Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng quân đội , chio nhánh đăk lăk

110 7 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MAI QUN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành : Tài Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu kết nên luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mai Quyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu tham khảo CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm rủi ro kinh doanh ngân hàng 14 1.1.3 Các loại rủi ro chủ yếu hoạt động ngân hàng thương mại 16 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM .18 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 18 1.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 20 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 24 1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 25 1.3.1 Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng 25 1.3.2 Đặc điểm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 26 1.3.3 Các phương thức kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 28 1.3.4 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng 32 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển MB ĐăkLăk 40 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức MB ĐăkLăk 40 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 42 2.2.1 Thực trạng công tác tổ chức kiểm soát rủi ro 42 2.2.2 Thực trạng sử dụng phương thức kiểm soát rủi ro 52 2.3 KẾT QUẢ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 68 2.3.1 Sự cải thiện cấu nhóm nợ 68 2.3.2 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 69 2.3.3 Mức giảm tỷ lệ lãi treo 70 2.3.4 Tỷ lệ xóa nợ ròng 71 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 71 2.4.1 Những mặt thành công 71 2.4.2 Những mặt hạn chế 71 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 76 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 76 3.1.1 Định hướng tín dụng MB ĐăkLăk 76 3.1.2 Dự báo nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát thời gian tới 78 3.1.3 Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp MB ĐăkLăk 80 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI MB ĐĂKLĂK 81 3.2.1 Hoàn thiện nội dung phương thức kiểm soát 81 3.2.2 Xây dựng hệ thống dấu hiệu cảnh báo khoản vay có vấn đề nhằm có hướng xử lý kịp thời trước xảy tổn thất 88 3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ cho hoạt động kiểm soát rủi ro 92 3.2.4 Xây dựng hồn thiện sách tín dụng 94 3.2.5 Xây dựng hồn thiện hệ thơng thơng tin hỗ trợ cho cơng tác thẩm định quản lý khoản vay 95 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Kiến nghị với MB 95 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 96 3.3.3 Kiến nghị Chính Phủ 98 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ MB Ngân hàng TMCP Quân Đội MB ĐăkLăk DPRR Dự phòng rủi ro QHKH Quan hệ khách hàng CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm 10 XLRR Xử lý rủi ro 11 CN Chi nhánh 12 NHVN Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh ĐăkLăk Ngân hàng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Quy định sách khách hàng theo mức xếp hạng 54 2.2 Tình hình nhóm nợ dư nợ doanh nghiệp MB Đăk Lăk 68 2.3 Tình hình nhóm nợ MB Đăk Lăk 68 2.4 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 69 2.5 Mức giảm tỷ lệ lãi treo 70 3.1 Hệ thống số dấu hiệu cảnh báo rủi ro 89 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện Việt Nam, Ngân hàng thương mại phải chịu áp lực từ khủng hoảng tín dụng tồn cầu Sự sụp đổ hệ thống tài Mỹ Châu Âu học cảnh báo chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam có Ngân hàng TMCP Quân Đội phải nâng cao công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Bên cạnh đó, trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Mặt khác, hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngân hàng muốn tồn tại, phát triển cần phải có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng thích hợp Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN ĐăkLăk (MB ĐăkLăk), hoạt động cho vay doanh nghiệp chiếm 80% tổng dư nợ Nợ hạn có xu hướng tăng cao qua năm, mức báo động, tỷ lệ nợ hạn 22%, tổng nợ hạn có đến 95% dư nợ doanh nghiệp Từ số liệu cho thấy, MB ĐăkLăk gặp khó khăn việc kiểm sốt chất lượng tín dụng Chính vậy, vấn đề quan trọng MB ĐăkLăk tìm giải pháp để kiểm soát nợ xấu Trong quản trị rủi ro tín dụng gồm có nội dung là: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro tài trợ rủi ro Trong nội dung này, nội dung kiểm soát rủi ro quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng MB ĐăkLăk Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, tơi định thực đề tài “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh ĐăkLăk” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tìm giải pháp khả thi nhằm kiểm soát tốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh ĐăkLăk Để đạt mục tiêu phải thực ba nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá cách có hệ thống thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh ĐăkLăk, tìm nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chi nhánh thời gian qua - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Đắk Lắk Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu tồn vấn đề liên quan đến cơng tác kiếm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh ĐăkLăk Phương pháp tiếp cận theo hướng quản trị rủi ro tín dụng, kiểm sốt rủi ro bốn nội dung quản trị rủi ro tín dụng Phạm vi: Thực trạng toạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh ĐăkLăk đánh giá dựa liệu năm 2012-2014 Các giải pháp đề xuất dựa mục tiêu dự báo trung hạn Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh biến động dãy số qua năm, phương pháp lịch sử phương pháp logic Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh ĐăkLăk Chương 3: Giải pháp hồn thiện kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh ĐăkLăk Tổng quan tài liệu tham khảo Trên giới Việt Nam, có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế giới quan tâm nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng, kiểm sốt rủi ro phần quản trị rủi ro tín dụng chưa có nhiều nghiên cứu Chính để thực nghiên cứu này, phải dựa kết nghiên cứu quản trị rủi ro công bố như: Karen A Horcher, Essentials of Financial Risk Management, 2008: Giới thiệu tổng quan chiến lược, sách kỹ thuật quản trị rủi ro tài Yếu tố cần thiết quảnrủi ro tài xác định sách chiến lược giảm thiểu rủi ro, đề xuất để xác định khả chịu rủi ro tổ chức, nguồn rủi ro liên quan đến tỷ giá hối đối, lãi suất, rủi ro tín dụng, giá hàng hóa, kiện liên quan khác Ví dụ minh họa cho kịch rủi ro cung cấp lời khuyên loạt lựa chọn, bao gồm thay đổi 89 dấu hiệu Qua thực tiễn hoạt động tín dụng đánh giá khoản vay hạn, rút số dấu hiệu người vay cảnh báo cán tín dụng, với ngân hàng Việc hệ thống hóa dấu hiệu cách cụ thể thực quan trọng giúp ngân hàng có kế hoạch hành động nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro Bảng 3.1: Hệ thống số dấu hiệu cảnh báo rủi ro I Tư cách đạo đức khách hàng Ban lãnh đạo khách hàng Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo chứng từ Khách hàng thường xuyên nợ lương nhân viên, nợ thuế Khách hàngvay nợ bên ngoài, thường xuyên tiếp xúc với người cho vay nặng lãi Khách hàng thường xuyên thay đổi kế toán trưởng, kế toán giao dịch ngân hàng, xuất mâu thu n nội kế toán banh lãnh đạo công ty Thay đổi đột ngột nhân chủ chốt công ty Người điều hành, ban lãnh đạo cơng ty có liên quan đến kiện tụng, bỏ trốn, chuyên đánh bạch, bị kê biên, phong tỏa tài sản… II Quan hệ với Ngân hàng Khách hàng không hợp tác với ngân hàng, không cung cấp hồ sơ, gây khó khăn cho ngân hàng việc kiểm tra định kỳ đột xuất ngân hàng Khách hàng bất thường đồng ý lãi suất vay cao với điều kiện mà trước không đồng ý, có ý định trả hoa hồng vay Thiện chí trả nợ khách hàng: khách hàng thường xuyên phát sinh chậm trả 10 ngày, có phát sinh nợ hạn TCTD khác Đề nghị gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhiều lần khơng có lý thiếu thuyết phục mang tính khách quan 10 Khách hàng cung cấp thơng tin khơng xác, thiếu trung thực có dấu hiệu nghi ngờ kiểm tra thơng tin chéo người khác 90 I Tư cách đạo đức khách hàng Ban lãnh đạo khách hàng công ty đối tác đầu vào đầu khách hàng 11 Sử dụng vốn sai mục đích, vayvay hộ 12 Các dấu hiệu chuyển tiền lòng vòng với nhóm cơng ty, cá nhân có liên quan 13 Khách hàng rút tiền mặt 20% doanh thu qua tài khoản (ngoại trừ ngành hàng yêu cầu toán tiền mặt), tiềm ẩn rút tiền sang sở hữu cá nhân, gửi tiết kiệm, mua bất động sản cá nhân… III Năng lực tài lực kinh doanh 14 Khách hàng bị cân đối vốn cân đối tiền hàng (tổng giá trị tiền gửi TCTD+hàng tồn kho+phải thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng quân đội , chio nhánh đăk lăk , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng quân đội , chio nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay