000 791 1.264 RG 138 060 113 2.319 021 831 1.204 PRI 123 045 131 2.707 007 851 1.176 COM 100 047 109 2.147 033 775 1.290 TC 090 052 082 1.740 083 884 1.131 a Dependent Variable: DCD PHỤ LỤC 3.5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỰ LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỊNH TÍNH VÀ BIẾN ĐỊNH LƢỢNG  Theo nhóm tuổi Test of Homogeneity of Variances DCD Levene Statistic 138 df1 df2 Sig 216 937 ANOVA DCD Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Df Mean Square 43.969 161.764 205.733 216 219 F 14.656 749 Sig 19.570 000 Post Hoc Tests Multiple Comparisons DCD Bonferroni 95% Confidence Interval Mean Difference (I) TUOI Từ 18 đến 25 tuổi (J) TUOI Trên 55 tuổi Sig Lower Bound Upper Bound -.64216 -.86842 * 16612 16140 001 000 -1.0845 -1.2982 -.1998 -.4386 * 16365 000 -1.6441 -.7726 * 64216 -.22626 16612 16680 001 1.000 1998 -.6704 1.0845 2179 * 16898 006 -1.0161 -.1162 Từ 18 đến 25 tuổi Từ 26 đến 35 tuổi * 86842 22626 16140 16680 000 1.000 4386 -.2179 1.2982 6704 Trên 55 tuổi -.33991 16434 239 -.7775 0977 * 16365 16898 000 006 7726 1162 1.6441 1.0161 16434 239 -.0977 7775 Từ 26 đến 35 tuổi Từ 36 đến 55 tuổi -1.20833 Từ 18 đến 25 tuổi Từ 36 đến 55 tuổi Trên 55 tuổi Từ 36 đến 55 tuổi Std Error * Trên 55 tuổi Từ 26 đến 35 tuổi (I-J) Từ 18 đến 25 tuổi Từ 26 đến 35 tuổi Từ 36 đến 55 tuổi * The mean difference is significant at the 0.05 level -.56618 1.20833 * 56618 33991  Theo giới tính Group Statistics GIOITIN H DCD N Nam Nữ Mean 104 116 Std Deviation 3.0938 3.2392 Std Error Mean 96050 97601 09418 09062 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F DCD Equal variances assumed Equal Sig .094 t 760 variances not assumed  t-test for Equality of Means Mean 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- Differenc Std Error tailed) e Difference Lower Upper Df -1.112 218 267 -.14547 13082 -.40330 11235 -1.113 216.101 267 -.14547 13070 -.40309 11214 Theo quốc tịch Test of Homogeneity of Variances DCD Levene Statistic 998 df1 df2 Sig 215 410 ANOVA DCD Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 7.577 198.156 205.733 Df Mean Square 215 219 1.894 922 F 2.055 Sig .088  Theo trạng thái nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances DCD Levene Statistic df1 3.291 df2 Sig 215 012 ANOVA DCD Sum of Squares Df Mean Square Between Groups Within Groups 28.116 177.617 215 Total 205.733 219  7.029 826 F 8.508 Sig .000 Theo thu nhập Test of Homogeneity of Variances DCD Levene Statistic 4.104 df1 df2 Sig 216 007 ANOVA DCD Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 13.647 192.086 205.733 Df Mean Square 216 219 4.549 889 F 5.115 Sig .002 ... THOA NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH – TRƢỜNG HỢP LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN HỘI AN CỦA KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC MỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh... nghiên cứu - Cấu thành yếu tố bên yếu tố bên ảnh hƣởng đến định lựa chọn điểm đến du lịch du khách gì? - Quyết định lựa chọn điểm đến Hội An khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ bị ảnh hƣởng yếu tố nào?... vi định lựa chọn điểm đến yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn điểm đến Hội An khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: nghiên cứu đƣợc thực điểm đến du lịch Hội An
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm du lịch của du khách trường hợp lựa chọn điểm đến hội an của khách du lịch tây âu bắc mỹ , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm du lịch của du khách trường hợp lựa chọn điểm đến hội an của khách du lịch tây âu bắc mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay