Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện kroong năng, chi nhánh đăk lăk

117 2 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN DÂN HÙNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan NGUYỄN DÂN HÙNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ SỰ CẦN THIẾT VỀ CHO VAY ĐỂ GIẢM NGHÈO 1.1.1 Khái niệm, tiêu đánh giá nghèo đói giới 1.1.2 Khái niệm, tiêu đánh giá nghèo đói Việt Nam .9 1.1.3 Ngun nhân đặc tính nghèo đói 12 1.1.4 Sự cần thiết phải hỗ trợ người nghèo 14 1.1.5 Các kênh phủ cho vay hộ nghèo 15 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH 19 1.2.1 Đặc điểm NHCSXH 19 1.2.2 Những vấn đề cho vay hộ nghèo NHCSXH 20 1.2.3 Nội dung hoạt động cho vay hộ nghèo 24 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết cho vay hộ nghèo 27 1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ nghèo 33 1.3 KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM37 1.3.1 Kinh nghiệm cho vay số quốc gia 37 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN KRÔNG NĂNG - ĐĂK LĂK 42 2.1 KHÁI QUÁT VỀ PGD NHCSXH HUYỆN KRÔNG NĂNG - ĐĂK LĂK .42 2.1.1 Tổng quan NHCSXH Việt Nam .42 2.1.2 Tổng quan PGD NHCSXH huyện Krông Năng - Đăk Lăk .43 2.2 TÌNH HÌNH ĐĨI NGHÈO TẠI HUYỆN KRƠNG NĂNG 47 2.2.1 Tổng quan kinh tế - hội huyện Krông Năng 47 2.2.2 Thực trạng đói nghèo huyện Krơng Năng 50 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN KRÔNG NĂNG - ĐĂK LĂK .52 2.3.1 Những vấn đề cho vay hộ nghèo NHCSXH 52 2.3.2 Nguồn vốn cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện KrôngNăng 55 2.3.3 Công tác triển khai cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Krông Năng 63 2.3.4 Kết hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Krông Năng 69 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN KRÔNG NĂNG - ĐĂK LĂK 82 2.4.1 Những kết đạt 82 2.4.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân .84 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐĂK LĂK 88 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 88 3.1.1 Mục tiêu chương trình xố đói giảm nghèo huyện Krơng Năng giai đoạn 2015 - 2020 88 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu hoạt động PGD NHCSXH huyện Krông Năng giai đoạn 2015 - 2020 90 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN KRÔNG NĂNG - ĐĂK LĂK 91 3.2.1 Hoàn thiện củng cố mạng lưới hoạt động xây dựng điểm giao dịch kiểu mẫu .91 3.2.2 Tăng trưởng phân bổ nguồn vốn đảm bảo đủ vốn cho hộ nghèo, tổ chức tập huấn 92 3.2.3 Xác định đối tượng, suất đầu tư, thời hạn cho vay 94 3.2.4 Tăng cường phối hợp với tổ chức đồn thể, trị - hội 96 3.2.5 Giải pháp đơn đốc, cố kiện tồn tổ TK&VV 98 3.2.6 Tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát có hiệu 98 3.2.7 Đào tạo bồi dưỡng cán có trình độ, tâm huyết với cơng xố đói giảm nghèo 99 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 100 3.3.1 Kiến nghị NHCSXH Việt Nam 100 3.3.2 Kiến nghị NHCSXH Đắk Lắk 100 3.3.3 Kiến nghị quyền địa phương cấp 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BĐD Ban đại diện ĐTN Đoàn niên GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị HĐND Hội đồng nhân dân HCCB Hội cựu chiến binh HND Hội nông dân HPN Hội phụ nữ LĐ - TB&XH Lao động - Thương binh hội KT - XH Kinh tế - hội NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NH Ngân hàng NHCS Ngân hàng Chính sách NHCSXH Ngân hàng Chính sách hội NHTM Ngân hàng Thương mại NQ Nghị SXKD Sản xuất kinh doanh TK&VV Tiết kiệm vay vốn TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân XĐGN Xóa đói giảm nghèo WB Ngân hàng giới PGD Phòng giao dịch DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tỷ lệ hộ nghèo tổng số hộ nghèo theo địa bàn huyện năm 2014 50 Bảng 2.2 Đối tượng cho vay NHCSXH huyện Krông Năng 53 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn qua năm 2010 - 2014 57 Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn đối tượng qua năm 61 Bảng 2.5 Hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Krông 73 Bảng 2.6 Dư nợ cho vay hộ nghèo phân theo ngành nghề 74 Bảng 2.7 Kết cho vay hộ nghèo thông qua tổ chức đoàn thể 76 Bảng 2.8 Nợ hạn cho vay hộ nghèo thông qua tổ chức đoàn thể 77 Bảng 2.9 Tổng hợp nợ hạn cho vay hộ nghèo theo nguyên nhân 80 Bảng 2.10 Tổng hợp nợ hạn cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Krông Năng 81 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động NHCSXH 45 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ máy tổ chức PGD NHCSXH huyện Krông 46 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ quy trình thủ tục xét duyết cho vay 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi gia nhập vào tổ chức thương mại khu vực giới, quốc gia muốn hướng tới kinh tế phát triển, hội văn minh, đại, đời sống nhân dân cải thiện Nhưng hội nhập mang lại thách thức không nhỏ cho kinh tế, kinh tế vận hành theo chế thị trường tồn hai thái cực: bên tích cực thúc đẩy kinh tế hội phát triển, bên tiêu cực kìm hãm phát triển kinh tế hội phân hoá đời sống tâng lớp dân cư Để thúc đẩy mặt tích cực, đồng thời hạn chế mặt tiêu cực đòi hỏi phải có vai trò điều tiết Nhà nước Nghèo đói vấn đề hội mang tính tồn cầu Những năm gần đây, nhờ có sách đổi mới, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh; đại phận đời sống nhân dân tăng lên cách rõ rệt Song, phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư vùng cao, vùng sâu vùng xa chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo điều kiện tối thiểu sống Sự phân hóa giầu nghèo diễn mạnh, vấn đề hội cần quan tâm Chính lẽ chương trình xóa đói giảm nghèo giải pháp quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế hội nước ta Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, có nguyên nhân quan trọng là: Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, Đảng Nhà nước ta xác định tín dụng Ngân hàng mắt xích khơng thể thiếu hệ thống sách phát triển kinh tế hội xố đói giảm nghèo Việt Nam Huyện Krông năng, huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ln mức cao so với bình qn chung tỉnh, vậy, cơng tác xóa đói giảm nghèo ln cấp uỷ Đảng, quyền nơi đặc biệt quan tâm Xuất phát từ yêu cầu trên, ngày 04 tháng 10 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ có định số 131/TTg thành lập Ngân hàng Chính sách hội sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo trước Cùng với nước Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách hội huyện Krơng Năng thành lập theo định số 175/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng năm 2003 Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách hội việc thành lập PGD NHCSXH để thực nhiệm vụ cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác Vì vậy, làm để người nghèo nhận sử dụng có hiệu vốn vay, nhằm bảo đảm cho phát triển bền vững nguồn vốn tín dụng sách, đồng thời người nghèo khỏi cảnh nghèo đói vấn đề hội quan tâm Nhận thức vấn đề tơi chọn đề tài: "Hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo phòng giao dịch ngân hàng Chính sách hội huyện Krơng Năng - Đắk Lắk" Nhằm nghiên cứu đề xuất số giải pháp giải vấn đề hoạt động cho vay người nghèo Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay hộ nghèo - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng - Đắk Lắk, để từ rút hạn chế hoạt động cho vay hộ nghèo - Nghiên cứu đề xuất pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Krơng Năng - Đắk Lắk Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Toàn vấn đề liên quan lý luận cho vay hộ nghèo thực tiễn cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Krơng Năng Đắk Lắk 94 có loại tiền gửi khơng kỳ hạn gần khơng phải trả lãi suất đầu vào khó có giá thành nguồn vốn thấp vay ưu đãi NHCSXH phải mở rộng hình thức thu nhận tiền gửi tầng lớp dân cư, cộng đồng người nghèo để tạo lập nguồn vốn phục vụ nhu cầu vay vốn đối tượng sách Kinh nghiệm số nước ngồi tiền gửi tự nguyện người nghèo quy định người nghèo vay vốn phải gửi tiết kiệm bắt buộc hàng tháng số tiền định, theo tỷ lệ so với số tiền vay Qua đó, tạo ý thức tiết kiệm cho người nghèo xưa chưa có thói quen tiết kiệm, tạo nguồn trả nợ, tạo gắn bó trách nhiệm với tổ vay vốn Nếu có chế nghiệp vụ ràng buộc, có sách khuyến khích chắn nguồn vốn hỗ trợ cho NHCSXH tăng thêm khả hoạt động Một ngân hàng lớn mạnh bền vững bao gồm nhiều yếu tố, yếu tố định phát triển mở rộng nguồn vốn, tạo điều kiện việc tập trung, huy động nguồn vốn cho ngân hàng có ý nghĩa thiết thực đến tồn phát triển Cán tín dụng hướng dẫn cụ thể cho tổ chức hội, đoàn thể, Tổ trưởng Tổ TK&VV, dựa theo văn cấp ban hành tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng điểm giao dịch kiểu mẫu NHCSXH cần tiếp tục triển khai việc tập huấn đào tạo cho tổ vay vốn, cán ban XĐGN xã, tổ chức trị hội có tham gia vào việc thành lập đạo hoạt động tổ Cần ký kết văn Liên tịch NHCSXH với tổ chức trị hội để quy định trách nhiệm cụ thể bên, cấp việc xây dựng mơ hình tổ TK&VV 3.2.3 Xác định đối tượng, suất đầu tư, thời hạn cho vay Nếu hiểu cho vay giảm nghèo cho vay người nghèo khơng Nhiều người nghèo có vốn khơng biết cách sử 95 dụng cho có hiệu Do vậy, Ngân hàng cần mở rộng cho vay làng nghề, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức có sử dụng lao động người nghèo Mức cho vay phụ thuộc vào số lượng lao động nghèo mà sở tuyển dụng Mục đích NHCSXH cho vay vốn nhằm XĐGN giúp hộ nghèo sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bước khỏi nghèo đói Thực mục tiêu cần phải mở rộng hình thức cho vay Những lần cho vay ban đầu, bắt buộc hướng vào dự án, tạo thu nhập hộhoạt động sản xuất kinh doanh vững đảm bảo thu nhập đặn cần thêm việc cho vay tiêu dùng (như xây nhà, mua sắm cơng cụ gia đình, trả học phí cho ) Đáp ứng nhu cầu vừa cải thiện đời sống vừa kích thích hộ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, biện pháp giảm nghèo Đối tượng vay không giới hạn hộ mà bước mở rộng hợp tác doanh nghiệp tham gia chương trình XĐGN Bên cạnh Ngân hàng cần xác định người nghèo sử dụng tiền vay có hiệu thơng qua tiêu chí hiệu mục đích sử dụng vốn định để từ xác định suất thời hạn cho vay phù hợp Mức đầu tư thời hạn: cho hộ nơng dân nghèo phải phù hợp với tình hình sản xuất, phù hợp với khả lực sản xuất Trong giai đoạn đầu hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi nhỏ với vài ba triệu đồng đủ, tương lai mức cần phải tăng lên để giúp hộ kinh doanh giỏi mở rộng sản xuất đầu tư theo chiều sâu, họ thật thoát khỏi cảnh nghèo Về cách thức thu nợ: thực cho vay chủ yếu để sản xuất nơng nghiệp chăn ni, thường thường sau chu kỳ sản xuất, thu nhập 96 hộ nghèo không đủ để trả hết nợ trả khoản lớn, nên chia nhỏ khoản trả nợ theo kỳ hạn chẳng hạn theo quý, tạo điều kiện cho người vay có ý thức tiết kiệm hoàn thành nghiã vụ trả nợ hạn Mặt khác, nên khuyến khích người tích cực trả nợ vay tiếp, chí vay khoản lớn lần trước để hộ nghèo yên tâm trả nợ theo kỳ hạn ngắn Việc cung cấp vốn cho hộ nghèo phải kịp thời, để hạn chế đến mức thấp nạn cho vay nặng lãi nông thôn đáp ứng nhu cầu vốn cách nhanh nhất, thủ tục nhanh gọn Cung ứng vốn lúc, thời điểm cho hộ nông dân nghèo việc không đơn giản Cán NHCSXH đơn vị nhận làm dịch vụ uỷ thác cho NHCSXH phải biết đựơc mùa vụ nào, người nông dân cần vốn, họ thu hoạch để cấp vốn thu hồi vốn thời điểm Một đội ngũ tận tình, thủ tục cho vay đơn giản kết hợp với việc cấp phát tiền vay đến tận tay người nghèo làm cho hộ nghèo yên tâm, tin tưởng vào NHCSXH sớm thoát khỏi cảnh nghèo 3.2.4 Tăng cường phối hợp với tổ chức đồn thể, trị - hội Phòng giao dịch NHCSXH Krơng cần phối hợp với Chính quyền địa phương, quan chun mơn, Hội đoàn thể tăng cường kiểm tra để củng cố chất lượng hoạt động Tổ TK&VV, nghiên cứu xây dựng mơ hình dự án phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế địa phương gắn với khoa học, kỹ thuật, lồng ghép hoạt động tín dụng ưu đãi NHCSXH Thực chủ trương XĐGN nhiệm vụ chung toàn hội, phải có hoạt động đồng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên ban, ngành, đồn thể tổ chức trị hội tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực dự án, chương trình lớn mà thân 97 ngành, tổ chức giải Do vậy, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có phối hợp tăng cường mối quan hệ chặt chẽ ban, ngành, đoàn thể quyền địa phương, cấp sở xã, phường với NHCSXH để thực mục tiêu XĐGN Đảng Nhà nước Tổ chức tuyên truyền tính thiết thực, việc sử dụng vốn có hiệu nâng cao trình độ dân trí cho hộ nghèo Tăng cường thường xuyên cơng tác thơng tin, tun truyền nhiều hình thức chủ trương sách Đảng Nhà nước việc thực chương trình tín dụng ưu đãi, chương trình để người dân, tầng lớp hội tiếp cận, nhân thực rõ mục đích, ý nghĩa chương trình kể trách nhiệm trả nợ đến hạn theo thoả thuận với NHCSXH vay vốn Kết hợp cung ứng vốn tín dụng với cơng tác khuyến nông, khuyến lâm dạy nghề cho người nghèo Một rủi ro cho vay trình độ hiểu biết người nghèo có hạn nên đồng vốn vay thường sử dụng hiệu Người nghèo khơng thiếu vốn mà thiếu kiến thức tổ chức quản lý sản xuất, khoa học cơng nghệ, thị trường Chính lẽ với việc cung ứng vốn cho hộ nghèo cần phải giúp đỡ cho họ khắc phục yếu nói nâng cao suất trồng trọt chăn ni để trả nợ thoát khỏi cảnh nghèo Việc kết hợp cho vay vốn với chương trình khuyến nơng, khuyến lâm, hạn chế rủi ro việc đầu tư, giúp người nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao đời sống trả nợ ngân hàng hạn Nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn vốn ngân hàng thực cách tốt 98 3.2.5 Giải pháp đôn đốc, cố kiện toàn tổ TK&VV Tổ tiết kiệm vay vốn : Duy trì việc sinh hoạt tổ đặn theo quy định Việc bình xét hộ vay vốn phải thực dân chủ, công khai, đối tượng, không cào mà cho vay theo nhu cầu, mục đích sử dụng vốn Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ chứng từ, ghi chép sổ sách, theo dõi hoạt động thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm Tổ Sắp xếp lại hoạt động Tổ TK&VV chưa phù hợp hoạt động yếu lực lãnh đạo, quản lý Ban quản lý Tổ, chất lượng tín dụng thấp, nợ hạn cao Thực tốt công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao chất lượng tín dụng từ khâu thành lập Tổ bình xét vay vốn đến khâu quản lý, theo dõi thu nợ, thu lãi, tiết kiệm hàng tháng Xử lý dứt điểm nghiêm minh trước pháp luật tổ trưởng xâm tiêu, chiếm dụng vốn NHCSXH, tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo rút học kinh nghiệm nhằm hạn chế tiêu cực địa phương khác 3.2.6 Tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát có hiệu Bản thân ngân hàng phải xây dựng chế kiểm tra, kiểm toán nội cách chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm loại cán việc thực quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm việc kiểm tra thẩm định đối tượng vay vốn, sử dụng vốn vay, thu hồi vốn, chế độ bồi thường vật chất xảy thất thoát thiếu tinh thần trách nhiệm gây nên Kiểm tra, kiểm toán nội NHCSXH cần thực việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chỗ, kiểm tra chéo đơn vị để ngăn ngừa phát kịp thời sai phạm, xử lý nhằm chống thất thoát vốn Nâng cao hiệu hoạt động công tác kiểm tra, kiểm soát nội gắn với trách nhiệm cụ thể Phải coi công cụ hữu hiệu hoạt động quản lý chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH 99 Đối tượng vay vốn NHCSXH Krông người nghèo, nên khơng thể lường trước rủi ro Vì phải hạn chế tối đa mát ngun nhân chủ quan Bên cạnh Pgd NHCSXH Krơng phải trung thực công khai chất lượng hoạt động Ngân hàng không dấu diếm chạy theo thành tích Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác tín dụng hoạt động nghiệp vụ Giải pháp để chủ động hạn chế phát sinh nợ hạn Ngân hàng cần phải kiểm tra thường xuyên, liên tục; kiểm tra từ hộ cho vay đến hội, đoàn thể, đến huyện, 3.2.7 Đào tạo bồi dưỡng cán có trình độ, tâm huyết với cơng xố đói giảm nghèo Để cơng tác XĐGN mang lại hiệu việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác cho vay hộ nghèo công tác phải làm thường xuyên, liên tục, có đạo đức tâm huyết Tập huấn nghiệp vụ cán NHCSXH, cán tổ chức trị - hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ TK&VV Củng cố mơ hình tổ chức đào tạo cán theo hướng chuyên môn hóa để tạo chủ động hoạt động, đảm bảo đáp ứng số lượng cán đáp ứng nhu cầu trình độ nghiệp vụ chuyên môn Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho NH trước hết cần nâng cao trình độ chuyên môn cán cách thông qua đào tạo nâng cao nhân viên cũ làm việc NH, nhân viên, cán tuyển dụng cần tuyển ngành bậc học sau đào tạo qua lớp Trung tâm Đào tạo tổ chức, để cán trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ số kỹ giao tiếp cán ngân hàng 100 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị NHCSXH Việt Nam Đề nghị HĐQT kiến nghị với Chính phủ cấp đủ vốn điều lệ cho NHCSXH; tạo lập nguồn vốn có nguồn gốc từ Ngân sách vay hộ nghèo đối tượng sách phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh Có sách ưu tiên tăng trưởng vốn tín dụng Chi nhánh Đắk Lắk năm tới tỉnh miền núi, đời sống nhân dân dân tộc địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn so với tỉnh, thành phố khác nước Tăng định mức biên chế lao động cho chi nhánh NHCSXH tỉnh địa bàn hoạt động rộng, chương trình cho vay ngày nhiều, dư nợ ngày cao Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành quan tâm hỗ trợ NHCSXH việc tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ tổ chức nước nước ngoài, tạo điều kiện giúp NHCSXH tiếp nhận dự án tài trợ vốn, kỹ thuật Tổ chức Tài quốc tế, tổ chức Chính phủ phi Chính phủ nước ngồi Tăng cường cơng tác tập huấn đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ cán NHCSXH cấp Chủ động làm tốt công tác tham mưu đạo cho NHCSXH cấp việc giao vốn đến nhiều nơi, vùng khó khăn nữa; có biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng sở 3.3.2 Kiến nghị NHCSXH Đắk Lắk Đề nghị HĐQT tăng cường công tác huy động vốn, nhận vốn Ủy thác tổ chức nhân Tăng cường cơng tác tập huấn đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ cán NHCSXH, cán Hội Tổ TK&VV 101 Chủ động làm tốt công tác tham mưu báo cáo cho UBND cấp việc giao vốn đến thơn bn; có biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng sở Tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp thực tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 Ban Bí thư trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng tín dụng sách hội 3.3.3 Kiến nghị quyền địa phương cấp Đối với UBND Tỉnh Đắk Lắk: năm 2014 NHCSXH đáp ứng nguồn vốn cho vay chương trình Học sinh, sinh viên số chương trình cho vay định Còn chương trình khác Trung Ương giao cho chi nhánh tự huy động vốn vay Vấn đề chi nhánh nước nói chung, chi nhánh NHCSXH Tỉnh Đắk Lắk PGD NHCSXH huyện Krông Năng nói riêng gặp nhiều khó khăn Kể từ thành lập PGD NHCSXH huyện Krông Năng đến nguồn vốn cho vay chủ yếu từ vốn cấp từ Trung Ương địa phương, nguồn vốn huy động ngồi hội Để tạo điều kiện cho PGD NHCSXH huyện Krơng Năng có đủ vốn vay hoàn thành tiêu kế hoạch giao năm 2015 đề nghị UBND Tỉnh tăng thêm nguồn vốn giao cho NHCSXH 10tỷ đồng/1năm Đồng thời đề nghị UBND Tỉnh có văn đạo Tổ chức tín dụng Nhà nước địa bàn tỉnh có trách nhiệm tham gia gửi 2% số dư huy động theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày tháng 10 năm 2002 Chính phủ Tại điều mục Nghị định 78:” Các tổ chức tín dụng nhà nước có trách nhiệm trì số dư tiền gửi Ngân hàng Chính sách hội 2%số dư nguồn vốn huy động đồng Việt Nam thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước Việc thay đổi tỷ lệ trì số dư tiền gửi nói Thủ tướng Chính phủ định Tiền gửi tổ chức tín dụng Nhà nước Ngân hàng Chính sách hội trả lãi suất tính sở bình quân lãi suất huy động 102 nguồn vốn hnàg năm tổ chức tín dụng cộng (+) phí huy động hợp lý hai bên thoả thuận” Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố: Trong tình hình nguồn vốn cho vay NHCSXH khó khăn Nhằm tạo điều kiện cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện hồn thành cơng tác cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác, góp phần Đảng Chính quyền địa phương thực tốt cơng tác xố đói giảm nghèo thực an sinh hội Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố hàng năm trích phần ngân sách chuyển cho NHCSXH địa phương để tạo lập nguồn vốn ho vay Đề nghị quyền cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ với NHCSXH giám sát trình sử dụng vốn vay; củng cố nâng cao vai trò của Ban XĐGN tổ chức tương hỗ, hình thành Tổ vay vốn hoạt động thật để hỗ trợ NHCSXH tiếp cận nhanh, xác đến hộ nghèo Cần coi NHCSXH Ngân hàng tổ chức mình, thực chăm lo tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH hồn thành tốt vai trò nhiệm vụ giao Đề nghị đạo UBND cấp huyện, cấp thực tốt cơng tác bình xét đối tượng đủ điều kiện vay vốn NHCSXH theo Quyết đinh Thủ tướng Chính phủ đảm bảo cơng bằng, dân chủ, công khai tránh gây thắc mắc nhân dân đối tượng thụ hưởng sách tín dụng ưu đãi Đồng thời đạo quyền cấp sở Tổ chức trị hội cấp tỉnh phối hợp với NHCSXH việc phân loại nợ, xử lý thu hồi nợ hạn, nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng,giúp cho NHCSXH hoạt động an toàn hiệu Trong năm 2015, dự kiến áp dụng hộ nghèo theo chuẩn mới, chắn tỷ lệ hộ nghèo Tỉnh tăng cao, đề nghị UBND Tỉnh tăng mức chuyển vốn ngân sách Tỉnh cho Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh từ mức tỷ 103 đồng/năm lên 10 tỷ đồng/năm; đồng thời đạo UBND huyện, thành phố quan tâm dành phần nguồn vốn ngân sách địa phương vay hộ nghèo đối tượng chích sách khác địa bàn Đối với tổ chức hội đồn thể trị hội: Đề nghị Trung ương hội có văn ban hành quy trình làm việc hội đoàn thể cấp dưới, nghĩa vụ quyền lợi việc thực nhiệm vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác Tổ chức tập huấn thường xuyên về công tác cho vay tất đối tượng để đạt hiệu tốt Đề nghị Bộ lao động Thương binh hội nâng cao mức chuẩn hộ nghèo Mức dang áp dụng là: 500,000 đồng/người/tháng thành thị 400,000 đồng/người/tháng nông thơn thấp so với mức sống bình qn chung KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, đề tài đưa sở định hướng cho hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo thời gian tới Trên sở với phân tích chương 2, giải pháp đưa nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo địa phương cần phát triển nguồn vốn, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho người nghèo, tăng cường phối hợp chặt chẽ bên tham gia chương trình cho vay, tăng cường tập huấn nâng cao chất lượng nhân lực, thực lồng ghép kết hợp nguồn vốn cho vay hỗ trợ người nghèo với chương trình dự án khác, ý tập huấn khoa học kỹ thuật, phương pháp làm ăn cho người nghèo Và để thực tốt giải pháp trên, đề tài đưa số kiến nghị NHCSXH cấp trên, UBND cấp, tổ chức liên quan hộ vay 104 KẾT LUẬN Xét phương diện lý luận thực tiễn, chương trình XĐGN đóng vai trò quan trọng đòi hỏi xúc nghiệp phát triển kinh tế đất nước; Tín dụng hộ nghèo yếu tố vật chất thúc đẩy nhanh trình XĐGN Việc nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo NHCSXH Tỉnh Đắk Lắk việc làm có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Việc nghiên cứu thực trạng chương trình cho vay hộ nghèo công tác XĐGN đưa giải pháp nâng cao hiệu cơng xóa đói giảm nghèo huyện Krơng Năng việc làm có ý nghĩa thiết thực Tính tất yếu tồn phận người dân sống cảnh nghèo đói; cần có sách hỗ trợ người nghèo đói mà tín dụng giải pháp quan trọng Phân tích vấn đề tín dụng vai trò tín dụng Ngân hàng hộ nghèo nông thôn Khái quát nguyên tắc, nội dung chế tín dụng hộ nghèo, nghiên cứu đề xuất chế tín dụng thích hợp hộ nghèo Khái quát đánh giá sách tín dụng số Ngân hàng nước ngồi để từ rút kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn Việt Nam Thực tiễn Việt Nam vận dụng cách sáng tạo hợp với điều kiện để thực XĐGN đạt hiệu tốt Về yếu tố tác động đến hiệu đầu tư sách tín dụng hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Krông Năng Nguồn vốn cấp chuyển đến kịp thời, chưa đáp ứng đủ song góp phần tăng hiệu tín dụng Doanh số cho vay hộ nghèo khơng ngừng tăng lên qua năm (cụ thể năm 2012 là: 20.853 triệu đồng, năm 2013 là: 24.827 triệu đồng, năm 2014 là: 28.889 triệu đồng) Tỷ lệ hộ nghèo 105 vay vốn tổng số hộ nghèo tăng lên đáng kể (cụ thể tỷ lệ hộ nghèo vay vốn tăng từ 95,98% lên 98,98% qua năm 2012 - 2014) chứng tỏ sách tín dụng việc sử dụng vốn hộ nghèo đạt hiệu quả, NHCSXH có quan tâm Đảng Nhà nước Từ phân tích thực trạng đề tài đề giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm khơng ngừng nâng cao hiệu cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Krông Năng, để thực tốt vai trò nhiệm vụ Ngân hàng việc góp phần thực chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN Những giải pháp phát huy tác dụng có nỗ lực phấn đấu NHCSXH phối hợp đồng cấp, ngành, tổ chức có liên quan trình thực DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, 2014 PGD NHCSXH huyện Krông Năng [2] Các văn quy định lãi suất cho vay hộ nghèo NHCSXH, qua thời gian [3] Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Chính sách hội ban hành theo Quyết định 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ [4] Hà Thị Hạnh (2003), Giải pháp hồn thiện mơ hình tổ chức chế hoạt động Ngân hàng Chính sách hội, Luận văn tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân [5] Lê Đỗ Tuấn Khương (2013), Mở rộng hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng Chính sách hội tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Jonathan Morduch, Vai trò cấp bù tín dụng vi mơ: Thực trạng rút từ Ngân hàng Grameen - tín dụng vi mơ nước Phòng Hợp tác quốc tế - NHCSXH Việt Nam [7] Ngân hàng giới (2000), Báo cáo tình hình phát triển giới cơng đới nghèo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [8] Ngân hàng giới (2014), Báo cáo phát triển Việt Nam 2014 [9] Nghị định 78/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác [10] NHCSXH huyện Krông Năng (2003-2012), Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động [11] Phòng LĐ-TB&XH huyện Krơng Năng (2010), Báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 [12] Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Chính sách hội [13] Rajesh Chakrrabarti, Kinh nghiệm Ấn Độ tài vi mơ - thành tự thách thức tín dụng vi mơ nước - Phòng hợp tác quốc tế NHCSXH Việt Nam [14] Thủ tướng phủ - Quyết định việc phê duyệt chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách hội giai đoạn 2011-2020, số 852/QĐTTg ngày 10/7/2012 [15] Lê Anh Trà (2013), Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [16] Trần Văn Thường (2014), Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng Chính sách hội chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà nẵng [17] UBND huyện Krơng Năng (2014), Báo cáo tình hình kinh tế hội năm 2013 kế hoạch phát triển năm 2014 (Tài liệu báo cáo kỳ họp) [18] Văn số 316/NHCS-KHNV, ngày 02/05/2003 Tổng giám đốc NHCSXH việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo [19] Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI Các trang web [20] Báo Vietnamnet http//:www.vietnamnet.com.vn [21] Đồn Thanh niên http://doanthanhnien.vn [22] Hội Nơng dân Việt Nam http://www.hoinongdan.org.vn [23] Hội Phụ nữ Việt Nam http://www.hoiphunu.org.vn [24] Hội Cựu chiến binh Việt Nam http://www.cuuchienbinh.com.vn [25] Ngân hàng sách hội Việt Nam www.vbsp.org [26] Quỹ CEP http://www.cep.org.vn [27] Tổ chức phi phủ http://www.ngocentre.org.vn [28] Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn [29] Tổ chức lao động quốc tế ILO Việt Nam http://microfinance.org.vn [30] Thư viện pháp luật http://www.thuvienphapluat.vn ... dụng sách, đồng thời người nghèo khỏi cảnh nghèo đói vấn đề xã hội quan tâm Nhận thức vấn đề tơi chọn đề tài: "Hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo phòng giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. .. luận cho vay hộ nghèo thực tiễn cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Krơng Năng Đắk Lắk 3 - Phạm vi nghiên cứu Về nội dung : Đề tài nghiên cứu cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện. .. giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Quảng Nam - Luận văn thạc sỹ: “ Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Nông ” tác giả Trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện kroong năng, chi nhánh đăk lăk , Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện kroong năng, chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay